Upload tập tin lên thư viện WordPress tự động

Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang viết code cho phép upload lên thư viện media của WordPress thì nên tham khảo hàm bên dưới:

function hocwp_theme_upload_media_file_auto( $parent_post_id ) {
	$file     = '/path/to/file.png';
	$filename = basename( $file );

	$upload = wp_upload_bits( $filename, null, file_get_contents( $file ) );

	if ( ! $upload['error'] ) {
		$wp_filetype = wp_check_filetype( $filename, null );

		$attachment = array(
			'post_mime_type' => $wp_filetype['type'],
			'post_parent'    => $parent_post_id,
			'post_title'     => preg_replace( '/\.[^.]+$/', '', $filename ),
			'post_content'   => '',
			'post_status'    => 'inherit'
		);

		$attachment_id = wp_insert_attachment( $attachment, $upload['file'], $parent_post_id );

		if ( ! is_wp_error( $attachment_id ) ) {
			require_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php' );
			$attachment_data = wp_generate_attachment_metadata( $attachment_id, $upload['file'] );
			wp_update_attachment_metadata( $attachment_id, $attachment_data );
		}
	}
}

Hàm wp_upload_bits sẽ giúp bạn upload tập tin vào đúng thư mục media của WordPress. Chúc bạn thành công.

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận