chmod file 644 và thư mục 755 trên VPS

Cập nhật lần cuối vào

VPS là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn để cài đặt và chạy WordPress. Nếu bạn đang tìm cách để thiết lập quyền 644 cho tất cả các tập tin và 755 cho tất cả các thư mục thì bài viết này có thể sẽ giúp ích được bạn.

Hosting SSD server nước ngoài

Đầu tiên bạn đăng nhập vào VPS bằng phần mềm PuTTY. Đây là phần mềm cho phép bạn đăng nhập vào server và quản lý trên này thông qua giao thức SSH.

Sau khi bạn đăng nhập thành công vào server rồi, bạn tiếp tục di chuyển thư mục hoạt động đến thư mục public_html.

cd public_html/

Để đảm bảo rằng bạn đã vào đúng thư mục cài đặt WordPress, bạn sử dụng lệnh sau:

ls -alh

Lệnh ls sẽ liệt kê danh sách các tập tin và thư mục có trong đường dẫn làm việc hiện tại. Cuối cùng bạn chạy dòng lệnh tìm kiếm và chmod như bên dưới để chmod toàn bộ tập tin trong thư mục thành 644 và toàn bộ thư mục thành 755, kể cả tập tin con và thư mục con.

find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Qua bài hướng dẫn này, hy vọng bạn đã phần nào giải quyết được vấn đề phân quyền tập tin và thư mục trên VPS. Chúc bạn thành công.