Sử dụng reCAPTCHA Tiếng Việt cho Contact Form 7

Nếu vì một lý do nào đó mà plugin Contact Form 7 của bạn không hiển thị reCAPTCHA bằng ngôn ngữ Tiếng Việt thì bạn cũng có thể thử code trong nội dung bài viết này.

Plugin content captcha

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên hoặc thêm vào plugin của bạn đoạn code sau:

[php]
function hocwp_setup_theme_change_contact_form_7_recaptcha_language() {
if ( wp_script_is( ‘google-recaptcha’, ‘registered’ ) ) {
wp_deregister_script( ‘google-recaptcha’ );
$url = ‘https://www.google.com/recaptcha/api.js’;
$lang = ‘vi’;
if ( function_exists( ‘qtranxf_getLanguage’ ) ) {
$lang = qtranxf_getLanguage();
}
$url = add_query_arg( array( ‘hl’ => $lang, ‘onload’ => ‘recaptchaCallback’, ‘render’ => ‘explicit’ ), $url );
wp_register_script( ‘google-recaptcha’, $url, array(), false, true );
}
}

add_action( ‘wpcf7_enqueue_scripts’, ‘hocwp_setup_theme_change_contact_form_7_recaptcha_language’ );
[/php]

Sau khi làm xong thì bạn nhớ lưu lại nhé, bây giờ thì thử lại kết quả xem reCAPTCHA đã hiển thị Tiếng Việt có dấu chưa? Chúc bạn thành công.

Load jQuery từ CDN cho WordPress

jQuery là bộ code tích hợp mặc định trong nhân của WordPress, nếu giao diện hoặc plugin của bạn có sử dụng jQuery thì hệ thống sẽ lấy trực tiếp từ hosting bạn đang chạy. Nếu bạn nào muốn load jQuery theo kiểu lấy đường dẫn từ CDN thì làm như sau.

jQuery viết ít làm nhiều

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên, hoặc bạn cũng có thể bỏ code này vào plugin của bạn. Sau đó bạn khai báo một hook như sau:

[php]
function hocwp_load_jquery_from_cdn() {
global $wp_version, $wp_scripts;
$handle = ( version_compare( $wp_version, ‘3.6-alpha1’, ‘>=’ ) ) ? ‘jquery-core’ : ‘jquery’;
$enqueued = wp_script_is( $handle );
wp_enqueue_script( $handle );
$version = ”;
$jquery_url = ”;
$google_not_exists = array(
‘1.12.3’
);
if ( is_a( $wp_scripts, ‘WP_Scripts’ ) ) {
$registered = $wp_scripts->registered;
if ( isset( $registered[ $handle ] ) ) {
$version = $registered[ $handle ]->ver;
if ( in_array( $version, $google_not_exists ) ) {
$jquery_url = ‘//code.jquery.com/jquery-‘ . $version . ‘.min.js’;
}
}
}
if ( empty( $version ) ) {
$version = ‘1.12.0’;
}
if ( empty( $jquery_url ) ) {
$jquery_url = ‘//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/’ . $version . ‘/jquery.min.js’;
}
wp_dequeue_script( $handle );
wp_deregister_script( $handle );
wp_register_script( $handle, $jquery_url );
if ( $enqueued ) {
wp_enqueue_script( $handle );
}
}
add_action( ‘wp_enqueue_scripts’, ‘hocwp_load_jquery_from_cdn’ );
[/php]

Đoạn code bên trên sẽ lấy đường dẫn jQuery từ dịch vụ CDN của Google thay vì tải trực tiếp từ hosting của bạn. Để phòng tránh trường hợp code bị lỗi, đường dẫn không đúng và jQuery không được tải thì bạn thêm hàm bên dưới để kiểm tra.

[php]
function hocwp_jquery_google_cdn_fallback() {
echo ‘<script>window.jQuery || document.write(\'<script src="’ . includes_url( ‘js/jquery/jquery.js’ ) . ‘"><\/script>\’)</script>’ . "\n";
}

add_action( ‘wp_footer’, ‘hocwp_jquery_google_cdn_fallback’, 1 );
[/php]

Chúc bạn thành công.

Bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam định dạng SVG

Chia sẻ cho các bạn bản đồ 63 tỉnh thành của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại mình đăng bài viết này, trong tương lai thì bản đồ này có thể sẽ bị thay đổi. Bản đồ 63 tỉnh thành Việt Nam này được định dạng với tập tin .svg, bạn hoàn toàn có thể tích hợp vào web để viết các ứng dụng liên quan đến địa điểm, vị trí địa lý.

Bản đồ Việt Nam

Ngày trước thì Việt Nam có 64 tỉnh thành, nhưng đến năm 2008 thì Hà Tây với Hà Nội sát nhập lại thành 1 nên giờ chỉ còn lại 63 tỉnh thành mà thôi.

