Hooks

wp_mail_from
Cập nhật lần cuối vào

Bộ lọc wp_mail_from sẽ thay đổi thông tin email người gửi. Khi sử dụng bộ lọc này giá trị trả về của hàm sẽ là một địa chỉ email.

wp_mail_from_name
Cập nhật lần cuối vào

Filter wp_mail_from_name là bộ lọc giúp bạn thay đổi thông tin tên người gửi mail khi sử dụng hàm mail của WordPress. Nếu như không có giá trị được gán cho tên thì mặc định tên của người gửi sẽ là WordPress.