Code thống kê truy cập cho WordPress

Cập nhật lần cuối vào

Bài viết này mình sẽ gợi ý cho các bạn cách để viết bộ thống kê truy cập cho WordPress, với ý tưởng này thì bạn có thể đếm lượt truy cập theo ngày, theo tuần hoặc tháng, đếm số lượng người đang online và còn nhiều tính năng nữa đi kèm.

Laptop girl coding

Trong lập trình thì sẽ có nhiều hướng khác nhau để bạn có thể giải quyết được một vấn đề nào đó, nếu bạn nào không muốn viết code thì có thể sử dụng plugin có sẵn, nếu bạn nào thích tìm tòi học hỏi thì có thể tham khảo bài viết này. Tuy nhiên, đây không phải là bộ code chuẩn để có thể chạy được, bạn cần phải chỉnh sửa lại bên trong dự án của bạn để nó hoạt động.

<?php
if(defined('HOCWP_STATISTICS_VERSION')) {
  return;
}

define('HOCWP_STATISTICS_VERSION', '1.0.2');

define('HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS', 'hw_statistics');

define('HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE', 'hw_statistics_online');

define('HOCWP_COUNTER_PATH', HOCWP_CONTENT_PATH . '/counter');

if(!file_exists(HOCWP_COUNTER_PATH)) {
  mkdir(HOCWP_COUNTER_PATH);
}

define('HOCWP_COUNTER_ONLINE_LOG', HOCWP_COUNTER_PATH . '/online.log');

if(!file_exists(HOCWP_COUNTER_ONLINE_LOG)) {
  hocwp_create_file(HOCWP_COUNTER_ONLINE_LOG);
}

define('HOCWP_COUNTER_IP_TXT', HOCWP_COUNTER_PATH . '/ip.txt');

if(!file_exists(HOCWP_COUNTER_IP_TXT)) {
  hocwp_create_file(HOCWP_COUNTER_IP_TXT);
}

define('HOCWP_COUNTER_COUNT_TXT', HOCWP_COUNTER_PATH . '/count.txt');

if(!file_exists(HOCWP_COUNTER_COUNT_TXT)) {
  hocwp_create_file(HOCWP_COUNTER_COUNT_TXT);
}

$use_statistics = apply_filters('hocwp_use_statistics', false);

if($use_statistics) add_action('init', 'hocwp_session_start');

function hocwp_statistics_table_init() {
  global $wpdb;
  $charset_collate = '';
  if(!empty($wpdb->charset)) {
    $charset_collate = "DEFAULT CHARACTER SET $wpdb->charset";
  }
  if(!empty($wpdb->collate)) {
    $charset_collate .= " COLLATE $wpdb->collate";
  }
  $table_statistics = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $table_online = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE;
  $sql = "CREATE TABLE $table_statistics (
    ID bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
    user_id bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
    visited datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    visited_timestamp int,
    ip text,
    pc_ip text,
    browser text,
    location text,
    user_agent longtext,
    PRIMARY KEY (ID),
    KEY user_id (user_id)
  ) $charset_collate;
  CREATE TABLE $table_online (
    ID bigint(20) unsigned NOT NULL auto_increment,
    user_id bigint(20) unsigned NOT NULL default '0',
    visited datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
    visited_timestamp int,
    ip text,
    pc_ip text,
    browser text,
    location text,
    user_agent longtext,
    PRIMARY KEY (ID),
    KEY user_id (user_id)
  ) $charset_collate;\n";

  if(!function_exists('dbDelta')) {
    require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
  }
  dbDelta($sql);
}
add_action('after_switch_theme', 'hocwp_statistics_table_init');

function hocwp_statistics_reset_all_data() {
  hocwp_empty_database_table(HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS);
  hocwp_empty_database_table(HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE);
}

function hocwp_statistics_add_row($table, $user_id, $visited, $ip, $pc_ip, $browser, $location, $user_agent) {
  global $wpdb;
  $wpdb->insert(
    $wpdb->prefix . $table,
    array(
      'user_id' => $user_id,
      'visited' => $visited,
      'visited_timestamp' => strtotime($visited),
      'ip' => $ip,
      'pc_ip' => $pc_ip,
      'browser' => $browser,
      'location' => maybe_serialize($location),
      'user_agent' => $user_agent
    ),
    array(
      '%d',
      '%s',
      '%s',
      '%s',
      '%s',
      '%s',
      '%s',
      '%s'
    )
  );
  return $wpdb->insert_id;
}

