Lấy thông tin địa chỉ IP của khách truy cập

Nếu bạn muốn biết thông tin địa chỉ IP của khách truy cập thì bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Bạn đang xây dựng website, bây giờ bạn muốn nhận biết địa chỉ IP của người dùng nhằm mục đích là giới hạn người dùng trên cùng một IP sử dụng chức năng nào đó, hoặc bạn cũng có thể áp dụng để cấm các địa chỉ IP nước ngoài truy cập vào trang web của bạn.

function get_visitor_ip() {
	$result = '';
	if(!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
		$result = $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
	} elseif(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
		$result = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
	} else {
		$result = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
	}
	$result = apply_filters('wpb_get_ip', $result);
	return $result;
}