Nhận biết trình duyệt bằng PHP

Bên cạnh cách nhận biết hệ điều hành thì bạn cũng có thể nhận biết trình duyệt của người dùng thông qua user agent. Bài viết này mình sẽ giới thiệu đến bạn một trong những cách đơn giản nhất mà bạn có thể áp dụng để nhận biết trình duyệt mà khách đang dùng để truy cập vào trang của bạn.

function get_browser() {
	$result = 'Unknown Browser';
	$browsers = array(
		'/msie/i' => 'Internet Explorer',
		'/firefox/i' => 'Firefox',
		'/safari/i' => 'Safari',
		'/chrome/i' => 'Chrome',
		'/opera/i' => 'Opera',
		'/netscape/i' => 'Netscape',
		'/maxthon/i' => 'Maxthon',
		'/konqueror/i' => 'Konqueror',
		'/mobile/i' => 'Handheld Browser'
	);
	$user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
	foreach($browsers as $regex => $value) {
		if (preg_match($regex, $user_agent)) {
			$result = $value;
			break;
		}
	}
	return $result;
}