Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin

Nếu bạn muốn tạo post type mới bằng hàm register_post_type của WordPress và bạn chỉ muốn nhóm người dùng admin quản lý được các bài viết trong post type này thì bạn làm như sau:

function hocwp_book_setup_post_type() {
	$args = array(
		'public'    => true,
		'label'    => __( 'Books', 'textdomain' ),
		'menu_icon'  => 'dashicons-book',
		'capabilities' => array(
			'edit_post'     => 'update_core',
			'read_post'     => 'update_core',
			'delete_post'    => 'update_core',
			'edit_posts'     => 'update_core',
			'edit_others_posts' => 'update_core',
			'delete_posts'    => 'update_core',
			'publish_posts'   => 'update_core',
			'read_private_posts' => 'update_core'
		)
	);
	register_post_type( 'book', $args );
}

add_action( 'init', 'hocwp_book_setup_post_type' );

Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh capability update_core thành các loại khác như: manage_options, activate_plugins,…

1 bình luận cho “Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *