do_shortcode()

do_shortcode ( string $content )

Hàm tìm kiếm shortcode trong nội dung và xuất shortcode ra màn hình nếu tìm thấy.

Nếu không có shortcode được khai báo, nội dung sẽ được trả về như giá trị ban đầu mà không có áp dụng bất kỳ hình thức lọc nội dung nào. Hàm này sẽ xuất ra các shortcode theo kiểu chuỗi trong nội dung nếu như shortcode đã được viết và đã bị tắt trong plugin.

Trả về :

Chuỗi nội dung với các giá trị shortcode đã được lọc.


Tham số

$content

(string) (bắt buộc) Nội dung cần tìm kiếm và lọc shortcode.


Nguồn

function do_shortcode($content) {
  global $shortcode_tags;
 
  if ( false === strpos( $content, '[' ) ) {
    return $content;
  }
 
  if (empty($shortcode_tags) || !is_array($shortcode_tags))
    return $content;
 
  $pattern = get_shortcode_regex();
  return preg_replace_callback( "/$pattern/s", 'do_shortcode_tag', $content );
}