Xử lý lỗi Unknown collation trong phpMyAdmin

Nếu bạn đang làm việc với phpMyAdmin mà gặp lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 thì bài viết này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Kể từ phiên bản WordPress 4.2 thì hệ thống sử dụng charset utf8mb4 cho cơ sở dữ liệu, nếu hosting của bạn có phiên bản MySQL cũ thì sẽ không hoạt động được. Lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ phpmyadmin 4.0 sẽ được phát sinh khi bạn export cơ sở…