Di chuyển tới link khi click option trong select

Đôi khi bạn muốn hiển thị danh sách chuyên mục hoặc bài viết trong select box, và bạn muốn khi click vào option thì hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang tương ứng với đối tượng bạn đã chọn. Để làm được việc này thì bạn phải sử dụng form hoặc là áp dụng một vài thủ thuật JavaScript. Bài này mình sẽ lấy ví dụ hàm wp_dropdown_categories của WordPress. Hàm này có…