Developers

Tạo post type chỉ dùng cho nhóm admin
- Cập nhật lần cuối vào

Nếu bạn muốn tạo post type mới bằng hàm register_post_type của WordPress và bạn chỉ muốn nhóm người dùng admin quản lý được các bài viết trong post type này thì bạn làm như sau: function hocwp_book_setup_post_type() { $args = array( 'public' => true, 'label' => __( 'Books', 'textdomain' ), 'menu_icon' => 'dashicons-book', 'capabilities' =>…

Tạo Access Token Facebook
- Cập nhật lần cuối vào

Access Token là một chuỗi các ký tự đã được mã hóa, chuỗi ký tự này được dùng trong các ứng dụng khi bạn viết code tương tác với Facebook. Việc đầu tiên bạn cần làm đó là đăng nhập vào Facebook Developers và tạo một ứng dụng mới. Cách tạo ứng dụng trên Facebook…