Xóa bình luận trùng trên WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Mình đã có viết bài hướng dẫn kiểm tra bình luận trùng lặp trong WordPress, nếu bạn chưa áp dụng thủ thuật này trước đó và trên trang của bạn hiện đang có nhiều bình luận trùng lặp giống nhau, bạn có thể dùng hàm bên dưới để xóa đi các bình luận trùng lặp này.

Hệ thống bình luận của WordPress

Hàm bên dưới sẽ giúp bạn xóa đi tất cả bình luận trùng lặp trên blog hoặc xóa bình luận giống nhau của một bài viết nào đó. Nên nhớ là trước khi bạn làm bất cứ điều gì liên quan tới cơ sở dữ liệu thì hãy sao lưu trước khi thực hiện bạn nhé.

function sb_remove_duplicate_comment($post_id = 0) {
	global $wpdb;
	$query = "SELECT * FROM $wpdb->comments";
	if($post_id > 0) {
		$query .= " WHERE comment_post_ID = " . $post_id;
	}
	$comments = $wpdb->get_results($query);
	$compare_comments = $comments;
	foreach($comments as $comment) {
		$comment_id = $comment->comment_ID;
		foreach($compare_comments as $compare) {
			$compare_comment_id = $compare->comment_ID;
			if($comment_id == $compare_comment_id) {
				continue;
			}
			if($comment->comment_content == $compare->comment_content) {
				$query = "DELETE FROM $wpdb->comments WHERE comment_ID = " . $compare_comment_id;
				$wpdb->query($query);
			}
		}
	}
}