absint()

absint ( mixed $maybeint )

Chuyển đổi giá trị sang số nguyên dương.

Trả về :

Số nguyên dương.

Đây là hàm được kết hợp giữa hàm lấy giá trị tuyệt đối và hàm chuyển dữ liệu sang số nguyên dương.

abs( intval( $foo ) );

Tham số

$maybeint

(mixed) (bắt buộc) Dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi sang số nguyên dương.


Nguồn

function absint( $maybeint ) {
  return abs( intval( $maybeint ) );
}

Ví dụ

Khi bạn nhập giá trị đầu vào không phải là số nguyên thì kết quả trả về là số 0, nếu là số nguyên dương thì kết quả trả về sẽ vẫn là số nguyên dương, nếu là số nguyên âm thì kết quả trả về sẽ là số nguyên dương.

echo absint( 'number' );    // 0
echo absint( 10 );       // 10
echo absint( -10 );       // 10