Thay đổi tiêu đề trang WordPress

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay đổi tiêu đề cho trang của WordPress thông qua các bộ lọc có sẵn. Mục đích là để bạn viết lại thẻ title phù hợp với SEO hoặc bạn cập nhật thêm những thông tin liên quan khác trong này ngoài tiêu đề mặc định của đối tượng. Đầu tiên thì bạn sẽ xem qua các hàm mà WordPress hỗ trợ từ phiên bản…