AJAX

Tích hợp AJAX vào các trang web sẽ làm cho giao diện trở lên trực quan hơn, nội dung sẽ được tải nhanh hơn, bạn không cần phải load lại tất cả nội dung của trang mà chỉ cần thao tác trên một vùng nhất định, điều này sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. AJAX là gì? AJAX được viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML, là một kỹ thuật…

absint()

Chuyển đổi giá trị sang số nguyên dương.