live search

Tìm kiếm theo kiểu live search autocomplete cho WordPress
Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn đang tìm cách để làm search autocomplete, live search tự gợi ý kết quả bên dưới khung tìm kiếm thì có thể tham khảo đoạn code bên dưới. Giả sử bạn có một khung search của WordPress với code HTML như sau: Bạn sẽ tạo một tập tin Javascript và soạn một đoạn…