SyntaxHighlighter xuất ra 1 khi dùng do_shortcode

Bạn đang dùng hàm do_shortcode để xuất ra màn hình các shortcode được cung cấp bởi những plugin cho phép chèn code vào bài viết. Cụ thể hơn ở đây mình sử dụng plugin SyntaxHighlighter Evolved để chia sẻ source code trong bài viết. Nếu bạn dùng cú pháp thông thường trong nội dung bài viết thì không sao, tuy nhiên bây giờ bạn lại muốn sử dụng shortcode tùy biến, trong giao diện bạn…