Lấy đường dẫn hiện tại trong WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn lấy đường dẫn hiện tại trong WordPress thì bạn có thể dùng cách như trong bài viết này hướng dẫn. Trong lập trình WordPress nhiều khi bạn muốn lấy đường dẫn hiện tại để thêm các truy vấn vào đường dẫn nhằm xử lý một chức năng nào đó. Nếu bạn chỉ sử dụng hàm get_permalink thôi thì nhiều khi đường link trả về là không đúng.

function sb_get_current_url() {
	global $wp;
	$current_url = trailingslashit(home_url($wp->request));
	return $current_url;
}

Bạn có thể viết hàm theo kiểu trộn lẫn giữa 2 cách lấy đường dẫn, khi người dùng vào xem bên trong trang single thì coi như là đã có ID của bài viết hoặc là page.

function sb_get_current_url() {
	if(is_singular()) {
		return get_permalink();
	} else {
		global $wp;
		$current_url = trailingslashit(home_url($wp->request));
		return $current_url;
	}
}