Cách đăng hình 360 độ lên WordPress

Các bạn hay thấy trên Facebook và Google có hình ảnh hiển thị 360 độ. Bạn có thể rê chuột xem xung quanh dễ dàng. Nếu bạn cũng đang tìm cách đăng hình 360 độ lên WordPress thì bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn.

Đăng hình 360 độ lên WordPress

Đối với hình ảnh 360 độ thì bạn chỉ cần có thiết bị hỗ trợ chụp chế độ panorama là được. Trong bài hướng dẫn này mình sẽ dùng kèm với thư viện three.js.

Cách đăng hình 360 độ lên WordPress

Bạn chỉ có thể dùng iframe để chèn hình ảnh 360 độ vào bài viết. Do vậy, công việc của bạn là tạo ra một tập tin PHP có thể hiển thị ảnh 360.

<?php
$src = isset( $_GET['src'] ) ? $_GET['src'] : '';

if ( empty( $src ) ) {
	return;
}

$title = isset( $_GET['title'] ) ? $_GET['title'] : 'Hình ảnh 360';
$type  = isset( $_GET['type'] ) ? $_GET['type'] : 'equirectangular';
$type  = strtolower( $type );
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
	<title><?php echo $title; ?></title>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
	<style>
		body {
			background-color: #000000;
			margin: 0;
			overflow: hidden;
		}

		canvas,
		img {
			cursor: hand;
		}

		canvas,
		img {
			cursor: -webkit-grab;
		}
	</style>
</head>
<body>
<div id="container"></div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/three.js/90/three.min.js"></script>
<script async>
	var camera, scene, renderer;

	var isUserInteracting = false,
		onMouseDownMouseX = 0, onMouseDownMouseY = 0,
		lon = 0, onMouseDownLon = 0,
		lat = 0, onMouseDownLat = 0,
		phi = 0, theta = 0;

	init();
	animate();

	function init() {

		var container, mesh;

		container = document.getElementById('container');

		camera = new THREE.PerspectiveCamera(75, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 1100);
		camera.target = new THREE.Vector3(0, 0, 0);

		scene = new THREE.Scene();

		var geometry = new THREE.SphereBufferGeometry(500, 60, 40);

		geometry.scale(-1, 1, 1);

		var material = new THREE.MeshBasicMaterial({
			map: new THREE.TextureLoader().load('<?php echo $src; ?>')
		});

		mesh = new THREE.Mesh(geometry, material);

		scene.add(mesh);

		renderer = new THREE.WebGLRenderer();
		renderer.setPixelRatio(window.devicePixelRatio);
		renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
		container.appendChild(renderer.domElement);

		document.addEventListener('mousedown', onDocumentMouseDown, false);
		document.addEventListener('mousemove', onDocumentMouseMove, false);
		document.addEventListener('mouseup', onDocumentMouseUp, false);
		document.addEventListener('wheel', onDocumentMouseWheel, false);

		document.addEventListener('dragover', function (event) {

			event.preventDefault();
			event.dataTransfer.dropEffect = 'copy';

		}, false);

		document.addEventListener('dragenter', function (event) {

			document.body.style.opacity = 0.5;

		}, false);

		document.addEventListener('dragleave', function (event) {

			document.body.style.opacity = 1;

		}, false);

		document.addEventListener('drop', function (event) {

			event.preventDefault();

			var reader = new FileReader();
			reader.addEventListener('load', function (event) {

				material.map.image.src = event.target.result;
				material.map.needsUpdate = true;

			}, false);
			reader.readAsDataURL(event.dataTransfer.files[0]);

			document.body.style.opacity = 1;

		}, false);

		window.addEventListener('resize', onWindowResize, false);

	}

	function onWindowResize() {

		camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
		camera.updateProjectionMatrix();

		renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);

	}

	function onDocumentMouseDown(event) {

		event.preventDefault();

		isUserInteracting = true;

		onMouseDownMouseX = event.clientX;
		onMouseDownMouseY = event.clientY;

		onMouseDownLon = lon;
		onMouseDownLat = lat;

	}

	function onDocumentMouseMove(event) {

		if (isUserInteracting === true) {

			lon = ( onMouseDownMouseX - event.clientX ) * 0.1 + onMouseDownLon;
			lat = ( event.clientY - onMouseDownMouseY ) * 0.1 + onMouseDownLat;

		}

	}

	function onDocumentMouseUp(event) {

		isUserInteracting = false;

	}

	function onDocumentMouseWheel(event) {

		var fov = camera.fov + event.deltaY * 0.05;

		camera.fov = THREE.Math.clamp(fov, 10, 75);

		camera.updateProjectionMatrix();

	}

	function animate() {

		requestAnimationFrame(animate);
		update();

	}

	function update() {

		if (isUserInteracting === false) {

			//lon += 0.1;

		}

		lat = Math.max(-85, Math.min(85, lat));
		phi = THREE.Math.degToRad(90 - lat);
		theta = THREE.Math.degToRad(lon);

		camera.target.x = 500 * Math.sin(phi) * Math.cos(theta);
		camera.target.y = 500 * Math.cos(phi);
		camera.target.z = 500 * Math.sin(phi) * Math.sin(theta);

		camera.lookAt(camera.target);

		renderer.render(scene, camera);

	}

</script>
</body>
</html>

Đoạn code PHP bên trên mình dùng three.js để hiển thị hình ảnh 360 độ.

Chèn hình 360 độ lên WordPress như thế nào?

Dựa vào đoạn code bên trên. Bây giờ bạn gõ địa chỉ trên trình duyệt web và thêm vào tham số là src và title. Trong đó src là đường dẫn đến hình ảnh của bạn. Bạn chỉ cần chèn theo dạng iframe là có thể hiển thị trong nội dung của WordPress.

<iframe src="http://domain.com/360.php?src=http://urlhinhanh.jpg&title=Test+360"></iframe>

Bạn chèn hỉnh ảnh 360 độ vào nội dung bài viết của WordPress như cú pháp bên trên. Sở dĩ bạn phải làm thông qua iframe là vì hỉnh ảnh làm 360 độ sẽ hiển thị full màn hình, nó sẽ làm vỡ khung giao diện của bạn. Chúc bạn thành công.

2 bình luận cho “Cách đăng hình 360 độ lên WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *