wp_mail_from

apply_filters ( 'wp_mail_from', string $from_email )

Lọc địa chỉ email người gửi.

Bộ lọc wp_mail_from sẽ thay đổi thông tin email người gửi. Khi sử dụng bộ lọc này giá trị trả về của hàm sẽ là một địa chỉ email.


Tham số đầu vào

$from_email

(string) (không bắt buộc) Địa chỉ email người gửi.


Ví dụ

function sb_theme_custom_email_from($original_email_address) {
	return 'webmaster@hocwp.net';
}
add_filter('wp_mail_from', 'sb_theme_custom_email_from');