Lấy thông tin JSON trong Javascript

Cập nhật lần cuối vào

JSON là cú pháp để chúng ta lưu trữ và trao đổi thông tin văn bản nhanh chóng. Dữ liệu được định dạng kiểu JSON sẽ dễ dàng cho chúng ta đọc và viết, định dạng của JSON rất trực quan, dễ đọc, dễ hiểu do vậy nó được sử dụng rất phổ biến trong các ứng dụng web ngày nay, đặc biệt là trong các ứng dụng có hỗ trợ AJAX, dùng để gửi thông tin giao tiếp giữa client và server.

Dữ liệu JSON

Bên dưới là một chuỗi văn bản được chuyển đổi sang JSON:

{"name":"skylarkcob","age":"25","website":"https:\/\/hocwp.net"}

Trong lập trình PHP, bạn có thể sử dụng hàm json_encode và json_decode để chuyển đổi qua lại giữa 2 trạng thái của JSON.

$data = array(
	'name' => 'skylarkcob',
	'age' => '25',
	'website' => 'https://hocwp.net'
);
print_r($data);
echo '<hr>';
$encoded = json_encode($data);
echo $encoded;
echo '<hr>';
$decoded = json_decode($encoded);
print_r($decoded);

Bây giờ, trong Javascript để đọc được chuỗi văn bản được lưu dưới dạng JSON string thì bạn phải chuyển đổi nó sang JSON bằng cách sử dụng công cụ parse.

<script>
	var data = '{"name":"skylarkcob","age":"25","website":"https:\/\/hocwp.net"}',
		json = JSON.parse(data);
	alert(json.name);
</script>

Để áp dụng JSON, bạn có thể viết các ứng dụng bằng PHP có sử dụng AJAX, sau đó thông tin trả về từ server xuống client bạn gửi kiểu JSON string, và trong hàm nhận giá trị của AJAX bạn xử lý tiếp thông tin này. Chúc bạn thành công.