Hàm lấy tag theo chuyên mục

Nếu bạn muốn lấy tag theo chuyên mục nào đó thì bạn cũng có thể làm được. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hàm lấy post_tag theo category nói riêng, cũng như lấy tag theo chuyên mục của custom taxonomy bất kỳ.

function hocwp_get_tags_by_category( $args ) {
	global $wpdb;
	if ( ! hocwp_array_has_value( $args ) ) {
		if ( hocwp_id_number_valid( $args ) ) {
			$args = array(
				'taxonomy' => 'category',
				'term_ids' => array( $args )
			);
		} elseif ( is_a( $args, 'WP_Term' ) ) {
			$args = array(
				'taxonomy' => $args->taxonomy,
				'term_ids' => array( $args->term_id )
			);
		}
	}
	$taxonomy     = hocwp_get_value_by_key( $args, 'taxonomy', 'category' );
	$term_ids     = hocwp_get_value_by_key( $args, 'term_ids' );
	$tag_taxonomy = hocwp_get_value_by_key( $args, 'tag_taxonomy', 'post_tag' );
	if ( ! hocwp_array_has_value( $term_ids ) ) {
		return null;
	}
	$term_ids = implode( ',', $term_ids );
	$tags     = $wpdb->get_results( "
		SELECT DISTINCT terms2.term_id as tag_id, terms2.name as tag_name, null as tag_link
		FROM $wpdb->posts as p1
			LEFT JOIN $wpdb->term_relationships as r1 ON p1.ID = r1.object_ID
			LEFT JOIN $wpdb->term_taxonomy as t1 ON r1.term_taxonomy_id = t1.term_taxonomy_id
			LEFT JOIN $wpdb->terms as terms1 ON t1.term_id = terms1.term_id,
			$wpdb->posts as p2
			LEFT JOIN $wpdb->term_relationships as r2 ON p2.ID = r2.object_ID
			LEFT JOIN $wpdb->term_taxonomy as t2 ON r2.term_taxonomy_id = t2.term_taxonomy_id
			LEFT JOIN $wpdb->terms as terms2 ON t2.term_id = terms2.term_id
		WHERE
			t1.taxonomy = '$taxonomy' AND p1.post_status = 'publish' AND terms1.term_id IN (" . $term_ids . ") AND
			t2.taxonomy = '$tag_taxonomy' AND p2.post_status = 'publish'
			AND p1.ID = p2.ID
		ORDER by tag_name
	" );
	$result   = array();
	foreach ( $tags as $tag ) {
		$term = get_term_by( 'id', $tag->tag_id, $tag_taxonomy );
		if ( is_a( $term, 'WP_Term' ) ) {
			$result[] = $term;
		}
	}

	return $result;
}

Hàm bên trên sẽ giúp bạn lấy tag liên quan đến chuyên mục bất kỳ, bên trong nội dung của hàm mình có dùng một vài hàm do mình đã viết sẵn, do vậy bạn cần chỉnh sửa lại đôi chút thì mới có thể sử dụng được.

4 bình luận cho “Hàm lấy tag theo chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *