Cài đặt SB Core và sản phẩm của SB Team

Bạn đang sử dụng dịch vụ của SB Team và HocWP. Trong các đợt cập nhật gần đây và sau này cũng vậy, trước khi sử dụng bất kỳ giao diện và plugin nào được viết bởi SB Team thì bạn phải cài đặt plugin SB Core đầu tiên. SB Core không phải chỉ là một plugin đơn thuần, ngoài chuyện sử dụng đi kèm với các plugin và giao diện được thực hiện bởi…