wp_mail_from_name

apply_filters ( 'wp_mail_from_name', string $from_name )

Lọc tên người gửi từ địa chỉ email.

Filter wp_mail_from_name là bộ lọc giúp bạn thay đổi thông tin tên người gửi mail khi sử dụng hàm mail của WordPress. Nếu như không có giá trị được gán cho tên thì mặc định tên của người gửi sẽ là WordPress.


Tham số

$from_name

(string) (bắt buộc) Tên người gửi mail.


Ví dụ

function sb_core_mail_from_name($name) {
    if('wordpress' == strtolower($name)) {
        $name = get_bloginfo('name');
    }
    return $name;
}
add_filter('wp_mail_from_name', 'sb_core_mail_from_name');

Bạn sẽ không cần phải khai báo hàm riêng nếu như hosting của bạn có hỗ trợ khai báo hàm ẩn (PHP 5.3.0+):

add_filter('wp_mail_from_name', function($name) {
	return 'Học WordPress';
});