[html]
<svg viewBox="0 0 400 915" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:amcharts="http://amcharts.com/ammap"
xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1">
<g><a xlink:href="#">
<path id="VN-01" title="Lai Châu" class="land"
d="M62.06,32.98l1.76,0.42l1.04,1l1.11,0.33l0.23,0.67l1.03,0.14l0.38,1.17l-0.86,0.35l-0.11,1.07l1.83,2.05l-0.25,0.96l0.44,0.4l0.03,0.33l0.87,0.68l0.36,0.93l1,0.22l-0.03,0.55l0.93,0.63l0.31,-0.04l0,0l0.27,0.54l1.07,-0.08l0.9,0.44l-0.27,0.59l0.74,1.97l0.61,0.27l-0.7,1.96l-0.7,0.44l-0.62,0.89l0.88,1.2l0.82,0.68l0.12,0.45l0.73,0.22l0.08,0.9l1.23,0.69l0.87,-0.42l2.57,-0.25l0.33,0.14l1.37,-0.53l1.02,0.43l0.93,0.92l0.07,2l0.67,0.34l-0.1,0.39l0.22,0.2l-0.65,0.36l0.12,0.44l-0.52,0.7l0.58,0.18l0.07,0.39l0.89,0.21l1.84,1.73l0.06,0.43l0.61,0.72l0.09,1.22l0.48,0.32l0.31,0.75l0.76,0.39l0,0.54l-0.33,0.34l0.15,0.31l1.18,0.37l1.18,1.44l1.31,0.34l-0.12,1l0.43,0.79l-0.34,1.39l0.75,1.04l0.21,0.75l-0.18,1.31l0.63,0.75l-0.43,0.7l1.4,1.8l0,0l-0.75,0.42l-0.47,0.75l-0.07,0.57l-0.91,0.99l-0.73,-0.31l-0.49,-0.5l-0.68,0.6l-0.66,0.03l-0.4,0.77l0.16,2.32l1.57,1.51l-0.07,0.53l1.38,1.03l0.43,0.7l-0.05,0.51l0.86,1.05l-0.24,0.75l-0.61,0.11l0.12,0.72l-0.27,-0.15l-0.56,0.26l-0.31,-0.2l-0.87,0.15l0.15,0.67l-0.37,0.68l0.53,0.39l0.11,0.53l0,0l-0.89,0.33l-0.81,-0.39L90.38,94.33l-0.15,1.27l-1.32,-0.28l-0.27,-0.51l-0.52,-0.29l-0.24,-2.08l-0.37,0.46L86.8,92.6l-0.31,0.17l-0.91,-1.43l-0.36,0l-0.22,-0.87l-1.23,0.01l-0.08,-0.47l0.31,-1.17l-1.47,-0.13l-0.34,0.24l-0.68,-0.82l-0.79,-0.25l-0.01,-0.7l0.47,-0.21l0.89,-2.04l-0.34,-0.08l-0.05,-0.27l-0.49,0l0.04,-1.03l-1.17,-0.99l0.28,-1.03l-1.22,-0.59l-0.28,-1.47l-0.44,-0.69l-1.14,-0.04l-0.91,-0.68l-0.29,-0.56l-2.7,-0.59l-0.53,-0.38l-1,0.28l-0.67,0.76l0.09,1.01l-0.23,0.44l-0.47,0.26l-0.2,0.54l0,0l-1.21,-0.6l-0.4,-0.85l-0.66,-0.72l0.05,-0.35l0,0l0.73,-0.61l0,0l-0.72,-1.54l-0.49,-0.23l-0.43,0.17l-0.25,-0.58l-0.46,-0.38l-0.85,-3.15l-0.73,-0.77l0.01,-0.72l-0.19,-0.12l-2.92,0.17l-0.67,0.56l-0.14,0.57l-0.53,0.44l0.07,0.64l-1.08,0.32l-0.15,1.24l-0.55,0.65l0.1,0.46l0.83,0.98l-0.03,0.38l-0.39,0.24l-2.07,-0.59l-1.6,-1.13l-0.79,0.09l-1.38,-0.64l-0.99,0.21L52.38,74.28l-0.28,0.07l-0.92,-0.82l-0.25,-0.69l-0.99,-0.4l-0.71,1.72l0.34,0.26l-0.05,0.48l-1.64,-0.32l-0.94,0.77l-0.49,-0.02l-0.68,-0.39l-0.57,0.32l-0.53,-0.1l-0.23,0.85l-0.51,0.59L42.97,76.34l-0.3,-0.36l0.14,-0.23l-0.21,-0.47l-0.86,-0.88l-0.72,-0.19l-0.08,-0.42l0.38,-0.52l-0.11,-0.53l-1.12,0.27l-1.26,0.88l-0.54,-0.32l-0.55,0.14l-0.38,1l-0.47,-0.35l-1.61,0.04l-0.53,-0.47l-1.72,-0.72l-0.1,-0.19l0.28,-0.56l-0.64,-0.88l-0.24,0.04l-0.93,-0.79l-0.31,-0.81l0.17,-0.42l-0.16,-1l0.48,-0.4l0.34,-1.73l-1.43,-1.69l-0.92,-0.04l-0.87,-0.42l-0.8,-0.87l-0.7,0.49l1.27,0.93l0.53,1.58l-0.09,0.56l-0.34,0.29l-0.61,1.42l-1.21,-0.46l0,0l-0.55,0.05l0,0l-0.39,-0.67l-0.42,-0.13L24.9,66.98l0.01,-2l-0.8,-0.29l-1.36,-1.16l-0.8,0.05l-0.51,0.91l-0.53,0.05l-0.96,-0.56l-0.52,-0.43l-0.29,-1.06l-0.94,-0.99l-0.91,-1.7l-0.89,-0.83l0.05,-0.41l-0.42,-0.61l-1.17,-0.56l-0.21,-0.82l-0.64,-0.15l-1.22,-1.24l0.27,-0.75l0.33,0.27l-0.08,-0.79l-0.28,-0.46l0.12,-1.06l-0.35,-0.45l-1.22,-0.4l-0.23,-0.82l-0.55,-0.04l0.01,-0.83l-0.47,-0.82l0.19,-0.48l-0.65,-0.36l-0.4,-0.55l-0.04,-0.77l0,0l1.44,-0.47l-0.44,-1.24l1.36,-0.31l1.51,-2.09l0.88,-0.26l-0.15,-0.35l-0.63,-0.11l-0.85,-1.49l-0.07,-0.74l0.57,-0.31l0.75,0.29l1.36,-0.94l0.44,-1.29l0.65,-0.44l-0.29,-0.56l0.05,-0.58l0.32,-0.52l0.48,-0.44l0.53,0l0.2,-0.52l0.93,-0.04l0.59,0.16l1.42,1.2L21.18,37l0.62,0.5l0.28,1.18l0.81,-0.14l0.18,-0.92l0.63,-0.53l0.32,-0.01l2.55,2.39l1.62,-0.66l1.03,0.45l0.2,0.74l0.73,0.1l0.61,0.69l0.79,-0.05l0.71,1.13l0.92,0.66l0.3,0.52l1.47,0.22l0.45,-0.26l1.03,0.41l0.92,0.47l0.13,0.51l0.73,0.63l-0.32,0.8l0.54,0.45l0.69,1.3l0.66,1.15l0.13,0.8l0.53,0.16l0.94,1.24l0.52,0.19l0.78,0.23l1.19,-0.07l0.47,0.99l1.75,0.98l1.2,-0.15l0.99,-0.03l0.41,-0.28l-0.07,-0.96l-0.41,-0.4l0.05,-0.78l0.4,-0.91l0.95,-0.51l1.06,-0.15l1.07,-1.23l0.49,-0.14l0.41,0.26l1.31,-0.99l-1.23,-2.02l0.6,-1.52l0.34,-0.56l0.37,-0.56l0.55,-0.54l0.73,0.23l1,-0.09l0.58,-1.01l0.69,-0.41l0.54,0.14l0.92,-0.48l0.1,-1.19l0.35,-0.58l-0.17,-1.4l1.22,-1.51l0.47,-1.07l0.13,-2.04L62.06,32.98z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-02" title="Lào Cai" class="land"
d="M109.47,31.13L109.86,30.85L110.51,31.22L110.31,32.22L109.71,34.63L109.85,35.27L110.41,36.02L110.47,36.68L110.93,36.69L112.13,37.36L113.13,37.25L113.97,37.77L114.23,38.43L114.23,38.43L113.93,39.58L115.24,40.45L117.13,40.1L117.74,40.95L117.76,41.59L118.41,42.84L119.13,43.45L120.5,43.84L120.63,46.03L120.16,46.22L119.48,45.92L118.61,46.02L118.4,47.73L118.01,48.5L119,48.92L119.52,49.96L121.08,50.99L120.62,51.83L119.78,52.44L120.05,53.26L120.82,54.4L121.97,54.64L122.37,55.51L122.88,55.48L124.98,56.74L125.32,57.26L124.98,57.96L125.33,58.32L126.13,58.25L126.72,58.61L125.89,59.56L126.6,60.43L126.61,61.15L125.58,62.21L124.88,62.46L124.75,62.8L125.2,64.35L125.76,64.55L126.37,64.41L126.61,64.02L126.99,64.14L126.99,64.14L126.82,65.15L127.21,65.82L127.52,65.91L128.38,65.48L129.14,65.83L128.5,66.24L128.44,66.69L129.02,68.46L128.63,68.12L127.83,68.29L127.62,67.86L127.15,67.88L126.8,68.19L126.8,68.74L127.09,69.14L126.66,69.42L126.89,70.04L126.65,70.3L126.55,71.28L126.77,71.77L126.35,71.92L126.2,72.58L125.7,73.25L125.03,72.93L124.82,72.48L123.9,71.91L123.29,71.03L123.29,71.03L122.71,70.7L122.71,70.7L121.68,69.99L121.01,69.03L120.32,68.71L120.03,67.7L119.34,67.71L118.54,66.95L118.11,66.89L117.5,67.4L117.59,67.63L117.25,67.78L117.08,68.19L116.44,68.26L116.84,69.15L117.23,69.31L117.36,69.84L117.16,70.5L117.58,71.55L117.32,71.43L116.78,72.27L116.73,72.75L116.19,72.97L116.19,74.08L115.99,74.23L116.48,74.45L116.87,75.36L117.13,75.39L118.02,76.5L118.4,78.54L118.81,79.51L118.65,80.55L118.92,81.1L118.65,81.68L116.58,82.98L116.49,83.68L114.85,85.03L114.09,84.45L114.01,84.05L113.62,83.71L113.38,82.62L111.7,82.11L111.21,81.41L110.7,81.75L109.76,81.87L108.04,80.96L107.47,80.91L107.35,81.39L108.46,82.35L108.28,83.09L108.46,83.51L107.55,84.12L106.6,84.34L103.74,83.85L103.06,83.27L101.32,82.74L100.45,83.4L98.63,82.71L98.33,82.87L96.98,82.63L96.3,82.14L95.95,81.54L96.26,81.12L96.23,80.61L95.69,79.92L95.69,79.92L94.29,78.12L94.73,77.42L94.1,76.67L94.28,75.36L94.08,74.61L93.32,73.56L93.66,72.17L93.23,71.38L93.35,70.38L92.04,70.04L90.86,68.6L89.68,68.23L89.54,67.92L89.87,67.58L89.87,67.05L89.11,66.66L88.81,65.9L88.32,65.58L88.23,64.36L87.62,63.64L87.55,63.21L85.71,61.48L84.82,61.27L84.75,60.88L84.17,60.69L84.7,59.99L84.58,59.55L85.23,59.19L85.01,58.99L85.11,58.6L84.44,58.26L84.37,56.26L83.44,55.34L82.42,54.91L81.05,55.44L80.71,55.31L78.14,55.55L77.28,55.97L76.05,55.28L75.97,54.38L75.24,54.16L75.12,53.71L74.3,53.03L73.42,51.83L74.04,50.95L74.74,50.5L75.44,48.55L74.83,48.28L74.1,46.31L74.36,45.72L73.46,45.28L72.39,45.36L72.12,44.82L72.12,44.82L72.93,43.79L73.23,42.56L74.21,42.17L74.64,41.03L73.86,39.7L73.93,38.66L75.59,36.58L75.9,35.87L76.22,35.14L76.72,34.82L76.62,34.2L76.87,33.97L77.44,33.89L77.79,33.54L78.78,34.02L79.24,35.17L79.88,35.45L80.2,36.13L80.96,36.44L82.88,38.28L82.77,38.83L83.35,39.21L83.45,39.55L84.38,39.55L86.72,42.35L87.31,43.62L88.09,44.22L88.61,44.97L89.32,45.39L90.05,46.5L90.4,46.63L90.81,46.38L92.03,47.72L92.66,48.02L92.98,48.6L93.78,48.89L94.11,49.51L94.51,49.76L95.38,49.77L96.02,49.08L96.68,49.19L97.07,48.97L96.76,48L96.97,47.69L97.01,46.84L97.2,45.7L98.09,42.16L98.11,41.54L97.56,41.22L97.55,40.36L98.06,39.85L98.48,37.67L98.87,37.01L99.84,35.79L101.06,34.98L101.37,33.97L102.41,32.7L103.08,32.63L103.4,33.02L103.71,33.01L104.45,32.75L105,32.17L105.54,32.23L106.48,31.72L107.71,31.6L109.02,30.83z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-03" title="Hà Giang" class="land"
d="M165.76,0.56L166.67,1.36L166.81,2.69L167.78,4.16L168.54,4.31L169.82,5.79L170.6,5.53L170.85,5.09L171.3,5.11L171.73,5.63L172.02,6.54L172.81,7.43L173.56,7.53L173.47,8.25L174.11,8.99L174.06,9.68L174.57,10.46L174.58,10.83L175.67,11.34L176.75,11.22L177.39,11.67L177.52,12.3L178.15,12.97L178.82,13.19L178.94,13.65L179.29,13.91L177.86,15.44L177.86,15.44L177.16,15.95L175.97,16.05L175.4,17.42L175.52,17.89L174.9,18.76L174.66,19.78L174.21,20.28L173.88,21.61L172.82,21.73L171.87,22.2L170.22,22.08L169.95,22.43L169.26,22.65L167.99,22.72L167.28,23.41L167.24,23.75L167.54,24.16L167.24,25.04L167.45,25.5L167.15,25.74L165.99,25.95L165.34,26.9L164.7,27.02L164.4,27.81L164.44,29.2L162.62,29.08L162.69,29.94L163.26,30.25L164.53,30.46L165.07,31.19L166.32,31.83L166.49,32.44L167.28,32.39L168.61,32.76L169.3,33.71L170.41,34.22L170.62,34.63L171.52,34.91L171.98,35.7L173.1,35.93L173.83,38.56L174.46,39.25L173.92,39.64L173.78,40.3L174.26,41.32L174.4,42.63L174.4,42.63L173.79,43.51L173.25,43.39L171.92,44.12L171.7,43.83L171.48,44.27L171.48,43.98L171.19,44.03L171.21,44.29L170.8,44.02L169.79,43.86L169.01,42.84L168.49,43L167.28,42.33L165.65,42.28L165.37,42.46L165.28,43.14L165.01,43.27L164.95,44.3L164.66,44.08L164.67,43.8L163.55,43.78L163.37,43.59L163.46,43.11L163.14,42.59L163.24,42.37L162.65,41.86L161.52,41.53L161.16,41.79L161.04,41.38L160.46,40.94L159.88,41.1L159.46,40.84L159.15,40.18L157.51,39.86L157.31,39.55L156.17,39.15L155.7,39.61L155.5,40.5L155.24,40.64L155.72,40.95L155.74,41.39L156.14,41.71L156.76,43.3L156.38,43.49L155.9,43.1L155.7,43.79L155.05,44.26L155.38,45.15L154.38,45.93L154.71,46.36L155.09,48.1L154.04,50.63L154.3,51.04L154.25,52.08L154.57,52.59L152.98,53.53L153.46,54.08L153.71,54.91L153.21,55.93L152.47,55.97L152.29,56.43L152.25,56.71L152.97,57.88L152.79,58.3L150.92,58.11L150.6,58.37L151.15,59.31L151.63,59.62L151.58,60.6L150.81,60.68L150.98,61.92L150.04,62.27L149.27,63.11L149.01,63.14L148.71,62.17L148.82,61.38L148.26,61.2L148.12,60.5L147.59,59.97L146.87,60.23L145.9,60.15L145.27,59.46L144.22,59.43L143.65,58.48L143.26,58.56L143.12,59.63L142.83,60.01L143.12,60.44L143.84,60.62L144.2,61.11L144.07,61.51L144.4,61.83L143.91,61.94L143.56,62.7L143.05,62.64L142.84,62.86L143.61,63.63L143.7,64.04L144.15,64.33L144.2,64.66L143.85,65.13L143.98,66.01L143.81,66.28L143.53,66.13L143.42,66.28L142.92,67.86L142.17,67.69L141.97,66.84L141.4,66.77L141.21,67.08L141.02,66.99L140.6,67.74L140.6,67.74L140.6,67.74L140.6,67.74L140.6,67.74L140.6,67.74L139.62,68.17L138.95,67.7L139.04,68.03L138.73,68.43L138.04,68.58L137.19,68.44L136.99,68.53L137,68.82L136.12,68.72L135.77,68.37L135.72,67.72L135.02,67.72L134.63,67.03L134.12,66.92L133.92,66.08L134.4,65.48L134.4,64.95L134.01,63.7L133.08,63.33L132.11,63.47L131.64,63.28L131.3,62.62L130.79,62.8L130.28,62.42L129.84,62.61L129.19,62.05L128.56,62.04L128.38,61.8L127.99,61.84L126.91,63.34L126.99,64.14L126.99,64.14L126.61,64.02L126.37,64.41L125.76,64.55L125.2,64.35L124.75,62.8L124.88,62.46L125.58,62.21L126.61,61.15L126.6,60.43L125.89,59.56L126.72,58.61L126.13,58.25L125.33,58.32L124.98,57.96L125.32,57.26L124.98,56.74L122.88,55.48L122.37,55.51L121.97,54.64L120.82,54.4L120.05,53.26L119.78,52.44L120.62,51.83L121.08,50.99L119.52,49.96L119,48.92L118.01,48.5L118.4,47.73L118.61,46.02L119.48,45.92L120.16,46.22L120.63,46.03L120.5,43.84L119.13,43.45L118.41,42.84L117.76,41.59L117.74,40.95L117.13,40.1L115.24,40.45L113.93,39.58L114.23,38.43L114.23,38.43L115.02,39.4L116.15,39.3L116.63,38.7L117.2,38.85L117.79,37.46L118.55,36.8L120.98,35.72L122.43,34.12L123.38,33.55L123.97,32.29L124.41,31.85L124.9,31.14L126.51,30.37L127.15,30.39L127.5,30.72L127.88,31.74L127.55,32.02L127.61,32.41L128.51,32.27L128.89,31.64L128.59,31.31L128.9,30.72L129.28,31.31L130.59,31.46L131.45,32.34L132.93,31.86L134.1,32.2L134.54,32.04L134.73,31.56L134.18,30.5L134.85,30.02L135.81,30.04L136.91,27.46L137.63,27.4L139.18,26.4L140.18,26.49L141.3,25.06L140.72,24.12L140.07,23.61L139.61,23.09L139.63,22.16L139.57,20.66L139.14,20.03L138.81,18.81L138.72,18.07L138.41,17.44L138.17,15.28L137.85,14.87L139.59,14.52L140.15,14.8L140.88,14.65L141.23,14.82L141.88,14.94L142.35,13.96L142.29,12.81L142.82,12.22L144.15,11.69L145.87,12.4L146.24,11.83L146.38,10.57L147.72,10.24L147.86,10.63L148.36,10.62L148.75,9.82L149.84,9.65L150.8,8.79L151.27,8.02L152.02,7.61L152.93,6.9L153.65,7.17L153.93,7.69L153.77,8.06L154.4,8.21L155.09,7.78L155.49,7.57L156.63,7.07L157.22,6.19L157.48,5.87L157.95,5.95L158.83,6.35L158.95,6.75L159.54,7.07L160.22,6.87L160.44,6.59L160.72,6.01L161.53,5.32L161.51,4.72L161.91,4.44L161.52,3.42L161.68,3.1L161.95,2.8L162.7,2.99L163.24,2.83L163.45,1.97L164.01,1.38L163.97,0.82L163.51,0.88L163.36,0.57L164.06,0.37L164.63,0.61L165.33,0z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-04" title="Cao Bằng" class="land"
d="M178.02,16L178.2,16.87L178.12,17.48L178.11,17.86L178.53,18.23L179.77,17.76L180.65,18.25L181.32,17.62L181.93,17.49L182.45,17.9L183.24,18.09L183.7,18.52L185.74,18.47L186.64,18.56L186.73,18.86L186.44,19.42L186.89,20.24L188.1,20.3L188.21,20.59L189.07,20.84L189.59,21.81L190.21,22.38L191.44,22.3L192.04,22.82L192.64,23.35L192.99,23.84L193.45,24.75L193.33,25.44L193.87,25.88L194.19,26.06L194.74,25.62L196.33,24.58L196.79,24.86L197.35,25.54L198.2,25.51L198.22,25.05L198.64,24.91L199.49,25.1L200.1,25.52L200.42,25.4L200.61,25.1L200.51,24.35L200.53,23.31L200.66,22.55L202.55,22.45L203.04,22.37L204.89,22.08L205.3,22.18L205.95,22.88L206.74,22.83L207.35,22.68L207.52,22.35L208.04,22.3L209.15,22.95L209.86,23.06L210.8,22.69L211.48,23.72L212.18,24.13L212.78,24.73L213.29,25.43L213.63,26.51L214,26.63L214.55,27.11L214.88,27.88L214.97,28.51L214.65,29.03L215.43,29.53L215.79,29.14L216.69,29.74L217.38,29L218.45,30.14L218.79,30.19L219.41,29.58L219.46,28.87L219.77,28.58L221.5,28.81L221.77,28.47L222.32,28.15L222.79,28.48L223.48,28.26L223.79,27.52L224.15,27.5L224.68,27.65L225.03,27.65L225.56,27.51L226.21,27.27L226.71,26.91L226.86,25.96L227.16,25.11L227.78,25.02L228.73,25.34L228.83,26.1L229.92,26.66L231.05,25.93L231.59,25.86L231.99,26.24L232.42,27.47L233.03,27.84L233.35,28.24L233.7,28.49L233.64,29.02L234.62,29.49L235.16,29.09L235.11,28.43L235.35,28.13L235.67,28.15L236.57,28.1L236.81,28.34L237.52,28.45L237.91,29.22L237.43,29.45L237.4,29.69L239.09,30.87L239.71,31.59L240.42,31.87L240.72,32.41L241.31,32.69L242.44,32.21L243.26,32.38L244.1,33.2L244.02,33.71L243.37,34.13L243.36,34.54L243.04,34.92L242.34,35.16L241.87,35.08L241.49,35.98L240.29,36.63L240.27,37.19L240.57,37.69L241.12,38.59L240.35,38.87L240.02,39.23L240.09,39.75L239.92,40.35L239.54,40.64L239.11,40.6L238.85,41.02L238.68,41.54L238.17,43.46L238.54,43.93L238.42,44.71L238.66,45.07L237.39,45.77L236.76,45.48L235.95,46.14L235.2,45.79L234.25,45.81L233.49,45.06L233.26,44.26L232.15,44.47L231.93,45.12L231.8,45.9L231.92,46.55L231.74,47.23L231.27,47.36L231.23,48.2L230.8,49.04L230.9,51.46L230.35,51.72L229.96,51.88L229.78,52.22L229.59,52.92L230.11,53.9L229.69,54.5L229.69,54.5L228.33,54.65L227.95,55L228.16,55.28L227.5,55.82L226.72,55.43L226,55.63L226.14,56L225.63,56.26L225.98,56.6L225.4,56.88L225.9,57.07L225.83,57.46L224.75,58L223.95,58.13L223.16,57.75L222.59,58L222.02,57.4L221.31,57.39L221.08,57.19L220.14,57.99L219.3,58.13L218.22,57.1L218.39,56.18L217.82,55.62L217.82,55.16L217.56,55.01L217.14,55.28L216.75,55.17L215.87,54.28L215.44,54.22L214.87,53.05L214.22,52.74L213.94,52.9L212.93,52.29L212.5,52.64L211.74,52.82L211.74,52.82L211.43,53.44L211.43,53.44L211.17,53.58L210.51,54.85L210.15,56.34L210.15,56.34L209.77,56.22L209.81,55.72L209.3,55.66L209.27,55.36L208.79,55.23L207.82,56.09L206.9,55.66L206.29,55.84L206.06,55.7L205.77,55L205.84,53.84L205.46,53.32L206.78,51.75L206.57,51.14L206.8,49.66L205.83,49.3L205.9,48.96L205.53,48.55L205.84,48.24L205.42,48.11L205.54,47.56L205.1,47.25L204.44,47.22L204.45,46.79L204.87,46.41L204.82,46.09L204.03,46.29L203.08,45.83L202.63,46.67L200.92,47.13L200.71,47.49L199.01,48.18L198.76,48.64L198.24,48.91L197.77,48.62L197.04,48.66L196.64,49.02L195.9,50.45L195.53,50.46L195.2,49.81L194.02,49.4L193.72,49.02L192.2,49.33L191.82,49.3L191.75,48.71L191.21,49.08L190.32,48.83L189.42,47.33L188.67,47.4L188.77,47.18L188.47,47.09L188.75,46.87L188.61,46.54L189.04,46.14L188.96,45.86L188.37,45.27L187.61,45.36L187.3,44.92L187.73,44.15L187.1,43.46L187.05,43.07L186.44,42.85L186.43,42.47L187.01,42.22L187.59,40.96L188.79,39.88L188.99,39.45L188.03,39.09L187.66,38.3L188.03,37.85L187.98,37.51L187.58,37.49L187.02,36.72L186.37,36.86L186.08,37.3L185.54,37.2L185.04,37.87L184.75,37.37L184.5,38L183.52,37.59L183.04,37.68L182.22,39.09L180.76,39.01L180.68,39.24L180.23,39.32L179.83,39.65L179.99,40.62L179.54,40.63L179.01,40.28L178.7,40.94L178.1,40.85L176.89,41.34L176.59,41.68L176.6,42.48L176.11,42.67L176.11,42.67L175.2,42.5L174.4,42.63L174.4,42.63L174.26,41.32L173.78,40.3L173.92,39.64L174.46,39.25L173.83,38.56L173.1,35.93L171.98,35.7L171.52,34.91L170.62,34.63L170.41,34.22L169.3,33.71L168.61,32.76L167.28,32.39L166.49,32.44L166.32,31.83L165.07,31.19L164.53,30.46L163.26,30.25L162.69,29.94L162.62,29.08L164.44,29.2L164.4,27.81L164.7,27.02L165.34,26.9L165.99,25.95L167.15,25.74L167.45,25.5L167.24,25.04L167.54,24.16L167.24,23.75L167.28,23.41L167.99,22.72L169.26,22.65L169.95,22.43L170.22,22.08L171.87,22.2L172.82,21.73L173.88,21.61L174.21,20.28L174.66,19.78L174.9,18.76L175.52,17.89L175.4,17.42L175.97,16.05L177.16,15.95L177.86,15.44L177.86,15.44z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-05" title="Sơn La" class="land"
d="M70.36,79.77l0.2,-0.54l0.47,-0.26l0.23,-0.43l-0.09,-1.01l0.67,-0.75l1,-0.28l0.53,0.38l2.7,0.59l0.29,0.56l0.91,0.68l1.14,0.05l0.44,0.69l0.28,1.47l1.22,0.59l-0.28,1.03l1.17,1l-0.04,1.03l0.49,0l0.05,0.27l0.34,0.08l-0.89,2.04l-0.47,0.22l0.01,0.71l0.79,0.26l0.68,0.82l0.34,-0.24l1.47,0.14l-0.31,1.17l0.08,0.47l1.23,-0.01l0.22,0.87l0.36,0l0.92,1.43l0.31,-0.17l0.71,0.29l0.37,-0.46l0.24,2.08l0.52,0.29l0.27,0.51l1.32,0.28l0.15,-1.27l0.37,0.44l0.82,0.39l0.89,-0.33l0,0l0.77,0.47l-0.03,1.18l1.26,-0.01l0.37,0.33l0.81,-0.79l0.16,0.23l0.43,-0.1l0.52,0.19l0.12,0.35l0.39,-0.25l0.59,0.07l0.05,-0.18l1.1,0.83l1.48,0.38l0.65,0.45l0.64,-0.27l0.65,0.05l0.58,-0.31l1.68,-0.19l0.84,0.39l0.98,0.06l0.55,-0.45l0.47,-0.81l0.35,-0.14l1.8,0.12l0.33,0.41l1.43,0.1l0.45,0.48l0.96,-0.19l1.23,0.18l0.06,0.65l-0.49,0.22l-1.3,1.63l-0.95,0.48l0.54,1.57l-0.47,0.15l-0.62,0.96l0.86,1.43l0.08,0.82l-0.53,1.05l-0.1,1.11l0.25,0.47l0.76,0.48l-0.16,0.88l1.07,0.58l0.62,1.15l0.64,-0.11l-0.08,-0.31l0.3,-0.15l1.01,1.04l0.78,-0.16l0.47,0.14l0.3,0.43l1.08,0.65l0.1,0.99l0.62,0.51l0.67,-0.22l1.28,0.36l0.38,-0.08l1.44,-1.32l1.3,-2.03l1.61,0.23l0.5,-0.22l0.49,0.25l0.17,-0.53l0.34,-0.25l0.92,0.41l0.47,0.74l1.53,1.02l0.39,-0.09l1.29,0.56l0.54,-0.35l0.13,-1.03l0.36,0.01l0.39,-0.31l0.29,0.32l0.54,0.01l0.66,-0.38l0.06,1.38l0.69,0.8l0.09,0.88l0.38,-0.07l0.01,0.27l0.6,0.11l0.02,0.87l0.51,0.24l0.78,-0.48l0.5,0.22l0.68,-0.23l0,0l0.15,0.71l1.27,0.75l-0.1,2.6l0.46,0.37l-0.04,0.55l0.33,0.74l-0.29,0l-0.27,0.43l0.6,0.33l0.41,0.65l-0.65,1.53l0.39,0.35l-0.33,1.21l0.2,0.27l0.64,0.13l0.6,0.6l0.77,0.24l0.42,0.54l0.44,0.11l0.09,0.3l-0.15,0.01l0,0l-1,0.21l-0.82,0.49l-0.46,1.26l-0.54,-0.21l-0.23,0.16l0.28,1.29l0.49,1.27l0.71,0.43l0.45,0.73l0.28,1.22l1.38,1.24l0.93,1.8l2.02,1.46l0.07,0.77l1.13,2l-0.22,0.53l0.48,0.09l-0.1,1.02l-0.94,0.68l0.38,0.15l0.43,-0.15l1.22,0.65l-0.66,0.94l-0.37,-0.22l-0.36,1.33l-0.35,0.36l0.11,0.44l1.02,0.53l-0.01,0.43l-0.5,0.23l-0.91,0.1l-0.33,-0.18l-0.35,0.21l-0.99,-0.72l-0.4,0.2l-0.37,-0.44l-0.8,0.02l-0.35,-0.52l-0.7,-0.03l-1.12,-0.76l-0.4,0l-0.78,0.77l-1.06,0.22l-0.12,0.83l0.42,0.2l-0.32,0.86l0.55,0.68l-0.67,0.34l0.27,0.62l-0.24,1.41l0.49,0.44l0,0l0.06,0.14l-1.4,0.77l-0.2,0.31l-0.2,-0.13l-0.71,0.79l0.12,2.01l0,0l-0.93,0.02l0,0l-0.37,0.47l-0.69,-0.51l-0.39,0.4l-0.67,0.11l-0.69,-0.75l-0.32,-0.88l-0.38,-0.11l-0.92,0.14l-0.15,0.31l-0.45,0.11l-0.08,-0.92l-0.62,-0.56l-0.48,-0.11l-0.31,-0.74l-0.37,-0.14l-0.57,-0.75l0,0l-0.12,-1.03l-1.77,0.05l-0.9,-0.49l-0.08,-0.98l-1.04,-1.03l-0.69,-0.19l-1.07,0.55l-0.37,0.58l-0.83,-0.53l-0.47,-0.22l-0.52,-0.88l-0.29,-2.11l-0.62,-0.37l-0.96,-0.4l-0.23,-0.93l-0.82,0.09l-0.29,0.31l-1.75,-1.75l-0.68,0.14l-0.34,-0.12l-1.72,-1.64l-0.63,-0.29l0.33,-0.82l-0.11,-0.55l-1.09,-1.28l-0.85,-0.32l-0.21,-0.72l-0.57,-0.12l-0.76,0.42l-0.47,1.06l-0.9,-0.71l0.12,-1.22l-2.38,-0.66l-0.3,-0.62l-1.86,0.11l-0.87,0.38l-0.37,-0.05l-0.31,-0.99l-0.95,-0.59l-0.76,0.72l-1.02,0.2l-1.04,0.58l0.3,0.57l-0.47,0.65l0.04,0.71l-0.97,0.7l-1.77,-0.07l-0.39,-0.33l-0.53,0.07l-0.97,0.58l-0.71,0.22l-0.5,-0.42l-1.99,-0.12l-1.31,1.05l-1.15,1.39l-0.96,-0.59l-1.06,0.32l0.09,0.58l-0.72,0.27l0.45,1.09l-0.05,0.35l-0.6,0.27l-0.9,0.9l0.04,0.68l0.48,0.55l-0.35,0.81l0.38,1l-1,0.71l-0.78,0.18l-1.17,-0.09l-0.22,0.66l0.34,0.51l-0.05,1.01l0.38,0.32l0.11,0.62l-0.52,0.46h-0.94l-1.31,0.38l-0.46,0.01l-0.37,-0.36l-0.05,-0.86l-0.36,-0.89l-0.58,0.23l-0.97,-1.32l-1.45,-0.64l-0.43,-0.72l-1.96,-0.31l-0.65,0.27l-0.73,-0.49l-0.78,0.23l-0.67,-0.28l-0.41,-1.14l-0.96,-1.15l0.09,-0.88l-0.92,-0.87l-0.79,0.28l-0.41,0.68l-0.18,0.85l-1.39,-0.14l-0.71,0.73l-0.81,-0.17l-1,-1.12l-0.77,0.21l-1.45,-0.87l-1.15,-0.17l-0.07,-0.4l-0.45,-0.5l-1.14,0.82l-1.64,-0.6l-0.46,-0.53l-0.09,-0.46l0.44,-1.21l-1.08,-0.96l0.38,-0.28l0,0l1.39,0.09l1.3,-0.47l0.46,0.27l0.46,-0.55l-0.49,-0.74l-0.17,-0.76l0.45,-0.59l0.78,-0.11l0.02,-1l-0.63,-1.51l-0.32,-0.24l0.08,-0.14l-0.28,0l0.42,-0.6l-0.08,-0.33l0.41,-0.23l-0.48,-1.04l0,0l-0.3,-0.36l0,0l-0.06,-0.92l0.27,0.05l0.02,-0.2l1,0.2l-0.62,-0.93l0.13,-0.32l-0.2,-0.54l0.3,-0.17l2.15,0.37l1.93,1.51l1.65,0.15l1.2,-0.46l-0.89,-1.04l-0.39,-1.01l-0.35,-2.3l0.63,-0.4l0.33,-0.62l0.75,0.13l0.24,-0.27l0.21,-1.33l-0.25,-0.95l0.14,-1.75l-0.22,-0.6l0.39,-0.75l0.08,-1.14l-0.59,-1.48l-1.81,-0.32l-1.4,-0.82l1.09,-1.72l-0.2,-0.24l-1.21,-0.21l-0.17,-0.84l-0.86,-0.71l-0.49,-0.8l0.66,-0.82l0.54,0.26l1.17,-0.26l0.08,-0.34l0.75,-0.04l1.25,0.53l0.28,-0.2l1,-0.03l0.37,-0.31l-0.12,-0.38l0.48,-0.98l-0.4,-1.45l0.19,-0.78l0.46,-0.6l-0.04,-0.34l1.25,-0.19l0.87,-0.62l0.88,-0.01l0.2,-0.7l-0.08,-0.95l0.67,-0.28l-0.15,-1.03l0.39,-0.32l0.1,-0.47l0.46,-0.17l0.56,-1.27l-0.92,-1.15l0.73,-0.47l0.34,-0.78l0.75,-0.79l0.33,-0.08l0.55,0.46l0.2,-0.25l-1.31,-3.29l-0.56,-0.57l-0.17,-0.66l-0.87,-0.85l0.27,-1.1l-0.5,-0.99l0.19,-0.53l-0.59,-0.57l-0.38,-1.43l-0.83,-0.63l-0.75,-0.14l-0.14,-0.84l-0.27,-0.31l0.16,-0.46l-0.4,-0.33l0.16,-1.01l0.35,-0.3l-0.24,-0.23l0.63,-0.38l0.04,-0.35l0.36,-0.3L70.36,79.77z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-06" title="Yên Bái" class="land"
d="M126.99,64.14L126.91,63.34L127.99,61.84L128.38,61.8L128.56,62.04L129.19,62.05L129.84,62.61L130.28,62.42L130.79,62.8L131.3,62.62L131.64,63.28L132.11,63.47L133.08,63.33L134.01,63.7L134.4,64.95L134.4,65.48L133.92,66.08L134.12,66.92L134.63,67.03L135.02,67.72L135.72,67.72L135.77,68.37L136.12,68.72L137,68.82L136.99,68.53L137.19,68.44L138.04,68.58L138.73,68.43L139.04,68.03L138.95,67.7L139.62,68.17L140.6,67.74L140.6,67.74L140.94,68.57L140.86,69.29L141.36,70.12L141.15,70.9L141.42,72.65L142.31,74.03L143.07,74.1L143.41,74.51L143.91,74.42L144.2,74.79L144.69,74.62L145.06,74.8L145.42,75.15L145.37,75.6L145.68,76.08L146.17,76.12L146.47,76.43L146.77,76.32L147.08,75.79L147.94,75.55L148.34,75.68L148.06,76.93L148.27,77.24L147.92,77.92L147.98,78.42L148.45,78.74L148.07,79.63L148.12,80.73L148.12,80.73L147.91,81.12L147.91,81.12L147.76,81.61L148.33,82.05L148.97,81.57L149.46,81.65L149.61,82.68L149.2,83.24L149.21,83.75L149.8,84.1L150.38,84.13L150.66,84.6L150.76,85.61L151.49,85.96L152.42,87.47L153.07,87.64L153.64,88.42L153.04,88.85L152.64,89.95L152.17,90.3L152.67,90.81L152.31,91.58L152.08,91.9L151.4,92.13L152.42,92.8L152.44,93.52L152.82,93.46L152.95,93.77L152.95,93.77L153.24,94.1L152.97,94.66L153.47,94.77L153.66,95.36L153.38,96L153.01,95.73L152.23,95.78L151.65,95.36L151.48,95.59L151.04,95.45L150.05,94.71L149.8,95.04L149.54,95L149.46,95.46L148.44,95.48L148.5,95.92L147.42,96.32L147.75,96.56L147.71,96.9L147.06,97.19L146.99,97.78L146.2,96.96L145.24,97.46L145.06,98L144.29,98.09L143.79,98.44L143.48,99.01L143.58,99.87L142.61,99.67L142.93,100.1L143.19,102.32L142.57,102.73L141.85,102.79L141.59,103.23L141.62,103.57L142.13,103.95L142.49,104.65L142.47,105.9L143.11,107.65L143.88,108.91L143.88,109.59L143.56,109.93L143.67,110.67L143,111.86L142.39,111.97L142.32,112.43L142.45,113.03L142.92,113.41L143.29,114.2L143.06,114.57L142.37,114.69L141.63,114.05L141.37,113.43L141.11,113.41L140.84,113.72L140.87,114.15L140.38,114.16L140.63,114.86L139.19,114.88L138.91,115.09L138.91,115.09L138.23,115.31L137.73,115.09L136.95,115.58L136.43,115.34L136.41,114.47L135.82,114.36L135.81,114.08L135.43,114.16L135.34,113.28L134.65,112.48L134.59,111.1L133.93,111.48L133.39,111.48L133.1,111.16L132.71,111.47L132.35,111.45L132.21,112.49L131.67,112.84L130.38,112.28L129.99,112.37L128.46,111.35L127.99,110.61L127.07,110.2L126.73,110.45L126.56,110.99L126.07,110.74L125.57,110.96L123.96,110.73L122.65,112.77L121.22,114.09L120.83,114.17L119.55,113.81L118.88,114.03L118.27,113.53L118.17,112.54L117.09,111.89L116.79,111.46L116.32,111.32L115.53,111.49L114.52,110.45L114.23,110.6L114.31,110.91L113.67,111.02L113.06,109.88L111.99,109.29L112.15,108.42L111.4,107.94L111.15,107.47L111.25,106.36L111.78,105.31L111.7,104.49L110.84,103.06L111.46,102.1L111.93,101.94L111.39,100.37L112.34,99.89L113.64,98.26L114.13,98.04L114.07,97.4L112.84,97.21L111.88,97.4L111.43,96.92L109.99,96.82L109.67,96.42L107.87,96.3L107.52,96.44L107.05,97.25L106.49,97.71L105.51,97.64L104.67,97.26L102.98,97.44L102.4,97.76L101.75,97.71L101.11,97.97L100.46,97.53L98.98,97.15L97.88,96.32L97.83,96.51L97.25,96.44L96.86,96.68L96.73,96.33L96.22,96.14L95.79,96.24L95.64,96.01L94.82,96.8L94.46,96.48L93.19,96.48L93.22,95.3L92.45,94.83L92.45,94.83L92.34,94.3L91.81,93.91L92.18,93.23L92.03,92.56L92.9,92.4L93.21,92.61L93.77,92.34L94.04,92.49L93.93,91.77L94.54,91.67L94.79,90.92L93.93,89.87L93.98,89.36L93.55,88.66L92.18,87.62L92.25,87.09L90.68,85.58L90.52,83.26L90.92,82.49L91.58,82.45L92.26,81.85L92.75,82.35L93.48,82.66L94.39,81.67L94.47,81.1L94.94,80.35L95.69,79.92L95.69,79.92L96.23,80.61L96.26,81.12L95.95,81.54L96.3,82.14L96.98,82.63L98.33,82.87L98.63,82.71L100.45,83.4L101.32,82.74L103.06,83.27L103.74,83.85L106.6,84.34L107.55,84.12L108.46,83.51L108.28,83.09L108.46,82.35L107.35,81.39L107.47,80.91L108.04,80.96L109.76,81.87L110.7,81.75L111.21,81.41L111.7,82.11L113.38,82.62L113.62,83.71L114.01,84.05L114.09,84.45L114.85,85.03L116.49,83.68L116.58,82.98L118.65,81.68L118.92,81.1L118.65,80.55L118.81,79.51L118.4,78.54L118.02,76.5L117.13,75.39L116.87,75.36L116.48,74.45L115.99,74.23L116.19,74.08L116.19,72.97L116.73,72.75L116.78,72.27L117.32,71.43L117.58,71.55L117.16,70.5L117.36,69.84L117.23,69.31L116.84,69.15L116.44,68.26L117.08,68.19L117.25,67.78L117.59,67.63L117.5,67.4L118.11,66.89L118.54,66.95L119.34,67.71L120.03,67.7L120.32,68.71L121.01,69.03L121.68,69.99L122.71,70.7L122.71,70.7L123.29,71.03L123.29,71.03L123.9,71.91L124.82,72.48L125.03,72.93L125.7,73.25L126.2,72.58L126.35,71.92L126.77,71.77L126.55,71.28L126.65,70.3L126.89,70.04L126.66,69.42L127.09,69.14L126.8,68.74L126.8,68.19L127.15,67.88L127.62,67.86L127.83,68.29L128.63,68.12L129.02,68.46L128.44,66.69L128.5,66.24L129.14,65.83L128.38,65.48L127.52,65.91L127.21,65.82L126.82,65.15z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-07" title="Tuyên Quang" class="land"
d="M140.6,67.74L141.02,66.99L141.21,67.08L141.4,66.77L141.97,66.84L142.17,67.69L142.92,67.86L143.42,66.28L143.53,66.13L143.81,66.28L143.98,66.01L143.85,65.13L144.2,64.66L144.15,64.33L143.7,64.04L143.61,63.63L142.84,62.86L143.05,62.64L143.56,62.7L143.91,61.94L144.4,61.83L144.07,61.51L144.2,61.11L143.84,60.62L143.12,60.44L142.83,60.01L143.12,59.63L143.26,58.56L143.65,58.48L144.22,59.43L145.27,59.46L145.9,60.15L146.87,60.23L147.59,59.97L148.12,60.5L148.26,61.2L148.82,61.38L148.71,62.17L149.01,63.14L149.27,63.11L150.04,62.27L150.98,61.92L150.81,60.68L151.58,60.6L151.63,59.62L151.15,59.31L150.6,58.37L150.92,58.11L152.79,58.3L152.97,57.88L152.25,56.71L152.29,56.43L152.47,55.97L153.21,55.93L153.71,54.91L153.46,54.08L152.98,53.53L154.57,52.59L154.25,52.08L154.3,51.04L154.04,50.63L155.09,48.1L154.71,46.36L154.38,45.93L155.38,45.15L155.05,44.26L155.7,43.79L155.9,43.1L156.38,43.49L156.76,43.3L156.14,41.71L155.74,41.39L155.72,40.95L155.24,40.64L155.5,40.5L155.7,39.61L156.17,39.15L157.31,39.55L157.51,39.86L159.15,40.18L159.46,40.84L159.88,41.1L160.46,40.94L161.04,41.38L161.16,41.79L161.52,41.53L162.65,41.86L163.24,42.37L163.14,42.59L163.46,43.11L163.37,43.59L163.55,43.78L164.67,43.8L164.66,44.08L164.95,44.3L165.01,43.27L165.28,43.14L165.37,42.46L165.65,42.28L167.28,42.33L168.49,43L169.01,42.84L169.79,43.86L170.8,44.02L171.21,44.29L171.19,44.03L171.48,43.98L171.48,44.27L171.7,43.83L171.92,44.12L173.25,43.39L173.79,43.51L174.4,42.63L174.4,42.63L175.2,42.5L176.11,42.67L176.11,42.67L175.97,43.45L177.01,44.57L176.88,45.18L177.16,45.87L177.52,46.05L177.75,46.67L178.52,46.82L179.2,47.71L179.56,48.86L179.23,49.67L179.58,50.74L177.58,52.23L177.39,53.59L177,53.62L177.29,54.15L177.08,54.57L177.22,55.06L177.56,55.16L178.17,54.65L177.77,55.51L176.32,55.3L175.42,55.7L175.5,56.3L175.17,57.06L175.35,57.6L175.2,58.6L174.27,59.01L174.34,60.19L173.56,60.37L173.37,60.85L174.05,61.68L172.39,62.22L173.05,62.8L172.55,63.28L172.06,63.09L171.12,63.61L171.28,63.85L171.14,64.7L171.41,65.21L171.12,65.35L171.07,65.94L170.88,65.99L171.88,67.42L172.19,67.64L172.39,67.49L172.6,67.95L172.51,68.62L172.86,69.08L173.23,68.93L174.12,69.27L174.13,69.66L173.53,69.91L173.15,70.42L173.18,71.01L172.88,71.1L172.54,71.64L172.64,72.27L173.16,72.64L172.81,73.08L172.88,73.55L172.54,73.92L173.1,74.28L173.17,74.82L173.82,75.42L174.17,77.44L174.77,77.64L174.73,78.5L175.05,78.64L175.1,78.94L175.32,78.79L175.76,79.1L176.16,79.87L177.14,80.15L177.36,80.44L177.36,80.44L177.02,80.99L177.21,83.18L176.81,83.42L176.74,84.13L175.74,84.33L175.42,84.95L175.95,86.3L175.93,87.25L175.34,87.73L174.8,87.39L174.3,87.44L174.15,87.67L174.11,88.97L174.36,89.6L174.18,90.62L174.48,90.86L175.3,90.65L175.81,91.01L175.39,91.7L174.94,91.98L175.3,92.74L174.68,93.13L173.94,94.6L173.31,94.92L173.84,95.41L173.78,95.86L173.39,96.23L173.96,97.92L174.47,98.56L174.29,99.32L175.23,100.23L175.86,101.31L176.34,101.38L176.68,101.8L176.68,101.8L176.05,102.67L175.58,103.96L175.09,103.88L174.39,104.5L174.14,104.34L173.8,104.93L173.11,104.58L172.84,104.93L172.31,104.88L172.15,105.3L170.85,105.57L170.49,106.04L169.89,105.2L168.77,105.27L168.57,104.81L167.77,104.54L167.16,104.86L166.36,104.88L165.98,105.43L166.17,105.7L165.36,105.52L165.36,105.52L165.23,105.29L164.52,105.51L164.14,105.39L163.88,104.72L164,104.17L162.42,103.34L162.71,102.52L162.08,102.15L161.49,101.21L161.24,100.46L161.65,100.21L161.52,99.73L160.65,99.38L160.23,98.7L160.91,97.88L160.71,97.08L159.13,96.87L158.59,96.48L158.46,96.07L157.79,95.77L157.7,95.5L157.07,95.43L156.55,95.82L156.6,95.48L156.16,94.8L155.38,94.96L154.89,94.53L154.14,94.45L153.75,93.8L152.95,93.77L152.95,93.77L152.82,93.46L152.44,93.52L152.42,92.8L151.4,92.13L152.08,91.9L152.31,91.58L152.67,90.81L152.17,90.3L152.64,89.95L153.04,88.85L153.64,88.42L153.07,87.64L152.42,87.47L151.49,85.96L150.76,85.61L150.66,84.6L150.38,84.13L149.8,84.1L149.21,83.75L149.2,83.24L149.61,82.68L149.46,81.65L148.97,81.57L148.33,82.05L147.76,81.61L147.91,81.12L147.91,81.12L148.12,80.73L148.12,80.73L148.07,79.63L148.45,78.74L147.98,78.42L147.92,77.92L148.27,77.24L148.06,76.93L148.34,75.68L147.94,75.55L147.08,75.79L146.77,76.32L146.47,76.43L146.17,76.12L145.68,76.08L145.37,75.6L145.42,75.15L145.06,74.8L144.69,74.62L144.2,74.79L143.91,74.42L143.41,74.51L143.07,74.1L142.31,74.03L141.42,72.65L141.15,70.9L141.36,70.12L140.86,69.29L140.94,68.57z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-09" title="Lạng Sơn" class="land"
d="M210.15,56.34L210.51,54.85L211.17,53.58L211.43,53.44L211.43,53.44L211.74,52.82L211.74,52.82L212.5,52.64L212.93,52.29L213.94,52.9L214.22,52.74L214.87,53.05L215.44,54.22L215.87,54.28L216.75,55.17L217.14,55.28L217.56,55.01L217.82,55.16L217.82,55.62L218.39,56.18L218.22,57.1L219.3,58.13L220.14,57.99L221.08,57.19L221.31,57.39L222.02,57.4L222.59,58L223.16,57.75L223.95,58.13L224.75,58L225.83,57.46L225.9,57.07L225.4,56.88L225.98,56.6L225.63,56.26L226.14,56L226,55.63L226.72,55.43L227.5,55.82L228.16,55.28L227.95,55L228.33,54.65L229.69,54.5L229.69,54.5L230.23,55.52L230.94,56.04L231.12,56.78L230.23,57.47L230.4,58L229.62,58.55L230.2,58.99L231.11,58.84L231.87,59.22L232.4,59.08L233.58,59.06L234.46,59.08L234.84,59.39L234.69,59.76L235.26,60.69L235.18,61.27L235.92,61.88L236.5,62.63L236.13,63.26L236.44,63.64L236.52,64.51L237.07,65.41L237.07,65.78L236.75,66.56L236.5,66.77L235.95,66.71L235.78,67.34L235.35,67.71L236.2,68.87L236.63,69.05L237.06,68.94L237.22,69.13L237.22,69.43L236.78,69.5L236.45,70.31L236.82,72.09L237.38,72.3L237.6,72.72L237.3,73.98L237.51,74.44L236.79,75.13L236.77,75.61L237.2,75.95L237.32,76.73L236.14,77.82L236.06,78.29L236.14,79.17L236.49,79.58L237.06,79.94L237.94,79.53L238.88,77.65L240.36,77.35L241.35,77.72L241.51,78.45L242.28,78.75L242.38,79.39L242.72,79.56L243.81,79.52L244.55,79.23L245.4,79.16L246.56,79.21L247.55,79.69L248.21,79.49L248.53,80.08L248.46,80.68L248.84,81.36L248.83,81.9L250.03,81.79L250.08,82.27L250.5,82.58L251.45,82.16L252.19,80.69L252.55,81.22L253.46,81.13L254.58,81.97L255.62,81.89L255.91,83.05L255.57,83.54L255.78,84.04L255.2,84.7L254.57,84.88L253.73,85.66L253.93,85.95L254.61,86.18L253.61,87.74L253.81,88.12L255.74,88.71L256.95,88.7L257.23,89.23L258.4,89.63L258.87,90.35L259.46,90.59L259.82,91.31L260.85,91.65L261.49,91.89L262.13,92.22L262.57,92.86L263.44,93.6L264.62,94.43L265.39,94.6L265.54,93.89L266.26,93.2L267.08,92.92L267.5,92.77L268.25,92.5L268.58,93.13L269.32,93.42L269.17,93.97L269.38,94.51L269.91,94.87L270.48,96.11L271.14,96.5L271.45,98.18L270.99,98.93L271.28,99.42L271.09,100.02L271.35,100.4L271.35,100.4L270.09,101.03L269.67,101.06L269.25,100.7L268.81,100.92L268.6,100.56L267.96,100.7L267.71,100.81L267.54,101.39L267.23,101.59L267.24,102.06L266.9,102.39L265.92,102.41L265.3,103.19L264.62,102.85L264.24,103.03L264,102.91L263.12,103.56L263.49,104.16L263.76,104.12L264.02,104.42L264.09,104.81L264.51,104.68L264.65,104.83L264.89,105.55L264.79,106.12L265.31,106.89L264.96,107.41L265.08,107.81L264.89,108.17L265,108.86L265.26,109.05L265.07,109.55L265.81,110.43L265.91,111.26L266.27,111.45L265.64,113.32L265.01,113.45L264.74,112.93L263.75,112.07L263.09,112.63L262.17,112.81L261.24,113.51L260.67,113.22L260.14,113.44L259.87,113.34L259.94,113.16L259.09,113.17L257.8,112.75L257.53,112.93L257.42,113.73L256.9,113.96L256.59,114.44L255.78,114.33L255.19,115.05L255.19,115.37L254.17,115.61L254.17,115.61L253.65,115.26L253.43,114.53L251.84,113.71L252.13,112.73L251.73,111.4L252.04,111.03L252.01,110.7L252.69,110.27L252.06,109.8L251.78,109.26L250.87,109.46L250.06,110.18L249.6,109.54L248.77,110.05L248.84,109.44L248.65,109.21L248.15,109.79L247.87,109.78L246.83,108.6L246.88,108.15L247.38,107.55L246.86,107.19L246.72,106.45L245.64,106.06L244.86,106.16L244.79,105.92L244.45,106.2L244.16,105.23L244.7,104.98L244.82,104.5L245.18,104.67L245.48,104.07L244.72,103.6L244.35,102.59L243.22,102.43L242.41,102.61L241.73,102.22L241.39,101.63L240,102L239.79,102.48L240.09,102.9L239.93,102.96L239.93,103.44L239.78,103.64L239.11,103.58L238.63,103.4L238.26,102.83L237.42,102.53L236.88,101.94L237.03,100.73L235.34,99.85L234.59,100.16L234.02,99.99L233.54,100.31L232.49,99.91L231.2,100.43L230.18,100.21L229.85,100.62L229.45,100.71L228.68,102L227.93,102.65L227.63,103.91L226.89,104.54L227.6,105.91L226.99,106.64L226.2,106.88L225.58,108.75L225.09,108.81L224.61,109.41L224.04,109.28L223.59,109.45L223.28,109.04L222.97,109.36L222.22,109.39L221.54,109.99L222.07,110.58L222.03,111.05L221.29,111.17L221.29,111.17L221.04,111.16L220.62,111.61L220.62,111.61L220.1,111.81L219.55,111.51L219.3,111.69L219.3,111.69L218.95,111.61L218.95,111.61L218.75,111.7L218.48,111.4L218.19,111.61L217.9,111.22L217.9,111.22L217.6,111.02L217.6,111.02L217.33,110.71L217.77,109.48L217.55,108.85L216.91,108.99L216.62,108.58L216.29,108.79L216.38,109.1L215.99,108.88L215.83,109.06L215.48,108.72L215.55,108.36L215.23,108.55L215.37,107.68L215.16,107.41L215.45,106.39L214.73,106.26L214.05,106.43L214.05,106.43L213.82,106.63L213.82,106.63L213.45,106.6L213.19,106.91L212.81,106.19L211.41,106.07L209.22,105.2L209.27,100.64L210.09,100.12L210.09,100.12L210.75,99.22L210.62,98.86L210.78,98.52L210.48,98.28L210.43,97.79L212.21,95.91L212.14,95.26L212.57,94.85L212.62,94.33L212.62,94.33L212.84,93.9L212.69,93.25L212.18,92.94L211.82,93.28L211.46,93.18L211.46,93.18L210.71,92.8L210.59,92.47L209.92,92.37L209.92,92.37L209.24,92.01L209.24,92.01L209.2,91.75L208.23,91.38L207.6,90.06L206.68,90.26L206.68,90.26L206.3,90.25L206.26,89.94L206.26,89.94L206.01,89.75L206.07,89.05L205.44,88.06L205.74,87.52L206.09,87.43L206.06,86.95L206.61,86.81L206.29,86.46L206.23,85.85L206.48,85.28L206.36,84.18L207.1,83.67L207.32,82.51L205.6,81.55L205.6,81.55L206.29,80.86L205.61,80.79L205.61,80.35L205.61,80.35L205.9,80.25L205.9,80.25L206.31,80.16L206.48,79.3L206.42,78.43L206.07,78.2L206.25,77.27L205.44,76.05L205.82,75.56L205.69,74.08L206.1,73.82L206.42,74.01L206.89,73.32L208.65,73.52L208.94,72.35L209.28,71.85L209.66,71.91L210.11,71.51L209.89,70.87L210.43,70.04L210.7,70.09L211.74,68.79L212.22,68.61L212.63,68.1L211.98,67.06L211.98,66.5L212.53,65.77L212.83,65.69L213.32,63.75L213.22,63.16L212.69,62.5L212.16,62.29L211.96,61.86L211.75,62L211.5,61.85L211.13,61.22L210.86,60.57L211.18,59.53L211.18,59.53L211.34,59.22L211.34,59.22L211.88,58.67L211.81,58.16L211.33,57.51L210.22,56.87z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-13" title="Quảng Ninh" class="land"
