Post type và taxonomy có slug giống nhau

Nếu bạn muốn chuyên mục của custom taxonomy có slug trên đường dẫn giống với bài viết trong custom post type mà không bị lỗi 404 thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm điều đó. Việc này sẽ khó nếu như bạn không biết code PHP và WordPress, nhưng nó sẽ dễ hơn nếu như bạn đã biết căn bản trước đó. Trước khi bắt tay vào công việc thì mình…