Xóa bình luận trùng trên WordPress

Mình đã có viết bài hướng dẫn kiểm tra bình luận trùng lặp trong WordPress, nếu bạn chưa áp dụng thủ thuật này trước đó và trên trang của bạn hiện đang có nhiều bình luận trùng lặp giống nhau, bạn có thể dùng hàm bên dưới để xóa đi các bình luận trùng lặp này. Hàm bên dưới sẽ giúp bạn xóa đi tất cả bình luận trùng lặp trên blog hoặc xóa bình…

Kiểm tra bình luận trùng trên WordPress

WordPress có hàm kiểm tra nội dung bình luận trùng lặp khi người dùng gửi bình luận trên blog. Nếu bạn muốn dùng lại hàm này khi bạn viết code thêm bình luận trong giao diện hoặc plugin, bạn có thể viết lại để kiểm tra bình luận giống nhau trước khi thêm bình luận vào cơ sở dữ liệu. Hàm bên dưới là mình trích lọc lại từ hàm wp_allow_comment, bạn chỉ cần lấy…