function hocwp_statistics_track() {
  $hocwp_statistics_browser = isset($_SESSION['hocwp_statistics_browser']) ? $_SESSION['hocwp_statistics_browser'] : '';
  $user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
  $browser = hocwp_get_browser();
  $online = hocwp_statistics_online_real();
  if($hocwp_statistics_browser != $browser || 0 == $online) {
    $current_datetime = hocwp_get_current_datetime_mysql();
    $user_id = 0;
    if(is_user_logged_in()) {
      $user = wp_get_current_user();
      $user_id = $user->ID;
    }
    $ip = hocwp_get_user_isp_ip();
    $pc_ip = hocwp_get_pc_ip();
    $user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
    $location = hocwp_get_current_visitor_location();
    $statistics_id = hocwp_statistics_add_row(HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS, $user_id, $current_datetime, $ip, $pc_ip, $browser, $location, $user_agent);
    $online_id = hocwp_statistics_add_row(HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE, $user_id, $current_datetime, $ip, $pc_ip, $browser, $location, $user_agent);
    $_SESSION['hocwp_statistics_user_online'] = $online_id;
    $_SESSION['hocwp_statistics_browser'] = $browser;
  }
}
if($use_statistics && !is_admin()) add_action('init', 'hocwp_statistics_track');

function hocwp_statistics_refresh_online_expire() {
  global $wpdb;
  $current_online = isset($_SESSION['hocwp_statistics_user_online']) ? $_SESSION['hocwp_statistics_user_online'] : 0;
  $current_online = absint($current_online);
  if($current_online > 0) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE;
    $wpdb->update(
      $table,
      array(
        'visited_timestamp' => strtotime(hocwp_get_current_datetime_mysql())
      ),
      array(
        'ID' => $current_online
      ),
      array(
        '%d'
      ),
      array(
        '%d'
      )
    );
  }
}
if($use_statistics) add_action('wp_head', 'hocwp_statistics_refresh_online_expire');

function hocwp_statistics_get_online_refresh_minute() {
  $minutes = apply_filters('hocwp_statistics_online_refresh_minute', 15);
  $minutes = absint($minutes);
  return $minutes;
}

function hocwp_statistics_delete_online_expired() {
  global $wpdb;
  $minutes = hocwp_statistics_get_online_refresh_minute();
  $transient_name = 'hocwp_statistics_delete_online';
  if(false === get_transient($transient_name)) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE;
    $interval = '-' . $minutes . ' minutes';
    $compare = hocwp_get_datetime_ago($interval);
    $compare = strtotime($compare);
    $wpdb->query("DELETE FROM $table WHERE visited_timestamp < $compare");
    set_transient($transient_name, 1, $minutes * MINUTE_IN_SECONDS);
  }
}
if($use_statistics) add_action('wp_head', 'hocwp_statistics_delete_online_expired');

function hocwp_statistics_online_detail() {
  global $wpdb;
  $result = array();
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_ONLINE;
  $rows = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $table");
  $online = $wpdb->num_rows;
  $online = absint($online);
  $count_user = 0;
  $items = array();
  foreach($rows as $item) {
    $user_name = __('Guest', 'hocwp');
    $last_activity = hocwp_human_time_diff_to_now($item->visited_timestamp) . ' ' . __('ago', 'hocwp');
    if($item->user_id > 0) {
      $count_user++;
      $user = get_user_by('id', $item->user_id);
      if(is_object($user) && !is_wp_error($user)) {
        $user_name = '<a href="' . get_author_posts_url($user->ID) . '">' . $user->user_login . '</a>';
      }
    }
    $items[] = array(
      'user_name' => $user_name,
      'last_activity' => $last_activity,
      'location' => maybe_unserialize($item->location)
    );
  }
  $most_user_online = get_option('hocwp_most_user_online');
  if(!is_array($most_user_online)) {
    $most_user_online = array();
  }
  if($most_user_online < $online) {
    $most_user_online['count'] = $online;
    $most_user_online['timestamp'] = strtotime(hocwp_get_current_datetime_mysql());
    update_option('hocwp_most_user_online', $most_user_online);
  }
  $result['count'] = $online;
  $result['items'] = $items;
  $result['user_count'] = $count_user;
  $result['guest_count'] = absint($online - $count_user);
  $result['most_user_online'] = $most_user_online;
  return $result;
}

function hocwp_statistics_online_real() {
  $detail = hocwp_statistics_online_detail();
  return $detail['count'];
}

function hocwp_statistics_online() {
  $online = hocwp_statistics_online_real();
  if($online < 1) {
    $online = 1;
  }
  return $online;
}

function hocwp_statistics_today() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 day'));
  $day_in_seconds = DAY_IN_SECONDS;
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) < $day_in_seconds");
  return $wpdb->num_rows;
}

function hocwp_statistics_yesterday() {
  global $wpdb;
  $transient_name = 'hocwp_statistics_yesterday';
  if(false === ($result = get_transient($transient_name))) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
    $current_datetime = hocwp_get_current_datetime_mysql();
    $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 day'));
    $day_in_seconds = DAY_IN_SECONDS;
    $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) > $day_in_seconds AND ($compare - visited_timestamp) < (2 * $day_in_seconds)");
    $result = $wpdb->num_rows;
    $interval = apply_filters('hocwp_statistics_yesterday_refresh_hour', 12);
    set_transient($transient_name, $result, $interval * HOUR_IN_SECONDS);
  }
  return $result;
}

function hocwp_statistics_this_week() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 week'));
  $in_seconds = WEEK_IN_SECONDS;
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) < $in_seconds");
  return $wpdb->num_rows;
}

function hocwp_statistics_last_week() {
  global $wpdb;
  $transient_name = 'hocwp_statistics_last_week';
  if(false === ($result = get_transient($transient_name))) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
    $current_datetime = hocwp_get_current_datetime_mysql();
    $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 week'));
    $in_seconds = WEEK_IN_SECONDS;
    $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) > $in_seconds AND ($compare - visited_timestamp) < (2 * $in_seconds)");
    $result = $wpdb->num_rows;
    $interval = apply_filters('hocwp_statistics_last_week_refresh_day', 3);
    set_transient($transient_name, $result, $interval * WEEK_IN_SECONDS);
  }
  return $result;
}

function hocwp_statistics_this_month() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 month'));
  $in_seconds = 4 * WEEK_IN_SECONDS;
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) < $in_seconds");
  return $wpdb->num_rows;
}

function hocwp_statistics_last_month() {
  global $wpdb;
  $transient_name = 'hocwp_statistics_last_month';
  if(false === ($result = get_transient($transient_name))) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
    $current_datetime = hocwp_get_current_datetime_mysql();
    $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 month'));
    $in_seconds = 4 * WEEK_IN_SECONDS;
    $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) > $in_seconds AND ($compare - visited_timestamp) < (2 * $in_seconds)");
    $result = $wpdb->num_rows;
    $interval = apply_filters('hocwp_statistics_last_month_refresh_week', 2);
    set_transient($transient_name, $result, $interval * WEEK_IN_SECONDS);
  }
  return $result;
}

function hocwp_statistics_this_year() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 year'));
  $in_seconds = 4 * YEAR_IN_SECONDS;
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) < $in_seconds");
  return $wpdb->num_rows;
}

function hocwp_statistics_last_year() {
  global $wpdb;
  $transient_name = 'hocwp_statistics_last_year';
  if(false === ($result = get_transient($transient_name))) {
    $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
    $current_datetime = hocwp_get_current_datetime_mysql();
    $compare = strtotime(hocwp_get_datetime_ago('-1 year'));
    $in_seconds = YEAR_IN_SECONDS;
    $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table WHERE ($compare - visited_timestamp) > $in_seconds AND ($compare - visited_timestamp) < (2 * $in_seconds)");
    $result = $wpdb->num_rows;
    $interval = apply_filters('hocwp_statistics_last_year_refresh_month', 6);
    set_transient($transient_name, $result, $interval * WEEK_IN_SECONDS);
  }
  return $result;
}

function hocwp_statistics_total() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table");
  return $wpdb->num_rows;
}

function hocwp_statistics_avg() {
  global $wpdb;
  $table = $wpdb->prefix . HOCWP_COUNTER_TABLE_STATISTICS;
  $results = $wpdb->get_results("SELECT visited_timestamp FROM $table ORDER BY ID LIMIT 1");
  $total_days = 1;
  if($wpdb->num_rows > 0) {
    $timestamp = $results[0]->visited_timestamp;
    $diff = strtotime(hocwp_get_current_datetime_mysql()) - $timestamp;
    $total_days = ceil($diff/DAY_IN_SECONDS);
  }
  $wpdb->get_results("SELECT ID FROM $table");
  return ceil($wpdb->num_rows/$total_days);
}

Với đoạn code bên trên thì bạn sẽ có chức năng đếm số lượng người truy cập hôm nay, truy cập hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước,… bạn có thể đếm được số lượng người truy cập trung bình, số người đang online. Với cách này thì bạn phải tạo thêm 2 table nữa để lưu dữ liệu. Tuy nhiên, với các code thống kê như thế này sẽ làm trang web của bạn chạy nặng hơn, do vậy, nếu website của bạn có lượng truy cập quá nhiều thì mình khuyên bạn nên tắt nó đi. Chúc bạn thành công.