d="M259.01,143.83l-0.02,0.4l0.61,0.62l-0.09,0.55l0.45,0.22l-0.35,0.25l0.04,0.34l-0.39,0.23l-0.35,-0.09l-0.33,-0.75l0.09,-0.72l-0.27,-0.65l0.04,-0.41L259.01,143.83zM270.39,141.62l0.22,0.28l-0.19,0.31l0.22,0.75l0.38,-0.37l0.14,-0.58l0.33,1.26l0.36,0.06l0.64,-0.23l-0.14,0.46l0.19,1.48l-0.23,0.08l-0.69,-0.75l-1.21,0.15l-0.06,-1.51l-0.48,-1.03l0.06,-0.28l0.33,0.15L270.39,141.62zM270.29,139.19l0.32,0.02l0.64,0.63l0.69,-0.21l0.72,0.08l0,0.28l0.35,0.05l0.1,0.32l-0.03,0.37l-0.2,-0.23l-0.22,0.17l0.26,0.54l-0.55,-0.11l-0.45,0.43l-0.69,-0.08l-0.29,0.17l-0.69,-1.37l-0.19,0.55l-0.48,-0.45l0.04,-0.83L270.29,139.19zM279.47,138.36l-0.74,1.26l-0.75,-0.25l-0.68,0.09l1.32,-0.86L279.47,138.36zM268.49,138.06l0.65,1l0.26,1l-0.22,0.12l0.23,0.32l-0.07,0.28l-1.26,-1.15l-0.45,-0.82l0.91,0.46L268.49,138.06zM269.19,137.63l1.14,0.34l0.36,0.43l-0.46,0.05l-1.55,-0.51L269.19,137.63zM243.68,142.38l-1.8,-0.35l-0.62,0.48l-0.77,-0.58l-0.59,-1.74l0.91,-1.37l0.56,0.11l0.06,-0.38l-0.51,-1.09l1,-0.04l0.43,-0.02l0.54,0.45l0.57,0.11l0.3,0.61l0.77,0.61l-0.19,0.58l0.12,0.42l0.45,1.01l0.55,0.38l0.28,1.26l-1.37,0.86l-0.68,-0.64L243.68,142.38zM247.59,136.29l1.26,0.91l0.2,0.71l0.33,0.19l0.52,0.75l-2.22,-0.09l-0.53,0.26l-0.01,-0.6l-0.43,-0.48l-0.13,-0.75l0.35,-0.92L247.59,136.29zM272.69,135.5l0.19,0.31l-0.33,0.54l-0.94,1.06l-0.77,0.38l-1.36,-0.18l-0.85,-0.45l0.22,-0.35l0.28,0.17l0.79,-0.26l0.51,0.28l0.45,-0.11L272.69,135.5zM281.5,135.36l0.14,0.26l-0.29,0.31l-0.16,0.77l0.13,0.22l0.28,-0.09l0.16,0.51l-0.92,0.54l-0.58,0.86l-0.56,0.37l-0.16,1.01l-1.29,1.06l-0.07,0.91l-0.55,1.48l-0.66,0.42l-0.1,-0.26l0.52,-0.94l0.3,-1.32l0.28,-0.28l-0.2,-0.52l-0.45,-0.17l-0.07,-0.58l0.43,-0.11l0.41,0.23l1.01,-0.2l0.46,-1.58l0.46,-0.43l-0.09,0.45l0.2,0.02l0.45,-0.74l-0.14,-0.46L281.5,135.36zM276,135.31l0.2,0.2l-0.32,1.11l-1.47,1.48l-2.57,0.94l0.25,0.35l-0.74,-0.2l-0.12,0.28l-0.79,-0.55l3.24,-0.85l0.49,-0.58l0.19,-0.91l0.32,-0.01l0.48,-0.65L276,135.31zM277.3,134.88l0.29,0.57l-0.43,0.68l-1.2,1.21l-0.39,0.08l0.69,-0.8l0.07,-0.52l0.65,-1.05L277.3,134.88zM291.46,132.31l0.13,0.54l0.39,0.08l0.45,0.54l1.06,0.81l-0.48,0.55l0.13,0.55l-0.81,0.45v0.25l-0.75,0.09l-0.13,0.43l-0.56,0.22l0.55,-0.86l0.78,-0.57l-0.45,-0.81l-0.98,-0.38l0.12,-0.51l-0.36,-0.25l0.39,-0.74L291.46,132.31zM281.52,131.16l0.17,0.46l-0.68,0.83l-0.2,0.97l0.13,0.4l0.3,0.08l-0.33,0.57l-0.36,0.42l-1.13,3.11l-0.53,0.39l-2.98,0.54l0.14,0.32l-0.17,0.39l-0.95,0.49l-0.81,-0.54l1.21,-0.8l-1.11,0.26l-0.41,0.22l-0.1,0.32l-0.71,0.17l0.02,-0.63l1.02,-0.35l0.38,-0.46l0.67,-0.08l0.29,-0.41l1.84,-1.09l0.81,-1.77l-0.46,-0.01l-0.22,-0.49l0.45,0.17l0.25,-0.34l0.03,-0.32l1.04,-1.26l0.32,-0.17l0.98,-1.12l0.77,-0.2L281.52,131.16zM296.99,131.1l0.29,0.2l0.16,1.05l-0.33,-0.17l-0.32,0.26l-0.32,0.15l-0.17,0.43l-0.48,0.35l-0.03,0.29l-0.11,0.25l-0.43,0.05l0.04,0.65l-0.55,0.03l-0.36,0.31l-0.07,-0.29l0.29,-0.37l-0.29,-0.34l0.14,-0.49l0.36,-0.66l0.26,-0.06l0.23,-0.69l0.45,-0.45l0.32,-0.4l0.49,0.34L296.99,131.1zM282.73,127.15v0.88l-0.51,1l-0.42,-0.05l-0.16,0.51l-1.17,0.66l-0.26,0.65l-0.49,0.42h-0.53l-0.4,0.45l-0.43,0.12l-0.16,-0.45l0.2,-0.29l1.14,-0.69l0.33,-0.52l-0.16,-0.26l0.12,-0.32l0.04,-0.6l0.46,0l0.04,-0.26l0.46,-0.2l0.2,-0.86l0.42,-0.09l0.38,0.23l0.38,-0.35L282.73,127.15zM285.36,126.69l-1.21,3.63l-0.42,0.6l-0.1,1.03l-0.48,0.37l-0.61,2.48l-0.72,0.52l0.03,-0.75l0.54,-0.26l-0.38,-0.26l-0.07,-0.37l0.52,-1.43l0.55,-0.41l-0.14,-0.46l0.23,-1.72L285.36,126.69zM273.69,123.58l0.2,2.43l-0.37,0.46l-0.39,0.09l-0.32,-1.12l0.12,-1.15l0.35,-0.35l0.01,-0.34L273.69,123.58zM287.9,121.67l0.12,0.17l-0.92,2.8l0.06,1.03l-0.5,0.39l-0.13,-0.74l0.43,-2.25l0.42,-0.97L287.9,121.67zM285.77,119.14l0.22,0.09l-0.07,0.35l-0.91,0.46l-0.46,0.65l-0.35,0.05l-0.22,-0.26l-0.68,0.06l1.49,-1.03L285.77,119.14zM276.51,118.45l0.72,0.15l2.27,2.19l0.35,0.34l0.42,0.69l0.06,0.52l0.46,0.35l2.1,-0.48l0.69,-0.72l0.71,-0.01l0.04,0.19l-0.94,1.54l-0.46,0.56l-0.56,0.2l-0.49,0.86l-1.14,0.85l-0.46,0.45l-2.12,1.36l-1.01,0.86l-0.32,0.66l-0.48,-0.02l-0.26,-0.4l-0.3,0.6l-1.47,1.05l-0.22,0.48l-1.07,0.29l-0.53,0.4l-0.06,-0.82l-0.23,-0.28l-0.17,-0.14l-0.37,-0.71l0.74,-0.2l0.22,-0.48l-0.25,-0.25l0.77,-0.62l0.26,-0.75l0.88,-1l-0.17,-2.73l1.1,-0.72l0.3,-0.65l0.14,-0.29l0.35,-0.57l0.27,-2.74L276.51,118.45zM282.1,118.27l1.04,0.88l-0.74,0.28l-0.45,-0.09l-0.3,0.29l-0.46,-0.09l-0.36,-0.11l-0.45,-0.18l0.16,-0.43L282.1,118.27zM280.22,117.83l0.8,0.25l0.29,-0.18l0.3,0.25l-1.53,0.89l-0.4,-0.77L280.22,117.83zM288.99,116.95l-0.11,0.46l-1.46,0.85l-0.16,-0.42l0.27,-0.32L288.99,116.95zM294.97,113.78l0.36,0.4l-0.66,0.43l-0.22,0.17l-0.48,0.46l-0.95,0.52l-1.04,0.31l-1.39,0.83l0.09,-0.37l-0.2,-0.15l-0.72,0.48l-0.64,0.08l4.71,-2.75L294.97,113.78zM304.75,111.54l-0.27,0.56l-0.97,0.17l-0.25,0.31l-0.58,0.17l-0.59,0.59l-0.01,0.42l-0.42,0.22l-0.69,-0.12l-0.25,-0.29l-0.82,0.36l-0.39,-0.18l-1.1,0.06l-1.94,1.11l-0.17,-0.28l0.26,-0.68l0.17,-0.17l0.22,-0.12l0.33,-0.34l-0.74,-0.14l-0.42,0.29l-0.55,-0.01l1.01,-0.71l0.82,-0.22l0.25,0.15l0.91,-0.29l1.03,0.14l2.8,-0.83L304.75,111.54zM277.45,97.04l0.54,1.05l0.44,0.34l-0.25,0.6l0.23,0.35l-0.08,0.64l-0.42,0.34l0.52,0.29l0.79,-0.12l0.66,0.44l0.92,0.01l0.78,-1.32l0.5,0.05l0.37,-0.27l1.3,0.56l2.74,-0.11l0.65,-0.28l0.64,0.25l1.96,-0.69l1.76,-1.13l1.14,-0.12l0.44,-0.27l0.1,-0.36l0.87,0.09l0.89,-0.23l1.34,0.96l0.24,-0.46l0.59,-0.26l0.66,0.35l0.44,0.45l0.03,0.52l0.48,0.23l0.13,0.59l0.14,0.57l-0.14,0.35l0.46,0.54l1.35,0.3l0.81,0.67l0.66,1.86l0.72,0.13l0.67,-0.48l2.27,-0.37l0.26,-0.28l1.11,0.05l0.41,0.82l0.62,0.16l0.05,0.23h-0.55l-0.49,-0.54l-0.91,-0.22l0.14,0.4l0.56,0.36l0.06,0.48l-0.87,-0.22l0.45,0.67l-0.74,0.22l-0.78,-0.32l0.64,0.56l0.64,-0.03l0.17,-0.22l0.36,0.29l-0.56,0.51l-1.18,0.49l0.82,0.22l1.04,-0.51h0.78l0.56,0.26l0.04,0.34l-1.21,-0.02l-2.11,0.73l-2.18,2.16l-0.1,-0.85l1.01,-0.93l-0.13,-0.37l-0.58,0.31l-0.49,0.19l-0.61,1l-0.35,0.32l-0.65,0.08l-0.87,-0.49l-0.35,-1.13l0.51,-0.66l0.54,-0.12l-0.01,-0.68l-0.33,0.37h-0.39l-0.28,-0.17l-0.3,-0.31l0.42,-0.59l-0.45,-0.22l-0.38,-0.02l-0.23,-0.03l-0.78,1.07l-0.74,-0.23l-0.43,-0.93l-0.33,1.1l-0.46,0.93l-0.35,-0.06l-0.12,-2.67l-0.35,0.77l-0.19,1.45l-0.2,0.15l-0.36,-0.48l-0.42,-0.79l-0.61,-0.46l-0.16,0.14l0.13,0.34l0.51,0.49l0.25,1.28h-0.65l-0.19,0.88l-0.98,0.82l-0.38,0.71l-0.07,0.46l-0.45,1.08l-1.4,0.43l-0.88,0.39l-0.98,0.28l-0.62,0.06l-0.64,0.77l-1.01,-0.43l0.25,0.83l-0.22,0.85l-0.63,0.57l-0.29,0.66l-0.22,0.39l-0.25,0.54l-0.13,0.23l-0.32,0.28l-0.16,0.22l-0.74,0.14l-0.35,0.43l-0.66,-0.22l-0.78,-0.38l-0.77,-1.79l-0.01,0.26l0.09,0.6l-0.49,-0.05l-0.48,-0.01l1.07,0.49l0.19,0.39l-0.19,0.28l-0.87,-0.08l-0.56,-0.02l-0.25,-0.83l-0.27,0.14l-0.01,0.56l-0.32,0.12l-0.52,0.02l-0.26,0.2l-1.26,-1.29l0.17,0.8l-1.37,-0.38l-0.01,0.22l0.64,0.56l0.03,0.35l-1.27,0.28l-0.42,0.57l-0.4,-0.25l-0.65,-1.8l-0.62,0.03l0.43,0.88l-0.04,0.23l-0.3,0.23l-0.81,0.4l-0.46,-0.49l-0.19,0.08l0.56,0.96l0.19,0.28l0.12,0.26l0.28,-0.31l0.13,0.11l0.36,0.12l1.04,-0.12l-0.16,0.39l1.26,-0.52l0.25,0.94l-0.1,0.34l-1.47,0.99l-0.3,0.42l0.04,0.26l-0.56,1.02l-0.35,0.23l-0.33,0.12l-0.2,0.35l1.08,-0.25l-0.4,0.83l-0.13,1.17l0.23,0.43L272.53,127l0.06,0.39l-0.81,0.89l0.36,0.66l-1.07,0.48l0.52,0.49l0.12,0.75l-0.27,0.75l0.49,0.95l-0.71,0.97l-0.95,0.57l-0.13,-0.34l-0.49,0.32l-1.31,-0.37l-0.64,0.39l-0.98,-0.12l-1.65,0.34l-0.29,0.48l-1.04,0.82l0.25,0.42l-0.26,0.28l0.06,0.32l-0.59,0.02l0.2,-0.81l-0.23,0.09l-0.52,0.78l0.29,0.77l-1.3,0.05l-1.2,0.57l-0.4,-0.66l0.25,-0.17l-0.09,-0.28l-0.71,0.34l-0.92,-0.12l-1.26,-0.6l-0.4,0.05l-0.2,0.29l-0.53,-0.25l-0.17,-0.49l0.26,-0.2l0.42,-1.22l1.2,-0.91l0.3,-0.66l-0.25,-0.15l-1.16,1.23l-0.24,0.15l-1.1,0.25l-0.33,-0.43l-0.23,-1.17l-0.1,-0.12l-0.22,0.26l-0.22,0.09l-0.42,-0.26l-0.35,0.25l0.2,0.28l-0.42,0.32l1.2,-0.02l0.16,0.69l0.07,0.34l0.32,0.02l0.36,0.77l0.39,0.17l-0.1,0.29l-1.57,0.75l-1.77,-0.89l-1.41,0.55l-1.59,0.05l-0.68,-0.34l-0.42,-0.65l-1.04,-0.09l-0.49,-0.35l0.05,-0.75l-0.82,0.18l-0.23,0.46l0.32,0.63l0.79,0.11l-0.5,2.16l0.54,0.68l-0.15,0.54l-0.62,0.62l-0.06,0.28l-0.37,0.37l0.06,0.45l-0.66,0.17l-0.49,-1.01l0.09,-0.8l-0.97,-1.15l-1.44,-0.65l-1.26,-0.05l-0.25,-0.33l-0.07,-1.54l0.25,-0.26l0.69,-0.22l-0.23,-0.27l-0.72,0.35l-0.79,-1.14l-0.35,-0.18l-1.53,0.12l-0.53,-0.26l-0.24,0.19l0,0l-2.84,-1.1l-1.31,0.43l-0.81,-0.53l0,0l-0.39,-0.84l-1.46,-1.16l-0.38,0.23l-0.39,-0.17l-0.37,0.19l-0.48,-0.09l-0.63,0.38l-0.4,-0.16l-0.08,0.25l-0.4,-0.01l0.19,-0.42l-0.14,-0.36l-0.68,0.19l-0.86,-0.62l-1.04,0.08l0,0l-0.57,0.08l0,0l-0.78,-0.71l0.51,-0.92l-0.6,-0.67l0.11,-0.59l0.85,-0.12l0.19,0.25l1.15,-0.73l0.01,-0.87l-0.22,-0.08l0.16,-0.73l0.39,-0.45l-0.18,-0.36l0.15,-0.41l0.34,-0.22l-0.09,-0.79l0.33,-0.14l-0.12,-0.53l0.19,-0.74l0,0l0.31,0.16l0.61,-0.22l0.45,0.15l0.78,1.71l0.72,-0.14l0.52,0.32l0.79,-0.18l0.43,0.43l-0.09,0.32l0.88,-0.07l0.23,0.49l1.13,-0.06l0.33,0.2l0.16,-0.68l0.57,0.35l1.39,0.2l0.16,0.2l0.83,-0.17l1.25,0.6l0.59,-0.1L239.2,125l1.04,-0.01l0.27,0.22l1.23,0.18l1.35,-0.4l0.75,0.2l-0.38,-0.64l0.02,-1.34l1.5,-0.01l0.31,0.68l0.62,0.14l0.5,-0.54l0.51,0.24l1.23,-0.28l1.02,0.85l0.37,-0.29l0.25,-0.8l0.41,-0.14l0.04,-0.82l0.66,-1.05l0.49,-0.11l-0.06,-0.69l0.42,-1.07l-0.09,-0.4l-0.38,-0.26l-0.19,-0.77l0.78,-0.51l1.19,-0.06l0.49,-0.25l0.72,-0.88l-0.08,-0.56l0,0l1.02,-0.24l0,-0.32l0.59,-0.71l0.81,0.11l0.31,-0.48l0.52,-0.23l0.12,-0.8l0.26,-0.18l1.29,0.42l0.85,-0.01l-0.07,0.18l0.27,0.1l0.54,-0.22l0.56,0.29l0.93,-0.69l0.92,-0.18l0.67,-0.56l0.99,0.85l0.27,0.52l0.63,-0.12l0.63,-1.88l-0.36,-0.19l-0.1,-0.83l-0.74,-0.88l0.19,-0.5l-0.26,-0.19l-0.11,-0.69l0.2,-0.36l-0.12,-0.4l0.35,-0.52l-0.51,-0.76l0.1,-0.57l-0.24,-0.72l-0.14,-0.15l-0.42,0.13l-0.07,-0.39l-0.26,-0.29l-0.27,0.04l-0.37,-0.6l0.88,-0.64l0.24,0.12l0.38,-0.18l0.69,0.33l0.62,-0.78l0.98,-0.02l0.34,-0.33l-0.01,-0.48l0.31,-0.19l0.17,-0.58l0.25,-0.11l0.65,-0.15l0.21,0.36l0.44,-0.22l0.42,0.36l0.41,-0.03l1.27,-0.63l0,0l1.09,0.19l0.76,-0.79l-0.09,-0.45l0.63,-0.28l0.49,-0.55l-0.01,-0.37l0.75,-0.58l1.82,-0.81L277.45,97.04z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-14" title="Hòa Bình" class="land"
d="M183.28,151.58L183.28,151.58L183.28,151.58L183.78,151.95L183.76,153.2L184.17,153.68L183.75,154.21L183.37,154L183.09,154.11L183.07,154.6L183.07,154.6L183.36,154.89L183.36,154.89L184.17,154.89L184.39,154.6L184.94,154.6L185.08,155.63L185.3,155.85L185.92,155.97L186.29,155.48L186.58,155.8L187.11,155.84L188.24,157.11L188.44,157.69L188.44,157.69L188.7,158.56L189.23,159.16L189.82,160.65L190.13,160.59L190.34,161.26L190.55,161.37L191.1,160.98L191.12,161.6L191.37,161.91L192.06,162.39L192.79,162.52L192.89,164.97L193.08,165.38L193.08,165.38L193.31,165.74L193.09,165.83L192.61,165.59L192.04,165.7L191.79,166.01L191.3,165.83L190.13,164.81L189.67,163.8L189.45,163.86L189.14,164.8L188.74,164.85L188.66,164.47L187.74,164.51L187.54,164.67L187.95,165.93L187.61,166.09L187.58,166.44L187.99,167.99L187.83,168.63L187.28,168.67L187.24,167.79L186.46,167.59L186.54,166.89L185.86,166.38L185.2,166.15L184.11,166.24L184.23,166.64L184.58,166.66L184.79,166.96L184.46,167.23L185.51,168.67L185.38,169.01L186.41,170.18L186.15,170.7L184.92,171.18L184.19,172.03L183.34,171.81L181.89,170.21L181,169.64L180.62,169.62L179.62,168.8L178.69,168.48L178.13,169.06L176.69,168.9L176.69,168.9L176.56,168.56L176.08,168.37L175.79,168.53L175.62,169.01L174.78,169.02L173.25,168.17L172.41,168.19L171.07,167.63L169.59,168.32L167.7,167.65L167.5,167.39L166.43,167.32L166.27,167L165.77,166.76L165.77,166.76L165.58,166.71L165.58,166.71L164.22,165.65L164.09,165.91L163.81,165.88L162.86,165.08L162.57,165.22L161.89,164.94L162.36,163.77L162.09,163.71L162.05,163.18L160.97,162.63L161.17,161.94L160.45,161.44L160.42,161.06L160,160.99L159.01,160.29L158.37,160.33L158.01,160.11L157.82,160.43L157.31,160.47L156.85,160.05L156.86,159.4L156.39,158.92L155.69,158.79L155.27,158.17L154.32,157.83L153.93,157.26L153.36,157.54L152.96,157.04L152.57,156.96L151.24,157.41L151.21,157.93L150.82,158.14L150.62,157.97L149.67,158.03L149.17,157.48L148.25,156.99L147.45,157.14L147.66,156.39L146.54,155.35L146.54,154.55L145.8,153.35L144.96,153.09L143.42,151.99L142.71,151.89L141.55,152.38L140.81,152.24L140.47,152.89L140.47,152.89L139.98,152.45L140.22,151.04L139.95,150.42L140.62,150.07L140.07,149.4L140.39,148.54L139.97,148.34L140.08,147.5L141.14,147.28L141.92,146.51L142.32,146.52L143.44,147.28L144.14,147.31L144.49,147.83L145.3,147.81L145.67,148.26L146.07,148.05L147.05,148.77L147.4,148.56L147.73,148.74L148.65,148.64L149.14,148.41L149.16,147.98L148.14,147.45L148.03,147.01L148.37,146.65L148.74,145.32L149.11,145.54L149.78,144.6L148.56,143.95L148.12,144.09L147.74,143.94L148.68,143.26L148.79,142.24L148.31,142.15L148.53,141.62L147.41,139.62L147.33,138.85L145.32,137.39L144.39,135.59L143.01,134.35L142.73,133.13L142.29,132.4L141.58,131.98L141.09,130.71L140.81,129.41L141.04,129.26L141.58,129.46L142.04,128.2L142.86,127.71L143.86,127.5L143.86,127.5L144.04,128.22L144.62,128.98L144.41,129.48L144.08,129.54L143.81,129.93L144.86,130.06L145.26,130.56L146.55,130.31L146.85,130.71L147.91,130.94L148.96,131.54L149.52,132.24L149.43,132.82L150.04,132.43L150.69,133.11L151.36,133.1L152.13,133.73L153.25,135.84L154.16,136.12L154.81,136.87L155.28,137.08L156.13,136.9L156.82,137.02L156.88,136.76L157.66,136.7L158.31,136.32L158.45,135.95L159.19,136.38L158.54,137.56L158.77,137.82L158.67,138.04L159.04,138.24L160.14,137.73L159.85,137.39L160.03,137.18L160.42,137.22L161.3,136.66L161.98,137.22L162.58,136.93L162.78,137.82L162.78,137.82L163.51,137.45L163.51,137.45L163.89,137.85L164.72,137.85L164.96,137.25L166.39,136.92L165.64,134.26L164.97,132.97L164.97,132.97L165.35,132.46L165.56,132.67L165.42,133.15L165.83,133.21L166.1,132.9L166.56,132.88L166.92,133.23L167.93,132.9L168.61,132.31L168.58,132.67L168.9,132.86L169.81,132.66L170.16,133.01L171.07,132.7L172.32,132.91L173.89,134.11L174.23,134.04L174.48,134.68L175.1,134.74L175.06,134.9L175.98,135.63L175.89,136.24L175.89,136.24L175.66,136.27L175.66,136.27L175.3,136.51L175.25,137.05L174.57,137.5L175.14,137.96L175.79,138.18L176.48,137.68L176.87,137.97L177.19,137.69L177.62,137.83L178.71,137.63L178.87,137.96L178.57,138.04L178.65,138.28L177.33,138.91L177.59,139.07L177.36,139.23L177.59,139.73L176.73,140.21L176.81,140.45L177.21,140.14L177.56,140.25L178.33,140.99L178.33,140.99L178.39,141.16L178.39,141.16L178.64,141.51L178.89,141.49L179.05,142.24L178.65,142.72L178.61,143.18L179.46,142.99L179.48,142.39L180.15,142.6L180.54,142.98L181.29,143.1L181.34,142.61L181.55,142.57L181.49,142.88L181.76,143.11L181.76,143.11L181.84,143.28L181.84,143.28L181.58,143.53L181.58,143.53L181.28,143.42L181.39,143.54L181.39,143.54L181.17,143.81L181.39,144.95L181.39,144.95L181.42,145.12L181.42,145.12L182.19,145.14L182.31,147.23L182.02,147.33L181.87,147.01L181.86,147.58L183.92,150.33L183.82,150.93L183.82,150.93L183.67,151.16L183.67,151.16L183.41,151.34L183.41,151.34L183.26,151.32L183.31,151.52L183.31,151.52z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-18" title="Ninh Bình" class="land"
d="M176.69,168.9l1.43,0.16l0.56,-0.58l0.93,0.31l0.99,0.83l0.38,0.01l0.89,0.58l1.45,1.6l0.85,0.22l0.74,-0.85l1.23,-0.48l0.26,-0.53l-1.04,-1.17l0.13,-0.33l-1.04,-1.44l0.33,-0.28l-0.22,-0.3l-0.35,-0.02l-0.12,-0.39l1.08,-0.09l0.67,0.22l0.68,0.51l-0.08,0.7l0.78,0.2l0.03,0.88l0.55,-0.04l0.16,-0.64l-0.4,-1.55l0.03,-0.36l0.34,-0.16l-0.4,-1.26l0.2,-0.16l0.92,-0.04l0.08,0.38l0.4,-0.05l0.31,-0.94l0.23,-0.06l0.46,1.01l1.17,1.03l0.5,0.18l0.25,-0.31l0.57,-0.11l0.48,0.23l0.22,-0.08l-0.22,-0.36l0,0l2.31,2.92l0.36,0.05l0.13,-0.25l0.57,0.76l0.64,-0.27l0,0l0.17,0.65l0.85,0.15l-0.28,0.81l-0.67,0.56l0.36,0.26l0,0l1.16,0.56l0,0l1.02,1.28l-0.16,1.53l1.26,0.65l1.04,0.06l0.81,-0.29l0.3,0.21l0.02,0.55l-0.94,0.2l0.14,0.46l0.62,0.56l0.61,0.11l0.67,-0.36l0.59,-0.61l0.54,-1.08l0.33,0.09l0.52,2l2,-0.58l0.39,0.2l0.48,1.88l0.31,3.26l-0.99,1.52l-0.45,2.13l-1.34,0.96l-0.14,1.48l-0.85,2.69l0.37,2.04l-0.38,1.19l0,0l-0.7,-0.24l-0.39,0.18l-0.68,-0.36l-0.97,-1.05l0.14,-0.63l-1.02,-0.5l0,0l0,-1.72l0.45,-0.53l0.88,-0.19l0.39,-0.6l0.81,-2.3l0.06,-0.37l-0.21,-0.2l-2.53,0.43l-1.37,-0.5l-1.86,0.13l-1.61,-1.35l-0.31,-0.65l-0.86,-0.23l-0.81,-0.72l-1.19,-0.28l-0.87,-0.78l-0.88,-0.25l-0.18,-0.42l-1.2,-0.45l-0.81,-0.62l-0.85,-0.11l-0.19,-0.26l-1.69,-0.47l-0.16,-0.49l-2.32,-1.51l0.05,-0.51l-0.56,-0.23l-0.23,-0.65l-0.46,-0.1l0.03,-0.27l-1.07,-1.12l-1.55,-0.47l-1.1,-1.65l-1.01,0.02l-0.41,-0.3l-0.42,0.04l0.03,-0.49l-0.54,-0.14l-0.27,-0.35l0.06,-0.69L176.69,168.9z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-20" title="Thái Bình" class="land"
d="M231.75,171.6l0.04,0.7l-0.17,0.03l-0.09,0.58l-0.29,0.11l0.17,0.23l0.15,0.12l0.2,0.05l0.14,-0.08l-0.12,0.98l-0.49,0.69l-0.74,-1.21l0.77,-1.23l0.38,-1.31L231.75,171.6zM214.5,151.1l-0.79,-0.31l-0.27,-0.34l0.85,-0.43l0.52,0.63l0.62,-0.05l0.08,-0.24l-0.31,-0.45l0.2,-0.29l0.41,0.26l-0.03,0.54l0.48,0.41l1.57,-1.17l0.41,0l0.48,0.55l0.4,-0.01l1.27,-0.59l1.01,-0.94l0.32,0.02l0,0l0.09,0.36l0.4,0.27l-0.25,0.26l0.12,0.3l-0.73,1.02l1.96,1.44l0.87,1.29l-0.25,1.04l0.83,0.36l0.3,0.85l0.53,-0.07l0.59,-0.95l1.17,0.29l0.2,0.49l0,0l0.64,-0.06l0,0l0.43,-0.26l0.09,-0.8l0.28,-0.24l0.64,0.03l0,0l0.33,0.33l0,0l1.09,-0.44l0.79,-0.65l0.54,0.72l1.18,0.03l0.59,0.39l0,0l0.15,0.66l-1.07,0.68l-0.3,0.48l-0.45,0.15l-0.17,0.31l-1.05,1.38l0.04,0.72l-0.19,0.4l-0.33,0.57l0.12,0.6l1.04,0.92l0.2,0.95l-0.13,0.61l-0.2,-0.26l-0.48,0.31l-0.14,0.35l0.5,0.76l0.1,0.9l-0.4,0.72l-0.79,2.74l0.2,1.04l0.95,1.64l-0.53,1.44l-0.75,0.81l-0.77,-0.36l0,0l-1.71,-1.78l-0.87,0.43l-0.65,0.01l-0.7,0.74l-0.53,0.23l-0.66,0.1l-0.99,-0.25l-0.68,-0.48l-1.57,-1.94l-2.24,-0.87l-0.9,-1.35l0,0l-0.88,0.86l0,0l-2.27,1.79l-0.92,0.05l-0.43,-0.78l0.09,-0.71l1.53,-1.35l0.09,-0.77l-0.58,-0.5l-2.84,-0.43l-0.52,-0.99l0.65,-1.13l0.14,-1.01l-0.71,-0.57l-1.11,-0.1l-0.34,-0.27l0,0l-0.25,-0.57l0.05,-1.32l-0.4,-1.51l-0.71,-1.04l-1.36,-0.52l-0.07,-1.77l-0.51,-0.58l0,0l0.41,-0.35l-0.01,-0.27l-0.51,-0.44l-0.41,-0.02l-0.02,-0.33l0.84,-0.3l0.54,-0.59l0.48,0.01l0.9,0.76l0.32,-0.09l0.28,-0.64l1.43,0.79l0.87,0.14l0,0l0.29,-0.17l-0.41,-0.58l0,0l0.82,-0.24l0.55,-0.63l1.2,-0.49L214.5,151.1z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-21" title="Thanh Hóa" class="land"
d="M143.66,189.28L143.66,189.28l-0.01,-0.03L143.66,189.28zM140.47,152.89l0.34,-0.65l0.74,0.14l1.16,-0.49l0.71,0.1l1.54,1.1l0.84,0.26l0.73,1.19l0.01,0.8l1.12,1.04l-0.21,0.75l0.8,-0.15l0.92,0.49l0.51,0.55l0.95,-0.07l0.21,0.18l0.38,-0.21l0.04,-0.52l1.32,-0.46l0.4,0.08l0.4,0.51l0.58,-0.28l0.39,0.56l0.96,0.34l0.42,0.62l0.7,0.13l0.47,0.48l-0.01,0.65l0.47,0.41l0.51,-0.04l0.19,-0.32l0.36,0.22l0.64,-0.04l0.99,0.7l0.42,0.07l0.03,0.39l0.73,0.5l-0.2,0.68l1.08,0.55l0.04,0.53l0.27,0.07l-0.47,1.17l0.69,0.28l0.29,-0.14l0.95,0.8l0.28,0.03l0.13,-0.26l1.37,1.07l0,0l0.19,0.05l0,0l0.5,0.24l0.16,0.33l1.07,0.07l0.2,0.26l1.89,0.67l1.48,-0.68l1.34,0.55l0.84,-0.01l1.53,0.84l0.84,0l0.17,-0.48l0.29,-0.15l0.48,0.19l0.13,0.35l0,0l0.38,0.84l-0.06,0.69l0.27,0.36l0.54,0.14l-0.03,0.49l0.42,-0.04l0.41,0.3l1.01,-0.02l1.1,1.65l1.55,0.47l1.07,1.12l-0.03,0.27l0.46,0.1l0.23,0.65l0.56,0.23l-0.05,0.51l2.32,1.51l0.16,0.49l1.69,0.47l0.19,0.26l0.85,0.11l0.81,0.62l1.2,0.45l0.18,0.42l0.88,0.25l0.87,0.78l1.19,0.28l0.81,0.72l0.86,0.24l0.31,0.66l1.61,1.35l1.86,-0.13l1.37,0.51l2.53,-0.42l0.21,0.2l-0.06,0.38l-0.81,2.3l-0.39,0.6l-0.88,0.19l-0.45,0.53l0,1.72l0,0l-1.05,0.5l-0.07,0.29l-0.37,0.03l-0.59,0.08l-1.63,1.28l-0.21,1.74l0.71,-0.03l-0.84,1.16l-0.73,2.03l-0.12,0.99l0.1,0.64l0.32,0.4l-0.18,0.53l-1.36,1.94l-0.62,1.5l-0.19,0.09l-0.5,-0.5h-0.33l-0.84,0.78l-1.23,2.61l-1.36,5.89l-0.26,2.07l0.03,3.7l0.36,1.54l-0.78,-0.06l-0.5,1.42l-0.04,2.11l0.61,1.28l0.84,0.96l0.06,0.49l-0.09,0.23l-0.51,0.61l-0.06,0.63l0,0l-0.27,-0.78l-1.74,0.53l-0.6,-0.87l-0.24,0.28l-0.23,-0.08l-0.17,-1.05l-1.53,1.06l-1.06,-0.03l-0.12,0.18l-0.75,-0.73l-0.11,-0.46l-0.49,0.47l-0.01,-1.45l-0.44,-0.04l-0.19,-0.64l-0.47,-0.03l-0.24,-0.74l-0.42,-0.05l-0.16,-0.67l-0.36,-0.2l-0.54,0.73l-1.12,-0.11l-0.31,-0.44l-0.03,-0.58l-1.01,-1.05l-1.59,-2.61l-0.4,-0.19l-1.29,-0.05l-0.94,0.75l-0.66,-0.46l-1.26,0.91l-0.58,-0.78l-0.82,-0.24l-0.78,0.56l-0.62,-0.3l0.04,-0.64l-0.46,-1.02l-0.8,-0.74l0.2,-0.21l-0.13,-0.97l-0.82,-1.01l-0.48,-0.02l-0.18,0.4l-0.33,-0.04l-0.55,1.21l-0.73,0.57l-0.07,0.54l-0.5,0.25l-0.23,0.49l-0.24,-0.81l-0.59,-0.1l0.09,-0.64l-0.39,-0.22l0.08,-0.75l-0.22,-0.43l0.23,-0.96l-0.14,-0.55l0.61,-0.55l-0.3,-1.2l0.24,-0.28l0.04,-0.66l-0.64,-0.04l0.11,-0.29l-0.52,-1.46l-0.7,-1.01l-0.48,0.18l-0.16,0.47l-0.61,-0.18l-0.87,-0.96l-1.31,-0.89l-0.41,0.19l-0.37,-0.28l-0.13,-0.79l-0.56,-0.61l0.44,-0.5l-0.01,-0.34l-0.44,-0.13l-0.94,-0.9l0.11,-1.4l-0.51,-1.75l0.22,-1.43l0.56,-0.31l0.46,-1.26l1.54,0.15l0.38,-0.66l-0.5,-0.97l-0.08,-0.66l-0.38,-0.36l-0.15,-0.77l-0.7,-0.42l-1.32,0.04l-0.68,-0.65l-1.14,-0.27l-2.38,0.44l0.02,-0.47l-0.21,-0.19l-0.28,0.21l-1.28,-0.76l-0.99,0.01l0.07,-0.41l-1.22,-0.71l-0.5,-0.01l-0.36,-0.92l-1.77,0.12l-0.35,-0.45l-0.51,-0.14l0,0l0.5,-0.32l0.19,-0.33l-0.11,-0.32l0.79,-1.01l2,-1.5l0.21,-0.99l0.92,-0.84l-1.5,-0.28l-0.24,-0.29l0.04,-0.38l-1.4,-0.78l-0.65,-0.88l0.42,-0.44l-0.14,-0.47l-1.54,0.65l-1.85,0.3l-1.03,-0.4l-0.5,-0.36l-0.44,-0.25l-0.19,-0.59l-2.34,-1.52l-2.89,-0.15l-1.33,-0.78l-1.34,-0.17l-0.37,-0.82l-0.87,-0.09l-0.73,0.31l-0.88,-0.78l-0.24,-0.7l0.07,-1.05l0.35,-0.92l-0.08,-0.73l0.32,-2.03l-0.32,-0.28l0.09,-0.77l0.7,-0.5l0.83,-0.51l1.2,-0.44l0.59,-0.46l0.12,-0.43l1.59,0.32l0.3,-0.48l-0.53,-0.2l-0.68,-1.09l-0.56,-0.67l-1.09,-0.53l-0.06,-0.44l0.37,-0.23l-0.13,-0.28l-0.45,-0.33l-1.79,0.75l-0.18,0.54l-0.46,0.28l0.31,0.29l-0.2,0.74l-0.83,0.63l-1.8,0.02l-1.04,0.45l-0.37,-0.39l-0.49,0.11l-0.11,1.06l-0.74,0.49l-0.78,0.11l-1.14,0.79l-0.97,-0.21l-0.93,-0.16l-0.88,-0.03l-0.35,-0.26l-0.33,-0.4l-0.17,-0.78l0.46,-1.19l-1.12,-0.9l-0.78,-0.12l0.22,-0.47l-0.25,-0.92l0.84,-0.67l-0.25,-0.54l1.39,0.03l1.19,-1.06l1.93,-0.42l1.24,-1.51l0.51,-0.01l0.96,-0.48l-0.13,-0.54l0.55,-0.79l0.36,-1.21l1.13,-0.53l0.77,0.07l0.36,-0.19l0.87,0.26l0.54,-0.82l0.73,-0.29l0.52,-1.43l0.22,-0.05l0,0l0.57,0.75l0.37,0.14l0.31,0.74l0.48,0.11l0.62,0.56l0.08,0.92l0.45,-0.11l0.15,-0.31l0.92,-0.14l0.38,0.11l0.32,0.88l0.69,0.75l0.68,-0.11l0.39,-0.4l0.69,0.51l0.37,-0.47l0,0l0.93,-0.02l0,0l-0.12,-2.01l0.71,-0.79l0.2,0.14l0.2,-0.31l1.4,-0.77L140.47,152.89z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-22" title="Nghệ An" class="land"
d="M143.63,188.95l0.51,0.14l0.35,0.45l1.77,-0.12l0.36,0.92l0.5,0.01l1.22,0.71l-0.07,0.42l0.99,-0.01l1.28,0.76l0.28,-0.21l0.21,0.19l-0.02,0.47l2.38,-0.44l1.14,0.27l0.68,0.65l1.32,-0.04l0.7,0.42l0.15,0.77l0.38,0.36l0.08,0.66l0.5,0.97l-0.38,0.66l-1.54,-0.15l-0.46,1.26l-0.56,0.32l-0.22,1.43l0.51,1.75l-0.11,1.4l0.94,0.9l0.44,0.13l0.01,0.34l-0.44,0.5l0.56,0.61l0.13,0.79l0.37,0.28l0.41,-0.18l1.31,0.89l0.87,0.96l0.61,0.18l0.16,-0.47l0.48,-0.17l0.7,1.01l0.52,1.46l-0.11,0.29l0.64,0.04l-0.04,0.67l-0.24,0.28l0.3,1.2l-0.61,0.55l0.14,0.55l-0.23,0.97l0.23,0.43l-0.08,0.76l0.39,0.22l-0.09,0.64l0.59,0.1l0.24,0.81l0.23,-0.49l0.5,-0.25l0.07,-0.54l0.73,-0.57l0.55,-1.21l0.33,0.04l0.18,-0.4l0.49,0.03l0.82,1.01l0.13,0.97l-0.2,0.21l0.8,0.74l0.46,1.02l-0.04,0.64l0.62,0.3l0.79,-0.56l0.82,0.24l0.58,0.78l1.26,-0.91l0.66,0.46l0.94,-0.75l1.29,0.05l0.4,0.19l1.59,2.61l1.01,1.05l0.03,0.58l0.32,0.44l1.12,0.12l0.54,-0.72l0.36,0.2l0.16,0.67l0.42,0.05l0.25,0.74l0.47,0.03l0.19,0.64l0.45,0.04l0.01,1.45l0.49,-0.47l0.11,0.46l0.75,0.73l0.12,-0.18l1.06,0.03l1.53,-1.06l0.17,1.05l0.23,0.08l0.24,-0.28l0.6,0.87l1.74,-0.53l0.27,0.78l0,0l-0.4,0.83l-0.65,-0.23l-0.3,0.29l-0.47,1.75l0.12,0.21l-0.35,0.42l-0.46,0.13l-0.27,-0.41l-0.74,0.72l-0.35,1.72l0.17,1.16l-0.17,0.14l-0.07,2.19l0.49,1.06l-1.09,0.4l-1.33,0.84l-0.26,-0.08l0,-0.29l-0.42,-0.38l-0.46,-0.03l-0.56,0.35l-0.91,1.11l-0.84,1.76l-0.4,2.67l0.01,0.53l0.2,1.75l0.72,2.64l0.77,0.32l0.55,0.12l0.61,0.44l0.61,0.24l0.32,0.18l0.9,1.37l0.36,0.29l0.25,0.61l-0.29,0.14l0.79,1.72l1.76,1.94l0,0l-0.97,0.8l-0.13,0.43l1.26,2.92l0.12,0.55l-0.3,0.4l0,0l-1.1,0.13l0,0l-0.82,-0.23l-0.57,0.34l-0.67,1.83l-0.62,0.26l-0.04,1.74l-0.64,1.02l-0.69,-0.39l-2,0.9l-0.48,-0.51l-0.88,0.01l-0.5,0.24l-0.32,0.76l-1.19,-0.04l-0.76,0.4l-0.79,-0.48l-0.23,-0.82l-0.43,-0.44l-0.16,-0.82l-0.56,-0.61l-0.64,-0.01l0,0l-0.52,-0.14l0,0l-0.29,-0.05l0,0.35l-0.89,0.36l-0.96,0.14l-0.31,0.6l-0.7,0.11l-0.18,-0.29l-1.06,0.6l-1.06,0.08l-2,-0.65l-0.44,-0.62l-1.32,-0.3l-0.54,-0.82l-0.32,0.14l-0.35,-0.22l-1.21,0.44l-0.9,0.61l-0.63,0.91l-0.57,-0.53l-1.49,-0.16l0,0l-0.1,-0.21l0.26,-0.34l-0.16,-0.83l0.41,-0.99l-0.81,-0.89l-0.69,0.18l-0.84,-1.19l-0.79,-0.42l-0.06,-0.19l0.51,-0.72l-0.61,-0.73l-0.95,0.09l-0.57,0.52l-1.04,-0.22l-0.56,0.2l-0.35,-0.19l-0.8,0.04l0.46,-0.87l-0.46,-0.31l-0.68,0.23l-0.11,-0.39l-0.69,0.09l-0.26,-0.44l-1.08,0.12l-0.82,-0.03l-0.94,-0.15l-1.12,0.14l-0.11,-0.64l-0.3,-0.36l0.3,-0.37l-0.09,-0.37l-1.26,-0.89l-2.08,0.12l-0.78,0.62l-0.88,-0.58l-2.17,0.23l-0.54,-0.43l-0.34,-0.71l-1.14,0.47l-1.12,-0.46l-0.15,-0.73l-0.78,-0.16l-0.43,-1.01l-0.77,-0.15l-0.33,0.26l-0.71,-0.15l-0.43,-0.35l-0.07,-0.57l-2.08,-1.31l-0.01,-0.53l-1.86,-0.82l-0.63,0.04l-0.99,-2.03l-0.71,-0.75l-0.31,-1.18l-0.63,-0.49l-0.86,0.13l-0.94,-1.32l-0.73,-0.04l-0.53,1.03l-1.36,0.11l-1.36,-1.2l-0.01,-0.6l-1.12,-1.28l0.06,-0.7l-0.31,-0.3l-0.77,-0.2l-0.63,-0.65l-1.01,0.08l-1.97,-0.98l-0.27,-0.24l-0.23,-1.01l-0.56,-0.26l-0.85,-0.18l-1.3,0.52l-1.5,-0.37l-0.3,-0.58l0.6,-1.17l-0.06,-0.32l-1.29,-0.33l-0.4,-1.09l-0.59,-0.82l-2.72,-0.4l-0.83,-1.02l-0.52,0.46l-0.47,-0.76l-1.18,-1.03l-3.62,0.85l-0.56,-0.52l-1.51,-0.61l-1.87,-1.76l-0.45,-0.98l-1.05,-0.34l-0.51,0.39l-0.64,-0.42l0.09,-0.57l0.6,-0.49l1.14,-0.14l0.56,-0.55l0.6,-0.15l1.09,-0.73l0.38,-0.6l-0.16,-0.77l1.04,-0.85l0.61,-0.08l0.39,-0.35l0.83,0.16l0.52,-0.75l0.43,0.06l0.98,-0.57l0.23,0.4l0.92,0.16l0.19,-1.82l-0.54,-0.22l0.99,-0.85l0.48,-1.61l0.39,0.38l0.46,0.09l0.62,-0.63l-0.95,-1.13l0.26,-0.61l-0.07,-2l-0.26,-0.34l-0.83,-0.37l-1.33,-2.05l0.39,-0.9l-0.52,-0.88l0.52,-0.61l0.14,-1.04l1.92,1.14l1.33,0.06l1.16,-0.51l0,-0.95l0.24,-0.53l1.1,0.19l0.68,-0.08l0.78,-0.42l1.31,-0.23l1.45,0.18l0.45,0.35l0.81,0.18l0.96,-0.15l0.91,0.7l-0.17,0.76l0.21,0.11l0.87,-0.53l0.61,-0.76l1.64,-0.17l1.12,-0.48l0.53,-0.08l0.55,0.22l-0.14,1.09l0.31,0.42l0.96,0.01l0.22,0.82l0.24,0.14l1.88,0.01l0.46,0.39l0.39,1.25l1.09,0.57l0.56,0.04l1.2,-0.07l0.98,-0.76l1.46,-0.32l1.26,0.7l0.55,0l0.45,-0.77l-0.28,-0.92l0.84,-0.45l-0.16,-0.57l0.61,-0.73l0.06,-0.84l0.18,-0.53l0.8,-0.91l0.69,-0.37l0.49,-1.14l0.55,-0.22l0.51,0.35l1.03,0.11l0.65,-0.81l-0.25,-0.5l0.66,-0.13l1.15,-0.77l1.1,0.34l0.72,-0.39l0.22,-0.72l-0.19,-0.54l0.12,-0.7l0.55,-0.81l-0.58,-0.34l-0.05,-0.28l0.76,-0.92l-0.34,-1.07l0.03,-1.31l0.15,-0.74l0.79,-0.77l1.44,-0.7l0.84,-0.79l0.25,-1.35l0,0l-0.01,-0.03l0,0L143.63,188.95z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-23" title="Hà Tĩnh" class="land"
d="M188.49,256.87l0.42,0.11l0.1,0.26l1.01,4.59l1.36,3.65l1.69,3.14l0.51,0.77l2.86,4.15l-0.5,0.48l0.02,1.23l-0.42,0.94l0.27,0.01l0.55,-0.48l0.42,-0.88l-0.14,-0.89l0.71,-0.97l0.3,0.7l2.49,3.75l4.16,4.62l1.58,1.29l0.62,0.26l0.4,0.14l1.92,-0.04l1.42,0.8l2.53,2l0.89,0.06l2.75,3.19l2.66,2.39l-0.12,0.2l-0.72,-0.38l-0.2,0.16l0.36,0.49l0.16,0.44l0.88,-0.69l0.91,0.11l0.51,0.4l0.74,-0.01l0.2,-0.43l-0.12,-0.32l0.43,-0.58l0.4,-0.11l0.07,0.27l0.63,-0.07l-0.77,1.09l0.79,2.45l1.68,3.19l0.28,0.08l1.15,1.77l0.81,0.27l0,0l-0.89,-0.04l-0.72,0.38l-0.59,-0.14l-0.98,0.37l-0.31,-0.13l-0.02,-0.92l-0.44,-0.2l-0.66,0.17l-0.29,-0.25l-0.38,0.08l-0.51,-0.47l-3.13,-0.56l-0.53,0.65l-0.31,0.91l-0.93,0l-0.5,0.95l-0.69,0.3l-0.31,1.13l-0.89,0.19l-0.99,-0.79l-0.2,0.16l-0.68,-0.15l-0.86,0.27l-0.39,0.46l-0.46,-0.37l-1.16,0.47l-1.97,-0.33l-0.61,-0.37l-2.18,-0.3l-1.65,-0.71l0.13,-1.03l1.09,-1.09l0.47,-0.13l-0.61,-0.83l0,0l-0.4,-0.27l0,0l0.09,-0.31l-0.53,-0.22l-0.22,-0.6l-0.63,0.41l-0.65,-0.19l-1.84,-2.15l-0.53,0.08l-0.42,0.38L198.5,295l-0.56,0.07l-0.05,-0.43l-0.82,-1.18l-0.8,0.38l-0.35,-0.34l-0.88,-0.15l-1.21,1.24l-1.14,0.02l-0.08,0.46l0.84,0.86l-0.15,0.7l-0.6,0.35l-0.61,-0.06l-1.11,-0.75l-0.47,0.34l0.1,0.31l-1.1,0.04l-0.6,0.45l-0.38,-0.36l-0.65,-0.14l-0.37,-0.43l-0.6,-0.16l-0.41,0.14l-0.53,0.7l0.07,0.73l-0.83,0.83l-3.25,0.01l0,0l-0.77,-0.12l-0.79,-0.93l-0.46,0.11l-0.34,0.41l-0.25,-0.36l-0.63,-0.28l-0.09,-0.68l0.23,-1l-0.18,-0.92l-0.21,-0.43l-0.28,-0.77l-0.68,0.19l-0.93,-0.08l-0.25,-1.84l-0.68,-0.54l-0.85,0.08l-0.1,-0.79l0.45,-0.57l-0.53,-1.98l-0.16,-0.16l-0.29,0.67l-0.28,0l-0.08,-0.49l0.35,-0.8l-0.42,-0.01l-0.27,0.25l-1.06,-0.53l-0.67,0.43l-0.39,0.85l-0.43,0.16l-0.57,-0.24l-0.58,1.6l-0.89,-0.3l-0.45,-0.56l-0.37,0.53l-0.44,-0.03l-0.55,-0.92l-0.42,-0.28l-0.68,0.02l-0.38,-0.52l-0.46,-0.46l0.31,-0.51l-0.14,-0.99l0.42,-1.35l-0.14,-0.65l-0.95,-0.08l-0.56,1.63l-0.2,-0.48l0.19,-0.53l-0.91,-0.32l-0.57,0.05l-0.8,0.26l0.13,-0.79l-0.77,-1.47l-0.63,-0.35l-0.69,0l-0.47,-0.62l-1.26,-0.57l0.24,-1.56l-0.54,-0.97l0.32,-0.82l-0.62,-0.32l-0.29,0.01l-0.1,0.27l-0.77,-0.08l-0.17,-0.81l-0.52,-0.33l-0.37,-0.3l-0.5,-0.21l-0.11,-0.72l-0.45,-0.13l-0.33,-0.71l0.23,-0.48l0.04,-0.47l-0.07,-0.62l0.33,-0.81l-0.19,-0.61l0.28,-0.93l0,-0.44l-0.02,-0.61l0.71,-0.51l-0.01,-0.43l0.28,-0.77l0.05,-1.18l1.11,-0.81l0.18,-0.38l1.53,0.72l0,0l1.49,0.16l0.57,0.53l0.63,-0.91l0.9,-0.61l1.21,-0.44l0.35,0.22l0.32,-0.14l0.54,0.82l1.32,0.3l0.44,0.62l2,0.66l1.06,-0.07l1.06,-0.6l0.19,0.29l0.7,-0.11l0.31,-0.6l0.96,-0.14l0.89,-0.36l0,-0.35l0.29,0.05l0,0l0.52,0.14l0,0l0.64,0.01l0.56,0.61l0.16,0.82l0.44,0.44l0.23,0.82l0.8,0.48l0.76,-0.4l1.19,0.04l0.32,-0.76l0.5,-0.24l0.88,-0.01l0.48,0.51l2,-0.89l0.69,0.39l0.64,-1.02l0.05,-1.74l0.62,-0.26l0.67,-1.83l0.57,-0.34l0.82,0.24l0,0l1.1,-0.13l0,0l0.3,-0.39l-0.12,-0.55l-1.26,-2.92l0.13,-0.43l0.97,-0.79l0,0L188.49,256.87z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-24" title="Quảng Bình" class="land"
d="M181.94,298.64l3.25,-0.01l0.83,-0.83l-0.07,-0.73l0.53,-0.7l0.41,-0.14l0.6,0.16l0.38,0.43l0.65,0.14l0.38,0.36l0.6,-0.45l1.1,-0.04l-0.1,-0.31l0.47,-0.34l1.11,0.75l0.62,0.07l0.6,-0.35l0.16,-0.7l-0.84,-0.86l0.08,-0.46l1.14,-0.02l1.21,-1.24l0.88,0.15l0.35,0.34l0.8,-0.38l0.82,1.18l0.05,0.44l0.56,-0.07l0.3,0.2l0.42,-0.38l0.53,-0.08l1.84,2.15l0.65,0.19l0.63,-0.41l0.22,0.6l0.53,0.22l-0.09,0.31l0,0l0.4,0.27l0,0l0.61,0.83l-0.47,0.13l-1.09,1.1l-0.13,1.03l1.65,0.72l2.18,0.3l0.61,0.37l1.97,0.34l1.16,-0.47l0.46,0.37l0.39,-0.46l0.86,-0.27l0.68,0.15l0.2,-0.16l0.99,0.79l0.89,-0.19l0.31,-1.13l0.69,-0.3l0.5,-0.94l0.93,0l0.31,-0.91l0.54,-0.65l3.13,0.56l0.51,0.48l0.38,-0.08l0.29,0.25l0.66,-0.17l0.44,0.2l0.02,0.92l0.31,0.13l0.98,-0.36l0.59,0.14l0.72,-0.38l0.9,0.04l0,0l-0.32,0.13v0.26l0.27,0.53l-0.07,0.31l-0.36,0.76l-0.99,0.17l-1.62,2.64l-0.35,1.16l0.06,1.58l0.95,3.44l1.34,2.78l0.32,0.19l0.38,1.3l1.46,2.43l0.87,0.81l1.91,3.6l3.73,5.59l2.24,2.58l3.66,3.66l3.48,3.15l0.93,0.5l3.6,3.01l3.71,2.62l0,0l-2.5,2.58l-1.77,0.73l-1.68,1.26l-0.81,-0.01l-0.35,0.21l0.3,1.27l-0.63,0.67l-0.92,0.28l-0.78,-0.37l-0.49,0.37l0.03,0.33l-0.39,0.4l0.3,1l-0.23,0.51l-0.65,0.36l-0.4,-0.03l-0.27,0.51l0.12,0.42l-0.37,0.84l0.2,1.27l-0.3,0.3l-0.74,-0.21l-0.75,0.39l-1.06,-0.47l-0.38,-0.62L237,355.63l-0.42,-0.75l-0.37,-0.07l-1,0.47l-0.37,0.59l-1.58,-0.26l-1.19,0.11l-0.38,-0.4l0,-0.52l-0.34,-0.14L231,353.98l0.02,-0.32l0.36,-0.23l-0.06,-0.31l-0.42,-0.14l-1.15,0.14l-0.65,-0.55l0,0l-0.17,-0.44l-0.83,1.44l-0.81,0.4l-0.97,-0.51l-1.3,-0.13l-0.33,-0.22l-0.23,-0.71l-1.1,0.31l-0.65,-0.69l-0.2,-1.33l-1.11,-1.13l0.73,-1.38l-1.33,-1.34l-0.76,-0.28l-0.31,-0.87l-0.72,-0.5l-0.07,-0.54l0.02,-0.81l-0.91,-0.5l-0.51,-0.61l-0.32,-0.65l0.22,-0.41l-1.14,-0.46l0.18,-0.55l0.92,0.14l0.46,-0.62l0,-0.37l-1.39,-0.28l0.54,-0.5l-0.69,-0.52l0.17,-0.69l-0.21,-1.33l-1.48,0.04l0.29,1.1l-0.18,0.52l-1.33,0.72l-0.32,0.1l-0.51,-0.04l-1.81,-1.25l-1.99,-1.67l-0.87,-0.27l-0.59,-1.39l-2.24,-1.46l-11.95,-14.4l-0.91,0.01l-0.4,-0.72l-0.37,-0.52l-0.81,-0.54l-0.38,0.22l-0.65,-0.43l-0.13,-0.35l-0.59,-0.25l-1.52,0.35l-0.37,-2.81l-0.71,-0.07l0,-1.24l-0.57,-0.65l-0.94,-0.28l-0.67,-1.25l-0.65,-0.58l0.45,-1.31l-0.33,-0.83l-0.23,-0.63l-0.67,-0.54l-1.25,-0.32l-0.87,-0.63l-0.61,-0.16l0.04,-1.08l0.66,-1.1l0.12,-1.33l0.62,-1.02l0.36,-0.11L181.94,298.64z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-25" title="Quảng Trị" class="land"
d="M252.27,343.64l2.1,1.62l4.29,2.57l0,0.51l-0.3,0.29l0.27,1.48l-0.4,0.26l0.21,0.65l-0.11,0.64l1.8,3.12l2.34,2.79l0.38,0.12l2.69,2.85l3.22,2.82l3.89,3.01l0,0l-0.91,0.44l-0.72,1.29l-0.27,0.11l0.37,0.51l-0.46,0.12l-0.83,1.15l-0.49,0.3l0.33,0.2l-0.62,0.24l0.54,0.65l0,0.38l-0.35,-0.56l-0.8,0.69l0.2,0.28l0.29,-0.21l-0.29,0.77l0.49,0.21l0.45,0.7l-0.69,0.72l-2.29,1.55l-1,-0.59l-0.3,-0.55l-1.49,0.51l-0.85,-0.31l-2.45,0.45l0,0l-0.68,0.16l0,0l-0.73,0.39l-0.26,0.68l-1.05,-0.03l-0.75,0.36l-0.55,-0.02l-0.12,0.21l-0.74,-0.23l0.09,0.72l-0.37,0.66l0.69,0.58l0.63,0.14l0.17,0.3l0.63,-0.13l0.21,0.79l0.27,-0.28l0.99,0.65l0.63,1.5l-0.64,0.71l-0.9,0.11l-0.93,-0.48l-1.49,0.03l-0.52,1.24l0.47,0.67l0.06,1.37l-0.31,0.33l-0.44,0.06l-0.31,0.58l-0.48,-0.03l-0.73,0.49l0.39,0.32l-0.07,1.88l0.28,0.53l0,0l-0.4,0.41l-0.81,-0.56l-1.76,0.62l-0.52,-0.11l0.37,-1.71l-0.15,-0.98l-2.1,-0.78l-1.37,-1.18l-0.33,-1.04l0.36,-0.87l-0.37,-0.05l-0.25,0.28l-0.69,-0.27l-0.1,-0.29l0.87,-1.04l-0.07,-0.58l-0.49,-0.4l-0.04,-0.33l0.1,-0.47l0.42,-0.36l0.03,-0.99l0.17,-0.12l-0.2,-0.56l-1.24,-1.03l-1.66,-0.42l-0.35,1.04l0.23,0.4l-1.37,3.15l-0.29,-0.63l-1.33,0.41l0.23,0.47l-0.18,1.46l-0.47,0.38l-0.89,0.07l0.01,0.37l-0.32,0.33l-0.3,-0.73l-0.41,-0.03l-0.56,-0.44l-1.42,-0.32l-0.07,-0.25l0.32,-0.33l-0.49,-0.45l-0.39,0.31l-0.1,-1.26l-0.68,0.13l0.16,-0.72l-0.22,-0.34l0.29,-0.58l-0.57,-0.34l-0.35,-0.64v-0.92l0.65,-0.83l0.65,-0.33l-0.53,-0.71l-0.32,-0.44l-0.5,-0.67l-0.74,0.16l-0.42,-0.15l0.11,-0.42l-0.84,-0.29l-1.26,0.32l-0.19,-0.45l0.44,-0.38l-0.01,-0.37l-1.26,-0.87l0.03,-1l-0.8,-1.95l0,-9.22l-0.66,-0.33l-0.4,-0.82l-0.61,-0.18l-0.26,-0.33l0.1,-0.77l0.18,-0.64l0.24,-0.2l1.21,-0.01l0.14,-3.87l0,0l0.65,0.55l1.15,-0.14l0.42,0.14l0.06,0.31l-0.36,0.23L231,353.98l0.35,0.68l0.34,0.14l0,0.52l0.38,0.4l1.19,-0.11l1.58,0.26l0.37,-0.59l1,-0.47l0.38,0.08l0.42,0.75l0.73,-0.04l0.39,0.62l1.06,0.47l0.76,-0.39l0.74,0.21l0.31,-0.3l-0.2,-1.27l0.37,-0.84l-0.12,-0.42l0.27,-0.51l0.4,0.03l0.65,-0.36l0.23,-0.51l-0.3,-1l0.39,-0.4l-0.03,-0.33l0.49,-0.37l0.78,0.37l0.93,-0.28l0.63,-0.67l-0.29,-1.27l0.35,-0.21l0.81,0.01l1.68,-1.26l1.77,-0.73l2.5,-2.58l0,0L252.27,343.64z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-26" title="Thừa Thiên–Huế" class="land"
d="M288.04,377.07l5.19,4.01l5.1,4.69l1.89,1.24l-0.32,0.52l-1.2,0.31l-0.9,-0.28l-0.66,-0.51l-0.39,0.66l-0.03,-0.39l-1.14,-1.65l-1.43,-1.29l-0.85,-1.18l-0.43,-0.01l-0.21,-0.24l-0.8,-1.59l-0.65,-0.39l-0.17,-0.96l-0.49,-0.43l-0.51,0.05l0.03,-0.55l-0.37,-0.39l-0.59,-0.51l-0.36,0.06l-0.52,-0.73l-1,-0.44l-0.32,-0.62L288.04,377.07zM285.33,375.64l0.92,0.37l0.49,0.52l-0.2,0.09l-1.36,-0.75l-0.07,-0.25L285.33,375.64zM272.78,366.47l6.89,5.53l4.36,2.97l0.64,0.66l-0.52,0.21l-0.72,-0.81l-0.85,-0.54l-3.78,-1.96l-0.66,-0.55l-0.84,-0.25l-1,-0.78l-0.56,-0.04l-0.36,0.32h-0.46l-0.3,-0.66l0.01,0.73l0.48,0.36v0.25l1.16,0.14l0.74,1l0.42,-0.01l0.9,1.06l1.46,-0.15l0.03,0.27l0.79,0.61l0.59,0.51l0.51,0.33l0.82,-0.12l0.22,-0.34l0.4,-0.05l0.14,0.78l0.78,0.39l0.41,0.24l0.49,0.12l0.15,0.3l0.96,-0.4l0.12,0.52l-1,0.54l-0.06,0.78l0.25,0.63l0.35,-0.39l0.78,-0.16l-0.22,0.49l-0.23,0.05l0.17,1.03l1.89,-1.62l0.74,1.32l0.58,0.21l1.08,1.35l1.27,0.69l0.5,1.11l0.81,0.6l1.5,1.86l0.8,0.51l0.48,0.9l-0.1,0.67l-1.69,-1.66l-0.53,-0.24l-0.17,-0.42l-0.37,0.12l0.17,0.24l-0.43,1.05l0.32,0.63l-0.62,0.42l1.01,-0.15l0.19,-0.3l0.3,1l-0.34,0.27l0.21,0.82l1.23,1.32l1.5,0.19l0.82,-0.58l-0.14,0.61l0.39,0.51l0.74,-0.15l0.32,0.19l0.72,-0.47l0.32,-0.22l0.38,-0.19l0.03,-0.57l0.44,-0.81l0.05,-0.51l-0.38,-1.18l0.14,-0.24l0.88,0.69l0.35,0.03l0.14,-0.42l0.45,0.17l0.69,1.14l0.62,0.39l1.06,0.23l0.82,-0.19l0.54,-0.53l-0.54,-0.64l0.26,-0.37l0.74,0.51l0.39,1.05l-0.26,0.22l0.09,0.3l2.56,4.05l-0.09,0.24l-0.92,-1.41l-0.51,-0.43l-0.55,-0.2l-0.56,0.21l-0.17,0.28l0.33,1.41l0.48,0.33l0.43,0.31l0.67,-0.46l1.06,0.18l0.09,-0.37l1.36,0.88l0.77,-0.27l0.41,0.26l0.33,-0.46l1.16,0.67l0.63,-0.35l0.62,0.27l0,0l-1.15,0.39l-0.81,-0.13l-1.93,1.31l-1,-0.29l-0.42,0.35l-1.48,-0.21l-0.28,0.27l-1.16,-0.66l-1.12,-0.13l-0.48,-0.61l-0.89,-0.48l-0.98,1.07l-0.71,0.27l-1.37,-0.46l-0.96,-0.96l-0.82,0.56l-0.28,-0.07l-0.16,0.37l-0.58,0.14l0.09,0.41l-0.53,0.34l0.27,0.27l0,0l0.14,0.91l0,0l-0.81,0.42l-0.17,2.1l-1.22,0.95l-0.57,1l0,0l0.17,0.38l-0.26,0.31l0,0l-0.07,0.36l0,0l-0.16,0.27l-0.33,0.02l-0.98,-0.66l-0.47,0.18l-0.4,-0.25l0.07,0.41l-0.32,0.41l-0.38,0.11l-0.19,0.33l-0.46,0.04l0,0l0,0l0,0l-1.17,0.7l0.07,0.61l-0.21,0.55l-0.85,0.67l-0.58,0.09l-0.99,-0.24l-0.31,-0.69l-0.42,-0.35l-0.66,-0.06l-0.91,-0.6l-0.69,-0.12l0.27,-0.9l-0.31,-0.76l-1.27,0.4l-1.22,0.06l-0.95,0.57l0.36,0.76l-0.02,0.47l-0.63,0.58l-1.88,-0.3l-0.43,-0.82l-0.67,-0.5l-0.77,0.34l-0.46,0.52l0,0l-1.06,-0.77l0.13,-1.21l0.62,-0.59l-0.63,-1l-0.3,0.46l-0.43,-0.03l-0.4,0.3l-0.81,-0.35l-0.43,0.34l-0.23,0.84l-0.52,0.01l-0.59,-0.63l-0.62,0.69l-1.01,-0.06l-0.4,0.37l-1.62,-1.38l-1.54,-1.86l-0.57,-0.17l-0.23,-0.97l-0.43,0.07l-0.62,-0.65l-1.48,0.35l-0.84,-0.15l-0.79,-0.45l-0.66,-0.76l-0.54,-0.08l-0.57,-1.21l-0.24,-1.26l0.24,-1.28l0.41,-1.01l-0.6,-0.78l-3.07,-2.23l-0.74,0.45l-1.05,-0.03l-0.31,0.54l-0.92,-0.87l0,0l-0.28,-0.53l0.07,-1.88l-0.39,-0.32l0.73,-0.49l0.48,0.03l0.31,-0.58l0.44,-0.06l0.31,-0.33l-0.06,-1.37l-0.46,-0.67l0.52,-1.24l1.49,-0.03l0.93,0.48l0.9,-0.11l0.64,-0.71l-0.63,-1.5l-0.99,-0.65l-0.27,0.28l-0.2,-0.79l-0.63,0.14l-0.17,-0.3l-0.63,-0.14l-0.69,-0.58l0.37,-0.66l-0.09,-0.72l0.74,0.23l0.12,-0.2l0.55,0.02l0.75,-0.36l1.05,0.03l0.26,-0.68l0.73,-0.39l0,0l0.69,-0.16l0,0l2.45,-0.45l0.85,0.31l1.49,-0.51l0.3,0.55l1,0.59l2.29,-1.55l0.69,-0.72l-0.45,-0.7l-0.48,-0.21l0.29,-0.77l-0.29,0.21l-0.2,-0.28l0.8,-0.69l0.35,0.56l0,-0.38l-0.54,-0.65l0.62,-0.24l-0.33,-0.19l0.49,-0.3l0.83,-1.15l0.46,-0.12l-0.37,-0.51l0.27,-0.1l0.72,-1.29l0.91,-0.43l0,0L272.78,366.47z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-27" title="Quảng Nam" class="land"
d="M331.01,407.76l0.12,0.5l1.36,0.47l-0.07,1.4l0.16,0.37l-0.33,0.02l-0.24,-0.44l-0.82,-0.42l-0.35,-1l-0.4,-0.15l-0.3,0.21l-0.18,-0.39l-0.3,-0.1l0.99,-0.73L331.01,407.76zM276.78,405l0.46,-0.52l0.77,-0.34l0.67,0.5l0.43,0.82l1.88,0.3l0.63,-0.58l0.03,-0.47l-0.36,-0.76l0.95,-0.57l1.22,-0.06l1.27,-0.4l0.31,0.76l-0.27,0.9l0.69,0.12l0.91,0.6l0.66,0.06l0.42,0.35l0.31,0.69l0.99,0.24l0.58,-0.09l0.85,-0.67l0.21,-0.55l-0.07,-0.61l2.21,-1.18l0.32,-0.41l-0.07,-0.41l0.4,0.26l0.47,-0.17l0.98,0.67l0.33,-0.02l0.16,-0.27l0,0l0.69,0.22l0.42,-0.31l1.17,-0.09l0.61,0.51l0.94,0.26l0.07,0.38l0.44,0.36l1.93,-1.27l1.13,-0.37l-0.15,1.5l0.55,0.46l0.05,0.43l0.73,0.44l-0.15,1.27l-1.25,1.09l-0.04,0.52l-0.34,0.5l1.91,1.62l1.01,-0.14l0.76,-0.47l1.09,-0.26l1.01,0.06l0.4,0.38l0.67,0.07l1.49,-1.22l1.48,0.94l0.46,-0.16l0.36,-1.06l0.6,0.09l0.18,0.52l0.52,0.11l0.28,-1.37l0.34,0.21l0.33,-0.18l0.47,0.17l-0.18,0.29l0.42,0.73l0.31,-0.29l0.32,0.06l0.11,-0.51l0.3,-0.05l0.01,-0.25l0.85,-0.67l0.52,0l0.24,0.48l0.37,-0.07l0.08,0.38l1,-0.39l0,0l0.63,0.99l1.4,1.42l3.23,1.99l-0.04,0.52l-0.25,-0.12l-0.62,0.45l0.22,0.42l1.28,-0.53l0.45,2.5l0.48,1.34l3.96,6.83l4.16,6.06l2.15,2.38l1.7,1.05l-0.5,0.04l-2.25,-1.58l-0.35,-0.02l-0.54,-0.35l-0.12,0.14l0.66,0.56l-0.72,0.58l0.58,1.51l0.59,0.47l0.59,-0.64l0.35,0.34l0.62,0.09l0.03,0.69l-0.31,0.06l0.02,0.4l0.96,0.77l0.44,-0.1l0.62,0.39l0.41,-0.49l0.35,-0.11l-0.04,-0.91l-0.42,0.03l0.86,-0.64l-0.03,-0.53l0.28,-0.12l0.18,0.21l-0.13,0.3l0.37,0.33l0.22,0.66l-0.26,0.91l2.15,2.28l0,0l-0.6,1.13l-0.48,0.25l-2.13,0.22l-0.27,0.22l-0.5,-0.29l-0.16,0.22l-0.89,-0.12l-0.63,0.56l-1.42,0.28l-0.06,0.37l-0.74,0.19l-0.3,-0.15l-1.12,0.57l-0.79,-0.06l-0.97,0.8l-1.1,-0.33l-1.03,1l-2.38,-0.25l-0.41,-0.71l-0.72,1.02l-0.69,-0.14l0,0.46l-0.55,0.14l-0.63,-0.29l-0.85,0.48l-2.35,-0.35l-0.98,0.92l0.3,0.83l-0.17,0.54l-1.12,0.79l0.45,0.56l-0.17,0.32l0.48,-0.09l0,0l0.56,0.14l0,0l-0.13,0.9l-0.79,0.4l0.28,0.38l0.44,0.12l-0.14,0.55l0.31,0.43l-0.58,0.33l-0.6,0.78l-0.1,0.48l-0.26,0.07l0.14,0.16l-0.22,0.17l0.04,0.3l-0.91,0.81l-0.05,1.38l-1.12,0.65l0.34,0.73l-0.24,0.93l0.3,0.34l-0.22,0.52l0,0l-1.37,-0.05l-0.69,-0.65l-0.26,0.2l-0.13,-0.44l-0.78,-0.62l-0.76,-0.05l-0.83,0.83l0.34,0.96l-0.19,0.3l0.05,1.09l0.28,0.23l0.39,1.23l-0.7,0.64l-1.57,0.16l-0.64,0.44l-0.99,0l-0.05,-0.6l-0.55,-0.31l-0.69,-0.01l-0.85,-1.27l-1.54,-0.51l-0.45,0.25l-0.28,-0.25l-0.69,0.18l-0.37,-0.58l-0.57,-0.14l-1.06,-2.22l0.67,-0.64l0.6,-0.19l0.14,-0.56l-0.16,-0.31l0,0l0.42,-0.09l0,0l0.5,-1.25l0.38,-0.41l-0.12,-0.51l0.28,-0.67l-0.21,-0.86l-0.6,-0.1l-0.34,-0.45l-1.62,-0.45l-0.08,-0.6l-0.61,-0.24l-0.32,-0.86l-0.86,-0.28l-0.07,0.15l0,0l-0.62,0.18l0,0l-0.51,0.69l-0.46,-0.19l-0.6,-0.75l-2.01,0.14l-0.7,-0.44l-0.51,0.23l-1.1,-0.36l-0.47,0.05l-0.41,-0.27l0.01,-0.37l-0.82,-0.37l-0.64,0.32l0,0l-0.39,0.02l0,0l-0.12,-0.25l0.31,-0.11l-0.35,-1.31l-0.31,-0.36l0.19,-0.13l-0.14,-1.74l0.22,-0.16l-0.86,-0.09l-0.39,0.23l-1.49,-1.67l-0.1,-0.48l-0.41,-0.1l-0.32,-0.48l0.08,-0.39l0,0l-0.02,-0.19l0,0l-0.23,-0.42l0.11,-0.6l-0.35,-0.68l-0.66,-0.5l-0.24,-0.5l-0.68,0.06l0,0l-1.11,-0.33l-0.77,0.46l-0.9,0.79l-0.57,0.18l-0.78,-0.59l-1.25,-0.39l-0.18,-0.3l0.48,-1.29l-0.6,-0.97l-0.07,-0.65l-1.09,-0.35l-0.53,-0.46l-0.6,-0.48l-0.87,-0.36l-1,-0.02l-0.26,0.22l0.02,0.52l-0.69,-0.01l-1.81,-0.18l-0.35,-1.96l-0.53,-0.92l-0.01,-1.21l-0.63,0.04l-0.51,-0.36l0.29,-0.63l-0.31,-0.86l0.05,-0.56l-0.43,-0.43l-0.96,-0.23l-1.35,0.13l-0.69,-0.49l-0.16,-0.6l-0.47,-0.53l-0.08,-0.24l0.62,-1.26l0.06,-0.74l-0.08,-0.44l-0.42,-0.34l-0.64,-0.59l-0.31,-0.3l0.28,-0.59l-0.26,-0.36l-1.89,0.31l-0.09,-0.99l0.4,-1.07l0.53,-0.37l-0.06,-1.04l-0.9,-1.22l0.56,-0.53l0.63,-0.43l0.74,0.34l0.45,-0.57l0.67,-0.25l0.61,-0.26l0.89,-0.57l0.78,0.03l0.23,-0.68l0.6,-0.35l0.94,-0.36l1.21,0.15l0.62,0.34l0.77,-0.28l0.61,-1.02l0.52,-0.92l0.46,-0.26l0.32,-1.59l0.67,-1.12l0.25,-0.46l0.17,-0.8L276.78,405z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-28" title="Kon Tum" class="land"
d="M284.99,437.78L285.67,437.73L285.91,438.23L286.58,438.73L286.92,439.41L286.81,440.01L287.05,440.44L287.05,440.44L287.07,440.63L287.07,440.63L286.99,441.02L287.31,441.49L287.72,441.6L287.82,442.08L289.31,443.75L289.71,443.52L290.56,443.61L290.34,443.77L290.49,445.51L290.3,445.63L290.62,446L290.96,447.3L290.65,447.41L290.77,447.66L290.77,447.66L291.17,447.64L291.17,447.64L291.8,447.32L292.62,447.69L292.61,448.06L293.02,448.33L293.5,448.28L294.59,448.64L295.1,448.41L295.8,448.85L297.81,448.72L298.41,449.47L298.87,449.66L299.37,448.97L299.37,448.97L300,448.8L300,448.8L300.07,448.64L300.93,448.92L301.25,449.78L301.86,450.02L301.94,450.62L303.57,451.07L303.91,451.53L304.51,451.63L304.72,452.49L304.44,453.16L304.56,453.67L304.17,454.08L303.67,455.33L303.67,455.33L303.25,455.42L303.25,455.42L303.41,455.73L303.27,456.29L302.67,456.49L302,457.13L303.06,459.35L303.64,459.49L304,460.07L304.69,459.89L304.97,460.14L305.42,459.89L306.97,460.4L307.81,461.68L308.51,461.69L309.05,462L309.1,462.59L310.09,462.6L310.73,462.15L312.3,462L313,461.36L312.61,460.13L312.32,459.9L312.28,458.81L312.47,458.51L312.13,457.55L312.96,456.72L313.72,456.77L314.5,457.39L314.63,457.83L314.89,457.63L315.58,458.28L316.96,458.33L316.96,458.33L317.53,458.59L317.74,459.68L318.21,460.1L318.5,460.94L318.71,460.9L319.01,461.25L319.01,461.25L319.29,461.4L319.29,461.4L319.27,461.87L320.77,462.87L320.98,463.29L320.87,463.49L321.09,463.86L321.27,463.82L321.11,464L321.23,464.64L322.13,464.91L322.69,465.47L322.82,466.42L323.36,466.29L323.56,466.46L323.88,467.66L323.88,467.66L324.12,468.26L325.03,469.27L325.03,469.27L325.54,469.59L325.54,469.59L326.74,469.75L326.74,469.75L327.17,470.39L328.03,470.59L328.3,471.21L330.21,470.66L330.62,471.3L330.52,471.48L330.52,471.48L330.68,471.8L331.38,472.09L331.72,472.96L331.72,472.96L331.95,473.13L332.02,473.61L331.63,473.94L331.49,474.9L330.47,475.89L330.47,475.89L330.35,476.16L330.64,476.25L330.64,476.25L331.19,476.89L330.87,477.81L330.29,478.31L330.08,478.96L329.72,479.02L329.53,479.86L330.14,480.24L330.68,480.03L330.88,480.28L331.92,480.12L332.29,481.13L332.97,481.94L332.97,481.94L332.18,482.52L331.99,483.74L330.19,484.38L327.45,483.77L326.2,482.94L325.48,481.48L325.04,481.21L324.94,481.38L324.04,481.34L323.62,482.2L323.11,482.44L323.08,482.92L323.19,483.31L323.96,484.11L323.76,485.02L324.47,485.32L324.37,486.1L324.03,486.18L324.03,486.18L323.74,486.55L323.74,486.55L321.5,488.94L321.31,489.79L320.51,490.83L320.03,491.02L319.68,491.7L319.94,492.51L318.83,492.78L317.64,492.54L317.3,492.24L316.62,492.61L316.01,492.52L315.41,492.77L315.1,493.4L314.85,493.29L314.86,493.5L314.54,493.45L314.39,493.73L313.38,493.76L312.87,494.05L312.65,494.54L312.4,494.59L312.56,494.77L312.2,494.86L311.92,494.54L312.3,494.18L311.81,494.19L311.55,494.44L310.5,494.01L310.16,494.55L310.37,494.95L309.96,495.08L309.94,495.38L308.62,495.64L308.6,495.83L309.1,496.12L309.11,496.58L308.33,497.07L307.65,499.22L306.59,498.6L305.77,499.7L305.81,499.95L305.41,500.02L305.28,500.58L304.9,500.6L304.6,500.31L303.59,500.33L302.45,501.21L301.84,500.36L301.55,500.61L301,500.55L300.31,499.5L299.29,498.62L298.1,498.31L297.9,498.69L296.72,498.68L296.04,499.08L296.09,500.88L295.59,500.97L295.02,501.99L294.47,502.05L293.26,501.36L292.96,501.88L292.72,501.72L292.2,502.05L292.05,502.61L290.26,501.93L288.9,501.9L288.28,501.57L288.57,501.27L288.63,500.31L288.34,499.87L288.38,498.73L287.82,498.13L288.07,496.44L288.89,495.92L289.93,496L289.88,495.42L290.39,495.24L290.99,493.86L290.64,493.2L290.08,493.2L289.72,491.52L288.72,490.89L289.25,490.26L288.8,489.82L289.07,489.18L288.69,488.56L287.92,488.02L287.35,488.49L286.48,488.63L286.05,489.03L285.17,488.93L284.79,489.66L284.15,489.92L283.74,489.63L283.32,489.87L282.82,489.77L282.12,489.25L281.71,489.34L280.67,488.85L280.39,489.01L279.92,488.81L278.8,488.95L278.8,488.95L278.64,488.66L278.9,487.62L279.31,486.94L278.96,486.37L279.69,485.88L279.97,484.56L280.25,484.37L280.23,483.87L279.95,483.62L279.46,482.3L279.88,481.59L280.33,481.58L280.87,481.13L280.87,480.63L281.68,480.27L281.1,478.34L281.16,477.37L281.53,476.91L280.77,476.53L281.19,475.67L280.78,474.95L280.35,474.77L279.75,474.89L279.64,474.57L280.67,473.47L279.87,472.01L279.26,471.55L278.79,471.45L279.01,470.92L279.74,470.42L279.67,469.96L280.68,469.21L281.71,468.6L282.12,467.9L283.16,467.27L283.15,466.92L282.9,465.76L282.31,465.79L281.36,465.27L280.54,464.93L280.05,464.16L278.81,463.8L278.48,463.06L278,463.01L277.64,462.62L277.4,462.21L277.59,461.52L276.78,460.8L277.27,460.67L277.37,460.43L276.99,460.16L276.83,459.62L277.2,458.86L278.56,458.84L279.32,458.37L279.47,457.89L280.6,457.35L282.88,458.48L283.1,458.42L283.4,457.25L284.47,457.55L284.83,457.27L284.49,456.45L284.27,456.4L283.6,455.29L284.89,454.31L284.67,453.59L284.11,452.88L284.87,452.76L285.1,451.98L284.58,451.72L283.85,450.17L283.18,449.57L283.43,448.7L283.85,449.08L284.75,448.64L284.76,447.89L284.96,447.45L284.51,444.62L284.86,444.18L284.97,443.35L285.46,443.23L285.53,442.89L285.06,442.18L284.61,442.3L284.25,442.07L284.17,441.12L284.19,440.32L283.52,439.49L284.29,438.88z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-29" title="Quảng Ngãi" class="land"
d="M346.61,437.89l0.31,0.04l0.51,-0.42l0.19,0.15l-0.28,0.38l0.29,0.67v1.1l0.98,1.36l0.47,0.27l0.5,-0.38l0.34,0.16l-0.45,0.39v0.28l0.19,0.33l0.74,0.15l0.09,0.24l-0.75,1.32l1.09,1.78l1.02,1.03l0.54,0.2l0.32,-0.25l0.5,0.03l0.28,0.26l0,0.88l-0.6,0.85l-0.77,-0.09l0.41,0.48l-0.3,0.21l-0.13,-0.28l-0.36,-0.03l-0.63,0.58l-0.06,1.6l0.19,0.87l-0.32,-0.04l-0.06,0.53l0.2,0.06l-0.29,0.73l-0.02,0.22l0.22,0.59l-0.14,0.61l0.42,0.16l0.28,0.25l-0.04,0.62l0.63,2.73l2.02,5.75l2.65,5.56l1.94,3.39l1.81,2.61l0.04,0.42l0.25,1.07l0.02,0.52l-0.33,0.16l-0.6,0.78l0.5,1.69l-0.21,0.09l0.13,0.86l0.42,1.2l0,0l-1.11,-0.73l-0.29,-0.63l-0.32,-0.04l-0.31,-1.13l0.15,-0.3l-0.56,-0.94l-0.39,0.12l-0.52,-1.04l-0.45,-0.26l-0.41,0.1l-0.34,-0.28l-0.85,0.16l-1.26,-1.09l-0.33,0.19l-0.39,-0.38l-0.52,-0.12l-0.08,-0.31l-1.22,0.85l-0.65,0.06l-0.15,0.21l-1.07,-0.52l-0.49,-0.02l-0.3,0.04l-0.08,0.44l-0.27,0.03l-0.4,-0.61l-0.62,0.93l-0.72,0.35l-1.63,0.01l-0.67,-0.41l-0.51,0.63l0.37,2.02l-0.26,0.51l0.11,1.02l-0.28,0.31l-0.53,0.11l-0.36,-0.17l-0.23,0.35l-1.4,-0.84l-0.22,-0.23l0.11,-0.26h-0.25l-0.27,0.93l-0.5,0.31l-0.36,-0.35l-0.42,0.9l-1.69,0.8l0.18,0.41l-0.1,0.54l-0.55,-0.19l-0.17,0.36l0,0l-0.51,0.07l-0.24,0.56l-0.34,-0.09l-0.56,-0.7l0.02,-0.82l-1.19,-0.53l0.03,-0.18l-0.73,-0.54l-0.61,0.03l-0.07,-0.21l0,0l-0.68,-0.81l-0.37,-1.01l-1.04,0.16l-0.2,-0.24l-0.54,0.21l-0.61,-0.38l0.19,-0.83l0.37,-0.07l0.21,-0.65l0.58,-0.5l0.32,-0.93l-0.55,-0.63l0,0l-0.26,-0.07l0.09,-0.29l0,0l1.02,-0.99l0.14,-0.96l0.4,-0.33l-0.07,-0.48l-0.24,-0.16l0,0l-0.34,-0.87l-0.6,-0.21l-0.25,-0.41l0,0l0.1,-0.18l-0.41,-0.64l-1.91,0.55l-0.27,-0.63l-0.86,-0.19l-0.43,-0.64l0,0l-1.19,-0.16l0,0l-0.52,-0.32l0,0l-0.9,-1l-0.24,-0.61l0,0l-0.32,-1.2l-0.19,-0.16l-0.55,0.13l-0.13,-0.95l-0.56,-0.56l-0.9,-0.27l-0.12,-0.64l0.16,-0.18l-0.18,0.04l-0.22,-0.37l0.11,-0.2l-0.21,-0.42l-1.5,-1.01l0.01,-0.47l0,0l-0.28,-0.15l0,0l-0.29,-0.35l-0.21,0.04l-0.29,-0.83l-0.47,-0.42l-0.21,-1.09l-0.57,-0.26l0,0l0.22,-0.52l-0.3,-0.34l0.24,-0.93l-0.34,-0.73l1.12,-0.65l0.05,-1.38l0.91,-0.81l-0.04,-0.29l0.22,-0.17l-0.14,-0.16l0.27,-0.07l0.1,-0.48l0.6,-0.78l0.58,-0.32l-0.31,-0.43l0.14,-0.55l-0.44,-0.12l-0.28,-0.38l0.79,-0.4l0.13,-0.9l0,0l-0.56,-0.14l0,0l-0.48,0.09l0.18,-0.32l-0.44,-0.56l1.12,-0.79l0.17,-0.54l-0.3,-0.83l0.98,-0.92l2.35,0.35l0.85,-0.48l0.63,0.29l0.55,-0.14l0.01,-0.46l0.69,0.14l0.72,-1.02l0.41,0.72l2.38,0.25l1.03,-1l1.1,0.33l0.97,-0.8l0.79,0.06l1.12,-0.57l0.31,0.15l0.74,-0.19l0.06,-0.37l1.42,-0.28l0.63,-0.56l0.89,0.13l0.16,-0.22l0.51,0.29l0.27,-0.22l2.13,-0.22l0.48,-0.25l0.6,-1.13l0,0l1.89,0.78l0.13,-0.31l0.48,0.06l0.75,-0.34l0.38,-0.7l-0.3,-0.04l-0.35,-0.47l0.07,-0.37L346.61,437.89z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-30" title="Gia Lai" class="land"
d="M278.8,488.95L279.92,488.81L280.39,489.01L280.67,488.85L281.71,489.34L282.12,489.25L282.82,489.77L283.32,489.87L283.74,489.63L284.15,489.92L284.79,489.66L285.17,488.93L286.05,489.03L286.48,488.63L287.35,488.49L287.92,488.02L288.69,488.56L289.07,489.18L288.8,489.82L289.25,490.26L288.72,490.89L289.72,491.52L290.08,493.2L290.64,493.2L290.99,493.86L290.39,495.24L289.88,495.42L289.93,496L288.89,495.92L288.07,496.44L287.82,498.13L288.38,498.73L288.34,499.87L288.63,500.31L288.57,501.27L288.28,501.57L288.9,501.9L290.26,501.93L292.05,502.61L292.2,502.05L292.72,501.72L292.96,501.88L293.26,501.36L294.47,502.05L295.02,501.99L295.59,500.97L296.09,500.88L296.04,499.08L296.72,498.68L297.9,498.69L298.1,498.31L299.29,498.62L300.31,499.5L301,500.55L301.55,500.61L301.84,500.36L302.45,501.21L303.59,500.33L304.6,500.31L304.9,500.6L305.28,500.58L305.41,500.02L305.81,499.95L305.77,499.7L306.59,498.6L307.65,499.22L308.33,497.07L309.11,496.58L309.1,496.12L308.6,495.83L308.62,495.64L309.94,495.38L309.96,495.08L310.37,494.95L310.16,494.55L310.5,494.01L311.55,494.44L311.81,494.19L312.3,494.18L311.92,494.54L312.2,494.86L312.56,494.77L312.4,494.59L312.65,494.54L312.87,494.05L313.38,493.76L314.39,493.73L314.54,493.45L314.86,493.5L314.85,493.29L315.1,493.4L315.41,492.77L316.01,492.52L316.62,492.61L317.3,492.24L317.64,492.54L318.83,492.78L319.94,492.51L319.68,491.7L320.03,491.02L320.51,490.83L321.31,489.79L321.5,488.94L323.74,486.55L323.74,486.55L324.03,486.18L324.03,486.18L324.37,486.1L324.47,485.32L323.76,485.02L323.96,484.11L323.19,483.31L323.08,482.92L323.11,482.44L323.62,482.2L324.04,481.34L324.94,481.38L325.04,481.21L325.48,481.48L326.2,482.94L327.45,483.77L330.19,484.38L331.99,483.74L332.18,482.52L332.97,481.94L332.97,481.94L333.04,482.15L333.66,482.12L334.38,482.65L334.35,482.83L335.55,483.36L335.52,484.18L336.08,484.88L336.43,484.97L336.67,484.41L337.19,484.34L337.19,484.34L337.29,485.08L337.57,485.39L337.27,485.78L337.65,486.39L337.37,486.87L337.79,487.43L337.68,487.78L338,488.01L337.83,489.25L337.38,489.55L336.81,489.37L336.59,489.02L336.24,489.14L335.8,488.9L336.41,489.96L336.23,490.19L336.31,490.74L336.66,491.17L336.5,491.4L337.51,493.54L336.97,494.42L337.48,494.8L337.84,495.92L338.2,496.26L337.96,496.75L338.17,497.53L338.88,498.42L338.63,498.77L338.62,499.55L339.28,500.36L339.12,500.94L339.69,501.48L339.58,502.32L339.9,502.56L339.96,503.07L339.59,503.53L339.74,503.89L339.18,504.58L339.82,504.81L339.73,505.43L340.58,506.94L340.51,507.22L340.87,507.28L340.96,507.71L341.61,508.27L342.1,509.91L342.73,510.59L343.77,510.97L343.92,511.42L343.93,511.94L343.65,512.44L344.27,513.73L343.63,514.4L343.91,515.01L343.66,515.66L343.83,516.14L343.52,516.07L343.36,516.34L343.22,518.22L344.28,519.15L344.66,520.49L345.98,521.65L345.76,521.81L345.97,522.21L345.83,522.21L345.86,522.97L346.19,523.67L347.27,524.02L347.59,524.5L347.41,525.37L347.61,526.13L347.88,526.2L347.98,527.34L347.52,528.19L347.83,529.01L346.85,529.61L347.25,530.74L347.28,531.98L348.3,534.15L348.16,534.61L348.78,535.54L348.75,536.34L348.75,536.34L348.39,536.59L347.55,536.54L346.88,535.89L345.75,535.83L345.4,535.86L345.15,536.33L344.84,536.25L344.48,536.71L343.48,536.45L343.42,537.04L343.07,536.98L342.83,537.37L342.38,538.94L341.68,539.02L341.64,539.89L341.1,540.71L341.72,541.35L341.65,541.88L342.35,541.92L342.76,542.21L343.29,542.23L343.64,541.91L343.9,542.15L344.1,541.85L345.11,541.78L345.86,541.43L345.91,541.86L345.6,542.44L345.94,542.51L346.46,543.37L346.54,545.19L346.54,545.19L346.54,545.63L346.54,545.63L346.36,545.78L346.6,547.57L348.2,549.32L348.56,550.23L348.56,550.23L348.96,550.93L348.96,550.93L349.27,551.32L349.69,551.23L349.95,551.69L349.69,552.64L349.8,553.46L349.44,554.54L348.72,555.02L348.83,555.39L348.64,555.82L349.01,556.25L348.68,556.46L348.71,557L348.51,556.87L348.16,557.48L348.34,557.8L348.08,557.96L347.55,557.83L347.36,558.39L346.84,558.11L346.37,558.81L346.31,558.49L345.99,558.46L345.9,559.04L345.66,558.72L345.41,559.04L344.93,558.74L344.95,559.24L344.15,559.37L344.02,559.88L344.44,559.97L344.53,560.19L344.06,560.39L343.55,561.56L343.87,564.81L341.7,565.62L340.61,565.66L339.99,566.66L339.99,566.66L339.71,566.76L339.23,566.31L338.66,566.58L338.08,565.98L336.46,566.15L335.3,564.97L334.56,565.04L334.07,565.49L332.49,564.83L331.21,564.71L331.11,564.1L331.64,563.18L331.53,562.75L330.53,562.06L330.36,561.54L329.94,561.32L330.16,560.94L329.87,560.63L328.51,560.17L328.3,559.77L328.97,559.06L328.69,559.05L328.76,558.68L328.52,558.48L328.65,557.94L327.25,556.98L326.55,556.03L326.18,554.78L326.49,554.5L326.24,554.14L326.44,553.79L325.89,553.37L325.74,552.84L324.74,552.9L324.74,552.9L324.13,552.37L324.13,552.37L323.89,552.35L323.94,551.24L323.7,550.87L323.9,550.48L323.36,549.83L323.03,549.8L322.9,549.06L322.51,548.91L322.57,548.53L322.06,548.6L320.94,548.11L319.53,547.94L319.16,547.36L318.25,546.76L317.94,546.97L317.15,546.99L316.92,546.75L315.97,546.75L315.61,546.99L315.4,546.55L315.1,546.72L314.81,546.44L313.75,546.17L313.57,545.76L313.08,545.6L312.89,545.24L312.37,545.32L312.06,544.9L311.02,544.79L310.33,544.42L310.06,544.7L309.19,544.83L308.71,545.32L308.63,545.07L308.32,545.33L308.11,544.8L307.49,544.91L307.3,544.63L306.88,545.25L306.38,545.16L306.25,545.52L305.92,545.55L305.67,545.97L305.02,546.31L304.39,545.79L303.69,545.68L303.5,545.82L303.57,546.15L303.17,546.29L302.4,546.34L301.92,546.07L301.55,546.73L300.41,546.39L299.69,545.89L298.64,546.12L298.1,545.64L296.81,545.87L296.16,545.28L295,545.68L294.2,545.64L294,545.93L294.12,546.3L293.71,546.28L292.3,547.18L292.19,546.8L291.63,546.93L291.46,547.27L290.44,547.12L289.81,546.69L289.45,546.92L289.14,546.65L288.57,546.88L288.38,547.33L288.16,547.24L287.61,547.58L287.44,547.98L287,547.96L286.32,548.37L286.26,549.18L285.84,549.01L285.75,549.36L285.31,549.45L285.26,549.76L284.59,549.91L284.12,550.31L284.12,550.31L285.3,547.39L284.76,539.95L284.61,538.63L282.27,533.51L282.15,531.31L281.2,529.86L280.26,527.09L277.96,525.45L276.96,525.2L276.02,524.4L276.56,523.25L276.24,522.61L276.8,522L277.17,520.98L276.16,520.3L277.01,519.29L277.15,517.85L276.94,517.59L276.46,517.6L276.05,517.15L276.17,514.5L275.66,514.06L275.57,513.6L272.64,514.03L271.6,512.81L271.17,512.6L271.08,511.95L271.53,511.59L271.51,510L272.31,509.9L272.46,509.27L270.27,508.3L269.83,507.81L270.25,506.34L270.91,505.11L271.2,504.33L271.75,503.77L272.13,503.86L272.75,502.28L273.19,501.58L273.78,500.93L273.38,500.2L273.87,499.38L273.72,497.58L272.89,496.58L272.89,496.09L273.8,495.01L274.01,494.2L275.46,493.11L275.49,492.38L275.96,491.17L276.39,491.47L276.52,491.84L277.95,491.84L278.03,490.62L278.46,490.23z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-31" title="Bình Định" class="land"
d="M337.19,484.34l0.17,-0.36l0.55,0.19l0.1,-0.54l-0.18,-0.41l1.69,-0.79l0.42,-0.9l0.36,0.35l0.5,-0.31l0.27,-0.92h0.25l-0.11,0.26l0.22,0.23l1.4,0.84l0.23,-0.35l0.36,0.17l0.53,-0.11l0.28,-0.31l-0.11,-1.02l0.26,-0.51l-0.36,-2.02l0.51,-0.63l0.67,0.41l1.63,-0.01l0.72,-0.35l0.62,-0.93l0.4,0.61l0.27,-0.03l0.08,-0.44l0.3,-0.04l0.49,0.02l1.07,0.52l0.16,-0.21l0.65,-0.06l1.22,-0.85l0.08,0.31l0.52,0.12l0.39,0.38l0.33,-0.19l1.26,1.09l0.85,-0.15l0.34,0.28l0.41,-0.09l0.45,0.26l0.52,1.04l0.39,-0.12l0.56,0.95l-0.15,0.3l0.31,1.13l0.32,0.04l0.29,0.63l1.11,0.73l0,0l-0.52,-0.01l-0.22,0.51l1.36,4.24l-0.13,0.52l0.49,0.06l0.09,-0.23l1.2,2.02l-0.47,1.16l0.68,1.51l-0.27,0.39l-0.06,0.73l1.81,3.18l1.12,1.51l0.42,0.26l-0.4,0.25l0.03,0.46l0.75,1l0.23,0.78l-0.21,0.43l-0.38,-0.15l-0.3,0.36l0.24,1.22l-0.17,0.19l0.39,0.93l0.46,0.46l0.38,1.01l-0.07,0.44l0.16,0.19l0.49,-0.18l0.56,0.27l-0.38,0.6l-0.88,-0.12l-1.58,-2.53l-0.82,0.3l0.23,0.27l0.03,0.55l0.33,0.42l0.06,0.92l0.23,0.3l1.34,0.2l0.26,0.62l0.39,1.13l1.12,2.36l1,1.35l-0.37,0.69l0.57,0.87l-0.16,0.25l-0.26,-0.03l-0.04,0.35l0.28,0.66l0.29,0.15l-0.85,0.43l0.02,0.76l1.35,2.3l0.83,0.61l0.24,-0.07l0.42,0.43l-0.28,0.22l-0.03,1.27l0.35,0.44l-0.15,0.44l0.18,0.33l-0.72,1.3l0.44,1.31l-0.24,1.29l-0.14,0.09l-0.33,-0.46l-1.11,0.31l-0.48,-0.24l0.55,-0.55l-0.36,-0.22l0.01,-0.39l0.23,-0.3l0.34,-0.19l0.77,-0.05l0.06,-1.05l-0.19,-0.13l-0.41,0.87l-0.51,-0.61l-0.36,-0.03l-0.04,-0.22l0.34,-0.32l-0.19,-1.59l-0.3,-0.86l-0.61,-0.86l-0.26,-0.07l-0.23,1.26l0.03,0.3l-0.01,0.3l-0.36,0.15l0.23,0.49l-0.1,0.59l0.1,0.53l0.22,0.87l-0.3,0.74l0.52,0.48l0.3,0.08l0.64,0.3l-1.07,0.15l-0.86,1.08l0.24,0.7l-0.1,0.97l0.26,0.18l0.3,1.26l0.24,0.08l-0.03,0.93l0,0l-0.35,-0.47l-0.96,-0.12l-0.44,-0.77l-0.5,0.12l-0.41,0.53l-1.33,0.27l-0.28,1.21l0.08,1.12l-0.41,0.24l-0.64,-0.61l-0.48,-0.18l-0.16,0.17l-0.07,0.33l0.43,0.6l-0.6,0.55l0.12,0.54l-0.23,0.57l0.25,0.35l-0.54,-0.11l-0.7,0.82l-0.56,0.26l-1.57,-0.06l-1.26,2.01l-1.57,0.46l-0.26,0.34l-1.8,0.07l-0.52,-0.59l-0.84,-0.27l-0.61,-0.51l-0.74,-0.06l-0.18,0.2l-0.44,-0.16l-1.4,0.32l0.1,-0.6l-0.69,-0.38l-0.32,-0.79l0,0l0.03,-0.8l-0.62,-0.93l0.14,-0.46l-1.03,-2.17l-0.02,-1.24l-0.4,-1.13l0.98,-0.6l-0.31,-0.81l0.46,-0.85l-0.09,-1.13l-0.28,-0.07l-0.2,-0.76l0.18,-0.87l-0.32,-0.48l-1.07,-0.35l-0.34,-0.7l-0.03,-0.76l0.15,0l-0.21,-0.4l0.22,-0.16l-1.31,-1.16l-0.39,-1.34l-1.06,-0.94l0.14,-1.87l0.16,-0.27l0.31,0.07l-0.17,-0.48l0.25,-0.65l-0.28,-0.61l0.64,-0.67l-0.61,-1.29l0.28,-0.5l-0.01,-0.52l-0.15,-0.45l-1.04,-0.38l-0.62,-0.68l-0.49,-1.63l-0.65,-0.57l-0.1,-0.42l-0.36,-0.06l0.07,-0.29l-0.84,-1.51l0.09,-0.61l-0.65,-0.23l0.57,-0.69l-0.15,-0.36l0.37,-0.46l-0.06,-0.51l-0.32,-0.23l0.12,-0.84l-0.57,-0.54l0.16,-0.58l-0.65,-0.81l0,-0.77l0.25,-0.35l-0.7,-0.89l-0.22,-0.78l0.24,-0.48l-0.36,-0.34l-0.36,-1.12l-0.51,-0.38l0.55,-0.88l-1.02,-2.14l0.16,-0.24l-0.35,-0.43l-0.08,-0.54l0.19,-0.24l-0.62,-1.06l0.45,0.25l0.34,-0.13l0.22,0.36l0.57,0.18l0.45,-0.3l0.18,-1.23l-0.32,-0.23l0.11,-0.34l-0.42,-0.56l0.28,-0.49l-0.38,-0.61l0.3,-0.39l-0.28,-0.31L337.19,484.34z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-32" title="Phú Yên" class="land"
d="M348.75,536.34l0.32,0.79l0.69,0.38l-0.09,0.6l1.4,-0.32l0.44,0.16l0.18,-0.2l0.74,0.06l0.61,0.51l0.84,0.27l0.52,0.59l1.8,-0.07l0.26,-0.34l1.57,-0.46l1.26,-2.01l1.57,0.06l0.56,-0.25l0.71,-0.82l0.54,0.12l-0.25,-0.35l0.23,-0.57l-0.12,-0.54l0.6,-0.55l-0.43,-0.6l0.07,-0.33l0.16,-0.17l0.48,0.18l0.64,0.61l0.41,-0.24l-0.08,-1.12l0.28,-1.21l1.34,-0.27l0.41,-0.52l0.5,-0.11l0.44,0.77l0.96,0.12l0.35,0.47l0,0l0.04,0.82l-0.41,0.63l0.83,1.72l1.31,1.53l0.65,0.45l0.36,0.05l0.16,-0.2l0.51,0.44l-0.37,-0.08l-0.11,0.46l-0.51,0.23l-0.18,0.51l0.17,0.71l0.4,0.26l-0.28,0.14l-0.66,-0.35l0.05,-0.65l0.12,-0.6l-1.36,-0.95l-0.19,-0.79l-1.49,-2.87l-0.35,-0.35l-0.35,1.3l0.85,0.47l1.27,2.3l0.3,0.3l-0.1,0.61l0.51,0.39l-0.38,1.2l2.05,0.87l0.43,-0.26l-0.19,-0.71l0.53,0.26l0.05,0.86l-0.33,-0.29l-0.44,0.59l0.26,0.96l0.81,0.96l0.56,-0.08l0.19,-0.49l0.39,0.32l0.06,0.35l-0.2,0.1l-0.19,-0.21l-0.34,0.3l0.16,0.85l-0.48,0.3l0.05,1.31l-0.46,-0.1l-0.25,0.58l-0.23,-0.16l-0.08,-0.5l-1.02,0.09l-0.19,0.19l-0.51,-0.86l0.33,-0.38l0.6,0l0.4,-0.7l0.34,0.07l0.11,-0.5l-0.3,-0.34l-0.4,0.04l-0.65,-0.9l-0.77,-0.2l-0.48,-0.22l-0.71,0.35l0.24,0.47l-0.74,1.25l0.44,0.85l0.55,0.19l-0.32,0.26l-0.29,-0.11l-0.39,0.44l0.61,0.23l-0.17,0.84l-0.35,0.04l-0.35,-0.35l-0.07,0.3l0.53,0.45l0.61,-0.18l0.48,0.21l0.25,1.15l0.48,0.46l0.33,0.09l0.29,-0.17l-0.02,-0.25l0.31,-0.07l0.98,0.11l0.12,0.41l-0.32,0.24l0.46,0.87l-0.29,0.11l-0.49,-0.23l-0.28,0.65l0.52,1.82l-0.27,0.12l-0.4,-0.88l-0.37,-0.18l-0.13,-0.38l-0.38,0.37l0.42,0.8l-0.59,0.45l0.25,0.55l0.17,0.31l-0.01,1l0.39,0.22l0.2,0.32l0.36,0.38l0.24,-0.86l-0.47,-1.1l0.05,-0.64l0.53,0.06l0.34,-0.44l0.74,0.69l0.43,1.12l-0.74,0.27l-0.06,0.6l0.27,0.52l-0.75,0.69l0.11,1.07l0.32,0.5l-0.41,0.91l0.13,1.69l2,2.95l2.22,4.03l1.21,1.47l1.65,1.71l-0.1,0.5l0.65,0.97l0.72,0.3l0.13,0.84l-0.21,0.44l-0.15,0.59l0.03,1l-0.72,0.14l-0.52,0.5l-0.43,-0.06l0.94,-1.21l-0.04,-0.51l-0.41,-0.04l-0.55,0.22l-0.91,0.56l0.12,0.42l-0.56,0.39l-0.14,0.42l0,0l-1.19,-1.33l-0.22,0.47l-0.66,0.16l-0.41,0.5l-0.58,-0.06l-0.54,0.66l-0.24,-0.39l-0.38,0.23l-0.39,-0.11l-0.75,0.48l0,0l0,0l0,0l-0.85,0l-0.73,-0.3l-1.42,1.35l-1.03,-0.92l-2.15,0.17l-1.37,2.38l-0.82,-0.75l-0.42,-0.12l-0.46,1.32l-0.9,0.71l0.09,0.48l-0.3,0.39l-0.34,0.02l-0.64,-0.52l-0.39,0.45l-1.06,-0.05l-0.08,0.47l-0.68,0.04l-0.64,0.37l0.35,0.34l-1.38,0.82l0,0l-0.05,-0.77l-0.33,-0.32l-0.16,-0.84l0.36,-0.66l-0.27,-0.82l0.08,-0.55l-0.76,-0.37l0.22,-0.56l-0.22,-0.17l-0.1,-0.74l-0.35,-0.08l-0.4,0.32l-0.46,0.04l-0.17,0.28l-0.48,-0.27l-1.33,0.05l-0.7,-0.29l-1.4,-0.06l-0.34,-0.52l-0.54,-0.31l-0.18,-1.23l-1.07,-0.67l-0.41,0.02l-0.29,-0.41l-0.55,0.06l-0.47,0.34l-0.21,-0.16l-0.4,-1.19l-0.48,-0.33l-0.17,-0.91l-0.43,-0.36l-0.6,-1.17l-1.61,-0.48l-0.26,0.46l-0.6,0.13l-0.14,-0.26l0.25,-0.86l-0.65,-0.37l-0.12,-0.45l-0.57,-0.08l-0.3,-0.42l-0.03,-0.23l0.44,-0.22l0,0l0.62,-1l1.08,-0.04l2.17,-0.81l-0.31,-3.25l0.5,-1.17l0.47,-0.2l-0.09,-0.22l-0.42,-0.09l0.13,-0.5l0.8,-0.13l-0.02,-0.49l0.48,0.29l0.25,-0.32l0.24,0.32l0.09,-0.59l0.33,0.03l0.06,0.32l0.47,-0.7l0.52,0.29l0.19,-0.56l0.53,0.12l0.26,-0.15l-0.18,-0.32l0.35,-0.62l0.2,0.13l-0.02,-0.54l0.33,-0.2l-0.37,-0.43l0.19,-0.43l-0.11,-0.37l0.72,-0.48l0.36,-1.08l-0.11,-0.83l0.27,-0.94l-0.25,-0.47l-0.42,0.1l-0.31,-0.39l0,0l-0.4,-0.7l0,0l-0.36,-0.91l-1.6,-1.75l-0.24,-1.78l0.18,-0.15l0,0v-0.44l0,0l-0.08,-1.82l-0.52,-0.86l-0.33,-0.07l0.31,-0.58l-0.06,-0.43l-0.75,0.35l-1.01,0.07l-0.19,0.31l-0.26,-0.25l-0.35,0.32l-0.53,-0.02l-0.41,-0.29l-0.7,-0.04l0.07,-0.54l-0.62,-0.63l0.54,-0.82l0.04,-0.88l0.7,-0.07l0.45,-1.58l0.24,-0.39l0.35,0.06l0.06,-0.58l1,0.26l0.35,-0.46l0.31,0.07l0.25,-0.47l0.36,-0.03l1.13,0.06l0.67,0.65l0.84,0.05L348.75,536.34z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-33" title="Đắk Lắk" class="land"
d="M284.12,550.31L284.59,549.91L285.26,549.76L285.31,549.45L285.75,549.36L285.84,549.01L286.26,549.18L286.32,548.37L287,547.96L287.44,547.98L287.61,547.58L288.16,547.24L288.38,547.33L288.57,546.88L289.14,546.65L289.45,546.92L289.81,546.69L290.44,547.12L291.46,547.27L291.63,546.93L292.19,546.8L292.3,547.18L293.71,546.28L294.12,546.3L294,545.93L294.2,545.64L295,545.68L296.16,545.28L296.81,545.87L298.1,545.64L298.64,546.12L299.69,545.89L300.41,546.39L301.55,546.73L301.92,546.07L302.4,546.34L303.17,546.29L303.57,546.15L303.5,545.82L303.69,545.68L304.39,545.79L305.02,546.31L305.67,545.97L305.92,545.55L306.25,545.52L306.38,545.16L306.88,545.25L307.3,544.63L307.49,544.91L308.11,544.8L308.32,545.33L308.63,545.07L308.71,545.32L309.19,544.83L310.06,544.7L310.33,544.42L311.02,544.79L312.06,544.9L312.37,545.32L312.89,545.24L313.08,545.6L313.57,545.76L313.75,546.17L314.81,546.44L315.1,546.72L315.4,546.55L315.61,546.99L315.97,546.75L316.92,546.75L317.15,546.99L317.94,546.97L318.25,546.76L319.16,547.36L319.53,547.94L320.94,548.11L322.06,548.6L322.57,548.53L322.51,548.91L322.9,549.06L323.03,549.8L323.36,549.83L323.9,550.48L323.7,550.87L323.94,551.24L323.89,552.35L324.13,552.37L324.13,552.37L324.74,552.9L324.74,552.9L325.74,552.84L325.89,553.37L326.44,553.79L326.24,554.14L326.49,554.5L326.18,554.78L326.55,556.03L327.25,556.98L328.65,557.94L328.52,558.48L328.76,558.68L328.69,559.05L328.97,559.06L328.3,559.77L328.51,560.17L329.87,560.63L330.16,560.94L329.94,561.32L330.36,561.54L330.53,562.06L331.53,562.75L331.64,563.18L331.11,564.1L331.21,564.71L332.49,564.83L334.07,565.49L334.56,565.04L335.3,564.97L336.46,566.15L338.08,565.98L338.66,566.58L339.23,566.31L339.71,566.76L339.99,566.66L339.99,566.66L339.56,566.88L339.59,567.11L339.89,567.53L340.46,567.61L340.58,568.06L341.23,568.43L340.98,569.29L341.12,569.55L341.72,569.43L341.98,568.97L343.59,569.44L344.19,570.61L344.62,570.98L344.79,571.89L345.27,572.21L345.67,573.41L345.88,573.57L346.35,573.23L346.91,573.17L347.19,573.59L347.6,573.57L348.67,574.24L348.85,575.47L349.39,575.78L349.73,576.3L351.14,576.36L351.83,576.65L353.17,576.6L353.65,576.87L353.82,576.58L354.28,576.55L354.69,576.23L355.03,576.31L355.13,577.05L355.35,577.22L355.13,577.78L355.89,578.14L355.82,578.69L356.08,579.51L355.72,580.17L355.89,581.01L356.22,581.33L356.27,582.1L356.27,582.1L355.91,582.35L356.08,582.97L355.53,583.43L355.72,583.88L355.64,585.2L355.25,585.82L355.68,586.41L354.84,587.75L354.03,587.75L353.29,587.31L351.02,588.82L351.21,589.62L351.06,590.4L350.45,590.87L350.05,591.69L350.26,592.25L350.05,592.71L349.33,593.35L350.3,594.15L350.2,594.64L349.88,594.85L349.87,595.57L348.26,595.02L346.93,593.93L346.21,594.09L345.93,593.21L345.11,592.78L344.29,593.17L343.69,593.2L343.45,594.12L342.82,594.25L341.84,593.91L341.06,594.42L340.94,595.12L339.43,597.01L340,597.52L339.68,598.25L339.89,598.71L340.31,598.91L340.21,599.4L340.5,599.76L339.87,601.06L340.21,602.4L339.99,602.79L339.99,602.79L339.19,603.67L337.05,604.15L336.74,604.6L336.16,604.52L335.54,604.88L335.01,604.58L335.19,604.25L334.69,604.38L334.15,603.87L333.91,604.04L333.26,603.85L333.14,604.04L332.74,603.76L332.4,604.15L332.52,604.53L331.04,604.83L330.48,604.42L330.53,604.06L330.12,603.34L329.78,603.37L329.67,603.12L329.52,603.39L329.68,603.64L329.22,603.61L329.08,604.25L328.73,603.78L328.79,604.51L328.46,604.9L328.29,604.89L328.36,604.52L327.95,605.04L327.54,604.81L327.6,605.56L327.23,605.88L327.38,606.25L326.86,605.78L326.75,606.18L325.99,606.61L324.69,606.75L323.75,606.04L323.03,606.02L322.33,606.52L321.94,606.44L321.86,607.04L322.17,607.1L322.22,607.42L321.74,607.3L321.25,607.65L321.3,607.87L320.74,607.95L319.94,608.77L319.86,608.45L319,608.15L318.68,608.67L318.03,608.89L318.06,609.36L317.67,609.5L317.48,609.93L317.5,610.15L317.8,610.04L317.81,610.26L317.07,610.98L316.92,610.19L316.59,610.14L316.41,609.84L316.17,610.39L315.82,609.76L315.43,610.07L315.42,610.36L314.94,610.44L314.78,610.28L314.78,610.28L314.78,610.1L314.78,610.1L314.14,610.26L314.04,609.79L313.8,609.67L313.5,609.98L313.52,609.62L313.17,609.09L310.96,610.22L310.39,609.74L310.39,609.74L310.33,609.11L309.09,607.82L308.82,607.09L308.91,606.7L308.31,606.23L307.93,605.42L307.59,605.5L307.34,605.23L307.11,605.42L306.56,604.23L305.47,604.1L305.23,603.46L304.65,603.82L304.34,603.37L303.12,603.76L302.99,603.07L302.02,602.64L301.57,602.18L301.61,601.8L301.06,601.41L300.97,599.7L300.73,599.34L300.35,599.35L300.38,599.05L300.65,598.93L300.18,598.79L299.94,598.33L300.1,597.99L300.71,597.69L300.16,597.51L300.55,597.36L300.44,596.89L300.88,597.08L300.84,596.66L301.19,596.7L301.64,596.19L302.02,596.16L302.02,596.16L302.69,596.42L302.69,596.42L303.69,595.9L304.09,594.92L304.29,594.91L304.2,594.67L304.57,594.3L304.37,593.79L304.01,593.83L304.04,593.44L303.47,593.29L303.19,592.67L302.14,591.96L301.83,591.99L301.56,591.64L301.05,591.76L300.65,591.53L299.94,591.73L298.74,590.99L298.73,590.61L299.19,590.24L299.05,589.67L299.98,589.04L301.11,588.69L301.22,588.02L300.93,587.81L300.8,586.84L300.37,586.69L300.38,585.29L299.7,585.28L299.54,585.04L300.07,584.65L299.55,583.78L299.99,582.83L299.09,581.8L299.32,581.13L299.82,580.69L299.84,580.21L297.66,579.76L297.23,579.42L296.9,578.25L297.39,577.36L296.99,576.76L296.56,576.48L295.83,577.03L295.36,577.05L295.06,577.69L294.69,577.68L294.71,577.92L294.47,577.87L294.57,578L294.28,578.2L293.15,578.3L291.15,578.01L290.61,578.13L288.11,577.7L286.8,577.23L285.91,577.42L285.46,576.99L284.16,577.34L283.77,577.09L282.85,577.41L281.64,577.32L281.64,577.32L281.53,576.92L281.38,576.25L281.21,575.93L280.6,575.27L279.98,575.05L279.16,574.12L279.17,573.54L278.48,573.04L278.39,572.26L278.28,571.37L278.14,570.55L277.73,569.54L278.04,568.45L278.78,567.88L278.37,567.26L278.08,566.47L278.01,564.76z"
style=""></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-34" title="Khánh Hòa" class="land"
d="M370.64,607.22l0.26,0.22l1.04,-0.13l0.54,0.89l0.28,-0.05l0.34,-0.71l0.24,0.37l0.39,-0.01l-0.08,1.04l0.39,0.44l-0.48,0.13l-0.02,0.23l-0.5,0.03l-0.3,-0.2l-0.64,-0.13l-0.48,-0.12l0.33,0.67l-0.59,0.07l-0.56,-0.34l-0.17,-0.46l-1.4,-0.74l-0.19,-0.74l-0.49,-0.15l0.19,-0.34l0.3,0.01l0.66,0.44l0.37,0.59l0.24,-1.18L370.64,607.22zM373.44,585.79l0.45,0.01l0.76,0.54l0.37,0.03l0.47,-0.35l1.08,0.43l0.05,1.03l0.61,0.66l0.03,1.11l0.8,0.76l-0.23,0.37l-0.49,0.08l-0.81,-0.68l0.01,-0.24h-0.56l-0.49,-0.63l-1.28,-0.63l-0.01,-0.65l-0.39,-0.34l-0.46,0.05l-0.24,0.28l-0.51,-0.44l-0.31,-0.47l0.05,-0.48l0.77,-0.55L373.44,585.79zM356.27,582.1l1.38,-0.82l-0.35,-0.34l0.64,-0.37l0.68,-0.04l0.08,-0.47l1.06,0.05l0.39,-0.45l0.64,0.52l0.34,-0.02l0.3,-0.39l-0.09,-0.48l0.9,-0.71l0.46,-1.32l0.42,0.12l0.82,0.75l1.38,-2.38l2.15,-0.17l1.03,0.92l1.42,-1.35l0.73,0.3l0.84,0.01l0.76,-0.48l0.4,0.11l0.38,-0.23l0.24,0.4l0.54,-0.66l0.58,0.06l0.41,-0.5l0.67,-0.16l0.22,-0.46l1.19,1.33l0,0l-1.53,0.58l-0.18,0.7l0.13,0.43l0.02,0.89l1.06,2.91l0.84,1.48l0.51,0.63l0.19,0.31l0.49,0.91l0.34,0.43l0.74,-0.18l0.12,0.41l0.53,-0.22l0.37,0.49l-0.14,0.33l-0.12,0.11l-0.9,0.18l-0.15,0.31l0.11,0.55l-0.18,0.33l0.23,0.67l-0.11,0.33l-0.32,0.38l0.15,0.19l0.16,0.51l0.25,0.35l-0.02,0.63l-0.4,0.26l-0.25,-0.7l-0.63,-0.07l-0.19,-0.48l0.14,-0.91l-0.44,0.06l-0.14,-0.29l-0.25,0.08l-0.48,-1.19l0.19,-0.21l0.83,-0.06l0.02,-0.25l0.19,-0.63l-0.34,-1.09l-0.5,-0.7l-0.3,0.26l0.1,0.55l-1.27,-0.2l-0.12,0.33l0.23,0.48l-0.13,0.56l-0.38,0.08l-0.35,-0.4l-0.17,-0.51l-0.71,0.57l-0.47,-0.6l0.79,-0.24l0.57,-1.43l0.25,0.36l0.46,-0.11l0.59,-1.18l-1.23,-2.49l-0.03,-2.04l-0.33,-0.18l-1.05,0.38l-0.11,0.53l0.2,0.3l-0.52,0.65l-0.7,0.28l-0.25,-0.1l-0.49,0.46l-0.25,0.63l-0.98,0.77l-0.23,0.58l-0.26,0.27l-0.19,0.44l-0.64,0.01l-0.75,0.44l-0.93,1.39l-0.06,1.03l-0.29,-0.03l-0.46,0.38l-0.24,0.64l0.37,1.15l-0.09,1.28l-0.23,0.44l0.52,0.72l-0.18,0.35l-0.16,0.34l-0.08,0.35l0.5,0.4l0.55,-0.19l-0.09,-1.64l0.31,-0.36l0.14,-0.15l0.55,-0.71l0.19,0.36l0.41,-0.01l0.07,0.62l-0.42,0.1l-0.33,1.7l0.47,1.6l0.8,0.27l1.06,0.94l0.71,0.15l0.4,0.37l-0.15,0.87l-0.31,0.23l0.03,1.27l0.34,0.53l0.72,0.33l0.7,-0.04l0.42,0.55l0.39,-0.07l0.24,0.65l-0.8,0.56l0.23,0.4l-0.09,0.27l-0.99,-0.82l-0.39,0.43l-0.11,1.48l-0.31,0.35l-0.5,-0.09l-0.36,-0.59l-0.48,0.08l-0.37,-0.26l-0.02,-0.49l0.22,-0.16l-0.95,-1.06l-0.15,-0.55l-0.9,-0.61l-0.94,-1.13l-1.64,-1.09l-0.19,0.6l-0.3,0.49l-0.66,0.35l-0.28,0.3l0.43,0.12l0.06,0.59l0.32,0.39l0.32,0.09l0.11,-0.24l0.99,0.5l0.34,-0.05l0.16,0.54l-0.29,1.5l0.1,0.62l0.19,0.66l0.5,0.6l1.64,1.03l-0.42,0.55l-1.03,-0.05l-0.6,0.66l-0.06,0.45l0.24,0.23l-0.43,0.66l-0.04,1.08l0.3,0.84l0.71,0.57l-0.12,0.45l-0.56,0.18l-0.36,-0.38l-0.78,-0.17l-0.09,0.22l-0.01,0.1l1.44,0.86l-0.02,0.65l-0.36,0.14l-0.11,0.33l1.1,0.57l0.19,0.32l0.02,0.45l-0.48,0.22l-0.14,0.75l-0.85,0.44l-0.01,1.15l0.4,1.6l1.99,3.86l0.62,0.7l0.32,-0.18l0.56,0.2l0.04,1.04l0.35,0.26l-0.04,0.33l-0.11,0.49l-0.52,0.03l-0.34,0.55l0.18,1.1l0.23,0.25l0.1,0.32l0.4,0.25l0.3,0.42l-0.51,1.09l-0.73,-0.35l-0.44,0.72l-0.12,-0.68l-0.76,-0.82l-1.49,0.06l0.12,-1.47l0.4,-1.08l0.12,-0.62l-0.57,-0.6l0.45,-0.27l0.05,-1.11l-0.37,-0.91l-0.28,-2.41l-0.88,-0.89l-0.62,-2.32l0.47,-0.48l-0.5,-0.44l-0.45,-0.04l-0.49,0.73l0.89,1.37l-0.04,0.74l-0.12,0.51l0.1,0.46l0.35,0.4l0.7,0.27l0.49,0.56l0.17,0.53l-0.39,0.96l0.33,0.66l-0.34,0.48l0.13,0.44l-0.74,0.98l-0.09,0.48l-1.66,1.9l-0.24,0l-0.3,-0.46l-0.52,0.12l-0.34,1.09l-0.43,-0.14l-0.44,1.46l0.47,1.49l0.74,0.75l0.75,0.14l0.84,-1.19l0.1,-0.77l0.46,-0.44l0.32,-0.03l0.64,-0.68l0.18,0.26l-0.59,0.74l0.18,0.35l-0.34,0.44l0.39,0.66l-0.23,0.34l0.06,0.34l0.72,0.31l0,0l-3.17,0.37l-1.33,-0.13l-0.77,-0.48l-0.2,-0.52l-0.71,-0.48l-0.87,-1.35l-0.58,-1.98l-0.58,-0.56l-0.87,-0.08l-0.78,-0.69l-0.8,0.46l-0.43,0l-1.28,-0.53l-0.5,-0.67l-0.62,0.06l-0.42,-0.22l-0.58,-0.62l-1.23,0.28l-0.57,-0.67l-0.39,0.07l-0.38,-0.48l-0.74,0.17l-0.28,-0.82l0.65,-0.82l-0.15,-1.16l-1.02,-0.24l-0.65,-0.47l-0.19,-0.44l-1,-0.26l0.43,-0.75l-0.37,-0.63l-0.08,-0.77l-0.27,-0.17l0.17,-0.43l-0.24,-0.77l-0.45,-0.69l0.37,-1.87l-0.82,-0.28l-0.39,0.62l-0.29,-0.26l-0.88,0.11l-0.81,-0.32l0,0l-1.03,-1.54l0.61,-1.42l-0.19,-0.39l-0.7,-0.47l-0.27,-0.56l0.33,-0.55l-0.28,-1.68l0.31,-0.64l-0.33,-0.49l-0.61,-0.12l-0.18,-0.33l-0.27,0.06l0,0l0.23,-0.38l-0.34,-1.35l0.63,-1.29l-0.29,-0.36l0.1,-0.49l-0.43,-0.19l-0.21,-0.46l0.32,-0.74l-0.57,-0.51l1.51,-1.88l0.13,-0.71l0.78,-0.51l0.98,0.34l0.63,-0.13l0.24,-0.92l0.6,-0.03l0.82,-0.39l0.82,0.43l0.28,0.88l0.72,-0.16l1.33,1.1l1.62,0.54l0,-0.71l0.32,-0.22l0.1,-0.48l-0.98,-0.8l0.72,-0.64l0.21,-0.47l-0.21,-0.56l0.4,-0.82l0.61,-0.47l0.14,-0.78l-0.19,-0.8l2.28,-1.51l0.74,0.44l0.81,0l0.85,-1.34l-0.43,-0.59l0.38,-0.62l0.08,-1.32l-0.19,-0.44l0.55,-0.46l-0.18,-0.63L356.27,582.1z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-35" title="Lâm Đồng" class="land"
d="M339.99,602.79L340.26,602.72L340.44,603.06L341.05,603.17L341.38,603.67L341.07,604.31L341.35,605.99L341.02,606.54L341.29,607.1L341.99,607.57L342.18,607.97L341.57,609.39L342.6,610.93L342.6,610.93L342.04,611.38L341.24,611.33L341.14,611.58L340.6,611.77L340.76,612.09L340.56,612.66L340.21,612.63L339.79,613.07L339.55,613.04L341.15,614.59L341.06,614.95L341.37,615.29L341.54,616.48L341.25,617.11L340.65,617.32L340.16,618.18L339.92,618.81L340.1,619.44L339.93,620.27L338.93,621.51L338.84,621.99L339.12,622.25L339.15,622.76L338.86,623.33L339.08,623.95L338.55,625.04L338.37,626.67L338.51,627.77L337.88,628.38L337.3,628.48L337.11,629.29L336.75,629.63L336.82,629.9L336.82,629.9L337.72,630.38L339.35,630.65L339.56,631.03L339.11,631.87L339.11,631.87L339.23,632.78L340.48,633.63L340.48,633.63L340.8,635.01L340.8,635.01L341.03,635.36L340.57,635.46L340.54,635.65L340.54,635.65L340.07,636.64L340.07,636.64L339.62,637.06L339.62,637.06L339.27,637.23L339.27,637.23L339.08,637.04L339.08,637.04L338.6,637.2L338.6,637.2L337.1,637.74L336.96,637.98L335.52,638.04L334.67,638.43L334.67,638.43L334.04,638.39L334.04,638.39L333.81,638.35L333.32,638.9L333.23,640.52L334.37,641.84L334.81,642.93L334.81,642.93L334.31,643.17L334.39,643.46L333.96,643.93L333.47,645.09L332.66,645.55L331.93,645.41L331.82,645.16L330.23,644.29L329.1,644.59L328.92,644.94L327.69,644.86L326.97,645.11L326.28,644.44L325.12,644.9L324.45,644.53L323.96,645.38L322.92,645.6L322.8,644.74L322.57,644.72L322.43,644.37L321.72,644.67L321.41,644.17L319.9,645.04L319.02,645.03L318.36,645.97L318.63,646.46L317.95,647.22L318.82,649.11L319.33,648.64L319.83,649L320.1,649.68L320.46,649.94L320.47,650.45L319.04,651.45L318.98,651.96L317.82,653.21L316.39,653.99L315.86,654.77L314.74,655.24L314.16,656.1L312.4,656.43L311.27,656.92L310.93,657.4L310.55,656.78L310.08,658.06L309.78,658.23L309.12,658.1L307.54,659.43L307.51,660.67L306.93,660.87L306.94,659.82L307.27,659.57L307.26,659.28L306.71,658.53L306.84,657.66L306.12,656.47L306.01,655.02L304.73,654.7L304.26,654.27L303.29,654.11L302.5,653.72L301.44,653.9L301.07,653.37L299.74,653.08L293.96,652.63L290.91,652.92L290.49,653.39L290.23,653.21L290.26,652.87L290.01,653.98L289.67,654.47L287.92,655.21L287.2,655.1L286.15,654.44L285.39,654.45L284.21,654.09L282.48,652.13L282.02,652.12L280.77,653.14L280.77,653.14L280.43,653.5L279.81,653.15L279.8,652.76L279.45,652.7L279.21,651.99L279.21,651.99L278.71,652.05L278.71,652.05L278.4,651.41L277.87,651.35L277.92,649.76L277.23,649.25L276.44,649.52L276.15,649.38L276.13,650.08L275.61,650.13L275.76,649.71L275.55,649.47L274.91,649.8L274.9,649.04L275.61,648.5L275.76,648.6L275.99,648.05L276.57,647.83L276.56,647.26L277.07,647.1L276.18,646.28L276.08,645.77L275.47,645.34L275.49,645L275.06,645.23L274.86,644.87L274.37,645.28L273.97,644.92L273.83,644.38L273.42,644.3L272.62,644.5L272.57,644.77L271.97,645.08L271.64,644.94L272.09,644.62L272.22,643.61L271.86,642.82L271.67,642.83L271.81,643.3L271.27,642.97L271.6,642.65L271.3,642.28L271.57,642.02L271.32,641.55L271.12,641.63L271.09,642.7L270.62,643.05L270.56,643.55L270.04,643.45L270.04,643.45L269.83,643.03L268.67,642.98L268.25,642.14L268.65,642.27L268.75,642.11L268.15,641.77L267.98,641.39L268.46,640.65L268.16,640.25L268.35,639.66L267.47,638.95L266.64,638.67L266.49,638.34L266.73,637.98L266.35,637.37L267.35,636.03L267.01,635.73L267.29,635.4L267.38,634.01L267.57,633.76L267.93,633.76L268.19,633.23L268.91,633.17L269.49,632.71L270.86,632.54L271.05,632.06L271.38,632.11L271.86,631.64L272.64,631.48L272.83,631.79L272.83,631.79L274.2,632.74L275.04,631.85L275.87,632.26L276.63,632.1L277.35,631.23L277.51,630.5L278.61,630.14L278.85,629.85L279,630.15L280.21,630.19L280.21,630.19L280.76,630.45L280.76,630.45L281.25,630.49L282.57,628.92L283.3,628.66L284.02,628.02L284.68,627.99L285.25,626.6L285.74,626.58L286.22,626.11L286.77,626.05L287.03,625.43L287.6,625.49L287.76,625.29L287.44,625.03L287.65,624.61L287.49,624.17L288.37,623.71L289.02,623.92L289.39,623.58L290.4,623.96L290.69,624.59L290.11,624.83L290.62,625.77L290.26,626.03L290.32,626.33L290.73,626.09L291.59,626.51L292.65,627.44L293.54,626.88L294.54,626.82L294.82,626.46L295.32,626.71L295.73,625.96L296.01,625.95L296.4,626.4L296.93,626.1L299,626.29L299.21,626.44L299.4,627.31L298.86,627.71L298.85,628.47L299.28,628.7L298.85,628.66L298.72,628.94L299.27,629.59L300.61,630.19L300.9,629.34L301.05,629.53L301.33,629.41L301.38,629.1L301.81,628.79L301.87,629.13L302.33,629.04L302.36,629.44L302.78,629.68L303.18,630.54L303.45,630.5L303.78,630.04L304.4,629.98L304.76,629.67L305.45,629.69L305.77,629.06L307.53,628.06L308.07,628.2L309.76,625.95L310.27,624.91L310.27,624.91L310.11,624.48L309.72,624.42L309.72,624.42L308.87,624.15L308.79,623.22L308.05,622.22L307.66,622.51L306.91,622.13L307.09,621.79L306.87,620.71L305.93,619.98L305.94,619.56L305.69,619.31L305.85,618.77L305.4,618.28L304.88,618.2L305.13,617.8L304.97,617.66L305.12,617.59L304.98,617.32L305.17,617.34L305.1,616.73L304.52,616.89L304.25,616.66L304.05,616.77L304.02,616.58L303.42,616.68L302.88,616.14L302.66,616.2L302.57,615.92L302.94,615.51L303.2,615.51L303.06,615.25L303.62,615.25L303.6,613.97L303.73,613.65L304,613.67L303.95,613.05L304.47,612.97L304.41,612.7L304.89,613.35L305.1,612.92L305.53,612.72L305.49,612.01L305.76,612.28L306.31,611.82L306.75,612.14L307.16,612.14L307.35,611.87L307.43,612.24L307.98,612.18L308.21,612.48L308.63,612.44L308.58,612.16L309.23,612.39L309.48,611.87L309.81,612.26L309.85,611.61L310.05,611.82L310.18,611.54L310.48,611.66L310.36,611.41L310.58,610.95L310.18,610.76L310.42,610.6L310.39,609.74L310.39,609.74L310.96,610.22L313.17,609.09L313.52,609.62L313.5,609.98L313.8,609.67L314.04,609.79L314.14,610.26L314.78,610.1L314.78,610.1L314.78,610.28L314.78,610.28L314.94,610.44L315.42,610.36L315.43,610.07L315.82,609.76L316.17,610.39L316.41,609.84L316.59,610.14L316.92,610.19L317.07,610.98L317.81,610.26L317.8,610.04L317.5,610.15L317.48,609.93L317.67,609.5L318.06,609.36L318.03,608.89L318.68,608.67L319,608.15L319.86,608.45L319.94,608.77L320.74,607.95L321.3,607.87L321.25,607.65L321.74,607.3L322.22,607.42L322.17,607.1L321.86,607.04L321.94,606.44L322.33,606.52L323.03,606.02L323.75,606.04L324.69,606.75L325.99,606.61L326.75,606.18L326.86,605.78L327.38,606.25L327.23,605.88L327.6,605.56L327.54,604.81L327.95,605.04L328.36,604.52L328.29,604.89L328.46,604.9L328.79,604.51L328.73,603.78L329.08,604.25L329.22,603.61L329.68,603.64L329.52,603.39L329.67,603.12L329.78,603.37L330.12,603.34L330.53,604.06L330.48,604.42L331.04,604.83L332.52,604.53L332.4,604.15L332.74,603.76L333.14,604.04L333.26,603.85L333.91,604.04L334.15,603.87L334.69,604.38L335.19,604.25L335.01,604.58L335.54,604.88L336.16,604.52L336.74,604.6L337.05,604.15L339.19,603.67z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-36" title="Ninh Thuận" class="land"
d="M342.6,610.93l0.81,0.33l0.88,-0.11l0.29,0.26l0.39,-0.62l0.83,0.28l-0.37,1.87l0.45,0.69l0.24,0.77l-0.17,0.43l0.27,0.17l0.08,0.77l0.37,0.63l-0.43,0.76l1,0.26l0.19,0.44l0.65,0.47l1.02,0.25l0.15,1.17l-0.65,0.82l0.28,0.82l0.74,-0.17l0.38,0.48l0.39,-0.07l0.57,0.67l1.23,-0.28l0.58,0.62l0.42,0.23l0.62,-0.06l0.5,0.67l1.28,0.53l0.44,0l0.8,-0.46l0.79,0.69l0.87,0.08l0.59,0.56l0.59,1.98l0.87,1.35l0.72,0.48l0.2,0.52l0.78,0.48l1.34,0.13l3.17,-0.36l0,0l-0.51,0.95l1.33,1.15l0.16,0.39l-0.18,0.25l0.41,0.27l0.41,-0.09l0.23,0.46l0.11,1.1l-0.59,0.64l-0.39,-0.28l-0.4,0.31l-0.16,0.38l-0.8,0.85l-0.57,0.75l-0.58,2.91l-0.41,-0.13l-0.42,0.41l-0.55,1.67l-0.55,0.4l0.07,0.65l-0.14,0.08l-0.21,-0.51l-1.69,-0.8l-1.34,0.38l-1.16,-0.47l-0.45,0.15l-0.42,0.56l-0.08,0.7l0.48,0.76l-0.49,0.45l-0.38,0.6l-0.22,0.65l0.09,2.46l-0.35,1.36l0.29,1.04l-0.38,0.63l0.07,1.55l0.25,0.49l0.48,0.23l-0.1,0.51l-0.68,0.23l-0.62,0.32l-0.36,0.79l-1.28,0.98l-1.29,0.23l-0.74,0.06l-0.27,-0.19l-1.56,-1.14l-0.82,0.17l-0.33,-0.04l0,0l0.42,-0.3l0.07,-0.77l-0.49,0.09l-0.49,-0.25l-0.54,-0.51l-0.13,-0.58l-3.03,-0.59l-0.13,-0.31l-1.35,-0.92l0.18,-3.08l-1.83,0.03l-0.64,0.38l-1.8,-0.59l-1.01,-1.62l-0.81,-2.4l-3.2,-0.31l0,0l-0.44,-1.09l-1.14,-1.33l0.1,-1.61l0.49,-0.55l0.23,0.04l0,0l0.63,0.04l0,0l0.85,-0.39l1.44,-0.06l0.14,-0.24l1.51,-0.54l0,0l0.48,-0.16l0,0l0.19,0.19l0,0l0.35,-0.16l0,0l0.45,-0.42l0,0l0.47,-0.99l0,0l0.03,-0.19l0.45,-0.1l-0.23,-0.35l0,0l-0.31,-1.38l0,0l-1.25,-0.85l-0.12,-0.91l0,0l0.45,-0.84l-0.18,-0.36l-1.7,-0.31l-0.86,-0.47l0,0l-0.07,-0.27l0.36,-0.34l0.19,-0.81l0.58,-0.09l0.63,-0.61l-0.14,-1.1l0.18,-1.64l0.53,-1.08l-0.22,-0.62l0.3,-0.58l-0.03,-0.5l-0.28,-0.27l0.09,-0.47l1,-1.24l0.17,-0.83l-0.18,-0.64l0.24,-0.62l0.49,-0.86l0.6,-0.21l0.29,-0.64l-0.17,-1.19l-0.31,-0.34l0.09,-0.36l-1.6,-1.54l0.23,0.02l0.43,-0.44l0.35,0.03l0.19,-0.57l-0.15,-0.32l0.54,-0.19l0.1,-0.24l0.8,0.05L342.6,610.93z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-37" title="Tây Ninh" class="land"
d="M204.22,631.37l0.95,0.47l0.54,0.51l0.49,0.65l1.29,-0.04l1.06,0.44l0.71,-0.64l0.47,0.13l0.59,-0.37l0.38,0.69l0.64,0.5l2.16,0.15l0.87,0.41l0.19,0.78l1.49,1.29l0.92,0.25l1.18,-0.26l1.33,-0.74l1.01,-0.07l0.8,0.28l0.83,0.72l0.56,0.01l0.4,0.39l0.82,-0.02l0,0l0.06,0.51l0.23,0.14l-0.11,0.21l0.31,0.15l-0.04,0.31l0.32,0.3l-0.05,0.84l0.29,0.5l0.4,0.01l-0.05,0.16l0.55,0.36l-0.2,0.45l0.4,0.83l-0.25,0.09l0.34,0.47l-0.99,1.23l-0.99,0.27l-0.55,-0.3l-0.58,0.35l-0.17,1.57l-0.37,0.16l0.13,0.66l0,0l-0.53,0.84l0.17,0.09l-0.34,0.1l0.05,0.27l-0.5,0.15l0.12,0.22l-0.74,0.31l-0.13,-0.12l-0.3,0.33l-0.43,0.07l-0.1,-0.19l-0.17,0.24l0.1,0.15l-0.35,0.31l0.18,0.38l-0.47,0.73l0.01,1.17l-0.54,0.55l0.08,0.6l-0.16,-0.15l-0.1,0.19l0.04,0.66l-0.54,-0.02l-0.45,1.11l0.96,1.02l-0.5,1.5l0.23,0.19l-0.05,-0.3l0.26,0.11l-0.18,0.46l0.15,0.2l0.17,-0.36l0.29,0.22l0.13,-0.15l-0.24,1.33l0.72,0.13l-0.67,0.64l0.52,0.54l0.51,-0.34l0.41,0.85l0.24,0.02l-0.19,0.53l0.49,0.31l-0.28,0.97l0.22,0.44l0.64,0.22l0.24,-0.35l0.29,0.25l-0.01,0.59l1.13,-0.03l0.25,0.76l-0.39,0.5l0.93,0.74l0,0l-0.28,1.08l-0.57,0.83l-0.02,0.35l-0.21,0l-0.03,1.36l-0.23,0.21l0.17,0.73l-0.19,0.67l-0.41,0.15l-0.24,0.55l0.28,0.72l-1.33,0.52l-1.34,0.11l-0.29,0.25l0,0l-0.29,-0.36l-0.28,0.21l-0.11,-0.43l-0.95,-0.67l-1.3,-0.56l-0.46,0.02l-0.68,0.53l-0.22,-0.26l-0.15,0.13l-0.06,0.3l0.6,0.41l0.27,0.61l-0.2,0.4l-0.53,0.26l-1.74,-0.32l-3.22,1.3l-0.5,-0.03l-0.21,-0.24l0,-0.56l0,0l1.52,0.23l0.63,-0.21l-0.64,-1.26l-0.31,-2.59l-1.72,-2.62l-0.5,0.01l-1.08,0.62l-0.8,0.93l-0.28,0l-0.25,-0.35l0.07,-0.45l-0.54,-0.66l-0.66,0.11l-1.15,-1.32l-1.63,-0.95l-0.28,-0.54l-0.36,-2.1l-1.15,-0.08l-0.67,-0.31l-0.65,0.09l-1.13,-0.48l-0.79,-0.65l-0.81,-1.21l-0.15,-2.1l-1.54,-0.35l-0.46,0.48l-0.26,-0.09l-0.01,-0.6l0.36,-0.85l-0.2,-0.55l0.36,-0.49l0.47,-1.66l-0.01,-0.48l-0.63,-0.29l0.43,-0.91l-0.41,-0.72l0.59,-0.24l0.44,-0.86l0.54,-0.25l0.13,-0.9l-0.19,-0.28l-0.61,0.06l-0.68,-0.56l0.13,-0.81l0.37,-0.35l-0.31,-0.96l0.31,-1.2l-0.37,-1.28l-0.82,-0.91l-0.58,0.3l-1.23,-0.22l-0.44,-0.17l-0.16,-0.32l-0.22,-0.73l-0.06,-1.62l0.94,-0.06l0.25,-0.33l0.22,-1.15l0.98,-0.87l1.35,-0.65l0.47,0.03l1.77,1.41l1.48,0.54l1.44,-1.59l-0.2,-0.71l0.28,-0.47l0.69,-0.61l0.34,-0.03l0.67,-1.2l-0.28,-1.2l0.46,-1.16l1.17,-0.41l1.04,-0.18l0.32,0.03L204.22,631.37z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-39" title="Đồng Nai" class="land"
d="M248.47,692.68l-0.53,0.06l-0.35,-0.79l-1.16,-1.26l-0.52,-0.09l-0.7,0.47l-1.02,0.14l-0.15,0.48l-0.58,-0.03l-0.95,-1.58l-1.26,-0.82l-0.17,0.13l0,0l-1.34,-1.25l-0.08,-1.28l1.03,-1.3l1.49,-0.72l0.28,-0.57l0.66,-0.51l0,0l0.31,0.19l0,0l-0.02,0.93l1.05,-0.82l0.42,0.03l0.64,0.52l0.28,-0.04l0.16,-0.36l-0.49,-0.89l0.89,-0.91l-0.23,-0.7l-1.19,-1.31l-0.38,-0.93l0.22,-0.72l-0.38,-0.44l-0.18,-0.75l0,0l-0.43,-0.43l-0.79,0.19l-0.36,-0.86l-1.11,-0.12l0.19,-0.4l-1.09,-0.69l0.01,-0.47l-0.42,-0.07l0.03,-0.62l0.4,-0.03l0.22,0.32l1.08,-0.66l-0.72,-0.79l-0.39,-0.99l0.54,-0.65l1.21,-0.42l0.24,-0.29l-0.21,-0.7l-0.51,-0.62l1.46,-0.43l0.66,1.33l0.96,0.39l0.53,0.57l0.26,0.09l1.09,-0.41l0.72,0.27l0.22,-0.96l0.57,-0.39l-0.04,-0.42l0.49,-0.45l0.48,0.39l0.35,-0.13l0.23,-0.65l-0.39,-0.33l0.1,-0.56l0.65,-0.62l-0.08,-0.33l0,0l0.38,-0.06l0,0l-0.59,-1.11l0.19,-0.28l-0.15,-0.35l0.6,-0.1l0.02,-0.26l-0.52,-0.26l-0.15,-0.59l-0.63,-0.2l0.23,-0.47l-0.33,-0.14l-0.31,-0.55l-0.52,0.11l-0.19,-0.32l-0.67,0.04l0,-0.58l-0.29,-0.28l0.72,-0.29l0.15,-0.29l-0.24,-0.62l0.27,-0.2l-0.35,-0.02l-0.05,-0.28l1.09,-0.17l-0.26,-0.13l0.04,-0.71l-0.17,-0.18l0.21,-0.03l-0.17,-0.33l0.31,-0.09l0.13,-0.75l0.44,-0.32l-0.23,-0.17l0.14,-0.01l-0.1,-0.56l0,0l0.56,0.04l0.49,0.33l0.01,-0.46l0.52,-0.22l-0.05,-0.17l0.85,0.25l0.1,-0.53l-0.37,-0.47l0.4,0.01l-0.01,0.19l0.39,-0.19l0.09,0.3l0.14,-0.2l0.18,0.09l-0.08,-0.24l0.21,0.03l0.02,-0.33l0.55,-0.11l-0.16,-0.42l0.33,0.05l0.43,-0.38l0.3,0.11l-0.02,-0.2l0.21,0.03l0.21,-0.26l-0.13,-0.27l0.3,-0.04l-0.31,-0.2l0.36,-0.08l-0.05,-0.2l0.61,0.17l0.41,-0.22l-0.2,-0.18l0.21,-0.44l-0.27,-0.32l0.67,-0.47l-0.02,-0.44l0.41,-0.29l-0.28,-0.51l-0.24,-0.03l0,-0.66l0.41,-0.75l1.04,-0.7l0.06,-0.62l1.24,-0.15l0.85,-1.01l9.65,-2.07l0.75,-0.34l0.52,0.11l0.06,-0.5l0.47,-0.35l0.03,-1.07l0.2,-0.08l0.25,0.47l-0.27,0.26l0.29,0.37l-0.32,0.32l0.54,0.33l-0.13,-0.47l0.19,-0.01l0.37,0.8l-0.13,1l-0.46,0.32l0.34,0.14l0.59,-0.3l0.06,-0.27l0.79,-0.2l0.42,0.08l0.14,0.54l0.4,0.36l0.49,-0.41l0.21,0.36l0.42,-0.23l-0.01,0.35l0.61,0.43l0.1,0.51l0.89,0.82l-0.51,0.16l0.01,0.58l-0.58,0.22l-0.23,0.55l-0.15,-0.1l-0.7,0.54l0.01,0.76l0.64,-0.34l0.21,0.24l-0.15,0.42l0.52,-0.04l0.02,-0.71l0.28,0.14l0.8,-0.27l0.69,0.51l-0.04,1.6l0.53,0.06l0.31,0.64l0,0l0.5,-0.06l0,0l0.24,0.72l0.36,0.05l0.01,0.39l0.62,0.35l0.34,-0.36l0,0l-0.4,1.95l-0.91,0.79l0.32,0.54l-0.28,0.79l0.32,1.72l-0.27,0.21l-0.13,-0.19l-0.47,0.77l-0.31,0.08l-0.23,-0.36l0.14,0.7l-0.32,0.22l0.27,0.23l-0.43,-0.24l-0.42,0.21l0.31,0.24l-0.52,0.37l0.27,0.37l-0.18,0.22l-0.1,-0.22l-0.25,0.12l0.35,0.52l-0.42,-0.15l0,0.4l-0.23,0.11l0.17,0.27l-0.24,-0.1l-0.29,0.2l0.08,0.5l-0.38,0.42l0.16,0.44l-0.43,0.23l-0.23,-0.11l-0.14,0.51l-0.41,0.11l0.05,0.38l0,0l0.47,0.28l0,0l0.48,0.78l-0.56,1.37l-0.25,-0.29l-0.4,0.14l0.08,0.23l-0.49,0.36l0.14,0.66l-0.47,0.67l-0.84,-0.16l-0.3,0.21l0.44,0.06l0.16,0.28l0.33,-0.16l0.02,0.2l0.51,0.03l-0.05,0.26l1.17,0.32l0.31,0.52l0.79,0.25l0.48,0.48l1.17,-0.39l0.52,0.06l0.56,0.77l0.92,0.61l0.11,0.5l0.28,-0.07l0.92,2.31l-0.01,3.5l0.72,1.1l0.17,0.65l-0.18,1.09l-2.07,1.78l-0.62,0.37l-0.78,0.08l0,0l-0.47,0.3l-0.61,-0.09l-0.67,-1.29l-0.71,0.13l-0.22,-0.6l-0.26,-0.1l-0.55,0.22l-0.39,0.63l0,0l-0.21,0.08l0,0l-0.32,0.56l0,0l-0.07,0.11l0,0l-0.07,0.09l0,0l-0.21,-0.04l0,0l-0.67,0.21l-0.47,0.7l-0.45,0.23l-0.62,1.04l-0.56,0.2l-0.15,0.69l-0.52,0.46l0.29,0.48l-0.22,0.44l0.25,0.14l-0.27,0.45l0,0l-0.24,0.14l0,0l-0.65,-0.14l-0.73,0.47l-0.93,-0.81l0.41,-0.51l-0.34,-0.41l0.24,-0.67l-0.26,-0.22l0.04,-0.6l0.17,0.06l-0.22,-1.36l-2.91,-0.09l0.01,-0.16l-0.7,-0.21l-0.52,0.36l-0.77,-0.09l0.01,-0.85l-0.16,0.01l-1.19,0.38l-0.59,0.72l-0.77,0.49l-0.92,-0.01l0.12,0.64l0.35,0.12l-0.12,0.31l-0.23,-0.21l0.09,0.49l-0.37,1.74l-0.45,0.16l-0.21,0.48l-1.06,0.55l-0.25,0.58l-2.57,-0.29l-1.68,0.71l0,0l-0.71,0.02l-0.02,0.27l-0.32,0.13l0.04,0.76l0.58,0.53l0,0l-0.87,0.29l-0.18,0.42l0,0l-0.09,0.19l-0.12,0.58l-0.27,-0.16l-0.87,-0.56l-0.97,-0.17l-0.44,-0.18L248.47,692.68z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-40" title="Bình Thuận" class="land"
d="M353.68,695.7l0.49,0.4l0.3,0.69l-0.03,0.61l0.46,0.29l0.03,0.32l-0.3,0.23l-0.61,0.15l-1.05,-0.6l-0.46,-1.7l0.35,-0.44L353.68,695.7zM334.81,642.93l3.2,0.31l0.81,2.4l1.01,1.62l1.8,0.6l0.64,-0.38l1.83,-0.03l-0.18,3.08l1.36,0.92l0.13,0.31l3.03,0.59l0.13,0.58l0.54,0.51l0.49,0.25l0.49,-0.09l-0.07,0.77l-0.42,0.3l0,0l-0.78,-0.05l-1.22,0.79l-0.62,-0.1l-1.44,0.44l-0.32,0.34l-0.25,1l-1.01,0.21l-0.38,0.89l-0.26,1.85l-0.66,1.22l-0.16,1.2l-0.94,0.57l-0.14,0.51l-0.29,0.03l-0.05,-0.71l-0.35,-0.26l-1.37,-0.48l-1.03,-0.06l-1.01,0.26l-0.72,0.7l-0.25,-0.43l-1.25,0.01l-1.18,0.98l-2.06,0.57l-0.88,0.89l-0.88,1.71l-0.9,2.93l-0.77,0.49l-0.66,-0.42l-0.73,0.06l-0.95,1.07l-0.26,-0.37l-1.91,0.04l-1.13,1.33l-0.58,2.8l-0.41,0.16l-0.23,-0.37l-0.41,-0.13l-0.5,0.17l-0.62,1.04l-0.16,1.22l-0.74,-0.17l0.12,-0.79l-0.35,-0.52l-2.56,-0.64l-1.03,0.33l-0.94,0.64l-1.5,0.34l-1.25,-0.21l-1.47,0.87l-0.37,-0.19l-0.7,0.31l-1.07,1.31l-1.38,2.75l-0.75,2.38l-0.54,3l-0.41,0.72l-0.71,0.86l-0.82,-0.07l-0.79,0.37l-0.25,-0.37l-1.3,-0.48l-1.59,-0.29l-1.56,0.27l-1.42,0.69l-0.69,-0.1l-1.11,0.7l-1.14,1.4l-1.33,1.05l-1.86,0.75l-1.49,-0.02l-1.23,0.57l-0.6,0.6l-4.33,1.73l0,0l-0.09,-0.46l0.19,-0.4l-0.55,-0.56l-1.67,-4.08l0.34,-0.7l-0.12,-0.63l-0.52,-0.86l-1.22,-1.13l-0.44,-0.1l0.24,-1.39l0,0l0.78,-0.08l0.63,-0.37l2.07,-1.78l0.18,-1.08l-0.17,-0.65l-0.72,-1.1l0.01,-3.5l-0.92,-2.31l-0.28,0.07l-0.11,-0.5l-0.92,-0.61l-0.56,-0.77l-0.52,-0.06l-1.17,0.39l-0.48,-0.48l-0.79,-0.25l-0.31,-0.51l-1.17,-0.32l0.05,-0.25l-0.51,-0.03l-0.02,-0.2l-0.33,0.16l-0.16,-0.28l-0.44,-0.06l0.3,-0.21l0.84,0.16l0.47,-0.67l-0.14,-0.66l0.49,-0.35l-0.08,-0.23l0.4,-0.14l0.25,0.29l0.56,-1.37l-0.48,-0.78l0,0l-0.46,-0.28l0,0l-0.05,-0.37l0.41,-0.11l0.14,-0.51l0.23,0.11l0.43,-0.23l-0.16,-0.44l0.38,-0.42l-0.08,-0.5l0.29,-0.2l0.24,0.11l-0.17,-0.27l0.23,-0.11l0.01,-0.4l0.42,0.15l-0.35,-0.52l0.25,-0.12l0.1,0.22l0.19,-0.22l-0.27,-0.37l0.52,-0.37l-0.31,-0.24l0.42,-0.21l0.43,0.24l-0.27,-0.23l0.33,-0.22l-0.14,-0.7l0.23,0.36l0.31,-0.08l0.47,-0.77l0.14,0.19l0.27,-0.21l-0.32,-1.72l0.28,-0.79l-0.31,-0.54l0.91,-0.79l0.41,-1.95l0,0l1.25,-1.02l0.46,0.01l1.73,1.96l1.18,0.36l0.76,-0.01l1.05,0.66l0.72,0.11l1.75,-0.74l0.35,-0.49l0.25,-1.11l-0.03,0.34l0.26,0.18l0.42,-0.47l3.05,-0.28l5.78,0.45l1.34,0.29l0.37,0.53l1.06,-0.18l0.79,0.4l0.97,0.15l0.47,0.44l1.28,0.31l0.11,1.46l0.72,1.19l-0.12,0.87l0.55,0.75l0.01,0.29l-0.33,0.26l-0.01,1.05l0.59,-0.2l0.02,-1.24l1.58,-1.33l0.66,0.13l0.29,-0.16l0.47,-1.28l0.38,0.62l0.34,-0.47l1.14,-0.49l1.76,-0.33l0.58,-0.86l1.12,-0.47l0.53,-0.78l1.42,-0.78l1.16,-1.25l0.07,-0.51l1.43,-1l-0.01,-0.52l-0.36,-0.26l-0.26,-0.68l-0.5,-0.35l-0.51,0.47l-0.87,-1.89l0.68,-0.76l-0.27,-0.5l0.67,-0.93l0.88,0.01l1.5,-0.87l0.31,0.5l0.71,-0.29l0.14,0.34l0.23,0.03l0.12,0.86l1.04,-0.22l0.49,-0.84l0.67,0.37l1.16,-0.46l0.69,0.67l0.71,-0.25l1.24,0.08l0.18,-0.36l1.12,-0.3l1.59,0.88l0.11,0.25l0.73,0.14l0.81,-0.46l0.49,-1.16l0.43,-0.47l-0.08,-0.29L334.81,642.93z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-41" title="Long An" class="land"
d="M189,670.59L190.45,673.62L193.42,677.52L192.57,679.26L192.65,679.43L195.19,680.41L197.15,680.68L196.84,679.42L198.2,678.34L197.93,678.06L197.62,676.57L201.06,679.81L204.24,682.11L205.53,682.34L209.03,682.12L210.4,683.33L210.22,680.63L208.97,678.6L208.93,678.16L207.63,676.66L208.32,675.31L208.02,674.87L207.94,673.43L208.48,673.12L209.04,673.36L209.04,673.36L209.03,673.92L209.24,674.16L209.74,674.19L212.96,672.89L214.69,673.21L215.22,672.95L215.42,672.56L215.15,671.94L214.55,671.54L214.61,671.24L214.76,671.11L214.98,671.37L215.66,670.84L216.12,670.83L217.42,671.39L218.37,672.06L218.49,672.49L218.76,672.29L219.05,672.65L219.05,672.65L219.9,673.81L221.93,673.6L224.09,675.28L228.23,677.41L226.71,683.32L224.61,685.03L225.84,686.43L226.58,686.6L226.98,687.1L227.55,686.76L228.04,687.08L227.91,687.55L228.26,688.63L229.14,688.77L229.29,689.7L229.06,690.23L229.42,690.26L229.49,690.66L230.11,690.3L230.51,690.69L230.66,690.34L231.72,690.61L232.01,690.16L232.98,690.77L232.81,691.11L233.23,691.06L233.26,691.87L233.47,691.97L233.88,691.87L234.11,691.43L234.48,691.53L234.64,690.97L235.12,691.15L235.12,691.15L235.21,691.18L235.21,691.18L235.87,690.84L236.15,690.29L236.43,690.7L236.94,690.42L238.05,690.84L238.51,691.4L238.64,691.74L238.42,691.77L238.56,692.05L238.34,692.41L238.61,692.74L238.14,692.64L237.89,692.95L237.96,693.45L238.4,694.31L238.82,693.98L238.96,694.18L238.76,694.45L239.29,694.51L239.09,695.27L239.43,697.17L238.73,698.66L238.73,698.66L236.89,700.41L236.89,700.41L235.99,701.66L235.99,701.66L235.72,701.74L235.72,701.74L235.06,701.61L234.82,701.16L234.82,701.16L234.84,700.34L234.84,700.34L234.7,699.68L234.39,699.38L233.79,699.54L233.57,699.95L233.57,699.95L233.41,700.7L233.41,700.7L232.47,701.29L232.47,701.29L231.6,701.83L231.6,701.83L231.01,701.81L231.03,702.4L231.03,702.4L231.06,702.6L231.06,702.6L231.1,702.82L230.6,703L230.6,703L229.56,703.09L229.5,702.47L229.5,702.47L229.02,702.47L229.02,702.47L228.88,702.22L228.44,702.68L228.01,702.01L227.47,702.48L227.03,702.28L226.46,702.96L225.88,703.22L225.79,703.57L225.54,703.53L225.46,703.92L224.68,703.8L224.22,704.01L224.11,703.76L223.8,703.81L223.85,703.56L224.14,703.71L224.44,703.5L224.02,703.07L222.92,703L222.79,703.23L222.62,703.17L222.4,702.33L222.08,702.04L222.71,701.98L224.04,700.96L223.47,700.69L223.45,700.26L222.18,699.45L222.21,699.13L221.46,698.94L220.89,699.7L220.23,699.56L219.77,699.14L219.94,698.81L219.67,698.62L219.83,698.19L219.55,697.93L219.7,697.6L218.59,697L218.6,696.16L218.19,696.09L217.13,694.82L216.64,695.06L215.39,693.94L211.15,694.36L205.67,694.54L205.83,697.31L197.47,696.6L197.47,696.6L195.84,696.49L191.86,691.22L190.34,690.4L189.08,690.16L179.49,681.14L180.28,681.08L180.25,680.92L178.79,677.91L175.23,676.27L174.4,674.65L174.4,674.65L174.91,674.9L176.38,674.76L177.19,674.39L182.7,673.04L184.65,672.11L185.99,671.05z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-43" title="Bà Rịa–Vũng Tàu" class="land"
d="M235.06,789.7l0.28,0.53l-0.38,0.2l0.12,0.32l-0.08,0.37l-0.11,0.16l-0.89,-0.1l-0.33,0.77l1.15,1.28l-0.41,0.11l-0.4,-0.4l-0.56,-0.07l-0.33,0.65l-0.31,-0.16l-1.2,0.97l0.82,1.65l-1.92,-0.26l-0.65,0.36l-0.39,0.57l-0.4,-0.83l-0.35,-0.16l-0.08,-0.75l0.41,0.11l0.19,-0.31l0.39,0.68l0.85,-0.1l-0.81,-1.14l0.05,-0.36l0.4,-0.53l0.28,0.06l0.32,-0.78l0.51,0.02l-0.06,-0.58l0.25,-0.4l0.68,-0.2l0.28,-0.31l0.37,0.2l0.29,-0.35l-0.09,-0.32l1.49,-0.6l0.22,-0.28L235.06,789.7zM261.27,701.25l-0.12,-0.79l0.51,0.25l0.2,0.29l0.64,0.29l0.33,0.34l0.35,0.53l-0.55,0.19l-0.36,-0.13l-0.58,0.92l-0.39,0.06l-0.49,1.18l-1.53,0.69l-1.18,0.95l-1.24,1.96l-0.58,-0.67l0.07,-0.67l-0.69,-0.55l0.12,-0.52l-0.36,-0.42l0.1,-0.58l0.35,-0.04l0.46,0.41l0.53,-0.69l0.97,-0.09l0.39,-0.8l0.44,-0.16l0.23,0.23l0.29,-0.38l0.79,-0.07l0.13,-0.29l-1.27,0.09l-0.13,0.18l-0.26,-1.04l0.54,-0.32l-0.22,-0.61l0.79,-0.1l0.27,0.25l0.3,-0.74l0.3,0.04l0.13,0.45l-0.25,0.18L261.27,701.25zM256.46,699.79l0.58,-0.12l0.39,0.13l-0.09,0.37l0.32,0.42l0.67,-0.79l0.29,0.69l-0.13,0.72l-0.46,0.23l-0.2,0.5l-0.74,-0.03l-0.29,0.26l-1.39,-0.82l-0.71,-1.02L256.46,699.79zM254.68,699.9l-0.78,-0.09l-0.04,0.53l-0.36,-0.44l0.13,-0.42l-0.22,-0.66l-0.46,0.07l-0.35,-0.47l0.52,-0.36l0.26,-0.56l0.67,-0.9l-0.13,-0.6l-0.69,-0.26l0.77,-1.45l0.02,-0.54l-0.52,-1.12l-0.52,-0.19l-0.21,-0.42l-0.24,-0.2l0.33,-0.45l0.64,0.28l-0.14,-0.67l1.68,-0.71l2.57,0.29l0.25,-0.58l1.06,-0.55l0.21,-0.48l0.45,-0.16l0.37,-1.74l-0.09,-0.49l0.23,0.21l0.12,-0.31l-0.35,-0.12l-0.12,-0.64l0.92,0.01l0.77,-0.49l0.59,-0.72l1.19,-0.38l0.16,-0.01l-0.01,0.85l0.77,0.09l0.52,-0.36l0.7,0.21l-0.01,0.16l2.92,0.09l0.22,1.36l-0.17,-0.06l-0.04,0.6l0.26,0.22l-0.24,0.67l0.34,0.41l-0.41,0.51l0.93,0.82l0.73,-0.47l0.65,0.14l0,0l0.24,-0.13l0,0l0.27,-0.45l-0.25,-0.13l0.22,-0.44l-0.29,-0.48l0.52,-0.46l0.15,-0.69l0.56,-0.19l0.62,-1.04l0.45,-0.23l0.47,-0.7l0.67,-0.21l0,0l0.21,0.04l0,0l0.07,-0.09l0,0l0.07,-0.11l0,0l0.32,-0.56l0,0l0.21,-0.08l0,0l0.39,-0.63l0.55,-0.22l0.26,0.1l0.22,0.6l0.71,-0.13l0.67,1.29l0.61,0.09l0.47,-0.3l0,0l-0.24,1.39l0.44,0.1l1.22,1.13l0.52,0.86l0.12,0.63l-0.34,0.7l1.67,4.08l0.55,0.56l-0.19,0.4l0.09,0.46l0,0l-1.9,1.64l-1.55,2.29l-2.39,0.24l-1.29,1.51l-4.66,0.09l-2.51,1.69l-2.34,2.44l-0.16,0.42l-0.82,0.13l-1.25,-1.44l-2.1,0.22l0.64,-0.48l0.2,-0.51l0.58,0.22l0.35,-0.15l0.13,-0.29l-0.14,-1.01l-0.19,-0.28l-0.26,0.32l-1.2,-1.05l-0.53,-0.12l-0.51,-0.5l-1.03,0.18l-0.29,0.1l-0.5,0.03l-0.46,-0.44l-0.81,-0.54l-0.38,0.32l-0.3,-0.01l-0.56,0.1l-0.42,-0.34l-0.36,0.38l-0.68,0.01L254.68,699.9z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-44" title="An Giang" class="land"
d="M154.58,674.49l-0.02,0.69l-0.75,1.08l0.18,0.22l2.56,-0.2l1.67,0.6l0,0l0.02,2.02l1.06,1.12l1.1,2.44l1.58,0.18l-0.08,1.05l0.18,0.6l0.62,0.35l1.31,0.09l0.27,0.27l-0.12,0.47l-1.27,0.86l0.08,0.48l0.96,0.35l2.01,-0.34l0.67,0.31l-0.34,2.27l0.05,1.91l1.33,3.22l1.21,0.39l1.25,0.98l1.51,-0.13l1.83,0.91l0.35,-0.33l1.4,-0.28l1.33,0.76l0.93,1.16l0.74,1.73l0.17,2.53l-1,-0.25l-0.33,0.25l-0.1,0.44l0.31,0.23l-0.68,0.19l-0.39,0.28l-0.11,0.39l-0.29,0.02l0.26,1.27l-0.43,0.33l0,0.35l-1.05,0.44l-0.46,0.45l-0.2,0.6l0.4,0.49l0,0l-0.43,0.08l-0.51,0.68l-2.64,0.41l0.77,1.75l-5.47,1.86l-1.21,-2.01l-0.33,0.19l-0.27,-0.43l-1.78,2.02l-0.32,-0.38l-0.34,0.33l-1.22,1.61l0,0l-0.18,-0.22l-1.13,1.56l-4.19,-3.67l-5.53,-3.38l-8.03,-1.99l-2.01,-2.64l0.12,-0.12l-1.61,-3.1l-1,-1.04l0.24,-0.86l-0.23,-0.78l0,0l4.67,-0.18l1.51,-1.35l1.92,-3.32l1.19,-1.42l7.36,-4.37l-0.32,-1.84l-0.86,-1.08l-0.64,-0.36l-0.07,-0.6l-0.32,-0.39l0.11,-0.86l-1.12,-2.35l-0.4,-1.44l0.79,-0.54l-0.13,-0.55l0.58,-0.28l-0.15,-0.5l0.23,-0.27l0.69,-0.38l0.59,0.09l0.25,-1.05l1.46,-0.28L154.58,674.49z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-45" title="Đồng Tháp" class="land"
d="M171.01,673.61l0.98,0.95l0.67,-0.47l0.72,0.13l0.54,0.62l0.48,-0.18l0,0l0.83,1.62l3.56,1.64l1.47,3.01l0.03,0.15l-0.79,0.06l9.6,9.02l1.26,0.24l1.51,0.82l3.98,5.27l1.64,0.12l0,0l0,2.2l-4.28,4.56l-0.79,2.21l-1.48,-0.23l0.18,1.47l-0.13,1.05l0.67,0.23l-0.42,0.46l0.75,0.22l0.12,0.37l1.86,0.33l1.04,0.84l0,0l-0.85,0.66l0.37,0.3l0.3,0.71l0.6,-0.03l-0.04,0.53l0.61,0.46l0.34,0.76l-0.34,0.97l-0.71,0.05l-0.21,0.31l-0.99,-0.18l-0.32,1.07l0.22,0.13l-0.2,0.63l-0.98,-0.3l-0.13,0.53l-1.06,0.07l-1.41,-0.35l-1.36,-1.78l-0.54,0.58l-0.89,-1.01l-1.17,-0.51l0.12,0.11l-2.15,3.16l-0.18,0.55l0,0l-1.15,-0.75l-0.65,-0.91l-1.07,-0.94l0,0l-0.18,-0.21l0,0l-0.26,-0.98l-1.03,-1.73l-2.52,-2.45l-1.94,-1.13l-0.95,-0.94l0,0l-0.4,-0.49l0.2,-0.6l0.46,-0.45l1.05,-0.44l0,-0.35l0.43,-0.33l-0.26,-1.27l0.29,-0.02l0.12,-0.39l0.39,-0.28l0.69,-0.19l-0.31,-0.23l0.11,-0.43l0.33,-0.25l1,0.26l-0.16,-2.52l-0.74,-1.73l-0.93,-1.16l-1.33,-0.76l-1.4,0.28l-0.34,0.33l-1.83,-0.91l-1.51,0.13l-1.25,-0.98l-1.21,-0.38l-1.33,-3.22l-0.04,-1.91l0.34,-2.27l-0.67,-0.31l-2.01,0.34l-0.96,-0.34l-0.08,-0.48l1.27,-0.86l0.12,-0.47l-0.27,-0.27l-1.31,-0.09l-0.62,-0.35l-0.18,-0.6l0.08,-1.05l-1.58,-0.18l-1.1,-2.44l-1.06,-1.12l-0.02,-2.02l0,0l0.65,0.06l2.03,0.95l1.36,-0.21l0.51,0.44l0.58,0.08l2.76,1.44l0.36,-0.4l0.38,-0.6l0.33,-0.43l1.06,-0.86l0.4,-0.87l1.06,-0.6l0.97,-2.21L171.01,673.61z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-46" title="Tiền Giang" class="land"
d="M197.47,696.6L205.83,697.31L205.67,694.54L211.15,694.36L215.39,693.94L216.64,695.06L217.13,694.82L218.19,696.09L218.6,696.16L218.59,697L219.7,697.6L219.55,697.93L219.83,698.19L219.67,698.62L219.94,698.81L219.77,699.14L220.23,699.56L220.89,699.7L221.46,698.94L222.21,699.13L222.18,699.45L223.45,700.26L223.47,700.69L224.04,700.96L222.71,701.98L222.08,702.04L222.4,702.33L222.62,703.17L222.79,703.23L222.92,703L224.02,703.07L224.44,703.5L224.14,703.71L223.85,703.56L223.8,703.81L224.11,703.76L224.22,704.01L224.68,703.8L225.46,703.92L225.54,703.53L225.79,703.57L225.88,703.22L226.46,702.96L227.03,702.28L227.47,702.48L228.01,702.01L228.44,702.68L228.88,702.22L229.02,702.47L229.02,702.47L229.5,702.47L229.5,702.47L229.56,703.09L230.6,703L230.6,703L231.13,702.81L231.06,702.6L231.06,702.6L231.03,702.4L231.03,702.4L230.93,701.89L231.6,701.83L231.6,701.83L232.47,701.29L232.47,701.29L233.41,700.7L233.41,700.7L233.57,699.95L233.57,699.95L233.88,699.47L234.29,699.37L234.61,699.53L234.84,700.34L234.84,700.34L234.82,701.16L234.82,701.16L235,701.56L235.72,701.74L235.72,701.74L235.99,701.66L235.99,701.66L236.89,700.41L236.89,700.41L238.73,698.66L238.73,698.66L240.09,700.95L241.46,702.56L241.46,702.56L241,703L241.32,703.38L241.27,709.23L240.96,709.84L240.19,710.53L239.64,710.7L239.4,711.22L240.74,712.16L241.2,713.04L240.04,713.96L239.29,714.17L239,713.98L238.75,714.34L238.75,714.34L234.2,712.29L228.38,710.71L227.59,710.01L225.15,708.68L223.81,708.68L221.55,707.29L220.19,706.94L219.5,706.98L216.36,708.03L215.38,707.53L212.05,708.07L211,708.34L207.63,709.93L205.96,709.85L204.67,710.2L202.3,709.1L202.3,709.1L202.3,709.1L202.3,709.1L200.22,707.51L199.8,707.43L199.25,707.6L196.65,709.91L195.35,710.39L194.99,710.3L194.99,710.3L193.95,709.46L192.09,709.13L191.97,708.76L191.21,708.55L191.64,708.08L190.97,707.85L191.1,706.8L190.91,705.34L192.4,705.57L193.19,703.37L197.47,698.81z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-47" title="Kiên Giang" class="land"
d="M96.35,701.09l0.54,0.23l1.19,1.72l0.53,-0.1l0.85,0.7l1.16,1.66l-0.11,0.34l0.19,0.54l-0.33,0.29l-0.07,0.64l0.4,1.45l-0.3,1.62l0.35,1.71l-0.55,1.57l-0.77,0.74l-0.69,2.57l-0.58,0.63l-0.06,0.41l0.32,0.7l-0.56,0.73l-0.01,0.74l-0.39,0.38l0.28,0.49l0.23,-0.23l0.82,0.54l-0.03,0.42l-0.23,0.02l-0.17,0.35l0.2,0.67l-0.29,0.02l-0.19,0.37l0.62,1.06l0.29,-0.03l0.22,0.25l-0.01,0.23l-0.71,-0.58l-0.36,0.31l-0.33,-0.38l-0.32,-0.03l-0.45,0.42l-0.52,-1.85l-0.51,-0.2l-0.18,-1.94l-1.49,-6.93l-0.52,-1.33l-0.99,-1.11l-0.72,-1.27l0.18,-0.29l-0.23,0.22l-0.42,-0.26l-0.67,0.29l-0.99,-0.91l-0.53,-0.01l-0.17,0.27l-0.93,-2.81l-0.52,-0.38l0.3,-0.82l2.23,0.33l2.04,0.63l0.31,-0.08l0.75,-0.92l0.31,-1.19l1.05,-0.46l0.32,-1.54l0.59,-0.52L96.35,701.09zM132.24,696.58l3.39,1.01l1.32,-0.03l0,0l0.23,0.78l-0.24,0.86l1,1.04l1.61,3.1l-0.12,0.12l2.02,2.64l8.03,1.99l5.53,3.38l4.19,3.67l1.13,-1.56l0.18,0.22l0,0l-0.25,0.4l3.73,3.29l0.3,-0.26l0.39,0.46l0.32,-0.31l1.86,2.09l0.2,0.98l0.4,0.48l8.72,8.08l0,0l0.37,0.35l-1.19,2.61l0.23,0.2l-3.38,1.91l-1.29,0.34l0.31,1.24l-0.58,0.27l0.03,0.22l-0.19,-0.12l-0.07,0.36l-0.19,-0.22l0.08,0.27l-0.28,-0.07l0.13,0.27l-0.28,-0.19l-0.06,0.28l0.22,0.09l-0.46,0.05l0.11,0.5l0.4,0.06l-0.14,0.5l-0.46,-0.06l-0.5,0.3l-0.15,0.47l-0.96,0.31l-0.8,0.9l-1.48,0.61l0.49,0.72l0.06,0.57l0.7,0l0.19,0.38l0.86,-0.2l-0.14,0.7l1.21,-0.05l0.69,0.46l-0.27,0.24l0.27,0.19l-0.39,1.1l-0.46,-0.17l-0.72,0.56l-0.15,0.97l0,0l-0.14,0.13l0,0l-0.03,0.34l0,0l-0.31,-0.24l-0.95,-0.01l0.12,-0.37l-0.29,-0.23l-0.05,-0.45l-0.65,0.7l-1.03,-0.42l-0.29,-1.09l-0.6,-0.44l-0.29,0.58l-0.01,1.35l0.47,0.82l0.89,0.62l-0.25,0.85l0.84,-0.13l-0.07,0.71l0.38,0.91l-0.51,0.15l0.19,0.42l-0.4,0.34l0,0.41l-0.3,-0.23l-0.25,0.2l-0.26,-0.16l-0.33,0.86l-0.15,1.52l0.19,1.41l0.61,1.11l0.24,0.1l0.44,1.52l-0.54,-0.1l-0.41,-0.43l-0.32,0.22l0,0l-0.76,-0.48l-0.95,-0.11l-13.46,-8.35l-0.51,0.98l-0.81,-0.23l-0.77,-0.62l-0.89,1.22l-1.52,-1.54l-1.82,3.54l-1.88,-1.86l-0.55,-0.07l0,0l1.19,-9.49l1.52,-5.99l0.4,-0.9l0.45,-0.39l1.27,0.26l1.49,-0.39l2.9,-3.11l1.47,-1.24l1.23,-0.66l0.87,0.05l0.61,1.69l0.29,-0.09l0.29,-0.6l0.18,-0.96l-1.19,-3.09l-0.37,-0.28l-4.39,-4.55h-1.75l-2.98,0.66l-0.9,-0.22l-1.08,-1.09l-0.84,-1.68l-1.39,-1.88l-1.2,-1.21l-1.52,-0.92l-1.7,-0.44l-1.28,0.53l-1.76,1.55l-1.34,1.75l-0.1,0.74l-0.22,0.16l-1.5,-0.58l-0.39,0.34l-0.36,-0.06l-0.12,-0.16l0.53,-0.78l-1.05,-1.31l0.36,-0.38l-0.62,-0.63l0.42,-0.52l-0.58,-2.1l-0.68,-1.04l-0.85,-0.76l-0.43,-0.1l-0.45,0.7l-0.22,0.03l0.16,-0.63l-0.33,-0.73l0.25,-0.35l-0.27,-0.7l-0.75,-1.14l-1.37,-1.43l-0.17,-0.2l-0.19,-0.29l-0.39,0l-0.64,0.69l-0.91,0.16l0.19,-0.44l-0.12,-0.52l0.48,-0.88l-0.66,-1.15l2.04,-0.42l1.1,1.24l1.06,-1.05l0.37,-1.04l0.81,-0.09l0.42,-0.43l0.42,-1.88l1.21,-0.61l0.29,-1.3l0.64,-0.22l0.85,0.3l1.53,-0.1l0.01,-0.56L132.24,696.58z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-49" title="Vĩnh Long" class="land"
d="M202.3,709.1L201.97,710.39L202.32,710.53L202.43,711.18L202.23,711.26L202.42,711.62L203.39,711.95L205.84,712.17L207.02,712.77L207.85,713.49L207.97,714.05L208.38,714.43L209.23,714.92L209.69,715.53L210.31,715.47L212.21,717.28L215.56,722.16L215.56,722.16L214.07,720.94L213.04,720.48L212.34,721.11L212.41,721.69L212.19,721.79L212.29,722.24L212.07,722.49L212.53,722.56L212.58,723.55L211.46,724.34L211.09,724.26L210.64,723.49L210.39,723.41L208.32,723.86L207.52,723.52L207.36,726.77L206.36,728.01L205.01,726.9L204.49,727.67L203.37,727.57L203.39,727.85L202.89,728.11L202.55,728.61L202.02,728.6L201.62,728.33L201.25,728.78L201.34,729.19L200.41,729.79L199.81,729.9L198.71,728.97L198.24,728.91L199.58,730.92L199.58,730.92L196.46,728.45L195.67,728.36L195.13,728.02L195.13,728.02L192.41,725.62L192.41,725.62L189.32,721.23L184,717.73L184,717.73L184.18,717.18L186.33,714.02L186.21,713.91L187.38,714.42L188.27,715.43L188.8,714.84L190.17,716.62L191.58,716.97L192.64,716.9L192.77,716.37L193.76,716.67L193.96,716.04L193.74,715.92L194.06,714.84L195.05,715.03L195.26,714.71L195.98,714.66L196.32,713.69L195.98,712.93L195.37,712.47L195.4,711.94L194.81,711.97L194.51,711.25L194.14,710.96L194.99,710.3L194.99,710.3L195.35,710.39L196.65,709.91L199.25,707.6L199.8,707.43L200.22,707.51z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-50" title="Bến Tre" class="land"
d="M202.3,709.1l2.38,1.1l1.28,-0.35l1.67,0.08l3.37,-1.58l1.05,-0.27l3.33,-0.54l0.98,0.49l3.14,-1.05l0.7,-0.03l1.36,0.35l2.26,1.39l1.34,-0.01l2.44,1.34l0.79,0.69l5.82,1.58l4.55,2.06l0,0l-0.28,0.4l1.48,0.88l1,0.28l0.71,0.9l-0.07,0.79l-0.4,0.26l0.46,1.18l-0.46,0.83l-1.82,2.1l-0.65,0.38l-0.23,-0.06l0.49,-0.87l-1.14,0.95l-0.89,0.22l-0.47,-0.14l-0.11,-0.13l0.35,-0.22l0.28,-0.61l-0.14,-0.51l-0.15,0.06l0.02,0.31l-0.94,0.82l0.67,1.5l-0.06,0.31l-0.79,0.7l-0.39,-0.04l-0.16,0.52l-0.85,0.99l-0.67,0.18l-0.62,-0.33l-0.51,0.04l-1.63,-0.85l-0.5,0.73l1.51,1.14l1.47,0.41l1.6,1.02l0.54,1.31l1.04,1.02l-0.19,0.7l-1.39,2l-0.35,0.09l-0.12,-0.36l-0.43,0.38l-0.35,0.95l-0.45,0.45l-0.9,0.08l-6.5,-6.38l-0.72,-0.5l-0.51,0.09l0,0l-2.22,-1.01l0,0l-1.26,-0.94l0,0l-0.95,-0.49l-1.13,-1.11l0,0l-1.6,-0.69l0,0l-0.86,-0.69l-0.92,-1.19l0,0l-3.35,-4.88l-1.91,-1.81l-0.62,0.06l-0.46,-0.6l-0.85,-0.49l-0.4,-0.38l-0.12,-0.56l-0.83,-0.72l-1.18,-0.6l-2.45,-0.22l-0.97,-0.33l-0.19,-0.35l0.2,-0.08l-0.11,-0.65l-0.35,-0.14L202.3,709.1z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-51" title="Trà Vinh" class="land"
d="M199.58,730.92l-1.34,-2.01l0.47,0.06l1.1,0.93l0.6,-0.1l0.93,-0.61l-0.09,-0.4l0.37,-0.45l0.4,0.27l0.53,0.01l0.34,-0.5l0.5,-0.26l-0.02,-0.28l1.11,0.1l0.53,-0.77l1.35,1.11l1,-1.24l0.16,-3.25l0.8,0.34l2.07,-0.46l0.25,0.08l0.45,0.77l0.37,0.08l1.12,-0.79l-0.05,-0.99l-0.46,-0.07l0.22,-0.25l-0.1,-0.46l0.23,-0.1l-0.07,-0.58l0.7,-0.63l1.02,0.45l1.5,1.23l0,0l0.92,1.19l0.86,0.69l0,0l1.6,0.69l0,0l1.13,1.11l0.95,0.49l0,0l1.26,0.94l0,0l2.22,1.01l0,0l-0.04,0.27l1.45,1l1.75,2.14l1.24,1.03l-0.29,0.54l-0.94,0.35l-0.69,-1.06l-2.25,-2.19l-0.82,-0.52l-0.56,0.57l1.58,1.56l2.02,2.68l0.45,0.26l0.04,2.1l1.08,0.83h0.32l0.9,0.34l0.43,0.47l0,1.94l0.39,0.43l0.06,0.79l-0.9,2.73l-1.65,2.32l-1.36,1.04l-2.54,1.02l-2.05,0.51l-0.9,-0.17l-1.12,0.22l-0.34,-0.23l-0.16,-0.59l-0.18,-0.2l-1.04,-1.3l-0.94,-0.71l-1.99,-1.11l-0.44,0.46l0,0l-1.35,-0.76l-2.31,-1.97l-5.29,-5.45l-1.98,-1.23l-0.93,-1.25l-2.4,-2.36L199.58,730.92z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-52" title="Sóc Trăng" class="land"
d="M195.13,728.02L195.67,728.36L196.46,728.45L199.58,730.92L199.58,730.92L200.76,732.78L203.16,735.14L204.08,736.39L206.06,737.62L211.35,743.07L213.66,745.04L215.01,745.8L215.01,745.8L214.66,746.26L215.79,747.08L215.44,748.75L214.1,750.74L213.03,751.35L212.59,751.21L211.86,749.65L211.37,750.16L211.25,752.98L209.18,755.03L209.23,755.28L209.98,755.4L210.38,756.01L210.27,757.39L209.11,758.6L207.65,759.2L207.15,759.72L205.5,759.58L203.58,760.14L191.54,764.41L191.54,764.41L191.1,762.89L191.45,762.69L190.73,759.41L193.15,758.35L192.84,757.29L193.05,757.09L192.63,756.81L192.63,756.81L192.33,756.02L192.02,756.18L192.02,756.18L191.78,756.15L191.78,756.15L191.73,756.29L191.73,756.29L191.92,756.29L191.78,756.67L191.19,756.56L191.25,756.99L190.85,757.56L190.85,757.56L190.38,757.49L190.38,757.49L189.72,757.41L189.59,757.06L189.34,757.13L188.96,756.73L188.96,756.73L188.89,756.59L188.89,756.59L189.33,756.2L188.97,756.11L188.64,755.63L188.29,755.72L188.1,755.52L187.88,755.74L187.54,755.67L187.58,755.89L187.28,755.91L187.06,756.22L186.82,756.15L186.84,756.49L186.37,756.46L186.12,756.74L185.32,756.52L185.18,757.38L184.13,757.37L183.49,756.72L182.62,757L182.28,756.88L182.16,756.48L181.6,756.42L181.82,756.11L181.7,755.75L180.74,755.46L180.48,755.89L179.65,754.98L179.53,755.18L179.09,754.93L178.67,755.66L176.84,753.59L176.76,752.54L177.39,747.82L176.88,746.48L176.88,746.48L176.94,745.92L177.46,745.95L177.74,745.42L178.09,745.58L178.45,744.97L179.03,745.09L179.44,745.59L179.46,745.29L180.05,744.7L180.5,744.59L180.6,744.94L181.53,744.76L182.13,744.42L182.27,743.95L182.81,743.89L183.2,743.56L183.3,744.01L185.42,742.16L192.35,737.94L192.97,734.99L192.63,734.9L192.63,734.9L192.85,734L192.85,734L193.82,731.02L193.67,730.48L193.94,729.98L193.89,729.57L194.3,729.05L194.3,729.05L194.43,728.73L194.43,728.73z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-53" title="Bắc Kạn" class="land"
d="M176.11,42.67L176.6,42.48L176.59,41.68L176.89,41.34L178.1,40.85L178.7,40.94L179.01,40.28L179.54,40.63L179.99,40.62L179.83,39.65L180.23,39.32L180.68,39.24L180.76,39.01L182.22,39.09L183.04,37.68L183.52,37.59L184.5,38L184.75,37.37L185.04,37.87L185.54,37.2L186.08,37.3L186.37,36.86L187.02,36.72L187.58,37.49L187.98,37.51L188.03,37.85L187.66,38.3L188.03,39.09L188.99,39.45L188.79,39.88L187.59,40.96L187.01,42.22L186.43,42.47L186.44,42.85L187.05,43.07L187.1,43.46L187.73,44.15L187.3,44.92L187.61,45.36L188.37,45.27L188.96,45.86L189.04,46.14L188.61,46.54L188.75,46.87L188.47,47.09L188.77,47.18L188.67,47.4L189.42,47.33L190.32,48.83L191.21,49.08L191.75,48.71L191.82,49.3L192.2,49.33L193.72,49.02L194.02,49.4L195.2,49.81L195.53,50.46L195.9,50.45L196.64,49.02L197.04,48.66L197.77,48.62L198.24,48.91L198.76,48.64L199.01,48.18L200.71,47.49L200.92,47.13L202.63,46.67L203.08,45.83L204.03,46.29L204.82,46.09L204.87,46.41L204.45,46.79L204.44,47.22L205.1,47.25L205.54,47.56L205.42,48.11L205.84,48.24L205.53,48.55L205.9,48.96L205.83,49.3L206.8,49.66L206.57,51.14L206.78,51.75L205.46,53.32L205.84,53.84L205.77,55L206.06,55.7L206.29,55.84L206.9,55.66L207.82,56.09L208.79,55.23L209.27,55.36L209.3,55.66L209.81,55.72L209.77,56.22L210.15,56.34L210.15,56.34L210.22,56.87L211.33,57.51L211.81,58.16L211.88,58.67L211.34,59.22L211.34,59.22L211.18,59.53L211.18,59.53L210.86,60.57L211.13,61.22L211.5,61.85L211.75,62L211.96,61.86L212.16,62.29L212.69,62.5L213.22,63.16L213.32,63.75L212.83,65.69L212.53,65.77L211.98,66.5L211.98,67.06L212.63,68.1L212.22,68.61L211.74,68.79L210.7,70.09L210.43,70.04L209.89,70.87L210.11,71.51L209.66,71.91L209.28,71.85L208.94,72.35L208.65,73.52L206.89,73.32L206.42,74.01L206.1,73.82L205.69,74.08L205.82,75.56L205.44,76.05L206.25,77.27L206.07,78.2L206.42,78.43L206.48,79.3L206.31,80.16L205.9,80.25L205.9,80.25L205.61,80.35L205.61,80.35L205.61,80.79L206.29,80.86L205.6,81.55L205.6,81.55L205.32,81.31L203.56,81.33L203.21,81.06L202.9,80.28L202.02,79.86L201.12,81.55L200.51,81.82L199.83,81.56L199.83,81.56L199.26,81.45L199.26,81.45L198.92,81.69L198.96,82.26L198.41,82.45L198.37,82.89L197.69,83.5L196.83,83.88L195.82,83.91L194.32,85.95L193.91,86.11L193.33,85.94L193.33,85.94L193.44,86.33L193.23,86.66L193.23,86.66L190.84,86.78L190.29,87.5L190.05,88.94L189.37,88.98L188.99,88.62L188.39,88.5L188.01,88.16L188.11,87.8L187.88,87.46L188.5,85.95L188.42,85.45L188.68,85L188.52,84.47L189.09,84.23L188.65,83.85L188.58,83.1L188.21,82.83L188.92,81.71L188.71,81.46L188.78,80.68L188.02,79.83L188.18,78.87L187.78,78.51L187.55,77.34L186.92,77.01L186.51,77.21L186.01,76.7L185.24,76.79L184.57,75.94L183.25,75.41L182.88,76.43L182.42,76.76L181.78,76.56L181.55,77.01L180.74,77.04L180.29,77.41L180.29,77.41L179.89,77.38L179.89,77.38L179.29,77.48L178.95,77.99L178.51,79.47L178.69,79.81L178.23,79.94L178.39,80.43L177.36,80.44L177.36,80.44L177.14,80.15L176.16,79.87L175.76,79.1L175.32,78.79L175.1,78.94L175.05,78.64L174.73,78.5L174.77,77.64L174.17,77.44L173.82,75.42L173.17,74.82L173.1,74.28L172.54,73.92L172.88,73.55L172.81,73.08L173.16,72.64L172.64,72.27L172.54,71.64L172.88,71.1L173.18,71.01L173.15,70.42L173.53,69.91L174.13,69.66L174.12,69.27L173.23,68.93L172.86,69.08L172.51,68.62L172.6,67.95L172.39,67.49L172.19,67.64L171.88,67.42L170.88,65.99L171.07,65.94L171.12,65.35L171.41,65.21L171.14,64.7L171.28,63.85L171.12,63.61L172.06,63.09L172.55,63.28L173.05,62.8L172.39,62.22L174.05,61.68L173.37,60.85L173.56,60.37L174.34,60.19L174.27,59.01L175.2,58.6L175.35,57.6L175.17,57.06L175.5,56.3L175.42,55.7L176.32,55.3L177.77,55.51L178.17,54.65L177.56,55.16L177.22,55.06L177.08,54.57L177.29,54.15L177,53.62L177.39,53.59L177.58,52.23L179.58,50.74L179.23,49.67L179.56,48.86L179.2,47.71L178.52,46.82L177.75,46.67L177.52,46.05L177.16,45.87L176.88,45.18L177.01,44.57L175.97,43.45z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-54" title="Bắc Giang" class="land"
d="M194.88,115.55L194.27,114.9L194.27,114.9L194.61,114.44L194.61,114.44L195.16,114.63L195.71,114.25L195.69,114.1L195.02,114.13L195.9,112.77L196.16,113L197.38,112.97L197.63,111.95L197.36,111.54L198.04,111.09L198.11,111.4L198.33,111.37L198.12,110.73L198.45,109.44L198.65,109.46L199.36,110.69L199.68,110.87L200,110.75L200.24,111.21L200.77,111.1L201.37,111.29L201.52,111.71L201.99,111.78L201.89,111.51L202.25,111.01L202.22,110.7L201.79,109.7L202.13,109.35L202.97,109.16L203.14,108.1L202.98,108.07L202.98,108.07L202.77,107.92L202.77,107.92L202.58,107.5L203.03,107.03L202.43,106.45L202.79,105.3L202.79,105.3L202.66,105.11L202.66,105.11L203.27,103.76L203.14,103.4L203.31,103.09L202.96,102.64L202.08,102.43L202.21,101.93L202.87,101.46L202.87,101.46L203.03,101.39L203.03,101.39L203.45,100.19L203.97,100.09L204.56,99.34L205.66,98.97L207.09,99.47L207.09,99.47L207.6,99.25L207.6,99.25L208.51,99.02L208.51,99.02L208.92,98.97L208.92,98.97L209.52,99.81L210.09,100.12L210.09,100.12L209.27,100.64L209.22,105.2L211.41,106.07L212.81,106.19L213.19,106.91L213.45,106.6L213.82,106.63L213.82,106.63L214.05,106.43L214.05,106.43L214.73,106.26L215.45,106.39L215.16,107.41L215.37,107.68L215.23,108.55L215.55,108.36L215.48,108.72L215.83,109.06L215.99,108.88L216.38,109.1L216.29,108.79L216.62,108.58L216.91,108.99L217.55,108.85L217.77,109.48L217.33,110.71L217.6,111.02L217.6,111.02L217.9,111.22L217.9,111.22L218.19,111.61L218.48,111.4L218.75,111.7L218.95,111.61L218.95,111.61L219.3,111.69L219.3,111.69L219.55,111.51L220.1,111.81L220.62,111.61L220.62,111.61L221.03,111.17L221.29,111.17L221.29,111.17L222.03,111.05L222.07,110.58L221.54,109.99L222.22,109.39L222.97,109.36L223.28,109.04L223.59,109.45L224.04,109.28L224.61,109.41L225.09,108.81L225.58,108.75L226.2,106.88L226.99,106.64L227.6,105.91L226.89,104.54L227.63,103.91L227.93,102.65L228.68,102L229.45,100.71L229.85,100.62L230.18,100.21L231.2,100.43L232.49,99.91L233.54,100.31L234.02,99.99L234.59,100.16L235.34,99.85L237.03,100.73L236.88,101.94L237.42,102.53L238.26,102.83L238.63,103.4L239.11,103.58L239.78,103.64L239.93,103.44L239.93,102.96L240.09,102.9L239.79,102.48L240,102L241.39,101.63L241.73,102.22L242.41,102.61L243.22,102.43L244.35,102.59L244.72,103.6L245.48,104.07L245.18,104.67L244.82,104.5L244.7,104.98L244.16,105.23L244.45,106.2L244.79,105.92L244.86,106.16L245.64,106.06L246.72,106.45L246.86,107.19L247.38,107.55L246.88,108.15L246.83,108.6L247.87,109.78L248.15,109.79L248.65,109.21L248.84,109.44L248.77,110.05L249.6,109.54L250.06,110.18L250.87,109.46L251.78,109.26L252.06,109.8L252.69,110.27L252.01,110.7L252.04,111.03L251.73,111.4L252.13,112.73L251.84,113.71L253.43,114.53L253.65,115.26L254.17,115.61L254.17,115.61L254.25,116.18L253.54,117.06L253.05,117.31L251.86,117.38L251.07,117.89L251.26,118.66L251.64,118.91L251.73,119.31L251.31,120.38L251.38,121.07L250.89,121.18L250.23,122.23L250.19,123.06L249.78,123.19L249.53,123.99L249.16,124.29L248.14,123.43L246.91,123.72L246.4,123.48L245.9,124.01L245.28,123.87L244.97,123.19L243.47,123.21L243.45,124.55L243.84,125.19L243.08,124.99L241.74,125.38L240.51,125.21L240.24,124.99L239.2,125L238.61,124.71L238.02,124.82L236.77,124.22L235.95,124.39L235.79,124.19L234.4,123.99L233.83,123.63L233.67,124.31L233.34,124.11L232.21,124.17L231.98,123.69L231.11,123.76L231.2,123.44L230.77,123.01L229.97,123.19L229.45,122.87L228.74,123.01L227.96,121.3L227.51,121.15L226.89,121.37L226.58,121.21L226.58,121.21L226.09,121.01L225.91,120.51L225.79,120.96L225.15,120.89L224.73,121.11L224.33,120.94L224.33,120.94L224.17,120.74L224,120.87L224,120.87L222.54,120.86L222.46,121.26L222.17,121.31L221.94,122.14L219.94,122.82L219.77,123.59L219.43,123.72L219.55,124.03L218.4,124.04L218.46,124.49L217.28,123.38L217.37,123.01L216.79,122.96L216.58,123.68L217.27,125.42L216.8,126.37L216.04,126.89L216.04,126.89L215.56,126.44L214.64,126.28L214.31,125.58L213.83,125.25L213.9,124.52L213.71,124.2L213.07,124.31L212.36,124.83L211.65,124.85L211.96,123.94L210.68,123.57L209.78,123.86L209.35,123.59L208.41,122.09L207.8,121.75L207.16,121.76L206.79,122.69L205.17,122.26L204.93,122.06L204.86,121.52L204.33,121.6L203.34,121.03L202.69,121.73L202.93,122.33L202.62,122.45L202.27,121.69L202.35,120.04L201.06,119.28L200.46,119.3L200.13,119.01L199.8,119.56L200.04,120.51L199.5,120.81L199.26,121.28L198.64,120.88L198.26,121.05L197.99,120.62L197.41,120.71L197.14,120.44L197.25,120.16L197.25,120.16L197.3,119.95L196.47,118.64L196.48,117.73L196.92,117.35L196.1,117.19L196.1,117.19L196.16,116.7L196.16,116.7L195.75,116.92L195.32,116.78L195.14,116.53L195.25,115.64z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-55" title="Bạc Liêu" class="land"
d="M163.83,756.86L164.15,756.64L164.56,757.08L165.1,757.18L164.66,755.67L164.42,755.57L163.82,754.46L163.63,753.04L163.78,751.52L164.11,750.66L164.37,750.82L164.62,750.63L164.92,750.86L164.92,750.45L165.31,750.11L165.13,749.69L165.64,749.54L165.26,748.63L165.33,747.92L164.49,748.05L164.75,747.21L163.85,746.59L163.38,745.77L163.39,744.42L163.68,743.84L164.28,744.28L164.57,745.37L165.6,745.79L166.24,745.09L166.29,745.54L166.59,745.77L166.47,746.14L167.42,746.15L167.74,746.4L167.74,746.4L167.76,746.06L167.76,746.06L167.91,745.93L167.91,745.93L168.29,746.51L168.73,746.27L169.06,746.37L169.23,745.85L169.79,745.88L170.1,745.65L170.21,746.14L170.75,746.02L170.84,745.72L171.4,746.02L171.71,745.92L171.9,746.44L172.24,746.26L172.54,746.44L172.97,745.91L173.34,746.27L173.22,746.56L173.93,746.69L174.15,746.23L174.71,746.21L174.72,746.47L175.14,746.58L175.24,746.3L175.59,746.33L175.6,746.03L176.3,745.9L176.88,746.48L176.88,746.48L177.39,747.82L176.76,752.54L176.84,753.59L178.67,755.66L179.09,754.93L179.53,755.18L179.65,754.98L180.48,755.89L180.74,755.46L181.7,755.75L181.82,756.11L181.6,756.42L182.16,756.48L182.28,756.88L182.62,757L183.49,756.72L184.13,757.37L185.18,757.38L185.32,756.52L186.12,756.74L186.37,756.46L186.84,756.49L186.82,756.15L187.06,756.22L187.28,755.91L187.58,755.89L187.54,755.67L187.88,755.74L188.1,755.52L188.29,755.72L188.64,755.63L188.97,756.11L189.33,756.2L188.89,756.59L188.89,756.59L188.96,756.73L188.96,756.73L189.34,757.13L189.34,757.13L189.34,757.13L189.34,757.13L189.59,757.06L189.72,757.41L190.38,757.49L190.38,757.49L190.85,757.56L190.85,757.56L191.25,756.99L191.19,756.56L191.78,756.67L191.92,756.29L191.73,756.29L191.73,756.29L191.78,756.15L191.78,756.15L192.02,756.18L192.02,756.18L192.33,756.03L192.63,756.81L192.63,756.81L193.05,757.09L192.84,757.29L193.15,758.35L190.73,759.41L191.45,762.69L191.1,762.89L191.54,764.41L191.54,764.41L189.5,765.31L187.02,766.79L186.28,766.93L176.23,771.18L173.47,772.9L172.27,774L170.58,776.12L170.4,776.21L170.18,775.8L170.18,775.8L170.26,775.2L169.84,774.88L169.83,774.48L169.09,774L168.91,773.65L168.13,774.16L167.09,773.88L167.04,773.45L166.21,773.38L165.88,773.69L165.03,773.41L163.97,772.48L162.74,772.73L162.16,772.22L161.66,772.39L161.23,771.91L161.51,771.7L161.33,771.28L161.62,770.09L162.11,769.76L162.35,768.82L163.06,768.51L162.76,767.61L162.08,767.84L161.64,766.78L160.97,766.67L160.96,766.23L160.58,765.98L160.59,765.43L160.97,765.35L161.91,764.01L163.78,762.53L161.89,760.72L161.4,759.65z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-56" title="Bắc Ninh" class="land"
d="M197.25,120.16L197.14,120.44L197.41,120.71L197.99,120.62L198.26,121.05L198.64,120.88L199.26,121.28L199.5,120.81L200.04,120.51L199.8,119.56L200.13,119.01L200.46,119.3L201.06,119.28L202.35,120.04L202.27,121.69L202.62,122.45L202.93,122.33L202.69,121.73L203.34,121.03L204.33,121.6L204.86,121.52L204.93,122.06L205.17,122.26L206.79,122.69L207.16,121.76L207.8,121.75L208.41,122.09L209.35,123.59L209.78,123.86L210.68,123.57L211.96,123.94L211.65,124.85L212.36,124.83L213.07,124.31L213.71,124.2L213.9,124.52L213.83,125.25L214.31,125.58L214.64,126.28L215.56,126.44L216.04,126.89L216.04,126.89L215.85,127.74L216.28,129.66L216.7,130.41L215.75,131.52L215.83,132.41L214.79,133.32L214.67,134.1L214.36,134.32L213.31,133.78L213.21,134.16L211.98,133.88L211.96,134.21L210.46,134.81L210.23,134.71L209.19,135.36L208.97,135L209.25,134.38L208.31,134.27L207.65,133.58L207.34,133.7L207.1,134.55L207.1,134.55L206.47,134.57L206.5,133.87L206.16,133.66L205.81,133.8L205.17,133.26L204.48,133.9L203.96,133.6L203.49,133.63L203.13,133.25L202.02,134.03L201.57,133.93L201.37,133.51L201.07,133.73L200.54,133.65L200.54,133.65L200.41,133.29L201.01,133.03L200.73,133.01L200.7,132.46L200.97,132.29L200.84,132.07L201.11,132L201.52,131.37L201.19,130.56L200.84,130.45L200.91,130.07L200.8,130.16L200.43,129.53L200.13,129.83L198.81,129.65L198.5,129.34L198.28,128.6L197.37,129.01L197.07,127.79L196.39,127.18L196.52,126.97L196.1,127.07L195.95,126.69L196.41,126.16L196.55,126.27L196.65,125.86L196.3,125.06L196.48,124.69L196.16,124.32L196.51,123.52L195.98,123.03L195.65,123L196.09,121.69L195.84,121.21L195.56,121.33L195.49,121.17L195.62,120.79L196.29,120.84L197.02,120.06z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-57" title="Bình Dương" class="land"
d="M238.07,650.03L238.27,649.99L238.27,649.99L238.31,649.55L239.03,649.52L239.11,649.12L239.88,648.59L239.56,647.68L239.74,647.24L241.65,646.43L241.96,646.49L242.26,646.85L242.44,648.51L241.49,649.55L240.67,649.84L240.55,650.29L240.55,650.99L240.79,651.25L241.36,651.33L241.36,652.27L242.07,652.22L242.67,652.53L243.41,652.12L244.21,652.57L244.99,652.51L245.14,653.27L244.94,653.32L245,653.68L245.24,653.89L245.04,654.01L245.39,654.34L245.02,654.92L245.06,655.76L245.55,655.71L245.49,655.91L246.01,656.01L245.72,655.4L245.85,655.08L246.57,654.32L247.46,654.32L247.68,653.68L248.18,653.52L248.29,653.71L248.54,653.59L249.35,653.78L250.06,654.99L249.3,656.02L249.3,656.02L249.4,656.58L249.26,656.6L249.48,656.77L249.04,657.08L248.91,657.84L248.6,657.93L248.77,658.26L248.56,658.29L248.73,658.47L248.69,659.18L248.95,659.32L247.87,659.49L247.92,659.77L248.27,659.79L248,659.99L248.24,660.61L248.09,660.9L247.37,661.19L247.66,661.47L247.66,662.05L248.33,662.01L248.52,662.34L249.04,662.22L249.35,662.77L249.69,662.91L249.46,663.38L250.09,663.57L250.23,664.17L250.75,664.42L250.73,664.68L250.13,664.78L250.28,665.13L250.09,665.41L250.68,666.52L250.68,666.52L250.3,666.58L250.3,666.58L250.39,666.91L249.74,667.53L249.64,668.09L250.03,668.42L249.8,669.07L249.45,669.2L248.97,668.8L248.48,669.25L248.52,669.68L247.96,670.06L247.74,671.02L247.03,670.75L245.94,671.16L245.68,671.07L245.15,670.5L244.18,670.12L243.52,668.79L242.06,669.22L242.57,669.84L242.78,670.54L242.54,670.83L241.34,671.25L240.79,671.9L241.19,672.89L241.91,673.68L240.83,674.34L240.62,674.02L240.21,674.05L240.18,674.67L240.6,674.74L240.6,675.21L241.69,675.91L241.5,676.31L242.61,676.44L242.97,677.3L243.76,677.11L244.19,677.55L244.19,677.55L243.46,677.71L243.31,678.13L242.55,678.8L241.51,678.95L241.49,679.2L241.08,679.15L241.1,678.47L240.44,677.79L240.01,678.44L240.1,679.22L239.61,679.39L239.31,678.96L239.63,678.79L239.54,678.63L238.71,678.5L238.91,678.19L238.56,678.23L238.64,677.94L238.31,677.98L237.83,677.67L237.58,678.02L237.81,678.11L237.83,678.46L237.54,678.65L238.01,678.72L238.13,678.95L237.71,678.91L237.59,679.28L236.95,679.16L236.37,678.5L236.62,677.61L236.18,676.45L235.9,676.22L235.17,676.35L234.35,675.74L234.2,673.24L233.65,673.4L233.01,673.21L232.55,672.75L232.73,671.75L231.59,671.37L231.47,670.68L231.88,670.13L231.67,669.83L231.02,670.3L230.28,669.34L229.98,669.85L229.17,669.8L228.22,669.1L227.74,668.33L228.26,667.45L227.67,667.47L227.35,666.94L227.87,666.64L227.9,665.86L227.33,665.61L226.89,664.73L225.04,664.71L224.78,664.47L224.99,664.09L224.6,663.82L224,663.95L223.99,664.27L224.29,664.22L224.27,664.7L224.27,664.7L223.97,665.07L223.97,665.07L223.77,665.11L223.77,665.11L222.84,664.38L223.23,663.88L222.98,663.13L221.84,663.15L221.86,662.56L221.56,662.31L221.32,662.65L220.68,662.44L220.46,662L220.74,661.03L220.25,660.72L220.45,660.19L220.2,660.17L219.79,659.33L219.29,659.67L218.76,659.13L219.44,658.49L218.72,658.36L218.95,657.03L218.82,657.18L218.53,656.96L218.35,657.31L218.2,657.11L218.38,656.65L218.12,656.54L218.16,656.84L217.93,656.65L218.43,655.15L217.47,654.13L217.92,653.02L218.46,653.05L218.42,652.39L218.52,652.2L218.69,652.35L218.61,651.76L219.15,651.2L219.14,650.04L219.61,649.3L219.44,648.92L219.78,648.61L219.69,648.46L219.86,648.22L219.96,648.41L220.38,648.34L220.68,648.02L220.81,648.14L221.55,647.83L221.43,647.62L221.93,647.47L221.89,647.2L222.22,647.1L222.05,647.01L222.59,646.16L222.59,646.16L223.12,645.82L225.23,646.08L225.98,645.85L227.27,646.95L227.85,647.09L228.62,647.68L228.94,647.63L229.41,647.06L230.24,648.15L230.24,648.15L230.23,648.47L229.57,649.1L229.57,649.1L229.09,649.23L228.66,649.89L229.04,650.87L228.82,651.6L228.82,651.6L228.64,651.93L228.64,651.93L229.33,652.64L229.33,652.64L230.02,652.74L230.32,652.45L230.32,652.45L231.84,651.9L232.38,651.9L232.57,653.14L234.58,653.44L234.58,653.44L234.91,653.5L234.91,653.5L235.57,653.51L235.57,653.51L235.73,653.06L235.73,653.06L235.83,652.37L235.67,652.18L235.84,652.02L235.53,651.15L236.27,651.45L236.8,651.21L237.18,651.47L237.91,650.46L237.88,650.08L237.88,650.08z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-58" title="Bình Phước" class="land"
d="M249.3,656.02l0.77,-1.03l-0.72,-1.21l-0.81,-0.19l-0.25,0.13l-0.11,-0.2l-0.5,0.17l-0.22,0.64l-0.89,0l-0.72,0.76l-0.13,0.32l0.29,0.61l-0.52,-0.09l0.06,-0.21l-0.49,0.05l-0.04,-0.83l0.37,-0.58l-0.35,-0.34l0.21,-0.12l-0.24,-0.2l-0.06,-0.36l0.21,-0.06l-0.16,-0.76l-0.78,0.06l-0.8,-0.44l-0.74,0.4l-0.6,-0.31l-0.71,0.05v-0.94l-0.57,-0.07l-0.24,-0.26l0,-0.71l0.12,-0.45l0.82,-0.28l0.95,-1.04l-0.17,-1.66l-0.3,-0.36l-0.31,-0.06l-1.91,0.8l-0.18,0.44l0.33,0.91l-0.77,0.53l-0.07,0.4l-0.72,0.03l-0.04,0.44l0,0l-0.4,0.09l0,0l0.04,0.38l-0.74,1.01l-0.38,-0.26l-0.53,0.24l-0.73,-0.3l0.3,0.87l-0.17,0.15l0.17,0.19l-0.1,0.69l0,0l-0.16,0.45l0,0l-0.67,0l0,0l-0.32,-0.07l0,0l-2.01,-0.29l-0.19,-1.24l-0.55,-0.01l-1.52,0.55l0,0l-0.49,0.32l-0.5,-0.13l0,0l-0.68,-0.71l0,0l0.18,-0.33l0,0l0.22,-0.73l-0.38,-0.98l0.43,-0.66l0.48,-0.13l0,0l0.6,-0.52l0.08,-0.43l0,0l-0.83,-1.1l-0.47,0.58l-0.32,0.05l-0.77,-0.59l-0.58,-0.14l-1.29,-1.1l-0.75,0.23l-2.11,-0.26l-0.53,0.34l0,0l-0.13,-0.66l0.37,-0.16l0.17,-1.57l0.58,-0.35l0.55,0.3l0.99,-0.27l1,-1.23l-0.34,-0.46l0.25,-0.09l-0.4,-0.82l0.2,-0.45l-0.55,-0.36l0.05,-0.16l-0.4,-0.01l-0.29,-0.5l0.05,-0.84l-0.32,-0.3l0.04,-0.31l-0.3,-0.15l0.11,-0.21l-0.23,-0.14l-0.06,-0.51l0,0l0.18,-1.07l-0.81,-0.8l-1.22,-3.18l1.04,-2.23l0.7,-0.84l-0.5,-0.84l0.11,-0.92l0.44,-0.47l0.96,-0.06l-2.86,-5.61l1.05,0.06l0.49,-0.72l0.71,-0.13l0.5,0.34l0.2,0.47l1.09,0.23l1.44,-0.57l0.98,0.27l-0.35,0.37l5.1,-0.31l0.59,-0.01l0.35,0.45l0.75,0l-0.54,-0.83l0.38,-0.41l1.04,0.6l0.4,0.68l1.85,-0.26l1.47,-2.07l-0.04,-0.57l0.47,-0.27l0.23,-0.66l0.44,-0.62l0.7,-0.86l-0.02,-0.35l0.62,-0.52l1.03,0.17l0.5,-0.21l0.61,0.6l0.56,-0.13l0.32,0.36l1.7,-0.3l0.72,0.38l0.7,-0.04l0.24,0.25l1.48,-0.27l0.31,-0.37l2.22,-0.69l0.36,-0.38l0.46,-0.42l-0.32,-0.32l0.12,-0.37l0.49,-0.29l0.7,-0.01l0.54,-0.56l0.53,-0.35l0.37,-0.28l-0.12,-0.3l0.34,-0.64l0.22,0.19l0.82,-0.29l0.03,-0.35l-0.48,-0.37l0.23,-0.48l0.92,0.27l0.24,-0.93l0.52,-0.76l0.65,-0.57l0.96,-0.3l-0.11,-0.79l0.41,-1.02l0.34,-0.65l0.82,-0.12l0.93,-0.47l0.27,-0.42l0.8,-0.05l0,0l1.12,7.74l0.01,0.78l-0.3,0.44l0.3,0.58l0.64,0.1l-0.51,1.53l0.09,3.05l0.55,-0.63l0.17,0.27l-0.16,0.44l0.34,-0.05l0.18,0.34l0.48,0.03l0.35,0.33l0.1,-0.18l0.3,0.19l0.11,-0.24l0.12,0.28l0.18,-0.29l0.34,0.1l0.08,-0.26l0.22,0.31l-0.08,0.31l1.54,0.29l0.81,0.79l0.28,0.79l0.33,0.28l0.08,0.73l0.25,0.12l-0.26,0.25l0.26,0.39l-0.26,0.07l1.55,0.86l1.09,1.75l0.24,1.13l0.63,0.09l0.39,0.32l0.06,0.77l-0.29,0l-0.28,0.39l0.06,0.29l-0.17,-0.09l-0.05,0.38l-0.42,0.46l0.19,0.67l-0.37,0.36l-0.21,-0.15l-0.19,0.29l0.28,0.9l-0.52,0.67l0,0l-0.19,-0.31l-0.78,0.15l-0.48,0.47l-0.33,-0.05l-0.18,0.47l-1.37,0.17l-0.58,0.46l-0.71,0.07l-0.26,0.53l-0.36,0l-0.2,0.25l-0.09,1.39l-0.28,0.32l0.34,0.31l-0.99,1.34l0.38,0.61l-0.24,0.36l0.15,0.33l0.84,0.29l0.88,0.71l-0.19,0.59l0.31,0.4l-0.49,0.74l0.17,0.38l0.59,0.34l-0.1,0.16l-0.4,-0.13l0.42,0.84l1.17,0.05l0.21,0.42l0,0l-0.75,0.34l-9.65,2.07l-0.85,1.01l-1.24,0.15l-0.06,0.62l-1.04,0.7l-0.41,0.76l0,0.66l0.24,0.03l0.28,0.51l-0.41,0.29l0.02,0.44l-0.67,0.47l0.27,0.32l-0.21,0.44l0.2,0.18l-0.41,0.22l-0.61,-0.17l0.05,0.2l-0.36,0.09l0.31,0.2l-0.3,0.04l0.13,0.27l-0.21,0.26l-0.21,-0.03l0.02,0.2l-0.3,-0.11l-0.43,0.38l-0.33,-0.05l0.16,0.42l-0.55,0.11l-0.02,0.34l-0.21,-0.03l0.09,0.24l-0.17,-0.09l-0.14,0.2l-0.09,-0.3l-0.39,0.19l0.01,-0.18l-0.4,-0.01l0.37,0.47l-0.1,0.53l-0.85,-0.25l0.05,0.17l-0.52,0.22l-0.01,0.46l-0.49,-0.33L249.3,656.02z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-59" title="Cà Mau" class="land"
d="M144.47,793.09l-3.69,0.06L139.67,792l-0.39,-1l2.66,-0.65l0.65,-1.6l0.7,-0.44l0.29,-1.25l-0.17,-0.07l-0.27,0.59l-0.52,0.28l-3.92,1.26l-1.1,-0.97l-0.55,-1.34l1.02,-5.15l0.11,-5.68l0.05,-1.7l0.27,-3.54l-0.06,-2.88l0.66,-3.74l0.77,-14.75l0.55,0.07l1.89,1.86l1.82,-3.54l1.53,1.54l0.89,-1.22l0.77,0.62l0.81,0.23l0.51,-0.98l13.46,8.36l0.95,0.11l0.76,0.48l0,0l-2.43,2.79l0.49,1.08l1.89,1.8l-1.87,1.49l-0.94,1.33l-0.37,0.09l-0.01,0.55l0.39,0.25l0.01,0.45l0.67,0.11l0.44,1.06l0.69,-0.22l0.3,0.9l-0.71,0.32l-0.24,0.94l-0.49,0.33l-0.29,1.19l0.19,0.42l-0.28,0.21l0.43,0.47l0.49,-0.16l0.58,0.51l1.24,-0.26l1.06,0.94l0.85,0.28l0.33,-0.31l0.83,0.07l0.05,0.43l1.03,0.28l0.79,-0.51l0.17,0.35l0.74,0.48l0.01,0.4l0.42,0.32l-0.08,0.6l0,0l-0.29,0.87l-0.88,1.22l-0.3,1.64l-1.79,4.16l-1.44,2.37l-0.33,0.36l-2.85,3.04l-2.09,0.53l-0.72,0.12l-1.62,0.84l-0.23,0.71l-0.41,0.17l-1.37,1.46l-0.61,1.03l-0.04,0.81l-1.05,1.13l-1.83,0.62l-0.56,-0.12l-2.84,1.31l-1.56,0.12l-0.9,0.54L140.03,800l-0.52,-0.09l-1.24,-0.74l-2.9,-0.65l-1.58,-0.78l-0.24,-1.44l0.68,-0.71l0.92,0.13l0.41,0.68l0.35,-0.16l-0.08,-0.2l2.31,-0.78l0.86,0.14l-1.37,-0.94l-0.22,-1.22l0.11,-0.97l0.61,-0.66l2.28,1.77l3.63,0.04L144.47,793.09z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-61" title="Hải Dương" class="land"
d="M216.04,126.89L216.8,126.37L217.27,125.42L216.58,123.68L216.79,122.96L217.37,123.01L217.28,123.38L218.46,124.49L218.4,124.04L219.55,124.03L219.43,123.72L219.77,123.59L219.94,122.82L221.94,122.14L222.17,121.31L222.46,121.26L222.54,120.86L224,120.87L224,120.87L224.16,120.74L224.33,120.94L224.33,120.94L224.73,121.11L225.15,120.89L225.79,120.96L225.91,120.51L226.09,121.01L226.58,121.21L226.58,121.21L226.39,121.95L226.52,122.48L226.19,122.62L226.28,123.41L225.93,123.63L225.78,124.05L225.97,124.41L225.58,124.86L225.42,125.58L225.64,125.66L225.63,126.54L224.48,127.27L224.28,127.02L223.43,127.15L223.32,127.74L223.92,128.41L223.42,129.32L224.2,130.04L224.2,130.04L224.77,129.96L224.77,129.96L225.81,129.88L226.67,130.5L227.35,130.31L227.49,130.67L227.3,131.08L227.7,131.1L227.78,130.85L228.18,131.01L228.81,130.63L229.29,130.72L229.66,130.53L230.05,130.7L230.43,130.47L231.89,131.63L232.28,132.48L232.28,132.48L231.17,132.82L230.57,132.74L230.31,133.05L229.87,132.58L229.38,133.53L229.36,134L229.95,134.76L230.91,135.1L230.9,135.7L231.29,136.21L231.29,136.21L231.26,136.55L231.26,136.55L230.46,137.5L230.14,137.25L230.58,136.78L230.3,136.38L230,136.37L230.02,137.08L229.56,137.43L229.38,137.3L229.37,136.53L228.89,136.54L228.7,136.78L228.68,137.88L229,138.09L228.64,138L228.21,138.53L227.91,138.33L227.88,138.76L228.56,139.17L228.45,139.28L228.76,139.6L228.52,139.88L228.97,140.02L228.79,140.36L229.19,140.47L229.18,140.65L228.33,141.04L227.98,141.86L227.68,141.79L227.74,141.28L227.01,141.19L226.47,141.79L226.03,140.99L225.31,141.49L226.31,142.46L225.9,143.54L227.08,143.47L227.32,143.74L226.92,144.66L226.5,144.25L225.76,144.73L226.32,145.63L226.4,146.21L226.11,146.78L226.41,146.92L225.81,147.46L225.11,147.28L224.71,147.85L224.02,147.88L224.66,148.54L224.42,149L223.98,149.01L224.04,148.54L223.79,148.24L223.24,149.14L222.57,148.4L221.96,148.3L221.69,148.68L221.69,148.68L221.37,148.66L220.36,149.6L219.1,150.19L218.69,150.2L218.22,149.65L217.8,149.66L216.23,150.82L215.76,150.41L215.79,149.87L215.38,149.61L215.18,149.9L215.5,150.35L215.41,150.6L214.8,150.65L214.27,150.01L213.43,150.45L213.7,150.78L214.5,151.1L214.5,151.1L213.42,150.98L213.17,150.49L212.32,149.97L212.12,149.27L211.49,148.54L211.84,148.45L211.71,147.47L211.06,147.38L210.51,146.61L209.89,146.75L209.54,146.23L209.64,146.02L209.41,146.01L209.09,145.55L208.68,145.82L208.37,145.71L207.85,144.82L207.3,144.35L207.67,144.16L207.79,143.77L207.3,143.14L206.95,143.06L207.23,142.32L207.04,142.04L207.59,141.9L207.84,141.51L208.12,140.2L208.14,139.85L207.69,139.53L207.56,138.98L208.04,138.43L208.56,138.23L208.2,137.59L208.43,137.33L208.29,136.73L208.7,136.37L208.27,135.85L207.53,135.86L207.43,135.34L207.63,135.05L207.1,134.55L207.1,134.55L207.34,133.7L207.65,133.58L208.31,134.27L209.25,134.38L208.97,135L209.19,135.36L210.23,134.71L210.46,134.81L211.96,134.21L211.98,133.88L213.21,134.16L213.31,133.78L214.36,134.32L214.67,134.1L214.79,133.32L215.83,132.41L215.75,131.52L216.7,130.41L216.28,129.66L215.85,127.74z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-63" title="Hà Nam" class="land"
d="M200.63,150.01L201.37,150.21L202,150.77L202.3,151.74L202.3,151.74L202.1,153.15L202.51,154.24L203.13,154.92L203.13,154.92L203.47,155.32L204.46,155.6L205.67,154.86L206.76,154.82L206.76,154.82L207.28,155.4L207.35,157.17L208.71,157.69L209.42,158.73L209.82,160.24L209.77,161.56L210.01,162.14L210.01,162.14L209.43,162.77L208.14,163.03L207.72,162.45L207.79,161.59L207.24,161.34L206.44,161.5L206.23,161.83L205.68,162.01L205.8,162.32L205.6,162.49L205.95,163.05L205.7,163.77L205.25,163.69L204.87,163.23L204.87,163.23L204.61,163.43L204.61,163.43L204.36,163.05L203.88,163.22L203.52,162.81L202.76,162.94L202.69,164.02L201.98,164.3L202.05,164.58L201.52,165.88L201.94,166.72L201.2,166.85L200.58,166.63L200.5,167.03L200.27,167.06L199.94,166.55L200.2,165.26L199.59,165.08L199.52,164.59L199.33,164.53L199.12,165.54L198.65,165.4L198.15,165.99L197.8,166.08L197.91,166.63L197.48,166.91L196.7,166.85L196.53,167.03L196.7,167.99L197.2,168.17L197.08,168.59L197.08,168.59L196.44,168.86L195.87,168.1L195.75,168.34L195.39,168.3L193.08,165.38L193.08,165.38L192.89,164.97L192.79,162.52L192.06,162.39L191.37,161.91L191.12,161.6L191.1,160.98L190.55,161.37L190.34,161.26L190.13,160.59L189.82,160.65L189.23,159.16L188.7,158.56L188.44,157.69L188.44,157.69L189.87,157.51L190.14,156.15L190.68,155.53L190.36,155.23L190.86,154.78L190.68,154.24L190.84,153.88L191.85,153.14L191.09,152.44L191.24,152.21L192.15,152.49L193.09,153.29L194.16,153.4L195.07,152.91L195.07,151.95L195.56,152.18L196.29,151.59L197.52,151.25L197.7,151.56L197.61,152.75L198.31,153L198.32,152.49L199.29,152.16L199.36,151.7L199.68,151.33L200.12,151.24L200.05,151.46L200.36,151.48L200.05,150.83L200.38,150.68L200.25,150.4z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-66" title="Hưng Yên" class="land"
d="M200.54,133.65L201.07,133.73L201.37,133.51L201.57,133.93L202.02,134.03L203.13,133.25L203.49,133.63L203.96,133.6L204.48,133.9L205.17,133.26L205.81,133.8L206.16,133.66L206.5,133.87L206.47,134.57L207.1,134.55L207.1,134.55L207.63,135.05L207.43,135.34L207.53,135.86L208.27,135.85L208.7,136.37L208.29,136.73L208.43,137.33L208.2,137.59L208.56,138.23L208.04,138.43L207.56,138.98L207.69,139.53L208.14,139.85L208.12,140.2L207.84,141.51L207.59,141.9L207.04,142.04L207.23,142.32L206.95,143.06L207.3,143.14L207.79,143.77L207.67,144.16L207.3,144.35L207.85,144.82L208.37,145.71L208.68,145.82L209.09,145.55L209.41,146.01L209.64,146.02L209.54,146.23L209.89,146.75L210.51,146.61L211.06,147.38L211.71,147.47L211.84,148.45L211.49,148.54L212.12,149.27L212.32,149.97L213.17,150.49L213.42,150.98L214.5,151.1L214.5,151.1L214.32,151.37L213.12,151.87L212.57,152.5L211.75,152.74L211.75,152.74L212.18,153.41L211.88,153.49L211.88,153.49L211.01,153.35L209.58,152.56L209.29,153.2L208.97,153.29L208.08,152.53L207.59,152.52L207.06,153.11L206.22,153.42L206.25,153.75L206.65,153.76L207.16,154.21L207.17,154.47L206.76,154.82L206.76,154.82L205.67,154.86L204.46,155.6L203.47,155.32L203.13,154.92L203.13,154.92L202.54,154.29L202.12,153.28L202.3,151.74L202.3,151.74L202,150.77L201.37,150.21L200.63,150.01L200.63,150.01L199.08,150.22L198.62,148.87L198.89,148.35L198.75,146.2L198.41,145.87L196.8,145.47L196.26,144.83L195.85,143.06L196.15,142.39L197.01,141.87L197.15,141.12L196.85,140.6L195.13,139.59L195.04,139.25L195.23,138.9L195.23,138.9L195.96,138.15L195.71,137.73L196.06,137.13L195.49,136.63L195.51,136.2L196.09,135.01L196.94,135.1L197.29,135.44L198.15,135.4L198.64,135.69L198.5,134.22L199.04,134.23L199.02,133.83L199.31,133.71L199.69,133.85L200.05,133.59z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-67" title="Nam Định" class="land"
d="M229.93,173.76l0.8,0.83l-0.48,0.29l0.65,0.61l0.17,0.68l-0.72,1.1l-0.71,0.25l-0.74,-0.55l0.16,-1.56l-0.14,-0.53l0.24,-0.67L229.93,173.76zM197.08,168.59l0.12,-0.42l-0.5,-0.18l-0.16,-0.96l0.17,-0.17l0.79,0.05l0.43,-0.28l-0.11,-0.55l0.35,-0.09l0.5,-0.59l0.47,0.14l0.21,-1.01l0.19,0.05l0.08,0.49l0.61,0.18l-0.26,1.3l0.33,0.51l0.22,-0.04l0.08,-0.39l0.63,0.22l0.74,-0.13l-0.42,-0.84l0.54,-1.3l-0.07,-0.28l0.71,-0.28l0.08,-1.08l0.76,-0.13l0.36,0.41l0.49,-0.18l0.25,0.38l0,0l0.26,-0.2l0,0l0.39,0.46l0.45,0.08l0.25,-0.71l-0.36,-0.56l0.2,-0.18l-0.12,-0.31l0.55,-0.18l0.21,-0.33l0.81,-0.16l0.55,0.25l-0.07,0.86l0.42,0.59l1.29,-0.26l0.58,-0.63l0,0l0.34,0.27l1.11,0.1l0.71,0.57l-0.14,1.01l-0.64,1.13l0.52,0.99l2.84,0.43l0.58,0.5l-0.09,0.77l-1.53,1.35l-0.09,0.71l0.43,0.78l0.92,-0.05l2.27,-1.79l0,0l0.88,-0.86l0,0l0.91,1.35l2.24,0.87l1.57,1.94l0.68,0.48l0.99,0.25l0.66,-0.1l0.53,-0.22l0.7,-0.74l0.65,-0.01l0.87,-0.43l1.71,1.78l0,0l0.25,0.54l-0.77,0.46l-0.25,0.63l0.13,0.61l-0.29,0.7l-0.53,0.41l-0.52,0.14l0.03,-0.57l-1.11,0.66l-3.03,0.35l-0.71,0.35l-1.1,0.16l-2.56,1.58l-0.85,1.06l-0.9,0.67l-0.71,1.15l-1.21,1.18l-4.64,5.6l-0.26,0.1l-0.78,1.33l-1.01,0.68l-0.75,-0.08l-0.64,0.6l-0.26,0.54l0.11,0.18l0.36,-0.11l0.17,0.55l0.33,-0.36l0.19,0.08l-0.33,0.83l-0.59,-0.23l-0.6,0.2v0.35l-0.24,0.18l-0.55,0.12l-0.53,-0.16l0,0l0.38,-1.18l-0.37,-2.04l0.85,-2.69l0.14,-1.48l1.34,-0.96l0.45,-2.12l0.99,-1.52l-0.31,-3.26l-0.48,-1.88l-0.39,-0.2l-2,0.59l-0.52,-2l-0.33,-0.09l-0.54,1.08l-0.59,0.61l-0.67,0.36l-0.61,-0.11l-0.62,-0.56l-0.14,-0.46l0.94,-0.2L202.94,175l-0.3,-0.21l-0.81,0.29l-1.04,-0.06l-1.26,-0.65l0.16,-1.53l-1.02,-1.28l0,0l-1.16,-0.56l0,0l-0.36,-0.25l0.67,-0.56l0.28,-0.81l-0.85,-0.15L197.08,168.59z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-68" title="Phú Thọ" class="land"
d="M152.95,93.77L153.75,93.8L154.14,94.45L154.89,94.53L155.38,94.96L156.16,94.8L156.6,95.48L156.55,95.82L157.07,95.43L157.7,95.5L157.79,95.77L158.46,96.07L158.59,96.48L159.13,96.87L160.71,97.08L160.91,97.88L160.23,98.7L160.65,99.38L161.52,99.73L161.65,100.21L161.24,100.46L161.49,101.21L162.08,102.15L162.71,102.52L162.42,103.34L164,104.17L163.88,104.72L164.14,105.39L164.52,105.51L165.23,105.29L165.36,105.52L165.36,105.52L165.24,106.09L165.79,106.88L166.3,109.03L166.3,110.27L166.83,110.44L167.9,109.58L168.71,109.95L169.19,110.78L168.83,112.19L168.98,113.68L169.65,114.44L171.38,115.35L172.15,116.34L172.16,116.79L171.83,117.2L172.06,117.41L171.79,118.97L171.53,118.96L171.53,118.96L171.03,117.68L169.09,116.8L167.89,117.34L167.64,116.28L167.38,116.42L166.93,116.89L167.09,117.63L166.9,119.71L166.09,122.04L166.35,122.14L166.35,122.14L166.04,122.44L165.66,122.38L165.66,122.38L164.26,123.03L163.4,124.46L163.56,125.05L165.1,127.35L164.94,128.47L163.76,130.69L164.32,132.43L164.97,132.97L164.97,132.97L165.64,134.26L166.39,136.92L164.96,137.25L164.72,137.85L163.89,137.85L163.51,137.45L163.51,137.45L162.78,137.82L162.78,137.82L162.58,136.93L161.98,137.22L161.3,136.66L160.42,137.22L160.03,137.18L159.85,137.39L160.14,137.73L159.04,138.24L158.67,138.04L158.77,137.82L158.54,137.56L159.19,136.38L158.45,135.95L158.31,136.32L157.66,136.7L156.88,136.76L156.82,137.02L156.13,136.9L155.28,137.08L154.81,136.87L154.16,136.12L153.25,135.84L152.13,133.73L151.36,133.1L150.69,133.11L150.04,132.43L149.43,132.82L149.52,132.24L148.96,131.54L147.91,130.94L146.85,130.71L146.55,130.31L145.26,130.56L144.86,130.06L143.81,129.93L144.08,129.54L144.41,129.48L144.62,128.98L144.04,128.22L143.86,127.5L143.86,127.5L144.01,127.48L143.92,127.19L143.48,127.08L143.06,126.54L142.29,126.3L141.69,125.71L141.05,125.58L140.85,125.31L141.18,124.11L140.79,123.76L141.44,122.23L141.03,121.58L140.42,121.25L140.69,120.81L140.98,120.81L140.66,120.08L140.7,119.52L140.23,119.15L140.33,116.55L139.06,115.8L138.91,115.09L138.91,115.09L139.19,114.88L140.63,114.86L140.38,114.16L140.87,114.15L140.84,113.72L141.11,113.41L141.37,113.43L141.63,114.05L142.37,114.69L143.06,114.57L143.29,114.2L142.92,113.41L142.45,113.03L142.32,112.43L142.39,111.97L143,111.86L143.67,110.67L143.56,109.93L143.88,109.59L143.88,108.91L143.11,107.65L142.47,105.9L142.49,104.65L142.13,103.95L141.62,103.57L141.59,103.23L141.85,102.79L142.57,102.73L143.19,102.32L142.93,100.1L142.61,99.67L143.58,99.87L143.48,99.01L143.79,98.44L144.29,98.09L145.06,98L145.24,97.46L146.2,96.96L146.99,97.78L147.06,97.19L147.71,96.9L147.75,96.56L147.42,96.32L148.5,95.92L148.44,95.48L149.46,95.46L149.54,95L149.8,95.04L150.05,94.71L151.04,95.45L151.48,95.59L151.65,95.36L152.23,95.78L153.01,95.73L153.38,96L153.66,95.36L153.47,94.77L152.97,94.66L153.24,94.1z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-69" title="Thái Nguyên" class="land"
d="M177.36,80.44L178.39,80.43L178.23,79.94L178.69,79.81L178.51,79.47L178.95,77.99L179.29,77.48L179.89,77.38L179.89,77.38L180.29,77.41L180.29,77.41L180.74,77.04L181.55,77.01L181.78,76.56L182.42,76.76L182.88,76.43L183.25,75.41L184.57,75.94L185.24,76.79L186.01,76.7L186.51,77.21L186.92,77.01L187.55,77.34L187.78,78.51L188.18,78.87L188.02,79.83L188.78,80.68L188.71,81.46L188.92,81.71L188.21,82.83L188.58,83.1L188.65,83.85L189.09,84.23L188.52,84.47L188.68,85L188.42,85.45L188.5,85.95L187.88,87.46L188.11,87.8L188.01,88.16L188.39,88.5L188.99,88.62L189.37,88.98L190.05,88.94L190.29,87.5L190.84,86.78L193.23,86.66L193.23,86.66L193.43,86.35L193.33,85.94L193.33,85.94L193.91,86.11L194.32,85.95L195.82,83.91L196.83,83.88L197.69,83.5L198.37,82.89L198.41,82.45L198.96,82.26L198.92,81.69L199.26,81.45L199.26,81.45L199.83,81.56L199.83,81.56L200.51,81.82L201.12,81.55L202.02,79.86L202.9,80.28L203.21,81.06L203.56,81.33L205.32,81.31L205.6,81.55L205.6,81.55L207.32,82.51L207.1,83.67L206.36,84.18L206.48,85.28L206.23,85.85L206.29,86.46L206.61,86.81L206.06,86.95L206.09,87.43L205.74,87.52L205.44,88.06L206.07,89.05L206.01,89.75L206.26,89.94L206.26,89.94L206.29,90.24L206.68,90.26L206.68,90.26L207.6,90.06L208.23,91.38L209.2,91.75L209.24,92.01L209.24,92.01L209.92,92.37L209.92,92.37L210.59,92.47L210.71,92.8L211.46,93.18L211.46,93.18L211.82,93.28L212.2,92.94L212.71,93.27L212.85,93.76L212.62,94.33L212.62,94.33L212.57,94.85L212.14,95.26L212.21,95.91L210.43,97.79L210.48,98.28L210.78,98.52L210.62,98.86L210.75,99.22L210.09,100.12L210.09,100.12L209.52,99.81L208.92,98.97L208.92,98.97L208.51,99.02L208.51,99.02L207.6,99.25L207.6,99.25L207.09,99.47L207.09,99.47L205.66,98.97L204.56,99.34L203.97,100.09L203.45,100.19L203.03,101.39L203.03,101.39L202.87,101.46L202.87,101.46L202.21,101.93L202.08,102.43L202.96,102.64L203.31,103.09L203.14,103.4L203.27,103.76L202.66,105.11L202.66,105.11L202.79,105.3L202.79,105.3L202.43,106.45L203.03,107.03L202.58,107.5L202.77,107.92L202.77,107.92L202.98,108.07L202.98,108.07L203.14,108.1L202.97,109.16L202.13,109.35L201.79,109.7L202.22,110.7L202.25,111.01L201.89,111.51L201.99,111.78L201.52,111.71L201.37,111.29L200.77,111.1L200.24,111.21L200,110.75L199.68,110.87L199.36,110.69L198.65,109.46L198.45,109.44L198.12,110.73L198.33,111.37L198.11,111.4L198.04,111.09L197.36,111.54L197.63,111.95L197.38,112.97L196.16,113L195.9,112.77L195.02,114.13L195.69,114.1L195.71,114.25L195.16,114.63L194.61,114.44L194.61,114.44L194.27,114.9L194.27,114.9L194.88,115.55L194.88,115.55L193.77,115.36L193.63,115.5L193.34,114.91L193.09,114.87L192.97,114.57L193.15,114.5L192.82,114.32L192.75,113.91L192.85,113.16L193.17,113.3L193.01,112.77L192.12,112.72L191.74,112.96L191.65,112.81L191.65,112.81L191.58,112.78L191.58,112.78L190.14,112.28L189.45,112.84L189.28,113.7L189.28,113.7L189.28,113.71L189.28,113.71L188.79,113.63L188.67,113.09L187.98,112.66L188.31,112.05L187.76,110.86L187.29,110.56L186.39,110.95L185.98,110.62L186.16,109.63L185.59,109.8L185.1,109.2L184.74,109.3L184.21,109.08L183.61,108.25L182.37,108.26L181.99,107.6L181.32,107.06L181.49,106.3L180.65,105.99L180.29,105.61L179.88,104.31L178.83,103.94L177.42,101.98L176.68,101.8L176.68,101.8L176.34,101.38L175.86,101.31L175.23,100.23L174.29,99.32L174.47,98.56L173.96,97.92L173.39,96.23L173.78,95.86L173.84,95.41L173.31,94.92L173.94,94.6L174.68,93.13L175.3,92.74L174.94,91.98L175.39,91.7L175.81,91.01L175.3,90.65L174.48,90.86L174.18,90.62L174.36,89.6L174.11,88.97L174.15,87.67L174.3,87.44L174.8,87.39L175.34,87.73L175.93,87.25L175.95,86.3L175.42,84.95L175.74,84.33L176.74,84.13L176.81,83.42L177.21,83.18L177.02,80.99z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-70" title="Vĩnh Phúc" class="land"
d="M176.68,101.8L177.42,101.98L178.83,103.94L179.88,104.31L180.29,105.61L180.65,105.99L181.49,106.3L181.32,107.06L181.99,107.6L182.37,108.26L183.61,108.25L184.21,109.08L184.74,109.3L185.1,109.2L185.59,109.8L186.16,109.63L185.98,110.62L186.39,110.95L187.29,110.56L187.76,110.86L188.31,112.05L187.98,112.66L188.67,113.09L188.79,113.63L189.28,113.71L189.28,113.71L189.28,113.71L189.28,113.71L189.3,114.64L188.86,114.94L187.66,117.28L187.1,117.42L187.05,117.72L186.76,117.74L186.57,118.39L186.19,118.52L186.4,118.71L186.08,118.9L186.08,119.71L186.38,119.84L186.31,120.3L186.44,120.43L186.59,120.69L187.88,121.29L188.04,121.78L188.44,121.79L188.56,122.25L189.46,122.77L189.61,123.53L189.23,123.82L188.62,123.78L188.69,125.7L188.37,126.17L187.62,126.18L187.59,126.35L187.33,126.05L186.72,126.91L186.53,126.86L186.53,126.86L186.15,126.31L184.99,125.83L182.93,125.44L181.32,124.86L181.29,124.3L180.86,123.94L177.48,124.9L175.58,125.02L174.06,124.73L172.88,123.86L172.45,121.45L171.66,120.05L171.53,118.96L171.53,118.96L171.79,118.97L172.06,117.41L171.83,117.2L172.16,116.79L172.15,116.34L171.38,115.35L169.65,114.44L168.98,113.68L168.83,112.19L169.19,110.78L168.71,109.95L167.9,109.58L166.83,110.44L166.3,110.27L166.3,109.03L165.79,106.88L165.24,106.09L165.36,105.52L165.36,105.52L166.17,105.7L165.98,105.43L166.36,104.88L167.16,104.86L167.77,104.54L168.57,104.81L168.77,105.27L169.89,105.2L170.49,106.04L170.85,105.57L172.15,105.3L172.31,104.88L172.84,104.93L173.11,104.58L173.8,104.93L174.14,104.34L174.39,104.5L175.09,103.88L175.58,103.96L176.05,102.67z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-71" title="Điện Biên" class="land"
d="M9.41,46.86L9.46,47.62L9.86,48.17L10.51,48.53L10.31,49.02L10.79,49.84L10.77,50.67L11.33,50.71L11.55,51.52L12.77,51.93L13.13,52.38L13.01,53.43L13.29,53.89L13.37,54.68L13.04,54.41L12.77,55.16L13.99,56.4L14.63,56.55L14.83,57.37L16.01,57.94L16.43,58.55L16.38,58.95L17.28,59.79L18.19,61.49L19.13,62.48L19.42,63.54L19.94,63.97L20.9,64.54L21.43,64.49L21.95,63.58L22.75,63.53L24.11,64.69L24.91,64.98L24.9,66.98L25.37,67.52L25.79,67.65L26.18,68.32L26.18,68.32L26.73,68.27L26.73,68.27L27.93,68.73L28.55,67.31L28.89,67.02L28.98,66.46L28.45,64.87L27.18,63.94L27.88,63.45L28.68,64.32L29.55,64.74L30.48,64.78L31.91,66.47L31.57,68.19L31.09,68.59L31.25,69.59L31.08,70.01L31.39,70.82L32.32,71.61L32.56,71.57L33.21,72.46L32.93,73.01L33.03,73.2L34.75,73.93L35.28,74.4L36.89,74.36L37.36,74.71L37.74,73.71L38.29,73.57L38.83,73.89L40.09,73.01L41.21,72.74L41.32,73.27L40.93,73.79L41.02,74.21L41.74,74.4L42.6,75.28L42.81,75.75L42.67,75.98L42.97,76.34L43.91,76.6L44.43,76.01L44.65,75.16L45.19,75.26L45.76,74.94L46.44,75.32L46.93,75.35L47.87,74.57L49.52,74.89L49.56,74.41L49.23,74.15L49.94,72.43L50.93,72.83L51.17,73.53L52.1,74.35L52.38,74.28L52.46,73.9L53.46,73.69L54.83,74.33L55.63,74.24L57.23,75.37L59.3,75.96L59.69,75.72L59.71,75.34L58.88,74.36L58.78,73.9L59.33,73.25L59.49,72.01L60.57,71.69L60.5,71.05L61.02,70.62L61.16,70.04L61.84,69.48L64.76,69.31L64.95,69.44L64.94,70.16L65.67,70.93L66.51,74.08L66.97,74.46L67.23,75.04L67.66,74.87L68.15,75.1L68.87,76.64L68.87,76.64L68.14,77.25L68.14,77.25L68.09,77.6L68.75,78.32L69.15,79.17L70.36,79.77L70.36,79.77L70.78,80.56L70.42,80.86L70.38,81.22L69.76,81.6L70,81.83L69.65,82.13L69.49,83.14L69.89,83.47L69.72,83.93L69.99,84.24L70.13,85.08L70.88,85.22L71.71,85.85L72.08,87.28L72.67,87.84L72.48,88.38L72.98,89.37L72.71,90.47L73.58,91.32L73.75,91.98L74.3,92.56L75.61,95.84L75.41,96.09L74.86,95.64L74.53,95.72L73.77,96.51L73.43,97.29L72.7,97.76L73.61,98.91L73.05,100.17L72.59,100.35L72.49,100.82L72.1,101.14L72.25,102.17L71.58,102.45L71.66,103.4L71.46,104.1L70.58,104.11L69.71,104.73L68.45,104.92L68.5,105.25L68.04,105.85L67.85,106.63L68.25,108.08L67.77,109.06L67.89,109.44L67.52,109.75L66.52,109.79L66.24,109.99L64.99,109.46L64.24,109.51L64.16,109.85L63,110.11L62.46,109.85L61.8,110.67L62.29,111.47L63.16,112.18L63.32,113.02L64.53,113.23L64.73,113.47L63.64,115.19L65.04,116.01L66.85,116.33L67.44,117.8L67.36,118.95L66.97,119.69L67.19,120.3L67.05,122.05L67.3,123L67.08,124.33L66.84,124.6L66.09,124.48L65.76,125.1L65.13,125.5L65.47,127.8L65.86,128.81L66.75,129.85L65.55,130.32L63.91,130.17L61.97,128.66L59.82,128.29L59.52,128.47L59.73,129.01L59.6,129.33L60.22,130.26L59.22,130.06L59.2,130.26L58.93,130.21L58.99,131.13L58.99,131.13L59.29,131.49L59.29,131.49L59.77,132.52L59.36,132.75L59.43,133.08L59.02,133.68L59.3,133.68L59.22,133.82L59.54,134.06L60.17,135.56L60.15,136.57L59.37,136.68L58.92,137.27L59.09,138.03L59.58,138.77L59.12,139.32L58.66,139.04L57.36,139.52L55.97,139.43L55.97,139.43L55.59,139.11L54.31,138.95L53.24,138.28L52.77,138.9L51.45,138.8L50.8,138.96L50.8,139.34L50.48,139.33L50.16,137.61L49.98,137.27L49.43,137.22L49.11,136.91L49,135.38L47.67,133.44L47.51,132.79L46.65,131.52L46.38,130.47L45.44,130.09L44.63,130.3L43.19,129.93L42.59,129.17L42.92,128.44L42.58,127.4L41.49,126.5L41.97,125.82L41.31,124.87L40.86,124.63L40.6,124.95L39.68,124.44L39.95,123.65L39.68,123.07L40.05,122.32L39.84,121.25L39.53,120.72L39.03,120.04L37.6,119.4L36.48,119.91L35.58,120L35.02,119.68L34.81,119.03L35.16,118.58L36.06,118.17L36.52,117.43L36.99,117.09L39.25,116.8L39.4,116.07L38.89,115.23L39.22,113.92L39.32,113.41L39.16,112.32L39.9,111.48L40.4,111.06L40.58,109.77L41.51,108.36L40.66,108.37L40.13,108.96L40.09,109.4L39.61,109.61L38.77,110.02L38.06,110.17L37.86,109.94L38.29,109.42L38.24,108.97L38.58,108.06L38.91,107.64L39.78,107.05L39.77,106.71L40.09,105.75L41.02,104.62L41.69,103.95L42.43,102.91L42.89,102.22L44.29,101.13L44.08,100.18L44.04,99.08L43.72,98.39L43.62,97.87L43.54,97.52L44.04,95.76L43.53,95.37L43.46,94.97L43.97,94.44L44,93.97L43.2,92.74L43.15,92.28L42.79,92.32L42.16,93.17L39.49,93.76L38.73,94.1L38.22,94.63L37.14,93.59L37.05,92.37L37.08,90.96L37.23,90.19L37.27,89.37L36.94,87.03L36.48,86.64L35.3,86.86L34.77,87.96L35.39,89.23L35.14,90.16L35.54,92.81L34.98,93L34.71,93.73L34.04,94.36L33.53,94.41L32.29,96.12L31.6,96.74L31.07,97.07L30.47,96.79L28.73,96.82L28.09,97.29L27.8,97.23L27.12,95.83L26.91,94.14L26.23,93.01L26.35,91.28L27.08,89.65L26.34,88.64L26.44,87.64L26.03,86.5L25.61,85.78L25.34,85.39L24.48,84.95L24.73,83.93L24.99,83.65L24.59,82.68L22.15,81.59L20.67,80.43L18.98,79.58L18.04,78.39L18,78.02L18.29,77.36L19.04,77.23L19.68,76.77L19.62,76.26L19.18,76L18.44,76.11L17.87,75.74L17.23,74.72L15.66,73.98L15.49,73.03L15.57,72.41L15.24,71.6L14.69,71.64L13.87,70.97L12.74,70.89L12.55,69.62L11.49,68.86L10.75,68.99L10.14,68.81L10.08,67.65L9.36,66.73L8.91,66.5L8.44,66.87L7.49,66.56L7.11,65.76L6.8,65.49L6.83,64.89L5.18,64.74L5.19,63.87L4.64,62.81L4.75,62.21L3.65,62.02L2.57,61.19L1.92,60.98L2.05,60.14L2.84,59.28L2.51,59.07L1.96,59.15L1.73,58.92L1.23,57.94L1.51,57.16L0.01,55.8L0.49,54.35L0.82,54.05L2.3,53.81L3.57,54L4.08,54.3L5.31,54.59L6.15,54.92L6.32,53.97L5.43,52.32L6.2,52.01L6.27,51.42L6.68,50.22L9.02,47.38L9.16,46.91z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-72" title="Đắk Nông" class="land"
d="M281.64,577.32L282.85,577.41L283.77,577.09L284.16,577.34L285.46,576.99L285.91,577.42L286.8,577.23L288.11,577.7L290.61,578.13L291.15,578.01L293.15,578.3L294.28,578.2L294.57,578L294.47,577.87L294.71,577.92L294.69,577.68L295.06,577.69L295.36,577.05L295.83,577.03L296.56,576.48L296.99,576.76L297.39,577.36L296.9,578.25L297.23,579.42L297.66,579.76L299.84,580.21L299.82,580.69L299.32,581.13L299.09,581.8L299.99,582.83L299.55,583.78L300.07,584.65L299.54,585.04L299.7,585.28L300.38,585.29L300.37,586.69L300.8,586.84L300.93,587.81L301.22,588.02L301.11,588.69L299.98,589.04L299.05,589.67L299.19,590.24L298.73,590.61L298.74,590.99L299.94,591.73L300.65,591.53L301.05,591.76L301.56,591.64L301.83,591.99L302.14,591.96L303.19,592.67L303.47,593.29L304.04,593.44L304.01,593.83L304.37,593.79L304.57,594.3L304.2,594.67L304.29,594.91L304.09,594.92L303.69,595.9L302.69,596.42L302.69,596.42L302.02,596.16L302.02,596.16L301.64,596.19L301.19,596.7L300.84,596.66L300.88,597.08L300.44,596.89L300.55,597.36L300.16,597.51L300.71,597.69L300.1,597.99L299.94,598.33L300.18,598.79L300.65,598.93L300.38,599.05L300.35,599.35L300.73,599.34L300.97,599.7L301.06,601.41L301.61,601.8L301.57,602.18L302.02,602.64L302.99,603.07L303.12,603.76L304.34,603.37L304.65,603.82L305.23,603.46L305.47,604.1L306.56,604.23L307.11,605.42L307.34,605.23L307.59,605.5L307.93,605.42L308.31,606.23L308.91,606.7L308.82,607.09L309.09,607.82L310.33,609.11L310.39,609.74L310.39,609.74L310.42,610.6L310.18,610.76L310.58,610.95L310.36,611.41L310.48,611.66L310.18,611.54L310.05,611.82L309.85,611.61L309.81,612.26L309.48,611.87L309.23,612.39L308.58,612.16L308.63,612.44L308.21,612.48L307.98,612.18L307.43,612.24L307.35,611.87L307.16,612.14L306.75,612.14L306.31,611.82L305.76,612.28L305.49,612.01L305.53,612.72L305.1,612.92L304.89,613.35L304.41,612.7L304.47,612.97L303.95,613.05L304,613.67L303.73,613.65L303.6,613.97L303.62,615.25L303.06,615.25L303.2,615.51L302.94,615.51L302.57,615.92L302.66,616.2L302.88,616.14L303.42,616.68L304.02,616.58L304.05,616.77L304.25,616.66L304.52,616.89L305.1,616.73L305.17,617.34L304.98,617.32L305.12,617.59L304.97,617.66L305.13,617.8L304.88,618.2L305.4,618.28L305.85,618.77L305.69,619.31L305.94,619.56L305.93,619.98L306.87,620.71L307.09,621.79L306.91,622.13L307.66,622.51L308.05,622.22L308.79,623.22L308.87,624.15L309.72,624.42L309.72,624.42L310.2,624.56L310.27,624.91L310.27,624.91L309.76,625.95L308.07,628.2L307.53,628.06L305.77,629.06L305.45,629.69L304.76,629.67L304.4,629.98L303.78,630.04L303.45,630.5L303.18,630.54L302.78,629.68L302.36,629.44L302.33,629.04L301.87,629.13L301.81,628.79L301.38,629.1L301.33,629.41L301.05,629.53L300.9,629.34L300.61,630.19L299.27,629.59L298.72,628.94L298.85,628.66L299.28,628.7L298.85,628.47L298.86,627.71L299.4,627.31L299.21,626.44L299,626.29L296.93,626.1L296.4,626.4L296.01,625.95L295.73,625.96L295.32,626.71L294.82,626.46L294.54,626.82L293.54,626.88L292.65,627.44L291.59,626.51L290.73,626.09L290.32,626.33L290.26,626.03L290.62,625.77L290.11,624.83L290.69,624.59L290.4,623.96L289.39,623.58L289.02,623.92L288.37,623.71L287.49,624.17L287.65,624.61L287.44,625.03L287.76,625.29L287.6,625.49L287.03,625.43L286.77,626.05L286.22,626.11L285.74,626.58L285.25,626.6L284.68,627.99L284.02,628.02L283.3,628.66L282.57,628.92L281.25,630.49L280.76,630.45L280.76,630.45L280.21,630.19L280.21,630.19L279,630.15L278.85,629.85L278.61,630.14L277.51,630.5L277.35,631.23L276.63,632.1L275.87,632.26L275.04,631.85L274.2,632.74L272.83,631.79L272.83,631.79L273.36,631.12L273.08,630.22L273.27,629.93L273.48,630.08L273.85,629.72L273.67,629.05L274.09,628.59L274.14,628.22L274.31,628.31L274.25,628.02L274.53,627.63L274.82,627.63L274.75,626.86L274.36,626.55L273.74,626.46L273.49,625.33L272.4,623.58L270.85,622.72L271.11,622.65L270.84,622.27L271.1,622.01L270.85,621.89L270.77,621.16L270.45,620.88L270.16,620.09L269.36,619.3L267.82,619.01L267.9,618.7L267.68,618.39L267.6,618.66L267.27,618.55L267.09,618.84L266.96,618.56L266.86,618.79L266.56,618.6L266.46,618.79L266.11,618.46L265.62,618.43L265.45,618.1L265.11,618.14L265.27,617.7L265.1,617.43L264.56,618.06L264.47,615.01L264.98,613.49L264.35,613.39L264.05,612.8L264.35,612.37L264.34,611.59L263.22,603.85L263.22,603.85L263.36,603.65L264.49,603.86L266.25,602.75L266.47,602.32L267.13,602.48L268.58,601.89L268.76,602.46L269,602.51L270.06,602.24L270.42,601.8L272.01,603.34L272.72,604.43L272.63,605.17L273.23,605.69L273.23,605.94L274.01,606.39L274.46,606.51L275.08,606.55L275.52,605.54L275.33,605.11L275.61,604.82L275.63,604.08L276.32,603.97L276.8,603.6L276.85,603.07L279.12,602.14L279.44,601.69L279.98,601.52L280.87,600.9L280.89,599.83L281.38,599.41L280.91,598.62L280.86,597.49L281.21,597.34L282.08,595.52L282.13,594.98L282.45,594.19L282.65,593.31L282.11,592.86L281.75,592.18L281.76,591.89L282.52,591.21L282.46,590.83L283.21,589.95L282.7,588.79L283.01,587.88L282.83,587.03L282.64,586.54L282.33,586.38L282.16,585.51L282.25,584.23L282.8,583.58L281.59,581.79L282.03,580.99L281.79,580.44L281.6,579.83L281.75,578.55L281.59,578.14z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-73" title="Hậu Giang" class="land"
d="M176.17,729L176.67,727.86L176.86,727.91L177.41,726.93L177.15,726.82L177.76,725.46L178.11,725.62L178.36,725.08L178.95,725.34L178.86,725.65L180.69,727.63L181.18,727.41L181.41,726.89L181.9,726.82L182.15,726.04L182.75,726.27L182.73,726.54L183.47,726.62L182.75,727.39L183.36,727.95L184.59,727.14L185.08,727.2L185.1,726.94L185.6,726.92L186.11,726.04L187.99,726.98L188.85,727.17L188.95,726.99L191.07,726.61L192.41,725.62L192.41,725.62L195.13,728.02L195.13,728.02L194.43,728.73L194.43,728.73L194.3,729.05L194.3,729.05L193.89,729.57L193.94,729.98L193.67,730.48L193.82,731.02L192.85,734L192.85,734L192.63,734.9L192.63,734.9L192.97,734.99L192.35,737.94L185.42,742.16L183.3,744.01L183.2,743.56L182.81,743.89L182.27,743.95L182.13,744.42L181.53,744.76L180.6,744.94L180.5,744.59L180.05,744.7L179.46,745.29L179.44,745.59L179.03,745.09L178.45,744.97L178.09,745.58L177.74,745.42L177.46,745.95L176.94,745.92L176.88,746.48L176.88,746.48L176.3,745.9L175.6,746.03L175.59,746.33L175.24,746.3L175.14,746.58L174.72,746.47L174.71,746.21L174.15,746.23L173.93,746.69L173.22,746.56L173.34,746.27L172.97,745.91L172.54,746.44L172.24,746.26L171.9,746.44L171.71,745.92L171.4,746.02L170.84,745.72L170.75,746.02L170.21,746.14L170.1,745.65L169.79,745.88L169.23,745.85L169.06,746.37L168.73,746.27L168.29,746.51L167.91,745.93L167.91,745.93L168.06,744.96L168.78,744.4L169.24,744.57L169.64,743.47L169.37,743.28L169.64,743.04L168.95,742.58L167.74,742.64L167.88,741.94L167.02,742.14L166.83,741.75L166.13,741.75L166.07,741.18L165.58,740.46L167.05,739.85L167.85,738.94L168.81,738.63L168.97,738.16L169.47,737.86L169.93,737.92L170.07,737.42L169.67,737.36L169.56,736.86L170.02,736.82L169.8,736.73L169.86,736.45L170.14,736.64L170.01,736.37L170.29,736.44L170.21,736.17L170.4,736.39L170.47,736.03L170.66,736.15L170.63,735.93L171.21,735.66L170.9,734.42L172.19,734.08L175.57,732.16L175.34,731.96L176.54,729.35z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-CT" title="Cần Thơ" class="land"
d="M174.24,707.7L175.2,708.63L177.14,709.77L179.66,712.22L180.69,713.95L180.95,714.93L180.95,714.93L181.13,715.14L181.13,715.14L182.2,716.07L182.85,716.98L184,717.73L184,717.73L189.32,721.23L192.41,725.62L192.41,725.62L191.07,726.61L188.95,726.99L188.85,727.17L187.99,726.98L186.11,726.04L185.6,726.92L185.1,726.94L185.08,727.2L184.59,727.14L183.36,727.95L182.75,727.39L183.47,726.62L182.73,726.54L182.75,726.27L182.15,726.04L181.9,726.82L181.41,726.89L181.18,727.41L180.69,727.63L178.86,725.65L178.95,725.34L178.36,725.08L178.11,725.62L177.76,725.46L177.15,726.82L177.41,726.93L176.86,727.91L176.67,727.86L176.17,729L176.17,729L167.45,720.92L167.05,720.45L166.85,719.47L165,717.38L164.67,717.69L164.28,717.23L163.99,717.48L160.25,714.19L160.51,713.8L160.51,713.8L161.72,712.19L162.06,711.86L162.38,712.24L164.16,710.22L164.43,710.65L164.76,710.46L165.97,712.47L171.44,710.61L170.67,708.86L173.3,708.46L173.81,707.78z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-DN" title="Đà Nẵng" class="land"
d="M295.09,403.2l0.07,-0.36l0,0l0.25,-0.26l-0.16,-0.42l0,0l0.57,-1l1.22,-0.95l0.17,-2.1l0.82,-0.42l0,0l-0.14,-0.91l0,0l-0.27,-0.27l0.53,-0.33l-0.09,-0.41l0.58,-0.14l0.16,-0.37l0.28,0.07l0.82,-0.56l0.96,0.96l1.37,0.46l0.71,-0.27l0.99,-1.07l0.89,0.48l0.49,0.61l1.12,0.13l1.16,0.66l0.28,-0.27l1.48,0.21l0.42,-0.35l1,0.29l1.93,-1.31l0.81,0.13l1.15,-0.39l0,0l0.02,0.6l-0.84,-0.04l-0.26,0.36l-0.92,0.18l-0.26,1.23l0.19,0.27l-0.29,0.1l-0.39,-0.22l-0.25,0.38l0.14,0.7l-0.84,0.28l0.01,0.87l0.56,0.26l-0.16,0.17l0.12,0.28l1.43,1.35l1.06,0.52l0.93,0.12l0.55,-0.33l0.44,-0.37l0.49,-0.03l0.45,-0.21l0.4,-0.55l-0.15,-0.53l-1.01,-0.55l-0.2,0.27l-0.24,-0.36l0.39,-0.34l0.46,-0.49l0.29,-0.54l0.65,-0.42l0.61,0.15l0.64,0.97l0.88,-0.13l0.94,0.76l0.23,-0.11l0.11,-0.93l0.41,-0.07l0.91,1.23v0.19l-0.88,0.04l-0.49,0.25l-0.24,0.87l-0.59,-0.52l-1.39,0.57l-0.4,-0.39l-0.4,0.27l-0.26,0.61l-0.1,1.09l0.22,1.17l1.99,4.12l0,0l-1,0.39l-0.08,-0.38l-0.37,0.07l-0.24,-0.48l-0.52,0l-0.85,0.67l0,0.25l-0.3,0.05l-0.11,0.52l-0.31,-0.06l-0.31,0.29l-0.42,-0.73l0.18,-0.29l-0.47,-0.17l-0.33,0.19l-0.34,-0.21l-0.28,1.37l-0.52,-0.11l-0.18,-0.52l-0.6,-0.09l-0.36,1.06l-0.46,0.16l-1.48,-0.94l-1.49,1.22l-0.66,-0.07l-0.4,-0.38l-1.01,-0.06l-1.09,0.26l-0.76,0.47l-1.01,0.14l-1.91,-1.62l0.34,-0.5l0.04,-0.52l1.25,-1.09l0.15,-1.27l-0.73,-0.44l-0.05,-0.43l-0.55,-0.46l0.15,-1.5l-1.13,0.37l-1.93,1.27l-0.44,-0.36l-0.06,-0.38l-0.94,-0.26l-0.61,-0.51l-1.17,0.09l-0.42,0.31L295.09,403.2z"></path>
</a><a xlink:href="#">
<path id="VN-HN" title="Hà Nội" class="land"
d="M189.28,113.7L189.45,112.84L190.14,112.28L191.58,112.78L191.58,112.78L191.65,112.81L191.65,112.81L191.74,112.96L192.12,112.72L193.01,112.77L193.17,113.3L192.85,113.16L192.75,113.91L192.82,114.32L193.15,114.5L192.97,114.57L193.09,114.87L193.34,114.91L193.63,115.5L193.77,115.36L194.88,115.55L194.88,115.55L195.25,115.64L195.14,116.53L195.32,116.78L195.75,116.92L196.16,116.7L196.16,116.7L196.1,117.19L196.1,117.19L196.92,117.35L196.48,117.73L196.47,118.64L197.3,119.95L197.25,120.16L197.25,120.16L197.02,120.06L196.29,120.84L195.62,120.79L195.49,121.17L195.56,121.33L195.84,121.21L196.09,121.69L195.65,123L195.98,123.03L196.51,123.52L196.16,124.32L196.48,124.69L196.3,125.06L196.65,125.86L196.55,126.27L196.41,126.16L195.95,126.69L196.1,127.07L196.52,126.97L196.39,127.18L197.07,127.79L197.37,129.01L198.28,128.6L198.5,129.34L198.81,129.65L200.13,129.83L200.43,129.53L200.8,130.16L200.91,130.07L200.84,130.45L201.19,130.56L201.52,131.37L201.11,132L200.84,132.07L200.97,132.29L200.7,132.46L200.73,133.01L201.01,133.03L200.41,133.29L200.54,133.65L200.54,133.65L200.05,133.59L199.69,133.85L199.31,133.71L199.02,133.83L199.04,134.23L198.5,134.22L198.64,135.69L198.15,135.4L197.29,135.44L196.94,135.1L196.09,135.01L195.51,136.2L195.49,136.63L196.06,137.13L195.71,137.73L195.96,138.15L195.23,138.9L195.23,138.9L194.87,138.7L194.67,138.85L194.18,138.51L193.98,138.83L193.18,138.8L192.88,139.12L192.97,139.44L192.15,139.04L192.1,138.63L191.8,138.7L191.78,139.1L191.5,139.35L191.36,139.01L190.9,139.05L190.21,138.5L189.62,138.34L189.62,137.72L190.14,137.23L189.46,136.87L189.62,136.87L189.8,136.12L190.28,135.93L189.67,135.66L189.55,135.36L190.07,135.04L189.82,134.75L189.88,134.41L189.06,134.28L188.92,134.51L188.31,134.52L188.12,134.81L187.87,134.7L187.79,134.27L186.72,133.88L186.72,133.2L186.46,132.68L186.88,132.37L186.88,131.63L186.62,131.56L186.58,131.15L186.3,130.99L186.36,130.26L185.76,129.68L186.32,129.12L186.23,128.19L187.03,127.7L186.69,127.43L186.53,126.86L186.53,126.86L186.72,126.91L187.33,126.05L187.59,126.35L187.62,126.18L188.37,126.17L188.69,125.7L188.62,123.78L189.23,123.82L189.61,123.53L189.46,122.77L188.56,122.25L188.44,121.79L188.04,121.78L187.88,121.29L186.59,120.69L186.44,120.43L186.31,120.3L186.38,119.84L186.08,119.71L186.08,118.9L186.4,118.71L186.19,118.52L186.57,118.39L186.76,117.74L187.05,117.72L187.1,117.42L187.66,117.28L188.86,114.94L189.3,114.64L189.28,113.71L189.28,113.71z"
style=""></path>
</a> <a xlink:href="#">
<path id="VN-15" title="Hà Nội" class="land"
d="M188.44,157.69l-0.2,-0.58l-1.13,-1.27l-0.53,-0.04l-0.29,-0.32l-0.37,0.49l-0.62,-0.12l-0.22,-0.22l-0.15,-1.03l-0.55,0l-0.22,0.29l-0.81,0l0,0l-0.28,-0.29l0,0l0.02,-0.49l0.28,-0.11l0.38,0.21l0.43,-0.52l-0.41,-0.48l0.02,-1.25l-0.47,-0.42l0,0l-0.06,-0.18l0.17,0l0,0l0.26,-0.18l0,0l0.15,-0.23l0,0l0.1,-0.59l-2.06,-2.75l0.01,-0.57l0.15,0.31l0.29,-0.1l-0.12,-2.09l-0.76,-0.02l0,0l-0.04,-0.18l0,0l-0.21,-1.14l0.22,-0.27l0,0l-0.12,-0.11l0.32,0.1l0,0l0.26,-0.25l0,0l-0.08,-0.17l0,0l-0.27,-0.23l0.06,-0.31l-0.21,0.04l-0.05,0.49l-0.75,-0.12l-0.39,-0.38l-0.66,-0.21l-0.02,0.6l-0.85,0.19l0.04,-0.46l0.41,-0.48l-0.17,-0.74l-0.25,0.01l-0.24,-0.34l0,0l-0.06,-0.18l0,0l-0.77,-0.74l-0.34,-0.11l-0.4,0.31l-0.09,-0.24l0.86,-0.47l-0.23,-0.5l0.23,-0.16l-0.25,-0.16l1.31,-0.63l-0.07,-0.23l0.3,-0.08l-0.16,-0.33l-1.09,0.21l-0.43,-0.14l-0.32,0.28l-0.39,-0.29l-0.7,0.5l-0.64,-0.22l-0.57,-0.46l0.67,-0.45l0.05,-0.54l0.36,-0.24l0,0l0.22,-0.04l0,0l0.09,-0.61l-0.91,-0.72l0.04,-0.16l-0.62,-0.05l-0.24,-0.65l-0.34,0.07l-1.58,-1.2l-1.25,-0.21l-0.91,0.32l-0.35,-0.36l-0.91,0.21l-0.32,-0.19l0.03,-0.36l-0.68,0.59l-1,0.34l-0.36,-0.35l-0.46,0.02l-0.27,0.31l-0.41,-0.06l0.14,-0.48l-0.2,-0.22l-0.38,0.52l0,0l-0.66,-0.55l-0.56,-1.74l1.18,-2.22l0.16,-1.11l-1.54,-2.3l-0.16,-0.59l0.86,-1.43l1.4,-0.65l0,0l0.34,0.08l0.35,-0.32l0,0l-0.25,-0.11l0.81,-2.33l0.18,-2.07l-0.15,-0.74l0.45,-0.47l0.26,-0.14l0.25,1.05l1.2,-0.54l1.94,0.88l0.5,1.28l0,0l0.13,1.08l0.79,1.4l0.44,2.41l1.18,0.87l1.52,0.29l1.9,-0.12l3.37,-0.96l0.44,0.36l0.03,0.56l1.61,0.58l2.06,0.4l1.17,0.48l0.38,0.55l0,0l0.16,0.57l0.34,0.27l-0.8,0.5l0.09,0.92l-0.56,0.56l0.6,0.59l-0.06,0.72l0.28,0.16l0.05,0.42l0.26,0.07l0,0.74l-0.42,0.31l0.26,0.52l0,0.68l1.08,0.39l0.08,0.43l0.25,0.11l0.19,-0.29l0.62,0l0.14,-0.23l0.82,0.13l-0.07,0.34l0.25,0.29l-0.51,0.32l0.12,0.3l0.61,0.27l-0.49,0.19l-0.18,0.75l-0.16,-0.01l0.69,0.37l-0.52,0.49l0,0.62l0.59,0.16l0.68,0.55l0.46,-0.04l0.14,0.34l0.28,-0.26l0.02,-0.39l0.3,-0.07l0.05,0.41l0.82,0.4l-0.09,-0.32l0.3,-0.32l0.8,0.04l0.2,-0.32l0.48,0.34l0.2,-0.16l0.36,0.2l0,0l-0.19,0.35l0.09,0.34l1.73,1.01l0.29,0.52l-0.14,0.75l-0.85,0.52l-0.3,0.67l0.41,1.77l0.54,0.64l1.61,0.41l0.34,0.33l0.14,2.15l-0.27,0.51l0.46,1.35l1.55,-0.21l0,0l-0.38,0.39l0.13,0.28l-0.33,0.15l0.31,0.65l-0.31,-0.01l0.07,-0.22l-0.43,0.09l-0.33,0.37l-0.06,0.46l-0.97,0.33l-0.01,0.51l-0.7,-0.25l0.09,-1.19l-0.18,-0.31l-1.23,0.34l-0.73,0.59l-0.48,-0.23l0,0.97l-0.91,0.49l-1.07,-0.1l-0.93,-0.8l-0.91,-0.28l-0.14,0.23l0.76,0.7l-1.01,0.74l-0.16,0.36l0.18,0.54l-0.49,0.45l0.31,0.3l-0.54,0.62l-0.27,1.36L188.44,157.69z"
style=""></path>
</a> <a xlink:href="#">
<path id="VN-HP" title="Hải Phòng" class="land"
d="M245.82,142.96l1.77,1.65l-1.04,0.52l-0.32,-0.18l-1.42,0.32l-0.49,-1.4L245.82,142.96zM249.87,140.47l0.23,-0.06l0.16,0.27l0.37,1.09l0.36,-0.12l0.46,-0.1l1.15,-0.24l0.4,0.06l1.33,-0.06l0.32,0.62l0.33,0.15l0.02,0.78l0.26,0.2l0.48,-0.09l0.09,0.26l-0.23,0.23l0.58,0.32l0.3,-0.38l0.54,0.38l0.32,0.23l0.75,0.54l0.17,0.88l-0.74,-0.23l-0.01,0.34l0.3,0.09l0.04,0.38l-0.91,-0.01l-0.49,-0.46l-0.12,0.46l-0.87,0.38l0.01,0.29l-0.74,0.08l0.39,0.51l1.16,0.45l-0.04,1.26l-0.48,-0.15l-0.16,0.31l-0.1,0.23l-0.17,0.38l-0.55,-0.08l0.38,-0.61l-0.2,-0.21l-0.3,0.22l-0.3,0.14l-0.64,-0.18l-0.45,-0.32l0.1,-0.29l-0.1,-0.21l-0.74,-0.68l-0.17,0.62l0.27,0.46l-0.12,0.21l-0.58,-0.54l-0.5,-0.75l-0.3,-0.43l0.1,-0.29L250,145.13l-1.76,-0.34l0.12,-0.45l-0.76,-1.09l0.98,-1.36l0.68,-0.21l0.27,0.52l0.42,-0.17l0.03,-0.45l-0.43,-0.37l0.44,-0.4L249.87,140.47zM232.28,132.48l0.81,0.53l1.31,-0.43l2.84,1.1l0,0l1.18,0.29l0.86,-0.04l0.42,0.25l0.51,0.79l0.14,2.06l-0.06,1.45l-0.25,0.69l-0.98,1.38l-0.35,-0.55l-0.25,-0.03l-0.38,0.36l-0.47,-0.42l-0.65,0.57l0.58,0.12l1,0.89l1.76,0.72l1.04,0.97l1.29,0.48l-0.46,0.54l-0.69,0.18l-1.24,-0.94l-0.31,0.1l-0.1,0.14l0.72,1.15l-0.9,1.34l1.1,0.86l0.81,1.84l0.64,0.15l-0.55,1.17l0.39,0.35l-0.16,0.55l-0.23,-0.12l0.07,-0.28l-0.43,-0.2l-0.43,-0.34l-0.48,-0.63l-2.21,1.62l-1.36,0.09l0.32,0.74l-0.61,0.97l0.2,0.28l-2.1,1.64l-0.57,-0.15l0,0l-0.59,-0.39l-1.18,-0.03l-0.53,-0.72l-0.79,0.65l-1.09,0.44l0,0l-0.32,-0.33l0,0l-0.64,-0.03l-0.28,0.24l-0.09,0.8l-0.43,0.26l0,0l-0.64,0.07l0,0l-0.2,-0.49l-1.17,-0.29l-0.58,0.95l-0.53,0.07l-0.29,-0.85l-0.83,-0.36l0.25,-1.04l-0.87,-1.29l-1.96,-1.44l0.73,-1.02l-0.12,-0.3l0.25,-0.26l-0.39,-0.27l-0.09,-0.36l0,0l0.27,-0.38l0.61,0.1l0.67,0.74l0.55,-0.9l0.25,0.3l-0.06,0.47l0.44,-0.02l0.25,-0.46l-0.65,-0.65l0.7,-0.03l0.4,-0.58l0.71,0.18l0.59,-0.54l-0.3,-0.14l0.29,-0.57l-0.08,-0.57l-0.56,-0.9l0.74,-0.48l0.42,0.41l0.4,-0.92l-0.24,-0.26l-1.18,0.07l0.41,-1.08l-1,-0.98l0.72,-0.5l0.44,0.81l0.54,-0.6l0.73,0.09l-0.06,0.51l0.3,0.07l0.35,-0.82l0.85,-0.38l0.01,-0.18l-0.4,-0.11l0.18,-0.34l-0.45,-0.14l0.24,-0.28l-0.3,-0.32l0.11,-0.11l-0.68,-0.41l0.03,-0.42l0.3,0.2l0.44,-0.53l0.36,0.09l-0.32,-0.2l0.02,-1.11l0.19,-0.23l0.48,-0.01l0.01,0.77l0.18,0.13l0.46,-0.35L230,136.37l0.3,0l0.28,0.4l-0.43,0.47l0.32,0.25l0.8,-0.94l0,0l0.03,-0.34l0,0l-0.38,-0.51l0.01,-0.61l-0.96,-0.33l-0.59,-0.77l0.01,-0.47l0.5,-0.95l0.44,0.47l0.26,-0.31l0.59,0.08L232.28,132.48z"></path>
</a><a
xlink:href="#">
<path id="VN-SG" title="Hồ Chí Minh" class="land"
d="M245.77,700.6l-1,0.35l0.32,0.39l-0.19,1.84l-0.66,0.73l-0.36,0.12l-0.22,-0.16l-0.17,-0.54l-1.5,-1.25l-0.52,0.49l0,0l-1.37,-1.62l-1.36,-2.29l0,0l0.7,-1.49l-0.34,-1.9l0.19,-0.76l-0.53,-0.06l0.2,-0.27l-0.14,-0.21l-0.42,0.33l-0.44,-0.86l-0.07,-0.5l0.25,-0.3l0.47,0.09l-0.27,-0.33l0.22,-0.35l-0.14,-0.28l0.22,-0.03l-0.13,-0.34l-0.45,-0.56l-1.11,-0.42l-0.51,0.28l-0.28,-0.42l-0.28,0.56l-0.66,0.33l0,0l-0.09,-0.03l0,0l-0.48,-0.17l-0.17,0.55l-0.36,-0.09l-0.23,0.44l-0.41,0.09l-0.22,-0.09l-0.03,-0.81l-0.42,0.04l0.17,-0.34l-0.97,-0.61l-0.29,0.45l-1.06,-0.27l-0.15,0.35l-0.4,-0.4l-0.62,0.36l-0.07,-0.39l-0.36,-0.04l0.22,-0.53l-0.14,-0.92l-0.88,-0.14l-0.35,-1.08l0.13,-0.48l-0.49,-0.32l-0.58,0.34l-0.4,-0.5l-0.74,-0.17l-1.23,-1.4l2.1,-1.7l1.53,-5.91l-4.14,-2.14l-2.16,-1.67l-2.03,0.21l-0.85,-1.16l0,0l0.29,-0.25l1.35,-0.11l1.33,-0.52l-0.28,-0.72l0.24,-0.55l0.41,-0.15l0.19,-0.67l-0.17,-0.73l0.23,-0.21l0.03,-1.36l0.21,0l0.02,-0.35l0.57,-0.83l0.28,-1.08l0.2,-0.04l0,0l0.3,-0.37l0,0l0.03,-0.48l-0.3,0.06l0.01,-0.33l0.6,-0.13l0.39,0.27l-0.21,0.38l0.26,0.24l1.85,0.02l0.45,0.89l0.57,0.25l-0.03,0.78l-0.53,0.3l0.32,0.53l0.59,-0.02l-0.52,0.89l0.48,0.77l0.96,0.7l0.8,0.04l0.31,-0.5l0.74,0.96l0.65,-0.47l0.21,0.3l-0.42,0.55l0.13,0.7l1.13,0.37l-0.18,1.01l0.47,0.45l0.64,0.2l0.55,-0.17l0.15,2.5l0.83,0.61l0.73,-0.13l0.28,0.23l0.44,1.17l-0.24,0.89l0.58,0.66l0.64,0.12l0.12,-0.37l0.42,0.05l-0.12,-0.24l-0.47,-0.06l0.29,-0.19l-0.02,-0.35l-0.23,-0.1l0.24,-0.35l0.49,0.31l0.33,-0.04l-0.07,0.29l0.35,-0.04l-0.2,0.31l0.82,0.13l0.09,0.16l-0.31,0.17l0.3,0.43l0.5,-0.17l-0.09,-0.78l0.44,-0.64l0.66,0.67l-0.02,0.68l0.41,0.05l0.02,-0.25l1.04,-0.14l0.76,-0.67l0.15,-0.42l0.73,-0.16l0,0l0.19,0.75l0.38,0.44l-0.22,0.72l0.39,0.93l1.19,1.31l0.23,0.7l-0.89,0.91l0.49,0.89l-0.16,0.36l-0.28,0.04l-0.64,-0.52l-0.42,-0.03l-1.05,0.82l0.02,-0.93l0,0l-0.31,-0.19l0,0l-0.66,0.51l-0.28,0.57l-1.49,0.72l-1.03,1.3l0.08,1.28l1.34,1.25l0,0l0.17,-0.12l1.26,0.82l0.95,1.58l0.58,0.03l0.15,-0.48l1.02,-0.14l0.7,-0.47l0.52,0.1l1.23,1.25l0.28,0.8l0.54,-0.06l0.62,0.42l0.44,0.18l0.97,0.17l1.15,0.73l0.1,-0.51l0.1,-0.27l0.18,-0.41l0.88,-0.29l0,0l0.49,0.33l0.45,0.95l-0.91,1.58l0.23,0.51l0.67,0.25l-0.61,0.72l-0.48,-0.28l0.03,0.35l0.19,0.28l-0.26,0.42l-0.68,-0.09l-0.69,0.57l-0.13,0.41l0.16,0.58l-0.39,0.45l-0.2,0.76l-1.16,-0.53l0.55,-0.5l-0.35,-0.22l-0.82,0.67l0.23,1.61l0.28,0.38l0.38,0.42l1.36,0.69l-0.26,0.42l-2.93,1.26l-0.85,0.26l-1.13,0.02l0.23,-0.61l-0.94,-2.1l0.77,-1.02l0.25,-1.04l-0.88,-0.28L245.77,700.6z"></path>
</a></g>
</svg>
[/html]

Trên mạng các tập tin bản đồ dưới dạng đuôi .svg có rất nhiều, bạn hoàn toàn có thể tìm thêm các hình khác nhé, ngay bây giờ bạn có thể lên Google và gõ từ khóa “svg map viet nam” là kết quả ra rất nhiều.

Sao chép văn bản với Clipboard.js

Nếu bạn đang muốn tích hợp chức năng cho phép người dùng sao ché hoặc cắt đoạn văn bản khi nhấn chuột vào nút bất kỳ trên trang web thì bạn có thể sử dụng clipboard.js, đây là bộ code miễn phí được viết bằng Javascript. Bạn có thể tích hợp chức năng sao chép này vào các trang web như chia sẻ coupon hoặc code embed trên trang nhạc, trang phim.

Sao chép văn bản với Clipboard.js

Có rất nhiều cách để bạn thực hiện công việc sao chép văn bản khi người dùng nhấn chuột vào đối tượng nào đó, trước đây thì mình hay dùng ZeroClipboard để làm điều này. Tuy nhiên với mã nguồn của ZeroClipboard thì có một nhược điểm là bạn phải cài Adobe Flash cho trình duyệt thì hệ thống mới hoạt động.

Nếu như các phương thức sao chép văn bản trước đây phải cần flash plugin thì nay với clipboard.js bạn đã giải quyết được vấn đề này. Clipboard.js là bộ code mới, được cập nhật thường xuyên với phong cách hiện đại, phù hợp với các trình duyệt web hiện đại bây giờ. Không cần phải cài đặt flash plugin và cách tích hợp sử dụng cũng cực kỳ đơn giản.

Để sử dụng được clipboard.js thì bạn phải tải bộ code này về, sau đó tích hợp vào trang web:

[html]<script src="dist/clipboard.min.js"></script>[/html]

Sau khi script đã được chèn vào trang web của bạn, bạn sẽ sử dụng đoạn code HTML như ví dụ bên dưới:

[html]
<!– Target –>
<input id="foo" value="https://github.com/zenorocha/clipboard.js.git">

<!– Trigger –>
<button class="btn" data-clipboard-target="#foo">
<img src="assets/clippy.svg" alt="Copy to clipboard">
</button>
[/html]

Cuối cùng là bạn xử lý code javascript để thực thi lệnh:

[javascript]new Clipboard(‘.btn’);[/javascript]

Như bạn thấy bên trên, cách thực hiện rất đơn giản, ngoài ví dụ này ra thì bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn cài đặt clipboard.js trên trang chủ của họ. Chúc bạn thành công.

Chèn Facebook Messenger vào website

Nếu bạn đang muốn có kênh hỗ trợ khách hàng trên website của bạn và bạn đang sử dụng tài khoản Facebook thì cũng có thể chèn Facebook Messenger vào trang web. Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ để gửi và nhận tin nhắn, nếu bạn muốn chat trực tuyến thì phải đăng nhập vào Facebook hoặc dùng điện thoại thì mới có thể chat được.

Chèn Facebook Messenger vào website

Facebook đang là mạng xã hội lớn nhất hiện nay, nếu bạn tận dụng được kênh này để kết nối với khách hàng thì đó là điều tuyệt vời. Ngoài ra, nếu bạn đang muốn tìm kiếm plugin live chat cho WordPress thì cũng có thể thử công cụ Facebook Messenger mà mình đang hướng dẫn trong bài viết này.

Chèn Facebook Messenger vào website

Cách đơn giản nhất để sử dụng công cụ Messenger của Facebook đó là bạn chèn link dẫn đến trang dịch vụ của Facebook. Ngoài trang chủ của Facebook ra thì họ cũng cung cấp cho người dùng tên miền cho công cụ Messenger.

[html]
<a href="https://m.me/hocwpnet" title="Gửi tin nhắn cho chúng tôi trên Facebook">Liên hệ với chúng tôi trên Facebook</a>
[/html]

Bạn chỉ cần sử dụng link bên trên, chèn vào trang web của bạn, người dùng nếu muốn liên hệ họ sẽ click vào link này, sau đó hệ thống sẽ chuyển tiếp bạn đến trang Messenger của Facebook để gửi tin nhắn.

Ngoài cách đơn giản bên trên thì bạn có thể thử cách dùng Facebook Javascript SDK để chèn nút hoặc chèn khung gửi tin nhắn trực tiếp vào website của bạn.

[html]
<script type="text/javascript">
window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘657549527725084’,
xfbml: true,
version: ‘v2.6’
});
};
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
</script>
<div class="fb-page"
data-href="https://www.facebook.com/hocwpnet/"
data-tabs="messages"
data-width="400"
data-height="300"
data-small-header="true">
<div class="fb-xfbml-parse-ignore">
<blockquote></blockquote>
</div>
</div>
[/html]

Trong đoạn code bên trên, bạn thay thông tin đường dẫn đến trang Facebook của bạn, thay Facebook APP ID của bạn trên Facebook Developers. Đoạn code này nếu cấu hình đúng thì bạn sẽ thấy một khung gửi tin nhắn của Facebook, người dùng nếu muốn liên hệ với bạn thì chỉ cần gửi tin nhắn ở trên này. Chúc bạn thành công.

Sửa lỗi Input variables exceeded 1000 trên XAMPP

Nếu bạn đang dùng WordPress chạy trên XAMPP mà gặp lỗi Unknown: Input variables exceeded 1000. To increase the limit change max_input_vars in php.ini thì bạn hoàn toàn có thể cài đặt lại. Bạn chỉ cần mở tập tin php.ini lên và cấu hình lại các thông số cần thiết để mọi thứ hoạt động tốt hơn.

Thông tin cài đặt cấu hình XAMPP

Bạn vào thư mục cài đặt XAMPP, tìm tới tập tin php.ini theo đường dẫn:

[code]xampp\php\php.ini[/code]

Bạn mở tập tin php.ini bằng một trình soạn thảo bất kỳ, ở đây mình dùng phần mềm Notepad++ nhé. Đây là phần mềm chỉnh sửa văn bản, sửa code miễn phí với nhiều tính năng rất hữu ích.

Xem thêm: Cài đặt các thông tin cần thiết cho XAMPP

Tiếp đến bạn tìm tới thông tin cài đặt max_input_vars, nếu phía trước có dấu ; thì bạn xóa bỏ dấu này đi nhé. Bạn chỉnh sửa thông tin này lên số lớn hơn 1000 và lưu lại.

[code]
; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
max_input_vars = 2000
[/code]

Bạn lưu cài đặt lại, sau đó khởi động lại Apache rồi thử lại menu thêm lần nữa xem thông báo lỗi Input variables exceeded 1000 còn còn xuất hiện nữa hay không, nếu vấn còn thì bạn cứ nâng con số lên cao hơn, có thể cài đặt 3000 hoặc 10000 gì đó. Chúc bạn thành công.

chmod file 644 và thư mục 755 trên VPS

VPS là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn để cài đặt và chạy WordPress. Nếu bạn đang tìm cách để thiết lập quyền 644 cho tất cả các tập tin và 755 cho tất cả các thư mục thì bài viết này có thể sẽ giúp ích được bạn.

Hosting SSD server nước ngoài

Đầu tiên bạn đăng nhập vào VPS bằng phần mềm PuTTY. Đây là phần mềm cho phép bạn đăng nhập vào server và quản lý trên này thông qua giao thức SSH.

Sau khi bạn đăng nhập thành công vào server rồi, bạn tiếp tục di chuyển thư mục hoạt động đến thư mục public_html.

[code]cd public_html/[/code]

Để đảm bảo rằng bạn đã vào đúng thư mục cài đặt WordPress, bạn sử dụng lệnh sau:

[code]ls -alh[/code]

Lệnh ls sẽ liệt kê danh sách các tập tin và thư mục có trong đường dẫn làm việc hiện tại. Cuối cùng bạn chạy dòng lệnh tìm kiếm và chmod như bên dưới để chmod toàn bộ tập tin trong thư mục thành 644 và toàn bộ thư mục thành 755, kể cả tập tin con và thư mục con.

[code]find . -type f -exec chmod 644 {} \; && find . -type d -exec chmod 755 {} \;[/code]

Qua bài hướng dẫn này, hy vọng bạn đã phần nào giải quyết được vấn đề phân quyền tập tin và thư mục trên VPS. Chúc bạn thành công.

Lấy tin từ trang khác bằng fetch feed

WordPress có hàm cho phép bạn lấy tin từ bất kỳ trang web nào có hỗ trợ RSS Feed, đây là tính năng rất hay, bạn có thể sử dụng để tạo các widget hiển thị bài viết từ trang yêu thích.

Lấy tin từ blog khác WordPress

Hàm này của WordPress được dựa trên SimplePie, do vậy bạn hoàn toàn có thể sử dụng được cho các trang web không phải là WordPress. Nhưng nếu bạn đang dùng WordPress thì áp dụng theo nội dung bài viết này.

Xem thêm: fetch_feed

Trên trang Codex của WordPress thì đã có hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng. Bạn chỉ cần theo đường link mình gửi phía trên để xem cách sử dụng, trong trường hợp của mình thì mình viết thành 2 hàm như sau:

[php]
function hocwp_fetch_feed($args = array()) {
$number = absint(hocwp_get_value_by_key($args, ‘number’, 5));
$offset = hocwp_get_value_by_key($args, ‘offset’, 0);
$url = hocwp_get_value_by_key($args, ‘url’);
if(empty($url)) {
return ”;
}
$expiration = hocwp_get_value_by_key($args, ‘expiration’, HOUR_IN_SECONDS);
$transient_name = ‘hocwp_fetch_feed_’ . md5($url);
if(false === ($result = get_transient($transient_name))) {
if(!function_exists(‘fetch_feed’)) {
include_once(ABSPATH . WPINC . ‘/feed.php’);
}
$result = ”;
$rss = fetch_feed($url);
if(!is_wp_error($rss)) {
$max = $rss->get_item_quantity($number);
$result = $rss->get_items($offset, $max);
set_transient($transient_name, $result, $expiration);
}
}
return $result;
}

function hocwp_get_feed_items($args = array()) {
$result = array();
$items = hocwp_fetch_feed($args);
if(hocwp_array_has_value($items)) {
foreach($items as $item) {
if(!hocwp_object_valid($item)) {
continue;
}
$description = $item->get_description();
$thumbnail = hocwp_get_first_image_source($description);
$description = wp_strip_all_tags($description);
$content = $item->get_content();
if(empty($thumbnail)) {
$thumbnail = hocwp_get_first_image_source($content);
}
$value = array(
‘permalink’ => $item->get_permalink(),
‘title’ => $item->get_title(),
‘date’ => $item->get_date(),
‘image_url’ => $thumbnail,
‘description’ => $description,
‘content’ => $content
);
array_push($result, $value);
}
}
return $result;
}
[/php]

Nội dung của hàm này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn không thích viết lại theo cách của mình thì có thể áp dụng như WordPress đã hướng dẫn. Bây giờ bạn chỉ cần gọi hàm và điền url của nguồn tin muốn lấy, sau đó chạy vòng lặp và xuất ra bên ngoài trang web. Chúc bạn thành công.

Thêm order bằng code trong WooCommerce

WooCommerce là plugin giúp bạn tạo trang shop bán hàng trực tuyến, cho đến thời điểm hiện tại thì plugin này được sử dụng rất nhiều trên toàn cầu. Nếu bạn đang làm trang shop với WooCommerce và bạn muốn thêm order bằng code thay vì thông qua shopping cart thì bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thực hiện nó.

Plugin WooCommerce 2.5.5

Để tạo order bằng code thì đương nhiên là bạn phải biết code PHP và code WordPress. Bạn sử dụng hàm wc_create_order để làm việc này.

[php]
function hocwp_wc_insert_order($data) {
$post_id = hocwp_get_value_by_key($data, ‘post_id’);
if(hocwp_id_number_valid($post_id)) {
$post = get_post($post_id);
if(is_a($post, ‘WP_Post’) && ‘product’ == $post->post_type) {
$product = wc_get_product($post_id);
$variable_product = new WC_Product_Variable($product);
$variations = $variable_product->get_available_variations();
$variation_args = array();
$variation_id = null;
foreach($variations as $variation) {
$variation_id = $variation[‘variation_id’];
$variation_args[‘variation’] = $variation[‘attributes’];
}
$name = hocwp_get_value_by_key($data, ‘name’);
$phone = hocwp_get_value_by_key($data, ‘phone’);
$email = hocwp_get_value_by_key($data, ’email’);
$address = hocwp_get_value_by_key($data, ‘address’);
$message = hocwp_get_value_by_key($data, ‘message’);
$name = hocwp_sanitize_first_and_last_name($name);
$attributes = hocwp_get_value_by_key($data, ‘attributes’);
$addresses = array(
‘first_name’ => $name[‘first_name’],
‘last_name’ => $name[‘last_name’],
’email’ => $email,
‘phone’ => $phone,
‘address_1’ => $address
);
$args = array(
‘customer_note’ => $message,
‘created_via’ => ‘programmatically’
);
if(is_user_logged_in()) {
$current = wp_get_current_user();
$args[‘customer_id’] = $current->ID;
}
$order = wc_create_order($args);
$gateway = WC_Payment_Gateways::instance();
$gateways = $gateway->get_available_payment_gateways();
if(hocwp_array_has_value($gateways)) {
$gateway = current($gateways);
$order->set_payment_method($gateway);
}
$order->set_address($addresses);
$order->set_address($addresses, ‘shipping’);

if(hocwp_array_has_value($attributes) && hocwp_id_number_valid($variation_id)) {
foreach($attributes as $attribute) {
$attribute_name = hocwp_get_value_by_key($attribute, ‘name’);
$attribute_value = hocwp_get_value_by_key($attribute, ‘value’);
if(!empty($attribute_name) && !empty($attribute_value)) {
if(isset($variation_args[‘variation’][$attribute_name])) {
$variation_args[‘variation’][$attribute_name] = $attribute_value;
}
}
}
$variation_product = new WC_Product_Variation($variation_id);
$order->add_product($variation_product, 1, $variation_args);
} else {
$order->add_product($product);
}
$order->record_product_sales();
$order->calculate_totals();
$order->payment_complete();
return $order;
}
}
return false;
}
[/php]

Bạn mở tập tin functions.php của giao diện lên và thêm vào một hàm có nội dung như bên trên, chú ý là bạn phải thay đổi lại một số hàm bên mình viết sẵn bằng những hàm PHP khác hoặc hàm của bạn.

Ví dụ bây giờ bạn thêm một form đặt hàng tùy chỉnh, không thông qua giỏ hàng, không thông qua trang thanh toán và bạn sử dụng AJAX để làm việc này, trong nội dung của hàm xử lý AJAX trên server bạn viết như sau:

[php]
function hocwp_wc_order_item_ajax_callback() {
$result = array(
‘success’ => false,
‘html_data’ => ‘<p class="alert alert-danger">Đã có lỗi xảy ra, xin vui lòng thử lại sau.</p>’
);
$post_id = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘post_id’);
if(hocwp_id_number_valid($post_id)) {
$post = get_post($post_id);
if(is_a($post, ‘WP_Post’) && ‘product’ == $post->post_type) {
$name = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘name’);
$phone = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘phone’);
$email = hocwp_get_value_by_key($_POST, ’email’);
$address = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘address’);
$message = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘message’);
$attributes = hocwp_get_value_by_key($_POST, ‘attributes’);
$order = hocwp_wc_insert_order(array(
‘post_id’ => $post_id,
‘name’ => $name,
’email’ => $email,
‘phone’ => $phone,
‘address’ => $address,
‘message’ => $message,
‘attributes’ => $attributes
));
if(false !== $order) {
$result[‘success’] = true;
$result[‘html_data’] = ‘<p class="alert alert-success">Đơn hàng của bạn đã được lưu thành công, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.</p>’;
}
}
}
wp_send_json($result);
}
add_action(‘wp_ajax_hocwp_wc_order_item’, ‘hocwp_wc_order_item_ajax_callback’);
add_action(‘wp_ajax_nopriv_hocwp_wc_order_item’, ‘hocwp_wc_order_item_ajax_callback’);
[/php]

Như vậy là bạn đã có thể thêm order tự động hoàn toàn bằng code, cái này phù hợp cho các bạn viết giao diện trang shop nâng cao, có tùy chỉnh nhiều, không thông qua các trang mặc định của WooCommerce. Chúc bạn thành công.

Xử lý sự kiện sau khi thực thi AJAX

Nếu bạn đang viết code jQuery và bạn có áp dụng kỹ thuật AJAX để xử lý dữ liệu, nhưng không may là sự kiện của bạn không hoạt động sau khi cập nhật dữ liệu HTML được lấy từ kết quả trả về của AJAX. Bài viết này mình sẽ cập nhật thông tin xử lý sự kiện sau khi thực thi AJAX cho các bạn chưa biết và đang muốn tìm hiểu về nó.

jQuery viết ít làm nhiều

Nếu bạn lần đầu tiên làm quen với AJAX thì hãy xem lại bài viết hướng dẫn sử dụng AJAX trên WordPress. Trong bài này mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản như sau:

[html]
<h1>Xử lý sự kiện .on()</h1>
<h2>Chèn link sau khi trang load xong:</h2>
<div id="container"></div>
[/html]

Mình có đoạn mã HTML như bên trên, trong thẻ div với id là #container hiện không có nội dung bên trong.

[javascript]
jQuery(document).ready(function($) {
$(‘#container a’).on(‘click’, function(e) {
e.preventDefault();
alert(‘Xử lý sự kiện click!’);
});
$(‘#container’).append(‘<a href="#">Click vào đây</a>’);
});
[/javascript]

Đoạn javascript bên trên mình không sử dụng AJAX, chỉ đơn giản là tạo ra nội dung vào thẻ div container bằng code jQuery. Cụ thể hơn là mình thêm thẻ a vào bên trong thẻ div#container.

[css]
body {
font: 12px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #333;
margin: 20px;
}

h1 {
font-size: 1.4em;
margin-bottom: 20px;
}

h2 {
font-size: 1.2em;
}

#container {
border: dashed 1px #aaa;
font-size: 1em;
padding: 10px;
}

a {
color: green;
}
[/css]

Bạn sử dụng thêm 1 chút css như bên trên để nội dung hiển thị đẹp hơn. Như vậy, sau khi bạn hoàn thiện code, bạn chạy thử thì sự kiện on click của bạn vào thẻ a sẽ không hoạt động, cái này thì trên các phiên bản jQuery mới sự kiện đã được thay đổi, bạn không cần áp dụng bài viết này nó vẫn chạy.

[javascript]
jQuery(document).ready(function($) {
$(‘#container’).on(‘click’, ‘a’, function(e) {
e.preventDefault();
alert(‘Xử lý sự kiện click!’);
});
$(‘#container’).append(‘<a href="#">Click vào đây</a>’);
});
[/javascript]

Bây giờ bạn chỉnh sửa lại một chút javascript như bên trên, sau đó lưu lại và thử thêm lần nữa. Bây giờ thì code của bạn đã hoạt động bình thường. Với đoạn code bên trên, thay vì bạn làm sự kiện click trực tiếp vào thẻ a (nội dung động, tạo ra sau khi tải trang xong), thì hãy áp dụng sự kiện vào cha của nó.

Ngoài ra thì bạn còn có thể áp dụng một vài thủ thuật như bên dưới:

[javascript]
jQuery(document).ready(function($) {
$(‘#container a’).live(‘click’, function(e) {
e.preventDefault();
alert(‘Xử lý sự kiện click!’);
});
$(‘#container’).append(‘<a href="#">Click vào đây</a>’);
});
[/javascript]

Ví dụ bên trên là mình áp dụng sự kiện live, trên jQuery phiên bản mới thì bạn không cần dùng cái này nữa, chỉ cần sử dụng sự kiện .on mà thôi.

[javascript]
jQuery(document).ready(function($) {
$(‘body’).delegate(‘a’, ‘click’, function(e) {
e.preventDefault();
alert(‘Xử lý sự kiện click!’);
});
$(‘#container’).append(‘<a href="#">Click vào đây</a>’);
});
[/javascript]

Ngoài 2 cách ở đầu bài viết thì bạn có thể sử dụng delegate như ví dụ bên trên. Như vậy, qua bài hướng dẫn này thì bạn đã có thể xử lý sự kiện thoải mái trên các thẻ HTML được tạo sẵn hoặc tạo bằng AJAX sau khi tải trang xong. Trong ví dụ này mình không đưa ra ví dụ thực thi AJAX, tuy nhiên cách hoạt động cũng tương tự, cái này bạn có thể áp dụng để viết chức năng phân trang AJAX hoặc là chức năng giỏ hàng cho trang shop. Chúc bạn thành công.