do_shortcode()

Hàm tìm kiếm shortcode trong nội dung và xuất shortcode ra màn hình nếu tìm thấy.

absint()

Chuyển đổi giá trị sang số nguyên dương.