register post type

Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn tạo post type mới bằng hàm register_post_type của WordPress và bạn chỉ muốn nhóm người dùng admin quản lý được các bài viết trong post type này thì bạn làm như sau: function hocwp_book_setup_post_type() { $args = array( 'public' => true, 'label' => __( 'Books', 'textdomain' ), 'menu_icon' => 'dashicons-book', 'capabilities' =>…