Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin

Nếu bạn muốn tạo post type mới bằng hàm register_post_type của WordPress và bạn chỉ muốn nhóm người dùng admin quản lý được các bài viết trong post type này thì bạn làm như sau:

function hocwp_book_setup_post_type() {
	$args = array(
		'public'    => true,
		'label'    => __( 'Books', 'textdomain' ),
		'menu_icon'  => 'dashicons-book',
		'capabilities' => array(
			'edit_post'     => 'update_core',
			'read_post'     => 'update_core',
			'delete_post'    => 'update_core',
			'edit_posts'     => 'update_core',
			'edit_others_posts' => 'update_core',
			'delete_posts'    => 'update_core',
			'publish_posts'   => 'update_core',
			'read_private_posts' => 'update_core'
		)
	);
	register_post_type( 'book', $args );
}

add_action( 'init', 'hocwp_book_setup_post_type' );

Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh capability update_core thành các loại khác như: manage_options, activate_plugins,…

1 bình luận cho “Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *