wordpress admin

Thêm cột vào bảng quản lý bài viết WordPress
Thêm cột vào bảng quản lý bài viết WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thêm 1 cột vào bảng quản lý bài viết trong WordPress admin. Mặc định, WordPress sẽ có các cột như tiêu đề bài viết, tác giả, chuyên mục, từ khóa, ngày đăng,… bây giờ bạn muốn thêm một cột để hiển thị thông tin…

Thêm filter để lọc bài viết trong bảng quản lý admin WordPress
Thêm filter để lọc bài viết trong bảng quản lý admin WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Trong bảng quản lý bài viết WordPress, bạn có thể tìm kiếm bài viết theo chuyên mục và ngày tháng, nhưng nếu bây giờ bạn muốn lọc bài viết theo một thuộc tính nào đó thì bạn cũng có thể thêm được bộ lọc của bạn vào chỗ này. Đầu tiên, bạn sử dụng action…

Thêm Bulk Actions trong WordPress
Thêm Bulk Actions trong bảng quản lý bài viết WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Bulk Actions là tính năng quản lý nhiều bài viết đã được chọn cùng lúc, bạn có thể thực thi một lệnh nào đó đối với các bài viết trong danh sách. Hiện tại, WordPress có hỗ trợ filter bulk_actions cho bạn, nhưng bạn chưa được phép thêm thuộc tính mới mà chỉ có thể…