wp_mail_from

apply_filters ( 'wp_mail_from', string $from_email )

Lọc địa chỉ email người gửi.

Bộ lọc wp_mail_from sẽ thay đổi thông tin email người gửi. Khi sử dụng bộ lọc này giá trị trả về của hàm sẽ là một địa chỉ email.


Tham số

$from_email

(string) (bắt buộc) Địa chỉ email người gửi.


Ví dụ

function sb_theme_custom_email_from($original_email_address) {
	return 'webmaster@hocwp.net';
}
add_filter('wp_mail_from', 'sb_theme_custom_email_from');