exchange rate

Tòa nhà Vietcombank
Lấy giá vàng SJC và tỷ giá Vietcombank qua XML
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang muốn lấy giá vàng tại SJC hoặc bạn muốn lấy tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank thì bạn có thể áp dụng cách lấy thông tin thông qua XML. Trong PHP có hỗ trợ class SimpleXMLElement mà bạn có thể sử dụng để đọc thông tin XML từ tập tin, từ đường…